Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_021_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 21

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 021

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 118

44

 

 

32000D0340

 

 

 

Решение на Съвета от 8 май 2000 година относно одобрението от името на Общността на новото приложение V към Конвенцията за защита на морската среда в Североизточния Атлантик относно защитата и запазването на екосистемите и биологичното разнообразие на морската зона и съответстващото допълнение 3ПРИЛОЖЕНИЕ V

3

2000

L 125

3

 

 

32000R1100

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1100/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на силициев карбид с произход от Китайската народна република, от Руската федерация и от Украйна, и за продължаване на ангажимента, приет с Решение 94/202/ЕО на Комисията

7

2000

L 147

1

 

 

32000D0384

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 19 април 2000 година относно сключването на Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

17

2000

L 151

16

 

 

32000D0399

 

 

 

Решение на Съвета от 16 юни 2000 година относно процедурата по отношение на дерогациите от правилата за произход, въведени с протокол № 1 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО

19

2000

L 155

47

 

 

32000D0409

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 2000 година относно подписването и сключването на Съгласуван протокол между Европейската общност и правителството на Република Корея във връзка със световния корабостроителен пазар

21

2000

L 155

49

 

 

22000A0628(01)

 

 

 

Съгласуван Протокол между Европейската общност и Правителството на Република Корея относно световния корабостроителен пазар

23

2000

L 157

1

 

 

32000R1362

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1362/2000 на Съвета от 29 юни 2000 година за прилагане в Общността на тарифните разпоредби от Решение № 2/2000 на Съвместния съвет в рамките на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност и Съединените мексикански щати

25

2000

L 163

37

 

 

32000D0421

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юни 2000 година относно сключването от името на Европейската общност на Конвенцията за продоволствената помощ от 1999 година

30

2000

L 175

39

 

 

32000R1524

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета от 10 юли 2000 година за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито за вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

31

2000

L 183

16

 

 

32000D0460

 

 

 

Решение на Съвета от 17 юли 2000 година за изменение на Решение 1999/311/ЕО относно приемането на третата фаза от трансевропейската програма за сътрудничество в областта на висшето образование (Темпус III) (2000—2006 г.)

45

2000

L 185

1

 

 

32000R1603

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1603/2000 на Съвета от 20 юли 2000 година за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито за вноса на етаноламини с произход от Съединените американски щати

46

2000

L 185

27

 

 

32000R1609

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1609/2000 на Комисията от 24 юли 2000 година с който се установява списък с продукти, изключени от приложението на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета относно условията, уреждащи вноса на селскостопански продукти с произход от трети страни след инцидента в атомната електроцентрала в Чернобил

56

2000

L 186

1

 

 

32000R1591

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1591/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за изменение на приложения II, III, V, VII, VIII и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

59

2000

L 190

1

 

 

32000D0464

 

 

 

Решение на Съвета от 29 юни 2000 година относно подписването от името на Европейската общност на Споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам за търговия с текстилни продукти и облекла и неговото временно прилагане

101

2000

L 200

25

 

 

32000R1747

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1747/2000 на Съвета от 7 август 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2793/1999 относно някои процедури за прилагане на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и Южноафриканската република

102

2000

L 229

14

 

 

32000R1917

 

 

 

Регламент (EО) № 1917/2000 на Комисията от 7 септември 2000 година за постановяване на някои разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета относно статистиката за външната търговия (1)

105

2000

L 243

14

 

 

32000R2032

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2032/2000 на Комисията от 27 септември 2000 година относно номенклатурата на страните и териториите за статистиката на външната търговия на Общността и статистиката на търговията между държавите-членки (1)

118

2000

L 244

38

 

 

32000R2042

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2042/2000 на Съвета от 26 септември 2000 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи за телевизионни камери с произход от Япония

127

2000

L 257

2

 

 

32000R2238

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2238/2000 на Съвета от 9 октомври 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 384/96 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност

142

2000

L 257

23

 

 

32000D0602

 

 

 

Решение на Съвета от 28 септември 2000 година относно сключването на споразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия за участието на Норвегия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

144

2000

L 257

24

 

 

22000A1011(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия за участието на Норвегия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

145

2000

L 267

15

 

 

32000R2314

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2314/2000 на Съвета от 17 октомври 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 763/2000 за разширяване на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 548/96 за внос на определени тръби и водопроводни фитинги, от желязо или стомана, с произход от Китайската народна република, за внос на някои тръби и водопроводни фитинги от желязо или стомана, доставени от Тайван, независимо дали са декларирани, че са с произход от Тайван, или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса от трима тайвански износители

148

2000

L 272

26

 

 

32000D0646(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 17 октомври 2000 година относно сключването на изменение на Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слойПРИЛОЖЕНИЕ

150

2000

L 276

44

 

 

32000D0658

 

 

 

Решение на Съвета от 28 септември 2000 година относно сключването на Споразумение за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Обединените мексикански щати, от друга страна

153

2000

L 283

18

 

 

32000D0682

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 12 октомври 2000 година относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество, за осъществяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна

154

2000

L 283

27

 

 

32000D0683

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 12 октомври 2000 година относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество, създаващо партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

155

2000

L 283

36

 

 

32000D0684

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 12 октомври 2000 година относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

156

2000

L 286

1

 

 

32000R2474

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2474/2000 на Съвета от 9 ноември 2000 година за създаване, в съответствие с член 1, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3030/93, на списъка на текстилните стоки и дрехите, който трябва да бъде включен в ГАТТ от 1994 година на 1 януари 2002 г., и за изменение на приложение X към Регламент (ЕИО) № 3030/93 и приложение II към Регламент (ЕО) № 3285/94

157

2000

L 289

30

 

 

32000D0706

 

 

 

Решение на Съвета от 7 ноември 2000 година относно сключването, от името на Общността, на Конвенцията за защита на Рейн

171

2000

L 289

31

 

 

22000A1116(01)

 

 

 

Превод КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕКА РЕЙН

172

2000

L 298

16

 

 

32000R2584

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2584/2000 на Комисията от 24 ноември 2000 година установяващ система за съобщаване на информация за определени доставки по шосе на говеждо, телешко и свинско месо за територията на Руската федерация

179

2000

L 299

14

 

 

32000D0742

 

 

 

Решение на Съвета от 16 ноември 2000 година относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

181

2000

L 299

15

 

 

22000A1128(01)

 

 

 

Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

182

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top