EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_14_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
14.Регионална политика и координация на структурните инструменти
TOM 03

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

14.   Регионална политика и координация на структурните инструменти

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 312

47

 

 

32006D0769

 

 

 

Решение на Комисията от 31 октомври 2006 година относно списъка с регионите и областите, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничните и транснационалните действия, предвидени по цел Европейско териториално сътрудничество за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 5144)

3

2006

L 368

89

 

 

32006R1978

 

 

 

Регламент (EO) № 1978/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 448/2001 по отношение докладването на процедурите за отмяна и повторно използване на анулираните средства

15

2006

L 371

1

 

 

32006R1828

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

17

2006

L 411

6

 

 

32006R1989

 

 

 

Регламент (EO) № 1989/2006 на Съветa от 21 декември 2006 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999

130

Top