Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
05.Свободно движение на работници и социална политика
TOM 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

05.   Свободно движение на работници и социална политика

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 255

22

 

 

32005L0036

 

 

 

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (1)

3

2005

L 255

160

 

 

32005L0045

 

 

 

Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕО (1)

124

2005

L 279

11

 

 

32005R1737

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1737/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1726/1999 по отношение на определянето и предаването на информация за разходите за труд (1)

128

2005

L 279

32

 

 

32005R1738

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1738/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1916/2000 по отношение на определянето и предаването на информация за структурата на заплатите (1)

149

2006

L 032

15

 

 

32006R0198

 

 

 

Регламент (ЕО) № 198/2006 на Комисията от 3 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията (1)

164

2006

L 036

3

 

 

32006R0207

 

 

 

Регламент (ЕО) № 207/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

183

2006

L 038

36

 

 

32006L0015

 

 

 

Директива 2006/15/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 година за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО (1)

205

2006

L 055

9

 

 

32006R0341

 

 

 

Регламент (ЕС) № 341/2006 на Комисията от 24 февруари 2006 година за приемане на спецификацията на ad hoc модула от 2007 г. относно трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата, предвидена с Регламент (ЕС) 577/98 на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 384/2005 (1)

209

2006

L 102

1

 

 

32006R0561

 

 

 

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (1)

214

2006

L 114

1

 

 

32006R0629

 

 

 

Регламент (ЕО) № 629/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (1)

227

2006

L 114

38

 

 

32006L0025

 

 

 

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

235

2006

L 121

30

 

 

32006R0698

 

 

 

Регламент (ЕО) № 698/2006 на Комисията от 5 май 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета по отношение на качествената оценка на структурната статистика за разходите за труд и за заплати (1)

256

2006

L 204

23

 

 

32006L0054

 

 

 

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)

262

2006

L 215

26

 

 

32006D0544

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 2006 година относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки

276

2006

L 315

1

 

 

32006D1672

 

 

 

Решение № 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — Прогрес

278

2006

L 363

416

 

 

32006L0109

 

 

 

Директива 2006/109/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директива 94/45/ЕО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, поради присъединяването на България и Румъния

286

2006

L 392

1

 

 

32006R1992

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (1)

288

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top