EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 06

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 326

30

 

 

32000R2813

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2813/2000 на Комисията от 21 декември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за частно складиране на някои видове рибни продукти

3

2000

L 326

34

 

 

32000R2814

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2814/2000 на Комисията от 21 декември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за прехвърляне за някои видове рибни продукти

7

2001

L 013

3

 

 

32001R0080

 

 

 

Регламент (ЕО) № 80/2001 на Комисията от 16 януари 2001 година за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

12

2001

L 024

10

 

 

32001R0150

 

 

 

Регламент (ЕО) № 150/2001 на Комисията от 25 януари 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на санкциите, които трябва да се прилагат за организациите на производителите в сектор рибарство в случай на нередности, свързани с интервенционните механизми, и за изменение на Регламент (ЕО) № 142/98

32

2001

L 031

1

 

 

32001R0215

 

 

 

Регламент (ЕО) № 215/2001 на Съвета от 29 януари 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета за определяне на някои мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

34

2001

L 055

3

 

 

32001R0366

 

 

 

Регламент (ЕО) № 366/2001 на Комисията от 22 февруари 2001 година за установяване на подробни правила за изпълнение на мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета

35

2001

L 073

8

 

 

32001R0500

 

 

 

Регламент (ЕО) 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 година за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море

48

2001

L 102

16

 

 

32001R0724

 

 

 

Регламент (ЕО) № 724/2001 на Съвета от 4 април 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

53

2001

L 132

10

 

 

32001R0939

 

 

 

Регламент (ЕО) № 939/2001 на Комисията от 14 май 2001 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на фиксирана помощ за някои рибни продукти

57

2001

L 137

1

 

 

32001R0973

 

 

 

Регламент (ЕО) № 973/2001 на Съвета от 14 май 2001 година за определяне на технически мерки за опазването на някои популации от далекомигриращи видове риби

61

2001

L 159

4

 

 

32001R1162

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1162/2001 на Комисията от 14 юни 2001 година за установяване на мерки за възстановяване на запасите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и области на ICES VIII a, b, d, e, както и свързаните с тях условия за контрол на дейностите на риболовните кораби

72

2001

L 194

1

 

 

32001R1456

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1456/2001 на Съвета от 16 юли 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2549/2000 за относно създаване на допълнителни технически мерки за възстановяване на запасите от риба треска в Ирландско море (участък VIIa на Международния съвет за изследване на морето ICES)

79

2001

L 222

1

 

 

32001R1636

 

 

 

Регламент (EО) № 1636/2001 на Комисията от 23 юли 2001 година за изменение на Регламент (EИО) № 2018/93 на Съвета относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан

80

2001

L 222

29

 

 

32001R1638

 

 

 

Регламент (EО) № 1638/2001 на Комисията от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан

99

2001

L 222

53

 

 

32001R1639

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1639/2001 на Комисията от 25 юли 2001 година за изготвяне на минимална и разширена общностна програма за събиране на данни в областта на рибарството и за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета

123

2001

L 246

5

 

 

32001R1812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1812/2001 на Комисията от 14 септември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1886/2000 във връзка с разширяването прилагането на правила, приети от организациите на производителите за нечленуващи производители в сектор рибарство

188

2001

L 246

7

 

 

32001R1813

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1813/2001 на Комисията от 14 септември 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение условията за предоставянето на и отнемането на признаване на браншови организации

190

2001

L 263

1

 

 

32001R1936

 

 

 

Регламент (EО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

192

2001

L 268

22

 

 

32001R1964

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1964/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2166/83 за установяване на лицензионен режим за определени рибарски дейности от зоната северно от Шотландия (област Shetland)

201

2001

L 268

23

 

 

32001R1965

 

 

 

Регламент (EО) № 1965/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 година за изменение на Регламент (EИО) № 2807/83 за установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки

202

2001

L 277

13

 

 

32001R2056

 

 

 

Регламент (EO) № 2056/2001 на Комисията от 19 октомври 2001 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от риба треска в Северно море и западно от Шотландия

203

2001

L 278

6

 

 

32001R2065

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2065/2001 на Комисията от 22 октомври 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение информирането на потребителите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1)

207

2001

L 293

11

 

 

32001R2183

 

 

 

Регламент (EO) № 2183/2001 на Комисията от 9 ноември 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на компенсаторни обезщетения за риба тон, предназначена за преработвателната промишленост

211

2001

L 313

9

 

 

32001R2318

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2318/2001 на Комисията от 29 ноември 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение признаването на организациите на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите

214

2001

L 337

20

 

 

32001R2493

 

 

 

Регламент (EО) № 2493/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за пласиране на някои рибни продукти, които са изтеглени от пазара

217

2001

L 337

22

 

 

32001R2494

 

 

 

Регламент (EО) № 2494/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 80/2001 по отношение на възможностите за пласиране на рибни продукти, изтеглени от пазара

219

2001

L 337

23

 

 

32001R2495

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2495/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета за определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти

220

2002

L 077

8

 

 

32002R0494

 

 

 

Регламент (EO) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES VIIIa, b, d и e

222

2002

L 348

94

 

 

32002R2306

 

 

 

Регламент (EО) № 2306/2002 на Комисията от 20 декември 2002 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета по отношение съобщаването на цените при внос на рибни продукти

225

2002

L 351

6

 

 

32002R2347

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 година за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания

231

2002

L 358

59

 

 

32002R2371

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството

237

2003

L 022

5

 

 

32003R0129

 

 

 

Регламент (EО) № 129/2003 на Комисията от 24 януари 2003 година за създаване на подробни правила за определяне на размера на отворите и дебелината на кордата на рибарските мрежи

259

2003

L 071

28

 

 

32003D0185

 

 

 

Решение на Комисията от 14 март 2003 година за предоставяне на държавите-членки на допълнителни дни за отсъствие от пристанището в съответствие с приложение XVII към Регламент (ЕО) № 2341/2002 на Съвета (нотифицирано под номер С(2003) 762) (1)

269

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top