EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 270

1

 

 

31995R2597

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан

3

1995

L 301

1

 

 

31995R2870

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2870/95 на Съвета от 8 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

36

1995

L 301

35

 

 

31995D0528

 

 

 

Решение на Съвета от 5 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Решение 89/631/ЕИО по отношение на срока за изпълнение на определени пилотни проекти за постоянно наблюдение на местоположението на риболовните кораби на Общността и по отношение на финансовото участие на Общността в разходите по тяхното изпълнение

41

1995

L 308

15

 

 

31995R2943

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2943/95 на Комисията от 20 декември 1995 година за установяване на общи правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета относно постановяване на общите разпоредби относно специалните разрешителни за риболов

42

1995

L 308

18

 

 

31995R2945

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2945/95 на Комисията от 20 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки

44

1995

L 329

1

 

 

31995R3067

 

 

 

Регламент (EО) № 3067/95 на Съвета oт 21 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1956/88 за установяване на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

52

1995

L 329

3

 

 

31995R3068

 

 

 

Регламент (EО) № 3068/95 на Съвета от 21 декември 1995 година за изменение на Регламент (EИО) № 189/92 за установяване на подробни правила за прилагане на някои мерки за контрол, приети от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

54

1995

L 329

5

 

 

31995R3069

 

 

 

Регламент (EО) № 3069/95 на Съвета от 21 декември 1995 година за създаване на схема за наблюдение от Европейската общност, приложима към риболовните кораби на Общността, действащи в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

56

1996

L 021

69

 

 

31996D0091

 

 

 

Решение на Съвета от 22 януари 1996 година относно одобрение на изменението на член VII от Конвенцията относно риболова и опазването на живите ресурси в Балтийско море и проливите БелтПРИЛОЖЕНИЕ

63

1996

L 049

7

 

 

31996R0347

 

 

 

Регламент (EО) № 347/96 на Комисията от 27 февруари 1996 година относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност (1)

66

1996

L 051

31

 

 

31996R0376

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 376/96 на Комисията от 29 февруари 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 897/94 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение на пилотните проекти за постоянно наблюдение на местоположението на риболовните кораби на Общността

68

1996

L 059

1

 

 

31996R0414

 

 

 

Регламент (EО) № 414/96 на Съвета от 4 март 1996 година относно установяване на някои мерки за наблюдение, приложими към риболовните дейности във водите на Балтийско море, проливите Белт и Оресунд

69

1996

L 108

1

 

 

31996R0788

 

 

 

Регламент (ЕО) № 788/96 на Съвета от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури

71

1996

L 115

3

 

 

31996R0847

 

 

 

Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 година относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

78

1996

L 142

1

 

 

31996R1075

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1075/96 на Съвета от 10 юни 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 относно утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море

81

1996

L 177

24

 

 

31996D0428

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юни 1996 година относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море

83

1996

L 177

26

 

 

21996A0716(01)

 

 

 

Споразумение за насърчаване на спазването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море

85

1996

L 334

1

 

 

31996R2406

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти

92

1997

L 052

8

 

 

31997R0323

 

 

 

Регламент (ЕО) № 323/97 на Комисията от 21 февруари 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета относно определяне на общи стандарти за търговия с някои рибни продукти

107

1997

L 053

2

 

 

21997A0222(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Ферьорските острови, от друга

109

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top