Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_021_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 21

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 021

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 104

35

 

 

31997D0264

 

 

 

Решение на Комисията от 16 април 1997 година относно признаването на процедурите по сертифициране съгласно член 12 на Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета, който позволява доброволното участие на предприятия от промишления сектор в система на Общността за управление на околната среда и за одит (1)

3

1997

L 116

31

 

 

31997L0016

 

 

 

Директива 97/16/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 10 април 1997 година относно петнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

5

1997

L 118

1

 

 

31997L0017

 

 

 

Директива 97/17/ЕО на Комисията от 16 април 1997 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно маркиране на съдомиялни машини със знак за ниво на консумация на електроенергия (1)

9

1997

L 125

1

 

 

31997L0019

 

 

 

Директива 97/19/ЕО на Комисията от 18 април 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки относно резервоарите за течно гориво и задно разположената защита срещу вклиняване на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

34

1997

L 125

21

 

 

31997L0020

 

 

 

Директива 97/20/ЕО на Комисията от 18 април 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 72/306/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизелови двигатели, предназначени за употреба в превозни средства (1)

54

1997

L 125

31

 

 

31997L0021

 

 

 

Директива 97/21/ЕО на Комисията от 18 април 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 80/1269/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мощността на двигателите на моторните превозни средства (1)

64

1997

L 169

74

 

 

31997L0037

 

 

 

Директива 97/37/ЕО на Комисията от 19 юни 1997 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения I и II от Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за наименованията на текстилните изделия (1)

74

1997

L 171

1

 

 

31997L0028

 

 

 

Директива 97/28/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета (1)

76

1997

L 171

11

 

 

31997L0029

 

 

 

Директива 97/29/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/757/ЕИО на Съвета относно светлоотражателите на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

86

1997

L 171

25

 

 

31997L0030

 

 

 

Директива 97/30/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/758/ЕИО на Съвета относно габаритните светлини, предните габаритни светлини, задните габаритни светлини и стопсветлините на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

100

1997

L 171

49

 

 

31997L0031

 

 

 

Директива 97/31/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/760/ЕИО на Съвета по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета (1)

124

1997

L 171

63

 

 

31997L0032

 

 

 

Директива 97/32/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/539/ЕИО на Съвета относно фаровете за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

138

1997

L 177

15

 

 

31997L0039

 

 

 

Директива 97/39/ЕО на Комисията от 24 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 75/443/ЕИО на Съвета от 26 юни 1975 година относно оборудването за заден ход и за измерване на скоростта на моторни превозни средства (1)

152

1997

L 181

1

 

 

31997L0023

 

 

 

Директива 97/23/ЕО на Европейския Парламент на и Съвета от 29 май 1997 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане

159

1997

L 183

12

 

 

31997D1336

 

 

 

Решение № 1336/97/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 1997 година относно поредица от насоки за трансевропейски телекомуникационни мрежи

214

1997

L 196

77

 

 

31997L0045

 

 

 

Двадесет и първа Директива 97/45/ЕО на Комисията от 14 юли 1997 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1)

223

1997

L 198

27

 

 

31997D0462

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 1997 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с панели на основата на дървесина (1)

225

1997

L 198

31

 

 

31997D0463

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с пластмасови закотвящи приспособления за влагане в бетон и зидария (1)

230

1997

L 198

33

 

 

31997D0464

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за съоръжения за отпадъчни води (1)

233

1997

L 208

44

 

 

31997D0486

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за общите изисквания за свързване на крайни устройства към интерфейса на отворени мрежи (ONP) за двупроводни аналогови наети линии (1)

238

1997

L 208

47

 

 

31997D0487

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за общите изисквания за свързване на крайни устройства към интерфейса на отворени мрежи (ONP) за четирипроводни аналогови наети линии (1)

241

1997

L 215

41

 

 

31997D0520

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за изисквания за свързване на терминални устройства към интерфейс на 2048 kbit/s цифрови неструктурирани ONP наети линии (изменение 1) (1)

243

1997

L 215

44

 

 

31997D0521

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за общите изисквания към интерфейса за свързване на крайни устройства към 2048 kbit/s цифрови структурирани ONP наети линии (1)

246

1997

L 215

46

 

 

31997D0522

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за общите изисквания за свързване на терминални устройства към интерфейса на 64 kbits/s цифрови неограничени ONP наети линии (изменение 1) (1)

248

1997

L 215

48

 

 

31997D0523

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за общите изисквания за свързване на крайни устройства за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщения (DECT), (издание 2) (1)

251

1997

L 215

50

 

 

31997D0524

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за изискванията за свързване на приложения за телефония на цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщения (DECT) (издание 2) (1)

254

1997

L 215

52

 

 

31997D0525

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация за изискванията за свързване на приложения за телефония на цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщения (DECT), общ профил на достъп (GAP) (1)

257

1997

L 222

10

 

 

31997L0048

 

 

 

Директива 97/48/ЕО на Комисията от 29 юли 1997 година относно второ изменение на Директива 82/711/ЕИО на Съвета за установяване на основните правила, необходими за изпитване на миграцията на съставките на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни (1)

260

1997

L 223

18

 

 

31997D0544

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация относно крайни устройства, които да бъдат свързани към обществените комутируеми мрежи за данни и наети линии в отворени мрежи (ONP), използващи интерфейс, съгласно препоръка Х.21 на CCITT (1)

266

1997

L 223

21

 

 

31997D0545

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 1997 година относно обща техническа регламентация относно общите изисквания за свързване на информационни терминални устройства (DTE) към пакет от обществени комутируеми информационни мрежи (PSPDNs), предлагащи X.25 типови интерфейси по препоръка на CCITT (1)

269

1997

L 229

9

 

 

31997D0555

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с цименти, строителна вар и други хидравлични строителни разтвори (1)

272

1997

L 229

14

 

 

31997D0556

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със смесени системи за външна топлооизолация/комплекти с първа мазилка (1)

278

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top