EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_031_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 31

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 031

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 025

23

 

 

32003R0153

 

 

 

Регламент (ЕО) № 153 /2003 на Съвета от 27 януари 2003 година за изменение на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1603/2000 за вноса на етаноламини с произход от САЩ

3

2003

L 025

27

 

 

32003R0155

 

 

 

Регламент № 155/2003 на Съвета от 27 януари 2003 година за изменение на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1824/2001 на Съвета върху вноса на газови джобни механични запалки за еднократна употреба, с произход от Китайската народна република и Тайван

5

2003

L 036

31

 

 

32003D0096

 

 

 

Решение на Съвета от 6 февруари 2003 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

7

2003

L 036

32

 

 

22003A0212(02)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна

8

2003

L 046

1

 

 

32003R0312

 

 

 

Регламент (ЕО) № 312/2003 на Съвета oт 18 февруари 2003 година за прилагане в Общността на тарифните разпоредби, установени от Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна

16

2003

L 049

7

 

 

32003R0337

 

 

 

Регламент (ЕО) № 337/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година за прекратяване на прилагането на режима на двойна проверка относно някои текстилни продукти с произход от Украйна

21

2003

L 062

1

 

 

32003R0405

 

 

 

Регламент (ЕО) № 405/2003 на Съвета от 27 февруари 2003 година относно контрола върху вноса на антрацитни въглища с произход от трети страни (1)

23

2003

L 063

1

 

 

32003R0304

 

 

 

Регламент (ЕО) № 304/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно износа и вноса на опасни химични вещества (1)

26

2003

L 063

27

 

 

32003D0106

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговияПревод конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

52

2003

L 064

28

 

 

32003D0155

 

 

 

Решение на Съвета от 16 декември 2002 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Турция относно прекурсори и химически субстанции, използвани често в нелегалното производство на наркотици или психотропни субстанции

73

2003

L 064

30

 

 

22003A0307(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Турция относно прекурсори и химически вещества, често използвани в незаконното производство на наркотици или психотропни вещества

75

2003

L 065

1

 

 

32003R0427

 

 

 

Регламент (ЕО) № 427/2003 на Съвета от 3 март 2003 година относно временен защитен механизъм по отношение на вноса на някои продукти с произход от Народна република Китай и за изменение на Регламент (ЕО) № 519/94 относно общите правила за внос от някои трети страни

82

2003

L 065

27

 

 

32003D0159

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за сключване на Споразумение за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

93

2003

L 069

8

 

 

32003R0452

 

 

 

Регламент (ЕО) № 452/2003 на Съвета от 6 март 2003 година относно мерките, които Общността може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки

95

2003

L 070

34

 

 

32003D0175

 

 

 

Решение на Съвета от 7 март 2003 година относно използване на лихвата от Европейския фонд за развитие за финансиране на разходите за прилагане на вътрешна система за управление на индивидуални консултанти, работещи в страните от АКТБ и отвъдморските страни и територии

97

2003

L 083

1

 

 

32003Q0401(01)

 

 

 

Финансов Регламент от 27 март 2003 година приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие

98

2003

L 086

18

 

 

32003R0607

 

 

 

Регламент (ЕО) № 607/2003 на Комисията от 2 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2497/2001 на Комисията с цел да се вземе под внимание Регламент (ЕО) № 1832/2002 за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета за тарифата и статистическата номенклатура, както и за Общата митническа тарифа

129

2003

L 089

11

 

 

32003D0239

 

 

 

Решение на Съвета от 18 февруари 2003 година за сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от името на остров Ман, и Европейската общност за включване на остров Ман в обхвата на правната закрила на базите данни, уредена в глава III на Директива 96/9/ЕО

131

2003

L 089

12

 

 

22003A0405(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност, разпростряла върху остров Ман правната защита на базите данни, както е предвидено в глава III на Директива 96/9/ЕО

132

2003

L 095

36

 

 

32003D0253(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Канада съгласно член XXVIII от ГАТТ 1994 година за изменение на отстъпките по отношение на зърнените култури, предвидени в списък СХL на ЕО, приложен към ГАТТ 1994 година

136

2003

L 095

38

 

 

22003A0411(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Канада съгласно член ХХVIII от ГАТТ 1994 година за изменение на концесиите за зърнени култури, предвидени в списък СХL на ЕО, приложен към ГАТТ 1994 година

138

2003

L 095

40

 

 

32003D0254

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати относно изменение на концесиите по отношение на зърнените култури, предвидени в списъка СХL на ЕО, приложен към ГАТТ 1994 година

140

2003

L 095

41

 

 

22003A0411(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати за изменение на концесиите по отношение на зърнени култури, предвидени в списък СХL на ЕО към ГАТТ 1994 година

141

2003

L 097

1

 

 

32003R0669

 

 

 

Регламент (ЕО) № 669/2003 на Съвета от 8 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1035/2001 за създаване на схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp.

145

2003

L 099

45

 

 

32003D0268

 

 

 

Решение на Съвета от 8 април 2003 година относно покриване на разходите, направени от Европейската инвестиционна банка за управление на инвестиционния заем по Споразумението от Котону и Решението за отвъдморско асоцииране

150

2003

L 126

1

 

 

32003R0874

 

 

 

Регламент (ЕО) № 874/2003 на Съвета от 6 май 2003 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Кирибати за риболов в риболовната зона на Кирибати

152

2003

L 126

3

 

 

22003A0522(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Кирибати относно риболова в рамките на риболовната зона на Кирибати

154

2003

L 133

36

 

 

32003R0931

 

 

 

Регламент (ЕО) № 931/2003 на Съвета от 26 май 2003 година за изменение на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1011/2002 върху вноса на активен въглен на прах с произход от Китайската народна република

171

2003

L 135

5

 

 

32003R0953

 

 

 

Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 година за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства

173

2003

L 138

1

 

 

32003R0960

 

 

 

Регламент (ЕО) № 960/2003 на Съвета от 2 юни 2003 година относно налагане на окончателно изравнително мито върху внос на записваеми компактдискове с произход от Индия

182

2003

L 139

1

 

 

32003R0964

 

 

 

Регламент (ЕО) № 964/2003 на Съвета от 2 юни 2003 година за налагане на окончателни антидъмпингови мита на вноса на някои тръбни съединителни части от желязо или стомана с произход от Китайската народна република и Тайланд, и такива, изпратени на консигнация от Тайван, било то декларирани като имащи произход от Тайван или не

207

2003

L 143

5

 

 

32003R0986

 

 

 

Регламент (ЕО) № 986/2003 на Съвета от 5 юни 2003 година за изменение на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 360/2000 върху внос на магнезиев окис, калциниран до пълно обезводняване (фритован) с произход от Китайската народна република

222

2003

L 143

33

 

 

32003D0421

 

 

 

Решение на Комисията от 20 май 2003 година относно спиране на процедурата за проверка на пречките за търговията, състоящи се от търговските практики, упражнявани от Република Колумбия относно вноса на моторни превозни средства

226

2003

L 145

40

 

 

32003D0398

 

 

 

Решение на Съвета от 19 май 2003 година относно принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Турция

228

2003

L 152

41

 

 

32003D0453

 

 

 

Решение на Съвета от 2 юни 2003 година относно подписването от името на Европейската общност на Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам относно търговията с текстилни продукти и дрехи, както и за други мерки за отваряне на пазара и за разрешаване на временното му прилагане

245

2003

L 152

42

 

 

22003A0620(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам относно търговията с текстилни продукти и облекла и други мерки за отваряне на пазара, последно изменено със Споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 31 март 2000 година

246

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top