EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_08_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
08.Политика на конкуренция
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

08.   Политика на конкуренция

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

C 068

3

 

 

52001XC0302(01)

 

 

 

Известие на Комисията за поставяне на допълнителни условия съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета и Регламент (ЕО) № 447/98 на Комисията (2001/С 68/03) (1)

3

2001

C 188

5

 

 

52001XC0704(01)

 

 

 

Известие на Комисията относно ограниченията, директно свързани и необходими за концентрациите (2001/С 188/03) (1)

12

2001

C 320

5

 

 

52001XC1115(01)

 

 

 

Съобщение на Комисията за прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на публичната услуга разпространение на радио- и телевизионни програми (2001/C 320/04) (1)

19

2001

C 368

13

 

 

52001XC1222(03)

 

 

 

Известие на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (de minimis) (2001/С 368/07) (1)

26

2002

C 070

8

 

 

52002XC0319(03)

 

 

 

Съобщение на Комисията Многосекторна рамка за регионалната помощ за големи инвестиционни проекти (нотифицирано под номер С(2002) 315) (2002/С 70/04) (1)

29

2002

C 070

21

 

 

52002XC0319(04)

 

 

 

Съобщение на Комисията Помощ за оздравяване и преструктуриране и помощ за закриване за стоманодобивния отрасъл (нотифицирано под номер C(2002) 315) (2002/C 70/05) (1)

43

2002

C 119

22

 

 

52002XC0522(04)

 

 

 

Известие на Комисията за определяне на приложимите правила при оценка на незаконосъобразната държавна помощ (нотифицирано под номер C(2002) 458) (2002/C 119/12) (1)

45

2003

C 116

3

 

 

52003XC0516(02)

 

 

 

Формуляр за подаване на жалби относно предполагаема незаконосъобразнa държавна помощ (2003/C 116/03)

46

2003

C 263

3

 

 

52003XC1101(02)

 

 

 

Съобщение на Комисията относно промяна на Многосекторната рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти (2002 г.) с оглед изготвянето на списък на отраслите със структурни проблеми, както и предложение за подходящи мерки съгласно член 88, параграф 1 от Договора за ЕО относно отрасъл автомобилостроене и отрасъл производство на синтетични влакна (2003/C 263/03) (1)

50

2003

C 297

6

 

 

52003XC1209(02)

 

 

 

Съобщение на Комисията C(2003) 4582 от 1 декември 2003 година относно професионалната тайна при решенията за държавна помощ (2003/C 297/03)

52

2004

C 031

5

 

 

52004XC0205(02)

 

 

 

Насоки относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (2004/С 31/03)

56

2004

C 101

2

 

 

52004XC0427(01)

 

 

 

Известие на Комисията Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за ЕО към споразумения за трансфер на технологии (2004/С 101/02) (1)

70

2004

C 101

43

 

 

52004XC0427(02)

 

 

 

Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03) (1)

111

2004

C 101

54

 

 

52004XC0427(03)

 

 

 

Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност (2004/С 101/04) (1)

122

2004

C 101

65

 

 

52004XC0427(04)

 

 

 

Известие на Комисията относно разглеждане на жалби от Комисията, подадени на основание членове 81 и 82 от Договора за ЕО (2004/С 101/05) (1)

133

2004

C 101

78

 

 

52004XC0427(05)

 

 

 

Известие на Комисията относно неофициални насоки, свързани с нови въпроси по отношение на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, които възникват в отделни случаи (писма за насоки) (2004/С 101/06) (1)

146

2004

C 101

81

 

 

52004XC0427(06)

 

 

 

Известие на Комисията Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора (2004/С 101/07) (1)

149

2004

C 101

97

 

 

52004XC0427(07)

 

 

 

Съобщение на Комисията Известие Насоки за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора (2004/С 101/08) (1)

165

2004

C 244

2

 

 

52004XC1001(01)

 

 

 

Съобщение на Комисията Насоки на общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/C 244/02) (1)

187

2004

C 307

12

 

 

52004XC1211(03)

 

 

 

Съобщение на Комисията за удължаване действието на Съобщение на Комисията до държавите-членки съгласно член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити (2004/С 307/04) (1)

203

2005

C 056

24

 

 

52005XC0305(02)

 

 

 

Известие на Комисията относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите (2005/C 56/03) (1)

204

2005

C 056

32

 

 

52005XC0305(03)

 

 

 

Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2005/C 56/04) (1)

212

2005

C 297

4

 

 

52005XC1129(01)

 

 

 

Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2005/С 297/04)

216

2005

C 325

7

 

 

52005XC1222(03)

 

 

 

Известие на Комисията относно правилата за достъп до преписката на Комисията при производства по членове 81 и 82 от Договора за ЕО, членове 53, 54 и 57 от Споразумението за ЕИП и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2005/С 325/07) (1)

220

2005

C 325

22

 

 

52005XC1222(07)

 

 

 

Съобщение на Комисията до държавите-членки за изменение на Съобщението по член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити (2005/С 325/11)

229

2006

C 054

13

 

 

52006XC0304(02)

 

 

 

Насоки за национална регионална помощ ЗА 2007—2013 г. (2006/С 54/08) (1)

231

2006

C 210

2

 

 

52006XC0901(01)

 

 

 

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (2006/C 210/02) (1)

264

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top