EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1996

L 228

1

 

 

31996D1692

 

 

 

Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа

3

1996

L 235

1

 

 

31996L0047

 

 

 

Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

68

1996

L 235

25

 

 

31996L0049

 

 

 

Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари

73

1996

L 235

59

 

 

31996L0053

 

 

 

Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

79

1996

L 257

43

 

 

31996D0587

 

 

 

Решение на Комисията от 30 септември 1996 година относно публикуване на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

96

1996

L 272

36

 

 

31996L0067

 

 

 

Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

98

1996

L 304

3

 

 

31996R2255

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2255/96 на Съвета от 19 ноември 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1107/70 относно предоставянето на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

108

1996

L 304

12

 

 

31996L0075

 

 

 

Директива 96/75/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1996 година относно системите за чартиране и ценообразуване в националния и международния вътрешен воден транспорт в Общността

110

1997

L 046

1

 

 

31996L0096

 

 

 

Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

113

1997

L 046

25

 

 

31996L0098

 

 

 

Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година относно морското оборудване

132

1997

L 084

6

 

 

31997R0543

 

 

 

Регламент (ЕО) № 543/97 на Съвета от 17 март 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1107/70 относно предоставянето на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

163

1997

L 150

41

 

 

31997L0026

 

 

 

Директива 97/26/ЕО на Съвета от 2 юни 1997 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

165

1997

L 154

21

 

 

31997R1056

 

 

 

Регламент (EО) № 1056/97 на Комисията от 11 юни 1997 година за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно уредите за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (текст от значение за ЕИП)

168

1997

L 274

8

 

 

31997L0058

 

 

 

Директива 97/58/ЕО на Комисията от 26 септември 1997 година за изменение на Директива 94/57/ЕО на Съвета относно общи правила и стандарти за признатите организации за проверка и инспектиране на кораби и за съответните дейности на морските администрации (текст от значение за ЕИП)

169

1997

L 285

1

 

 

31997R2027

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета от 9 октомври 1997 година относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия

170

1997

L 348

169

 

 

31997D0832

 

 

 

Решение на Съвета от 27 ноември 1997 година относно сключването на споразумение между Европейската общност и Бившата Югославска република Македония в областта на транспорта

173

1997

L 348

170

 

 

21997A1218(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Бившата Югославска република Македония в областта на транспорта

174

1998

L 004

10

 

 

31998R0012

 

 

 

Регламент (ЕО) № 12/98 на Съвета от 11 декември 1997 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват вътрешни автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка

184

Top