Help Print this page 

Document DD_2007_13_039_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 39
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 039

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 317

1

 

 

32002R2056

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2056/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно структурната бизнес статистика (1)

3

2002

L 341

28

 

 

32002R2245

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

14

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 година относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността

40

2003

L 004

9

 

 

32003L0002

 

 

 

Директива 2003/2/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсен (десето адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (1)

46

2003

L 004

12

 

 

32003L0003

 

 

 

Директива 2003/3/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на синьо багрило (дванадесето адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (1)

49

2003

L 005

14

 

 

32003L0001

 

 

 

Директива 2003/1/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложение II към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти (1)

53

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

Решение на Комисията от 17 януари 2003 година относно определяне на класове на огнеустойчивост за някои строителни продукти (нотифицирано под № С(2002) 4807) (1)

56

2003

L 028

43

 

 

32003L0012

 

 

 

Директива 2003/12/ЕО на Комисията от 3 февруари 2003 година относно рекласифициране на гръдните имплантанти в рамките на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия (1)

59

2003

L 035

28

 

 

32002L0088

 

 

 

Директива 2002/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година за изменение на Директива 97/68/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на мерките срещу емисиите от замърсяващи газове и частици, изпускани от двигателите с вътрешно горене, използвани в мобилните устройства, които не са предназначени за движение по път

61

2003

L 037

19

 

 

32002L0095

 

 

 

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

115

2003

L 041

37

 

 

32003L0014

 

 

 

Директива 2003/14/ЕО на Комисията от 10 февруари 2003 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни (1)

120

2003

L 042

45

 

 

32003L0011

 

 

 

Директива 2003/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за изменение за двадесет и четвърти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, октабромодифенил етер)

124

2003

L 046

24

 

 

32003L0016

 

 

 

Директива 2003/16/ЕО на Комисията от 19 февруари 2003 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти

127

2003

L 066

26

 

 

32003L0015

 

 

 

Директива 2003/15/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1)

128

2003

L 073

6

 

 

32003R0494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 494/2003 на Комисията от 18 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета относно дължимите такси на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти

138

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 613:2000 Независими конвекторни отоплителни уреди с газово захранване в съответствие с Директива 90/396/ЕИО на Съвета (нотифицирано под № С(2003) 710) (1)

140

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 512:1998 Спецификации за уреди с втечнен нефтен газ — преносими уреди с втечнен нефтен газ под налягане, точка 5.7.2.1, в съответствие с Директива 90/396/ЕИО на Съвета (нотифицирано под № С(2003) 711) (текст от значение за ЕИО)

142

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Директива 2003/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 2003 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина и дизеловите горива (1)

144

2003

L 079

6

 

 

32003L0019

 

 

 

Директива 2003/19/ЕО на Комисията от 21 март 2003 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно масата и размерите на някои категории моторни превозни средства и на техните ремаркета (1)

154

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

Решение на Комисията от 21 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 1495:1997 Повдигателни площадки — мачтови повдигателни работни площадки в съответствие с Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под № C(2003) 831) (1)

162

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за публикуването на справочни данни за стандартите, свързани с топлоизолационни продукти за сгради, геотекстил, неподвижни пожарогасителни инсталации и гипсови блокове в съответствие с Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2003) 1161) (1)

165

2003

L 123

42

 

 

32003L0030

 

 

 

Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 година относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт

170

2003

L 126

34

 

 

32003L0040

 

 

 

Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 година за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води

175

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 2003 година за изменение на Решение 96/603/ЕО за съставяне на списък с продукти, принадлежащи към класове А Без принос за пожар, предвиден в Решение 94/611/ЕО относно прилагането на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно строителните продукти (нотифицирано под № C(2003) 1673) (1)

181

2003

L 156

14

 

 

32003L0034

 

 

 

Директива 2003/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и трето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — CMR)

182

2003

L 156

26

 

 

32003L0036

 

 

 

Директива 2003/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и пето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — c/m/r) (1)

185

2003

L 159

1

 

 

32003R1084

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1084/2003 на Комисията от 3 юни 2003 година относно проучване на измененията в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, предоставяни от компетентен орган на държава-членка (1)

190

2003

L 159

24

 

 

32003R1085

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1085/2003 на Комисията от 3 юни 2003 година относно проучване на измененията в условията на разрешителните за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета (1)

213

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Директива 2003/63/EО на Комисията от 25 юни 2003 година за изменение на Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба (1)

235

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top