EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_016_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 16

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 016

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 061

1

 

 

31995L0002

 

 

 

Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 година относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители

3

1995

L 097

84

 

 

31995D0149

 

 

 

Решение на Комисията от 8 март 1995 година за определяне на пределно допустимите стойности на общото количество летливи азотсъдържащи базични вещества (TVB-N) за някои видове рибни продукти и специфициране на аналитичните методи, които трябва да се използват

43

1995

L 136

1

 

 

31995L0012

 

 

 

Директива 95/12/EО на Комисията от 23 май 1995 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета във връзка с етикетирането на битови перални машини по отношение на консумацията на енергия

49

1995

L 136

28

 

 

31995L0013

 

 

 

Директива 95/13/ЕО на Комисията от 23 май 1995 година за привеждане в изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на етикетирането на електрически сушилни за битови нужди

76

1995

L 140

26

 

 

31995L0017

 

 

 

Директива 95/17/ЕО на Комисията от 19 юни 1995 година за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти (1)

100

1995

L 167

19

 

 

31995L0034

 

 

 

Осемнадесета директива 95/34/ЕO на Комисията от 10 юли 1995 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти (1)

104

1995

L 178

1

 

 

31995L0031

 

 

 

Директива 95/31/ЕО на Комисията от 5 юли 1995 година за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (1)

107

1995

L 178

20

 

 

31995L0032

 

 

 

Шеста Директива 95/32/ЕО на Комисията от 7 юли 1995 година относно методите за анализ, необходими за проверка на състава на козметичните продукти (1)

126

1995

L 213

1

 

 

31995L0016

 

 

 

Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 юни 1995 година за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите

142

1995

L 226

1

 

 

31995L0045

 

 

 

Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 година за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (1)

174

1995

L 228

1

 

 

31995R2236

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета от 18 септември 1995 година относно общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи

219

1995

L 233

73

 

 

31995L0048

 

 

 

Директива 95/48/ЕО на Комисията от 20 септември 1995 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/21/ЕИО на Съвета относно масите и габаритите на моторни превозни средства от категория М1 (1)

226

1995

L 266

1

 

 

31995L0054

 

 

 

Директива 95/54/ЕО на Комисията от 31 октомври 1995 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 72/245/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно потискането на радиосмущенията, които се причиняват от двигателите с искрово запалване, инсталирани на моторни превозни средства, и за изменение на Директива 70/156/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и на техните ремаркета

239

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top