Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_057_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 57

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 057

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 359

1

 

 

32006D0920

 

 

 

Решение на Комисията от 11 август 2006 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата Експлоатация и управление на трафика на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2006) 3593) (1)

3

2006

L 362

92

 

 

32006L0081

 

 

 

Директива 2006/81/EО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива 95/17/ЕО относно невключването на една или повече съставки от списъка, използван за етикетирането на козметични продукти, и Директива 2005/78/ЕО относно мерките, които се предприемат срещу емисии от замърсяващи газове и частици от двигатели за превозни средства, във връзка с присъединяването на България и Румъния

171

2006

L 362

94

 

 

32006L0082

 

 

 

Директива 2006/82/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни и Директива 1999/21/ЕО относно диетичните храни за специални медицински цели поради присъединяването на България и Румъния

173

2006

L 363

81

 

 

32006L0096

 

 

 

Директива 2006/96/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

176

2006

L 363

241

 

 

32006L0102

 

 

 

Директива 2006/102/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директива 67/548/ЕИО относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества поради присъединяването на България и Румъния

202

2006

L 363

344

 

 

32006L0103

 

 

 

Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година относно адаптиране на някои директиви в областта на транспортната политика поради присъединяването на България и Румъния

305

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top