EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_08_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
08.Политика на конкуренция
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

08.   Политика на конкуренция

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1962

P 013

204

 

 

31962R0017

 

 

 

Регламент № 17 на Съвета Първи регламент за прилагане на членове 85 и 86 от Договора

3

1965

P 036

533

 

 

31965R0019

 

 

 

Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета от 2 март 1965 година за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по отношение на определени категории споразумения и съгласувани практики

6

1971

L 285

46

 

 

31971R2821

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2821/71 на Съвета от 20 декември 1971 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики

9

1972

L 291

144

 

 

31972R2743

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2743/72 на Съвета от 19 декември 1972 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2821/71 за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора относно категориите споразумения, решения и съгласувани практики

12

1988

L 131

73

 

 

31988L0301

 

 

 

Директива на Комисията от 16 май 1988 година относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства

13

1991

L 143

1

 

 

31991R1534

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1534/91 на Съвета от 31 май 1991 година за прилагане на член 85, параграф 3 от Договора за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор

19

1994

L 268

15

 

 

31994L0046

 

 

 

Директива 94/46/ЕО на Комисията от 13 октомври 1994 година за изменение на Директива 88/301/ЕИО и Директива 90/388/ЕИО, по-специално що се отнася до спътниковите комуникации

22

1995

L 095

45

 

 

31995D0145

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 10 април 1995 година относно сключването на Споразумение между Европейските общности и правителството на Съединените американски щати относно прилагането на законодателството в областта на конкуренцията

29

1998

L 142

1

 

 

31998R0994

 

 

 

Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 година по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ

31

1998

L 173

26

 

 

31998D0386

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 29 май 1998 година относно сключване на споразумение между Европейските общности и правителството на Съединените американски щати за прилагането на взаимнопризнати принципи при изпълнението на законите в областта на конкуренцията

35

1998

L 173

28

 

 

21998A0618(01)

 

 

 

Споразумение между Европейските общности и правителството на Съединените американски щати за прилaгане на положителни и взаимнопризнати принципи при изпълнение на своите закони за конкуренцията

37

1999

L 083

1

 

 

31999R0659

 

 

 

Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО

41

1999

L 148

1

 

 

31999R1215

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1215/1999 на Съвета от 10 юни 1999 година за изменение на Регламент № 19/65/ЕИО относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на някои категории споразумения и съгласувани практики

50

1999

L 175

49

 

 

31999D0445

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 29 април 1999 година относно сключване на Споразумението между Европейските общности и правителството на Канада по отношение на прилагането на техните закони за конкуренцията

54

1999

L 175

50

 

 

21999A0710(01)

 

 

 

Споразумение между Европейските общности и правителството на Канада по отношение на прилагането на законите за конкуренцията

55

1999

L 336

21

 

 

31999R2790

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (1)

66

2000

L 100

24

 

 

32000R0823

 

 

 

Регламент (EO) № 823/2000 на Комисията от 19 април 2000 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества в линейното корабоплаване (консорциуми) (1)

71

2000

L 304

3

 

 

32000R2658

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2658/2000 на Комисията от 29 ноември 2000 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите споразумения за специализация (1)

78

2000

L 304

7

 

 

32000R2659

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2659/2000 на Комисията от 29 ноември 2000 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите споразумения за изследвания и разработки (1)

82

2001

L 010

20

 

 

32001R0068

 

 

 

Регламент (ЕO) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение

88

2001

L 010

33

 

 

32001R0070

 

 

 

Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

98

2001

L 162

21

 

 

32001D0462

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2001 година относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (нотифицирано под номер С (2001) 1461) (1)

108

2002

L 203

30

 

 

32002R1400

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства

112

2002

L 205

1

 

 

32002R1407

 

 

 

Регламент (EО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 година относно държавните помощи за въгледобивната промишленост

124

2002

L 249

21

 

 

32002L0077

 

 

 

Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (1)

132

2002

L 300

42

 

 

32002D0871

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2002 година относно създаването на обща рамка за предоставяне на информация, необходима за прилагането на Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (нотифицирано под номер С(2002) 3783)

139

2002

L 337

3

 

 

32002R2204

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 5 декември 2002 година, относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за заетост

155

2003

L 001

1

 

 

32003R0001

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1)

167

2003

L 053

8

 

 

32003R0358

 

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор (1)

192

2004

L 024

1

 

 

32004R0139

 

 

 

Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО) (1)

201

2004

L 063

20

 

 

32004R0363

 

 

 

Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 68/2001 относно прилагането на членoве 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение

223

2004

L 063

22

 

 

32004R0364

 

 

 

Регламент (ЕО) № 364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 относно разширяването на приложното му поле по отношение на помощта за научноизследователска и развойна дейност

225

2004

L 077

23

 

 

32004R0463

 

 

 

Регламент (ЕО) № 463/2004 на Комисията от 12 март 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 823/2000 относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики между предприятия в линейното корабоплаване (консорциуми) (1)

233

2004

L 123

11

 

 

32004R0772

 

 

 

Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии (1)

235

2004

L 123

18

 

 

32004R0773

 

 

 

Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (1)

242

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top