EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 03

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 226

23

 

 

31993D0481

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юли 1993 година относно форматите за представяне на националните програми, предвидени в член 17 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета

3

1993

L 239

10

 

 

31993R2608

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2608/93 на Комисията от 23 септември 1993 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

36

1993

L 268

83

 

 

31993D0552

 

 

 

Решение на Комисията от 1 октомври 1993 година за създаване на стандартен документ за надзор и контрол на превози на радиоактивни отпадъци, посочени в Директива 92/3/Евратом на Съвета

40

1993

L 276

16

 

 

31993D0572

 

 

 

Решение на Комисията от 19 октомври 1993 година относно пускането на пазара на продукти, които съдържат генетично модифицирани организми, в съответствие с член 13 от Директива 90/220/ЕИО на Съвета

54

1993

L 279

42

 

 

31993D0584

 

 

 

Решение на Комисията от 22 октомври 1993 година за определяне на критерии за опростени процедури относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани растения в околната среда, в съответствие с член 6, параграф 5 от Директива 90/220/ЕИО на Съвета

56

1994

L 007

17

 

 

31994D0010

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 1993 година относно стандартен образец за нотифициране на решение, с което се присъжда знакът за екомаркировка на Общността

58

1994

L 059

1

 

 

31994R0468

 

 

 

Регламент (ЕО) № 468/94 на Комисията от 2 март 1994 година за изменение на прилoжение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

61

1994

L 073

1

 

 

31994D0156

 

 

 

Решение на Съвета от 21 февруари 1994 година относно присъединяване на Общността към Конвенцията за опазване на морската околна среда в района на Балтийско море от 1974 г. (Конвенция от Хелзинки)

63

1994

L 131

3

 

 

31994R1179

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1179/94 на Комисията от 25 май 1994 година относно първия списък на приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета

64

1994

L 161

3

 

 

31994R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията от 28 юни 1994 година за установяване на принципите за оценка на рисковете за хората и околната среда от съществуващи вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (1)

66

1994

L 168

28

 

 

31994L0031

 

 

 

Директива 94/31/ЕО на Съвета от 27 юни 1994 година за изменение на Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци

76

1994

L 184

3

 

 

31994R1771

 

 

 

Регламент (EО) № 1771/94 на Комисията от 19 юли 1994 година за определяне на разпоредби относно въвеждането в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни

77

1994

L 189

84

 

 

31994D0458

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юни 1994 година относно административно управление на сътрудничеството при научното проучване на въпроси, свързани с храните

79

1994

L 203

22

 

 

31994D0505

 

 

 

Решение на Комисията от 18 юли 1994 година за изменение на решението от 18 декември 1992 г. относно пускането на пазара на продукт, съдържащ генетично модифицирани организми (ГМО), живата ваксина Nobi-Porvac Aujeszky (gI-, tk-), съгласно член 13 от Директива 90/220/ЕИО на Съвета

81

1994

L 253

29

 

 

31994D0652

 

 

 

Решение на Комисията от 20 септември 1994 година относно описа и разпределението на задачите, които следва да се предприемат в рамките на сътрудничеството на държавите-членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните

83

1994

L 255

84

 

 

31994R2381

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2381/94 на Комисията от 30 септември 1994 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

86

1994

L 296

42

 

 

31994D0741

 

 

 

Решение на Комисията от 24 октомври 1994 година относно въпросниците за докладите на държавите-членки за прилагането на някои директиви в областта на отпадъците (прилагане на Директива 91/692/ЕИО на Съвета)

90

1994

L 300

14

 

 

31994L0054

 

 

 

Директива 94/54/ЕО на Комисията от 18 ноември 1994 година относно задължителното обозначаване върху етикета на някои храни на сведения, освен тези, предвидени в Директива 79/112/ЕИО на Съвета

104

1994

L 310

70

 

 

31994D0774

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 1994 година относно стандартната товарителница, предвидена в Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета за надзор и контрол на експедициите на отпадъци за, във и от Европейската общност

106

1995

L 119

9

 

 

31995R1201

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1201/95 на Комисията от 29 май 1995 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски и хранителни продукти

113

1995

L 119

11

 

 

31995R1202

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1202/95 на Комисията от 29 май 1995 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

115

1995

L 186

1

 

 

31995R1935

 

 

 

Регламент(ЕО) № 1935/95 на Съвета от 22 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означение върху земеделските продукти и храни

117

1995

L 200

1

 

 

31995D0337

 

 

 

Решение на Комисията от 25 юли 1995 година за изменение на Решение 92/446/ЕИО от 27 юли 1992 г. относно въпросниците към директивите за водния сектор (1)

124

1995

L 231

18

 

 

31995R2268

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2268/95 на Комисията от 27 септември 1995 година относно втория списък на приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета

158

1996

L 031

25

 

 

31996D0134

 

 

 

Решение на Комисията от 16 януари 1996 година за изменение на Решение 91/448/ЕИО относно насоките за класификация, посочени в член 4 от Директива 90/219/ЕИО на Съвета за ограниченото използване на генетично модифицирани микроорганизми (1)

160

1996

L 088

5

 

 

31996L0021

 

 

 

Директива 96/21/ЕО на Съвета от 29 март 1996 година за изменение на Директива 94/54/ЕО на Комисията относно задължителното означаване върху етикета на някои храни на сведения, различни от предвидените в Директива 79/112/ЕИО на Съвета

163

1996

L 107

10

 

 

31996D0281

 

 

 

Решение на Комисията от 3 април 1996 година относно пускането на пазара на соева бакла (Glycine max L.), изменена генетично, за да се подобри устойчивостта ѝ на хербицида глифосат, съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

165

1996

L 116

26

 

 

31996D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 17 април 1996 година за установяване на формата, в която да бъде предоставена информацията по член 8, параграф 3 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета за опасните отпадъци (1)

167

1996

L 213

16

 

 

31996D0511

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 1996 година относно въпросниците, предвидени в Директиви 80/779/ЕИО, 82/884/ЕИО, 84/360/ЕИО и 85/203/ЕИО на Съвета (1)

169

1996

L 243

31

 

 

31996L0059

 

 

 

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

178

1996

L 257

26

 

 

31996L0061

 

 

 

Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

183

1996

L 296

55

 

 

31996L0062

 

 

 

Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката и управлението на качеството на околния въздух

198

1997

L 008

2

 

 

31997R0035

 

 

 

Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията от 10 януари 1997 година за установяване на разпоредби относно издаване на сертификати за кожи и стоки, обхванати от Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета

208

1997

L 022

14

 

 

31997R0120

 

 

 

Регламент (ЕО) № 120/97 на Съвета от 20 януари 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 259/93 относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

211

1997

L 025

11

 

 

31997R0142

 

 

 

Регламент (ЕО) № 142/97 на Комисията от 27 януари 1997 година за съобщаване на данни за някои съществуващи вещества съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (1)

213

1997

L 025

13

 

 

31997R0143

 

 

 

Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията от 27 януари 1997 година относно третия списък на приоритетни вещества съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (1)

215

1997

L 031

69

 

 

31997D0098

 

 

 

Решение на Комисията от 23 януари 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана царевица (Zea mays L.), претърпяла комбинирано модифициране, което ѝ придава свойства на инсектицид, заради гена Bt-ендотоксин и по-добра поносимост към хербицида глюфосинат-амониум в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

217

1997

L 035

14

 

 

31997D0101

 

 

 

Решение на Съвета от 27 януари 1997 година относно въвеждане на взаимен обмен на информация и данни от мрежи и от пунктове за мониторинг, измерващи замърсяването на атмосферния въздух в рамките на държавите-членки

219

1997

L 050

28

 

 

31997D0129

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (1)

228

1997

L 051

34

 

 

31997R0314

 

 

 

Регламент (ЕО) № 314/97 на Комисията от 20 февруари 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима на внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

236

1997

L 061

1

 

 

31997R0338

 

 

 

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

239

1997

L 073

5

 

 

31997L0011

 

 

 

Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда

254

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top