EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_029_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 29

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 029

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 150

1

 

 

32002R0976

 

 

 

Регламент (ЕО) № 976/2002 на Съвета от 4 юни 2002 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои механизми за подвързване с халки с произход от Индонезия и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на някои механизми за подвързване с халки с произход от Индия

3

2002

L 150

17

 

 

32002R0977

 

 

 

Регламент (EO) № 977/2002 на Съвета от 4 юни 2002 година относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои механизми за подвързване с халки, с произход от Индонезия и за закриване на процедурата по анти-субсидии, по отношение на някои механизми за подвързване с халки с произход от Индия

19

2002

L 155

1

 

 

32002R1011

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1011/2002 на Съвета от 10 юни 2002 година за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на активен въглен на прах, с произход от Китайската народна република

36

2002

L 160

2

 

 

32002R1050

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1050/2002 на Съвета от 13 юни 2002 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено спрямо вноса на записващи компактдискове с произход от Тайван

46

2002

L 168

1

 

 

32002R1107

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1107/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 92/2002 за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, въведено върху вноса на урея, с произход от Беларус, България, Хърватска, Естония, Либия, Литва, Румъния и Украйна

58

2002

L 169

52

 

 

32002D0500

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2002 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бившата югославска република Македония относно сертификата, посочен в параграф 6 от Споразумението за въвеждане на взаимни преференциални търговски отстъпки за някои вина (нотифицирано под номер С(2002) 665)Размяна на писма относно сертификата по точка 6 на Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за въвеждане на взаимни преференциални търговски отстъпки за някои вина

60

2002

L 169

63

 

 

32002D0501

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2002 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Хърватска относно сертификата, посочен в параграф 6 от Споразумението за въвеждане на взаимни преференциални търговски отстъпки за някои вина (нотифицирано под номер С(2002) 666)Размяна на писма относно сертификата, посочен в точка 6 на Споразумението между Европейската общност и Република Хърватска за въвеждане на преференциални тарифни отстъпки на реципрочна основа относно някои вина

69

2002

L 184

24

 

 

42002D0579

 

 

 

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета от 25 юни 2002 година относно временното приложение на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета, за финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 година, и отпускането на финансовите помощи за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвърта част от Договора за Европейската общност

77

2002

L 192

1

 

 

32002R1309

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1309/2002 на Съвета от 12 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 517/94 относно общия режим, приложим за внос на текстилни продукти, произхождащи от някои трети страни, които не са предвидени в двустранни споразумения, протоколи или други споразумения, или от други специфични режими за внос на Общността

79

2002

L 192

9

 

 

32002R1310

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1310/2002 на Съвета от 19 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 963/2002 за определяне на преходни разпоредби относно антидъмпинговите и антисубсидийни мерки, приети по силата на Решения № 2277/96/ЕОВС и № 1889/98/ЕОВС на Комисията, както и относно висящите разследвания за дъмпинг и субсидии и жалби и молби, съобразно тези решения

86

2002

L 194

36

 

 

32002D0596

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юли 2002 година относно последиците от изтичането на срока на действие на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) по отношение на сключените от ЕОВС международни споразумения

88

2002

L 195

25

 

 

32002R1337

 

 

 

Регламент (EO) № 1337/2002 на Комисията от 23 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 76/2002 въвеждащ предварителен надзор на Общността върху вноса на някои железни и стоманени продукти, обхванати от Договорите за ЕОВС и ЕО, произхождащи от някои трети страни

89

2002

L 195

34

 

 

32002D0601

 

 

 

Решение на Съвета от 27 юни 2002 година за изменение на Решение 1999/311/ЕО относно приемане на третата фаза от схемата за трансевропейското сътрудничество във висшето образование (Темпус III) (2000—2006 г.)

96

2002

L 195

38

 

 

32002D0602

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юли 2002 година за прилагане на някои ограничения за внос на определени стоманени продукти от Руската федерация (нотифицирано под номер C(2002) 2480) (1)

101

2002

L 195

81

 

 

32002D0606

 

 

 

Решение на Комисията от 16 юли 2002 година за освобождаване на някои страни от разширяването на действието на антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, с действие, разширено с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета, за да включи определени части за велосипеди и оставено в сила с Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета, както и за оттегляне на временното освобождаване, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, на определени страни от антидъмпингово мито за определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република (нотифицирано под номер С(2002) 2638)

117

2002

L 196

1

 

 

32002R1338

 

 

 

Регламент (EO) № 1338/2002 на Съвета от 22 юли 2002 година относно налагане на окончателно изравнително мито и окончателно събиране на временното изравнително мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия

122

2002

L 196

11

 

 

32002R1339

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1339/2002 на Съвета от 22 юли 2002 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия

132

2002

L 201

48

 

 

32002D0628

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юни 2002 година относно присъединяването от името на Европейската общност към Протокола от Картахена за биологична безопасностПротокол от Картахена по отношение на биологичната безопасност към Конвенцията за биологичното разнообразие

140

2002

L 206

16

 

 

32002D0634

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2002 година за изменение на Решение 2001/76/ЕО по отношение на експортните кредити за кораби

158

2002

L 211

16

 

 

32002D0644

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 2002 година за дерогация от Решение 2001/822/ЕО на Съвета по отношение на правилата за произход за рибни продукти от Фолклендските острови (нотифицирано под номер С(2002) 2865)

162

2002

L 212

8

 

 

32002D0647

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 2002 година за приемане на процедурните правила на Комитета на Европейския фонд за развитие

169

2002

L 213

29

 

 

32002D0648

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юни 2002 година относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

174

2002

L 213

30

 

 

22002A0809(01)

 

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

175

2002

L 215

13

 

 

32002D0651

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2002 година относно участието на Общността в Международната група за изследване на каучука

183

2002

L 228

1

 

 

32002R1514

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1514/2002 на Съвета от 19 август 2002 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временни мита, наложени по вноса на някои тръби и сглобки за тръби от желязо или стомана с произход от Чешката република, Малайзия, Русия, Република Корея и Словакия

193

2002

L 231

1

 

 

32002R1531

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1531/2002 на Съвета от 14 август 2002 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на цветни телевизионни приемници с произход от Китайската народна република, Република Корея, Малайзия и Тайланд и приключване на съдебната процедура относно вноса на цветни телевизионни приемници с произход от Сингапур

200

2002

L 234

39

 

 

32002D0738

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2002 година относно сключването от Европейската общност на Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан

228

2002

L 256

7

 

 

32002D0762

 

 

 

Решение на Съвета от 19 септември 2002 година за упълномощаване на държавите-членки в интерес на Общността да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от петролно замърсяване от бункери, 2001 година (Конвенцията за бункерите)Международна конвенция за граждансkcy;а отговорност за щетите от замърсяване с корабно гориво от 2001 година

229

2002

L 259

1

 

 

32002R1696

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1696/2002 на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2042/2000 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи за телевизионни камери с произход от Япония

239

2002

L 259

8

 

 

32002R1697

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1697/2002 на Съвета от 23 септември 2002 година за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на някои тръби със спойка и тръби от желязо или стомана с примеси с произход от Чешката република, Полша, Тайланд, Турция и Украйна

246

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top