EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
10.Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

10.   Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1971

L 073

14

 

 

31971D0142

 

 

 

Решение на Съвета от 22 март 1971 година относно засилване на сътрудничеството между централните банки на държавите-членки на Европейската икономическа общност

3

1977

L 088

9

 

 

31977D0270

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1977 година за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

4

1977

L 088

11

 

 

31977D0271

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1977 година за прилагане на Решение 77/270/Евратом, с което се упълномощава Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

6

1978

L 316

21

 

 

31978D0897

 

 

 

Решение на Съвета от 30 октомври 1978 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания за мобилизиране на вземанията, притежавани от държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

7

1978

L 316

22

 

 

21978A1110(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания относно мобилизирането на вземанията, притежание на държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

8

1988

L 178

5

 

 

31988L0361

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юни 1988 година за прилагане на член 67 от Договора

10

1990

L 112

26

 

 

31990D0212

 

 

 

Решение на Съвета от 23 април 1990 година за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

24

1991

L 059

19

 

 

31991D0115

 

 

 

Решение на Съвета от 25 февруари 1991 година за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

25

1993

L 332

1

 

 

31993R3603

 

 

 

Регламент (EО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 година за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора

27

1993

L 332

4

 

 

31993R3604

 

 

 

Регламент (EО) № 3604/93 на Съвета от 13 декември 1993 година за уточняване на дефинициите за прилагането на забраната за привилегирован достъп, посочена в член 104а от Договора

30

1993

L 332

7

 

 

31993R3605

 

 

 

Регламент (EО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 година за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

33

1994

L 084

41

 

 

31994D0179

 

 

 

Решение на Съвета от 21 март 1994 година за изменение на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането, необходимо за повишаване на безопасността и ефективността на атомните електроцентрали в определени страни, които не са държави-членки

36

1995

L 257

1

 

 

31995R2494

 

 

 

Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно хармонизираните индекси на потребителските цени

39

1996

L 051

48

 

 

31996D0174

 

 

 

Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година за изменение на Решение 91/115/EИО за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

43

1996

L 229

3

 

 

31996R1749

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 година относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени

45

1996

L 296

8

 

 

31996R2214

 

 

 

Регламент (EO) № 2214/96 на Комисията от 20 ноември 1996 година относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ (текст от значение за ЕИП)

53

1996

L 309

1

 

 

31996R2271

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него

75

1997

L 162

1

 

 

31997R1103

 

 

 

Регламент (EО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 година относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еурото

81

1997

L 209

1

 

 

31997R1466

 

 

 

Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

84

1997

L 209

6

 

 

31997R1467

 

 

 

Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

89

1997

L 340

24

 

 

31997R2454

 

 

 

Регламент (EO) № 2454/97 на Комисията от 10 декември 1997 година относно условията по прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минимални стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ (текст от значение за ЕИП)

95

1998

L 058

1

 

 

31998R0448

 

 

 

Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 за разпределение на косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA)

97

1998

L 139

1

 

 

31998R0974

 

 

 

Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еурото

112

1998

L 139

6

 

 

31998R0975

 

 

 

Регламент (EО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните еуро монети

117

1998

L 214

12

 

 

31998R1687

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно обхвата на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени

120

1998

L 214

23

 

 

31998R1688

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1688/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно географското покритие и покритието на населението в хармонизирания индекс на потребителските цени

131

1998

L 225

29

 

 

31998D0501

 

 

 

Решение на Комисията от 24 юли 1998 година относно някои специфични сделки, установени в работата по Протокола за процедурата при прекомерен дефицит за прилагане на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета за хармонизиране на изчисляването на брутния национален продукт по пазарни цени (нотифицирано под номер С(1998) 2204) (текст от значение за ЕИП)

133

1998

L 335

30

 

 

31998R2646

 

 

 

Регламент (EO) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 година за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

137

1998

L 340

33

 

 

31998D0715

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 1998 година като пояснение на приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността по въпроса за принципите за измерване на цените и обемите (нотифицирано под номер С(1998) 3685) (текст от значение за ЕИП)

140

1998

L 358

109

 

 

31998D0743

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1998 година относно подробните разпоредби за състава на Икономическия и финансов комитет

157

1999

C 241

9

 

 

31999Y0826(01)

 

 

 

Известие на Комисията за техническа корекция на метода за определяне на референтния и сконтовия лихвен процент (1999/C 241/09) (текст от значение за ЕИП)

159

1999

L 005

71

 

 

31999D0008

 

 

 

Решение на Съвета от 31 декември 1998 година за приемане на устава на Икономическия и финансов комитетПРИЛОЖЕНИЕ

160

1999

L 052

2

 

 

31999R0423

 

 

 

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно деноминациите и техническите спецификации на еуромонетите, предназначени за обращение

163

1999

L 192

9

 

 

31999R1617

 

 

 

Регламент (EO) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (EO) № 2214/96 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

165

1999

L 214

1

 

 

31999R1749

 

 

 

Регламент (EО) № 1749/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 относно подиндексите на хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

167

1999

L 266

1

 

 

31999R2166

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 относно минималните стандарти при третирането на продукти в секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила в хармонизирания индекс на потребителските цени

197

2000

L 029

4

 

 

32000R0264

 

 

 

Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси

200

2000

L 058

1

 

 

32000R0475

 

 

 

Регламент (ЕО) № 475/2000 на Съвета от 28 февруари 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3605/93 за прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

203

2000

L 172

3

 

 

32000R1500

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на разходите и приходите на сектор Държавно управление

205

2000

L 257

28

 

 

32000D0604

 

 

 

Решение на Съвета 2000/604/ЕО от 29 септември 2000 година относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика

213

2000

L 287

19

 

 

32000R2488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета от 10 ноември 2000 година за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1294/1999 и (ЕО) № 607/2000, както и на член 2 от Регламент (ЕО) № 926/98

217

2000

L 290

1

 

 

32000R2516

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 година за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA 95) относно данъците и социалните вноски и за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета

236

2000

L 300

1

 

 

32000R2595

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2595/2000 на Съвета от 27 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1103/97 относно определени разпоредби, свързани с въвеждането на еурото

238

2000

L 300

14

 

 

32000R2601

 

 

 

Регламент (EО) № 2601/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

239

2000

L 300

16

 

 

32000R2602

 

 

 

Регламент (EО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

241

2001

L 139

3

 

 

32001R0995

 

 

 

Регламент (ЕО) № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA-95) относно данъците и социалните вноски

243

2001

L 163

14

 

 

32001R1205

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1205/2001 на Комисията от 19 юни 2001 година за изменение за първи път на Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета за поддържане на замразяването на средства по отношение на г-н Милошевич и свързаните с него лица

249

2001

L 261

46

 

 

32001R1920

 

 

 

Регламент (EО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на цени на услуги, пропорционални на стойността на сделките, в хармонизирания индекс на потребителските цени, и за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 (текст от значение за ЕИП)

251

2001

L 261

49

 

 

32001R1921

 

 

 

Регламент (EО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2602/2000 (текст от значение за ЕИП)

254

2001

L 339

50

 

 

32001D0923

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 2001 година за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл)

257

2001

L 339

55

 

 

32001D0924

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 2001 година за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл) в държавите-членки, които не са приели еурото като единна валута

262

2001

L 344

1

 

 

32001R2558

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2558/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно прекласификацията на паричните потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд (текст от значение за ЕИП)

263

2002

L 021

3

 

 

32002R0113

 

 

 

Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им (текст от значение за ЕИП)

267

2002

L 053

1

 

 

32002R0332

 

 

 

Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 година за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

274

2002

L 055

23

 

 

32002R0351

 

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2002 на Комисията от 25 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета относно позоваванията на ESA 95

277

Top