EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_08_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
08.Политика на конкуренция
TOM 05

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

08.   Политика на конкуренция

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

C 298

17

 

 

52006XC1208(04)

 

 

 

Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели (2006/С 298/11) (1)

3

2006

C 323

1

 

 

52006XC1230(01)

 

 

 

Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2006/С 323/01)

9

2006

L 302

10

 

 

32006R1627

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1627/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на стандартните формуляри за уведомление за помощи

35

2006

L 302

29

 

 

32006R1628

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (1)

54

2006

L 318

17

 

 

32006L0111

 

 

 

Директива 2006/111/ЕО на Комисията от 16 ноември 2006 година относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия (кодифициран вариaнт) (1)

66

2006

L 358

3

 

 

32006R1857

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

75

2006

L 368

85

 

 

32006R1976

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1976/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 във връзка с удължаване на сроковете за прилагането им (1)

94

2006

L 379

5

 

 

32006R1998

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ

96

2006

L 407

1

 

 

32006R1935

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1935/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност

102

2007

L 032

180

 

 

32007D0072

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 2006 година за удължаване на срока на някои решения за държавни помощи (нотифицирано под номер С(2006) 6927) (1)

162

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top