EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
10.Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали
TOM 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

10.   Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 359

1

 

 

31998R2866

 

 

 

Регламент (EО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 година относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

3

2000

L 167

1

 

 

32000R1478

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1478/2000 на Съвета от 19 юни 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

5

2002

L 168

43

 

 

32002L0047

 

 

 

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 година относно финансовите обезпечения

6

2002

L 179

1

 

 

32002R1221

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация

14

2002

L 286

11

 

 

32002R1889

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) (1)

19

2002

L 347

42

 

 

32002D0990

 

 

 

Решение на Комисията от 17 декември 2002 година за допълнително уточняване на приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно принципите за измерване на цените и обемите в националните сметки (нотифицирано под номер C(2002) 5054) (1)

21

2003

L 158

55

 

 

32003D0475

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Решение 2000/604/ЕО на Съвета относно състава и устава на Комитета по икономическа политика

39

2003

L 158

58

 

 

32003D0476

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на устава на Икономическия и финансов комитет

42

2003

L 169

6

 

 

32003R1210

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 година относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96

45

2003

L 180

1

 

 

32003R1267

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно сроковете за предаване на основните агрегати на националните сметки, относно дерогациите, свързани с предаването на основните агрегати на националните сметки, и относно предаването на данни за изработените часове на заетите лица (1)

64

2003

L 264

12

 

 

32003R1799

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1799/2003 на Съвета от 13 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

86

2003

L 318

9

 

 

32003R2119

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2119/2003 на Комисията oт 2 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (EО) № 2465/96

88

2003

L 330

7

 

 

32003R2204

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2204/2003 на Комисията от 17 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

90

2004

L 081

1

 

 

32004R0501

 

 

 

Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно тримесечните финансови сметки на сектора на публичната администрация (1)

93

2004

L 163

100

 

 

32004R0924

 

 

 

Регламент (ЕО) № 924/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

98

2004

L 180

9

 

 

32004R0979

 

 

 

Регламент (ЕО) № 979/2004 на Комисията от 14 май 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношенияте с Ирак

100

2004

L 207

10

 

 

32004R1086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1086/2004 на Комисията от 9 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

111

2004

L 233

1

 

 

32004R1222

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 година относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг

114

2004

L 244

47

 

 

32004D0548

 

 

 

Решение на Съвета от 11 май 2004 година относно позицията, която Комисията следва да заеме относно сключването на споразумение за паричните взаимоотношения с Княжество Андора

116

2004

L 285

6

 

 

32004R1566

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1566/2004 на Комисията от 31 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96

119

2004

L 332

15

 

 

32004D0750

 

 

 

Решение на Съвета от 21 октомври 2004 година относно започването на преговори по сключването на споразумение, свързано с паричните отношения с Княжество Андора

123

2004

L 373

1

 

 

32004R2182

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на еуромонети

124

2004

L 373

7

 

 

32004R2183

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2183/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година за разширяване на прилгането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на еуромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

130

2004

L 381

33

 

 

22004A1228(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

131

2005

L 114

11

 

 

32005D0357

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

150

2005

L 174

1

 

 

32005R1055

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1055/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики

152

2005

L 174

5

 

 

32005R1056

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1056/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 относно ускоряването и разясняването на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

156

2005

L 230

7

 

 

32005R1450

 

 

 

Регламент (EO) № 1450/2005 на Комисията от 5 септември 2005 година за изменение на приложение V към Регламент (EО) № 1210/2003 на Съвета за ограничаване на икономическите и финансовите отношения с Ирак

161

2005

L 274

9

 

 

32005R1708

 

 

 

Регламент (EО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 (1)

164

2005

L 337

1

 

 

32005R2103

 

 

 

Регламент (EО) № 2103/2005 на Съвета от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит

166

2005

L 346

1

 

 

32005R2169

 

 

 

Регламент (EО) № 2169/2005 на Съвета от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 974/98 относно въвеждането на еурото

172

2006

L 036

40

 

 

32006D0075

 

 

 

Решение на Съвета от 30 януари 2006 година за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл)

177

2006

L 036

42

 

 

32006D0076

 

 

 

Решение на Съвета от 30 януари 2006 година за разширяване на прилагането на Решение 2006/75/ЕО за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл) по отношение на държави-членки, които не участват в програмата

179

2006

L 122

3

 

 

32006R0701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета от 25 април 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 по отношение на времевия обхват на събиране на ценови данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (1)

180

2006

L 195

1

 

 

32006R1086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1086/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

182

2006

L 195

25

 

 

32006D0495

 

 

 

Решение на Съвета от 11 юли 2006 година в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за приемане от Словения на единната валута на 1 януари 2007 г.

183

2006

L 219

23

 

 

32006D0558

 

 

 

Решение на Комисията от 2 август 2006 година за актуализиране на приложенията към Паричното споразумение между правителството на Френската република от името на Европейската общност и правителството на Негова светлост принца на Монако

186

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top