EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 004

1

 

 

31998R0011

 

 

 

Регламент (ЕО) № 11/98 на Съвета от 11 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 684/92 относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус

3

1998

L 015

14

 

 

31997L0067

 

 

 

Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

12

1998

L 077

36

 

 

31998L0005

 

 

 

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

24

1998

L 119

15

 

 

31998L0021

 

 

 

Директива 98/21/ЕО на Комисията от 8 април 1998 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация (текст от значение за ЕИП)

32

1998

L 166

45

 

 

31998L0026

 

 

 

Директива 98/26/ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа

33

1998

L 204

13

 

 

31998L0031

 

 

 

Директива 98/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за изменение на Директива 93/6/ЕИО на Съвета относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции

39

1998

L 204

29

 

 

31998L0033

 

 

 

Директива 98/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за изменение на член 12 от Директива 77/780/ЕИО на Съвета относно достъпа и упражняването на дейността на кредитните институции, на членове 2, 5, 6, 7 и 8 и на приложения II и III към Директива 89/647/ЕИО на Съвета относно коефициента на платежоспособност на кредитните институции, както и на член 2 и на приложение II към Директива 93/6/ЕИО на Съвета относно капиталовата адекватност на инвестиционните фирми и кредитните институции

52

1998

L 253

24

 

 

31998L0063

 

 

 

Директива 98/63/EО на Комисията от 3 септември 1998 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за професионална квалификация (текст от значение за ЕИП)

60

1998

L 277

17

 

 

31998L0076

 

 

 

Директива 98/76/ЕО на Съвета от 1 октомври 1998 година за изменение на Директива 96/26/ЕО относно допускането до професията на автомобилен превозвач на стоки и автомобилен превозвач на пътници и взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, имащи за цел да улеснят упражняването на правото на свобода на установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози

63

1998

L 320

54

 

 

31998L0084

 

 

 

Директива 98/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 година относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие

73

1998

L 330

1

 

 

31998L0078

 

 

 

Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 година относно допълнителен надзор върху застрахователни предприятия, които са част от застрахователна група

77

1999

L 139

25

 

 

31999L0046

 

 

 

Директива 1999/46/ЕО на Комисията от 21 май 1999 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняването на свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация (текст от значение за ЕИП)

89

1999

L 154

1

 

 

31999R1225

 

 

 

Регламент (EО) № 1225/1999 на Комисията от 27 май 1999 година относно определенията на характеристиките за статистиката на застрахователните услуги (текст от значение за ЕИП)

91

1999

L 154

46

 

 

31999R1226

 

 

 

Регламент (ЕО) 1226/1999 на Комисията от 28 май 1999 година относно дерогациите, които ще се предоставят по отношение на статистиката за застрахователните услуги (текст от значение за ЕИП)

136

1999

L 154

75

 

 

31999R1227

 

 

 

Регламент (ЕО) 1227/1999 на Комисията от 28 май 1999 година относно техническия формат за изпращането на статистически данни за застрахователните услуги (текст от значение за ЕИП)

165

1999

L 154

91

 

 

31999R1228

 

 

 

Регламент (ЕО) 1228/1999 на Комисията от 28 май 1999 година относно сериите от данни, които ще се изготвят за статистиката за застрахователните услуги (текст от значение за ЕИП)

181

2000

L 126

1

 

 

32000L0012

 

 

 

Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 година относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции

198

Top