EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_023_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 23

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 023

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 081

1

 

 

31998L0012

 

 

 

Директива 98/12/ЕО на Комисията от 27 януари 1998 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 71/320/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно спирачните устройства на определени категории МПС и техните ремаркета (1)

3

1998

L 091

1

 

 

31998L0014

 

 

 

Директива 98/14/ЕО на Комисията от 6 февруари 1998 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (1)

149

1998

L 127

26

 

 

31998D0279

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със системите или комплектите от неносещи постоянни кофражи, съставени от кухи блокове или от изолационни плоскости, и евентуално от бетон (1)

156

1998

L 140

10

 

 

31998L0028

 

 

 

Директива 98/28/EО на Комисията от 29 април 1998 година за предоставяне на дерогация от определени разпоредби на Директива 93/43/EИО относно хигиената на храните по отношение на морския превоз на сурова захар в насипно състояние (текст от значение за EИП)

159

1998

L 162

1

 

 

31998R1165

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 година относно краткосрочната статистика

161

1998

L 170

13

 

 

31998L0038

 

 

 

Директива 98/38/ЕО на Комисията от 3 юни 1998 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/151/ЕИО на Съвета относно определени компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори (1)

176

1998

L 170

15

 

 

31998L0039

 

 

 

Директива 98/39/ЕО на Комисията от 5 юни 1998 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 75/321/ЕИО на Съвета относно кормилното управление на колесните селскостопански или горски трактори (1)

178

1998

L 171

28

 

 

31998L0040

 

 

 

Директива 98/40/ЕО на Комисията от 8 юни 1998 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/346/ЕИО на Съвета относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански и горски трактори (1)

179

1998

L 177

1

 

 

31998R1232

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1232/98 на Комисията от 17 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета относно статистическата класификация на продукти по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност

181

1998

L 194

30

 

 

31998D0436

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 1998 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и помощни продукти (нотифицирано под номер C(1998) 1598) (1)

183

1998

L 194

39

 

 

31998D0437

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юни 1998 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с вътрешни и външни облицовки по стени и тавани (нотифицирано под номер С(1998) 1611) (1)

193

1998

L 201

112

 

 

31998D0456

 

 

 

Решение на Комисията от 3 юли 1998 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с комплекти за последващо напрягане на армировка при предварително напрягане на стоманобетонни конструкции (нотифицирано под номер С(1998) 1506) (1)

201

1998

L 201

114

 

 

31998D0457

 

 

 

Решение на Комисията от 3 юли 1998 година относно изпитването на единичен горящ елемент (ЕГЕ), посочено в Решение 94/611/ЕО за прилагане на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета за строителни продукти (нотифицирано под номер С(1998) 1743) (1)

204

1998

L 204

37

 

 

31998L0034

 

 

 

Директива 98/34/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти

207

1998

L 207

1

 

 

31998L0037

 

 

 

Директива 98/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на машините

220

1998

L 213

13

 

 

31998L0044

 

 

 

Директива 98/44/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

268

1998

L 216

8

 

 

31998D0482

 

 

 

Решение на Съвета от 20 юли 1998 година относно общ технически регламент относно изискванията за свързване към обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства (с изключение на крайни устройства, поддържащи гласова телефония с идентификация на обажданията), при които включването в мрежата, ако има достъп, се осъществява чрез двойно тонално номеронабиране (DTMF)

277

1998

L 217

18

 

 

31998L0048

 

 

 

Директива 98/48/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила

282

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top