Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1987

L 220

1

 

 

31987L0402

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1987 година относно предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори с тясна колея

3

1987

L 220

48

 

 

31987L0404

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1987 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно обикновените съдове под налягане

46

1987

L 306

24

 

 

31987L0524

 

 

 

Първа директива на Комисията от 6 октомври 1987 година относно определяне на методите на Общността за вземане на проби за химически анализ за контрола на консервирани млечни продукти

58

1988

L 092

50

 

 

31988L0195

 

 

 

Директива на Комисията от 24 март 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 80/1269/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мощността на двигателите на моторните превозни средства

66

1988

L 105

11

 

 

31988L0233

 

 

 

Десета директива на Комисията от 2 март 1988 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета oтносно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

76

1988

L 133

1

 

 

31988L0302

 

 

 

Директива на Комисията от 18 ноември 1987 година относно девето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/EИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

80

1988

L 143

26

 

 

31988L0316

 

 

 

Директива на Съвета от 7 юни 1988 година за изменение на Директива 75/106/ЕИО относно сближаване на законодателството на държавите-членки във връзка с предварителното подбиране по обем на някои течности в опаковки за продажби на дребно

207

1988

L 147

77

 

 

31988L0321

 

 

 

Директива на Комисията от 16 май 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 71/127/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно огледалата за обратно виждане на моторните превозни средства

209

1988

L 157

28

 

 

31988L0344

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки

212

1988

L 181

40

 

 

31988L0366

 

 

 

Директива на Комисията от 17 май 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/649/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно зрителното поле на водачите на моторни превозни средства

218

1988

L 184

61

 

 

31988L0388

 

 

 

Директива на Съвета от 22 юни 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство

223

1988

L 184

67

 

 

31988D0389

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юни 1988 година относно съставянето на инвентаризационен списък от Комисията на изходните материали и вещества, използвани в производството на ароматизанти

230

1988

L 187

1

 

 

31988L0378

 

 

 

Директива на Съвета от 3 май 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с безопасността на детските играчки

231

1988

L 200

27

 

 

31988L0410

 

 

 

Директива на Комисията от 21 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/151/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държави-членки относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори

244

1988

L 200

30

 

 

31988L0411

 

 

 

Директива на Комисията от 21 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 75/321/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно кормилната уредба на колесните селскостопански или горски трактори

247

1988

L 200

31

 

 

31988L0412

 

 

 

Директива на Комисията от 22 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/152/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателството на държавите-членки, свързани с максималната конструктивна скорост и товарни платформи за колесни селскостопански и горски трактори

248

1988

L 200

32

 

 

31988L0413

 

 

 

Директива на Комисията от 22 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)

249

1988

L 200

34

 

 

31988L0414

 

 

 

Директива на Комисията от 22 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 80/720/ЕИО на Съвета за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански и горски колесни трактори

251

1988

L 214

1

 

 

31988L0436

 

 

 

Директива на Съвета от 16 юни 1988 година за изменение на Директива 70/220/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се приемат срещу замърсяването на въздуха с газове, изпускани от двигателите на моторните превозни средства (Ограничение за емисиите на механични замърсители от дизелови двигатели)

254

1988

L 228

31

 

 

31988L0465

 

 

 

Директива на Комисията от 30 юни 1988 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалката на водача на колесните селскостопански или горски трактори

257

1988

L 382

42

 

 

31988L0665

 

 

 

Директива на съвета от 21 декември 1988 година за изменение и допълнение на редица директиви относно сближаването на законодателството на държавите-членки относно публикуването в Официален вестник на Европейските общности на предвидените в него свидетелства и удостоверения

264

1988

L 382

46

 

 

31988L0667

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година относно изменение за четвърти път на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти

266

Top