Help Print this page 

Document DD_2007_06_010_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 10
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 010

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 257

1

 

 

32005R1564

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 година за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

3

2006

L 241

1

 

 

32006R1287

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (1)

110

2006

L 241

26

 

 

32006L0073

 

 

 

Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (1)

135

2006

L 337

17

 

 

32006R1787

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1787/2006 на Комисията от 4 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) 809/2004 на Комисията относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами

168

2006

L 363

107

 

 

32006L0097

 

 

 

Директива 2006/97/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

172

2006

L 363

141

 

 

32006L0100

 

 

 

Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния

194

2006

L 363

238

 

 

32006L0101

 

 

 

Директива 2006/101/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на свободното предоставяне на услуги, вследствие присъединяването на България и Румъния

291

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top