Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 349

1

 

 

32001R2557

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията от 28 декември 2001 година за изменение на приложение V от Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета относно надзора и контрола върху превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

3

2002

L 005

16

 

 

32002D0011

 

 

 

Решение на Комисията от 28 декември 2001 година за приемане на списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2001) 3998)

42

2002

L 011

4

 

 

32001L0095

 

 

 

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парлaмент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (1)

52

2002

L 031

1

 

 

32002R0178

 

 

 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

68

2002

L 037

4

 

 

32002R0221

 

 

 

Регламент (ЕО) № 221/2002 на Комисията от 6 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните (1)

92

2002

L 041

12

 

 

32002R0257

 

 

 

Регламент (ЕО) № 257/2002 на Комисията от 12 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/97 за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните и на Регламент (ЕО) № 466/2001 за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните (1)

95

2002

L 050

94

 

 

32002D0151

 

 

 

Решение на Комисията от 19 февруари 2002 година относно минималните изисквания, приложими към сертификата за унищожаване, издаден съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер С(2002) 518) (1)

99

2002

L 067

14

 

 

32002L0003

 

 

 

Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 година относно озона в атмосферния въздух

101

2002

L 075

18

 

 

32002R0472

 

 

 

Регламент (ЕО) № 472/2002 на Комисията от 12 март 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 за определяне на максимално допустимото съдържание на определени замърсители в храните (1)

119

2002

L 075

21

 

 

32002R0473

 

 

 

Регламент (ЕО) № 473/2002 на Комисията от 15 март 2002 година за изменение на приложения I, II и VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните, и за определяне на подробни правила по отношение на предаването на информация относно употребата на медни съединения

122

2002

L 077

50

 

 

32002D0231

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на обувните изделия и за изменение на Решение 1999/179/ЕО (нотифицирано под номер C(2002) 1015) (1)

126

2002

L 084

69

 

 

32002D0247

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2002 година за преустановяване на пускането на пазара и вноса на желеобразни захарни изделия, съдържащи хранителната добавка Е 425 коняк (нотифицирано под номер С(2002) 1283) (1)

133

2002

L 086

5

 

 

32002R0563

 

 

 

Регламент (ЕО) № 563/2002 на Комисията от 2 април 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните

135

2002

L 086

44

 

 

32002D0253

 

 

 

Решение на Комисията от 19 март 2002 година за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2002) 1043)

138

2002

L 087

53

 

 

32002D0255

 

 

 

Решение на Комисията от 25 март 2002 година за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизорите (нотифицирано под номер С(2002) 1142) (1)

157

2002

L 094

13

 

 

32002D0272

 

 

 

Решение на Комисията от 25 март 2002 година за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на твърдите подови настилки (нотифицирано под номер C(2002) 1174) (1)

161

2002

L 133

29

 

 

32002D0371

 

 

 

Решение на Комисията от 15 май 2002 година за определяне на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилните изделия и за изменение на Решение 1999/178/EО (нотифицирано под номер C(2002) 1844) (1)

176

2002

L 168

31

 

 

32002R1113

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1113/2002 на Комисията от 26 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1788/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно сертификата за инспекция при внос от трети страни съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

189

2002

L 170

44

 

 

32002R1162

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1162/2002 на Комисията от 28 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (1)

190

2002

L 177

6

 

 

32002R1217

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1217/2002 на Комисията от 5 юли 2002 година относно изискването вносителите или производителите на някои Einecs вещества да предоставят определена информация и да проведат определени изпитвания съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета

193

2002

L 189

12

 

 

32002L0049

 

 

 

Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда

196

2002

L 191

20

 

 

32002L0067

 

 

 

Директива 2002/67/ЕО на Комисията от 18 юли 2002 година относно етикетирането на храни, съдържащи хинин и на храни, съдържащи кофеин (1)

211

2002

L 200

22

 

 

32002D0623

 

 

 

Решение на Комисията от 24 юли 2002 година за установяване на обяснителни бележки, които да допълнят приложение II към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2002) 2715) (1)

213

2002

L 236

4

 

 

32002D0739

 

 

 

Решение на Комисията от 3 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на боите и лаковете за вътрешно боядисване и за изменение на Решение 1999/10/ЕО (нотифицирано под номер C(2002) 3202) (1)

225

2002

L 236

10

 

 

32002D0740

 

 

 

Решение на Комисията от 3 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркиравка на Общността на матраци и за изменение на Решение 98/634/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 3293) (1)

231

2002

L 237

6

 

 

32002D0741

 

 

 

Решение на Комисията от 4 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 3294) (1)

237

2002

L 242

1

 

 

32002D1600

 

 

 

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 година за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда

247

2002

L 242

44

 

 

32002D0747

 

 

 

Решение на Комисията от 9 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на електрическите крушки и за изменение на Решение 1999/568/ЕО (нотифицирано под номер С/2002) 3310) (1)

262

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top