EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_080_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 80

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 080

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 362

1

 

 

32006R1792

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на определени регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободно движение на хора, политика на конкуренция, земеделие (ветеринарно и фитосанирано законодателство), рибарство, транспортна политика, данъци, статистика, социална политика и заетост, околна среда, митнически съюз и външни отношения поради присъединяването на България и Румъния

3

2006

L 362

97

 

 

32006L0083

 

 

 

Директива 2006/83/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива 2002/4/ЕО относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/ЕО на Съвета, поради присъединяването на България и Румъния

69

2006

L 363

352

 

 

32006L0104

 

 

 

Директива 2006/104/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на определени директиви в областта на земеделието (ветеринарно и фитосанитарно законодателство) поради присъединяването на България и Румъния

71

2006

L 365

52

 

 

32006R1913

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство и за изменение на някои регламенти

87

2006

L 365

64

 

 

32006R1914

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1914/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета за приемане на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море

99

2006

L 365

82

 

 

32006R1917

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1917/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2003 за определяне на специални подробни правила за прилагане на системата на лицензии за внос и износ в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза

111

2006

L 365

84

 

 

32006R1918

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис

113

2006

L 367

23

 

 

32006R1944

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1944/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

115

2006

L 367

33

 

 

32006R1950

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1950/2006 на Комисията от 13 декември 2006 година за изготвяне, в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, на списък с вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитни животни (1)

117

2006

L 367

46

 

 

32006R1951

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1951/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на представянето на вина, обработени в дървени съдове

130

2006

L 368

15

 

 

32006R1974

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

133

2006

L 368

74

 

 

32006R1975

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

192

2006

L 368

87

 

 

32006R1977

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1977/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1201/2006 за установяване на коефициентите за претегляне, които да се използват за изчисляване на пазарната цена в Общността за кланични трупове на свине за 2006—2007 пазарна година, поради присъединяването на България и Румъния

203

2006

L 368

91

 

 

32006R1979

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1979/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за откриване и управление на тарифни квоти за консервирани гъби, внасяни от трети страни

205

2006

L 368

96

 

 

32006R1980

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1980/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за определяне на временни мерки за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2002 и Решения 2001/245/ЕО, 2002/928/ЕО и 2006/797/ЕО по отношение на по-нататъшното използване на някои активни вещества, невключени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, поради присъединяването на България (1)

211

2006

L 369

1

 

 

32006R1898

 

 

 

Регламент (EO) № 1898/2006 на Комисията от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

214

2006

L 379

39

 

 

32006R2001

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2001/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 2295/2003 за въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговия с яйца поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

233

2006

L 379

47

 

 

32006R2002

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2002/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

241

2006

L 379

54

 

 

32006R2004

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2004/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2273/93 относно определяне на интервенционните центрове за зърнени култури и за адаптиране на посочения регламент поради присъединяването на България и Румъния

243

2006

L 379

95

 

 

32006R2006

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2006/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 с цел включване на годишната тарифна квота за захарни продукти с произход от Хърватия

254

2006

L 379

98

 

 

32006R2007

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2007/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно вноса и транзита на някои междинни продукти, получени от материали от категория 3, предназначени за техническа употреба в медицински устройства, ин витро диагностика и лабораторни реактиви, и за изменение на посочения регламент (1)

257

2006

L 379

105

 

 

32006R2008

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2008/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за определяне за 2007 г. на подробните правила за прилагането на тарифни квоти за продукти от категорията baby beef с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Черна гора и Косово

264

2006

L 379

125

 

 

32006D1009

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2006 година относно невключването на диметенамид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат това вещество (нотифицирано под номер C(2006) 6895) (1)

276

2006

L 379

127

 

 

32006D1010

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2006 година относно невключването на фозалон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат това вещество (нотифицирано под номер C(2006) 6897) (1)

278

2006

L 380

1

 

 

32006R1919

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1919/2006 на Комисията от 11 декември 2006 година за адаптиране на няколко регламента относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

280

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top