EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_076_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 76

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 076

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 043

26

 

 

32003R0297

 

 

 

Регламент (ЕО) № 297/2003 на Комисията от 17 февруари 2003 година за определяне на подробни правила за прилагане на тарифната квота за говеждо и телешко месо с произход от Чили

3

2006

L 277

1

 

 

32006R1463

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1463/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година за адаптирането на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

9

2006

L 277

2

 

 

32006D0663

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 2006 година за адаптиране на Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на развитието на селските райони

10

2006

L 277

4

 

 

32006D0664

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 2006 година за адаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния

12

2006

L 278

8

 

 

32006R1487

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1487/2006 на Комисията от 9 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2921/90 относно предоставянето на помощ за производството на казеин и казеинати от обезмаслено мляко

15

2006

L 278

9

 

 

32006R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/2006 на Комисията от 9 октомври 2006 година за определяне на коефициентите на обезценяване за 2007 счетоводна година, които трябва да се прилагат при изкупуването на земеделски продукти за интервенция

16

2006

L 278

11

 

 

32006R1489

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1489/2006 на Комисията от 9 октомври 2006 година за определяне на лихвените проценти за 2007 счетоводна година на ЕФГЗ, които трябва да се прилагат, за да се изчислят разходите за финансиране на интервенциите, състоящи се в изкупуване, съхранение и реализиране на запасите

18

2006

L 278

15

 

 

32006D0677

 

 

 

Решение на Комисията от 29 септември 2006 година за създаване на насоките, които определят критериите за извършването на одити съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (нотифицирано под номер С(2006) 4026) (1)

20

2006

L 279

24

 

 

32006D0680

 

 

 

Решение на Комисията от 6 октомври 2006 година за изменение на Решение 2003/858/ЕО относно списъка на териториите, от които се разрешава внос в Европейската общност на жива риба, хайвер и гамети, предназначени за развъждане (нотифицирано под номер C(2006) 4361) (1)

29

2006

L 280

3

 

 

32006R1505

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1505/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на минималните проверки, които трябва да се извършат във връзка с идентифкацията и регистрацията на домашните животни от рода на овцете и козите (1)

32

2006

L 280

9

 

 

32006R1507

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1507/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000, Регламент (ЕО) № 884/2001 и Регламент (ЕО) № 753/2002 относно някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино, по отношение на условията за използване на дъбова дървесина при производството на вина и означаването и представянето на обработените по този начин вина

36

2006

L 282

13

 

 

32006R1517

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1517/2006 на Комисията от 12 октомври 2006 година относно откриване на кризисната дестилация, посочена в член 30 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета за някои вина в Испания

40

2006

L 282

44

 

 

32006D0685

 

 

 

Решение на Комисията от 6 октомври 2006 година за изменение на приложения I и II към Решение 2003/634/ЕО за одобряване на програми за получаване на статут на одобрени зони и одобрени ферми в неодобрени зони по отношение на вирусна хеморагична септицемия (VHS) и инфекциозна хематопоетична некроза (IHN) по рибите (нотифицирано под номер C(2006) 4363) (1)

42

2006

L 282

52

 

 

32006D0687

 

 

 

Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година за програмите, които отговарят на условията за финансова помощ от Общността през 2007 г. за ликвидиране и наблюдение на определени болести по животните, за превенция на зоонозите, за наблюдение на трансмисивната спонгиформна енцефалопатия, както и програмите за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата и болестта скрейпи (нотифицирано под номер C(2006) 4784)

48

2006

L 283

14

 

 

32006R1539

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1539/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2007 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

56

2006

L 283

22

 

 

32006R1541

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1541/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за определяне на коефициента, позволяващ да се установи прагът на изтегляне, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 493/2006

62

2006

L 283

24

 

 

32006R1542

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1542/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 по отношение на преходните мерки в рамките на реформата в общата организация на пазарите в сектора на захарта

64

2006

L 283

52

 

 

32006D0693

 

 

 

Решение на Комисията от 13 октомври 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО относно условията за движение от или през зоните с ограничен достъп във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2006) 4813) (1)

67

2006

L 286

1

 

 

32006R1544

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1544/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година за предвиждане на специални мерки за насърчаване отглеждането на копринени буби (кодифицирана версия)

74

2006

L 286

8

 

 

32006R1547

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1547/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2204/90 на Съвета

78

2006

L 288

3

 

 

32006R1555

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1555/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1039/2006 относно откриване на постоянна покана за търг за препродажба, на пазара на Общността, на захар, съхранявана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Германия, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словения, Словакия и Швеция

83

2006

L 288

18

 

 

32006R1557

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1557/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета по отношение на регистрацията на договорите и по отношение на съобщенията на данните в сектора на хмела

88

2006

L 288

21

 

 

32006R1558

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1558/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна на животни, и продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

91

2006

L 288

22

 

 

32006R1559

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1559/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година за определяне на минимални изисквания за качество на крушите Williams и Rocha в сироп и/или натурален плодов сок в рамките на режима от помощи за производството (кодифициран вариант)

92

2006

L 290

29

 

 

32006R1572

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1572/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 на Съвета относно установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното

97

2006

L 291

8

 

 

32006R1580

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1580/2006 на Комисията от 20 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на системата на възстановявания при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I към Договора, както и по отношение на критериите за определяне на техните размери

103

2006

L 291

40

 

 

32006D0706

 

 

 

Решение на Комисията от 20 октомври 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно някои екипи за събиране и производство на ембриони в Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2006) 4907) (1)

106

2006

L 293

3

 

 

32006L0085

 

 

 

Директива 2006/85/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на фенамифос и етефон като активни вещества (1)

108

2006

L 294

1

 

 

32006R1582

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1582/2006 на Съвета от 24 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1907/90 по отношение на дерогацията, предвидена за миенето на яйцата

111

2006

L 294

19

 

 

32006R1585

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета

112

2006

L 294

59

 

 

32006D0717

 

 

 

Решение на Комисията от 4 септември 2006 година за определяне на код и стандартни правила за преобразуване във форма, подходяща за машинно четене, на данните от основните изследвания на площите с лозя (нотифицирано под номер C(2006) 3881) (кодифицирана версия)

114

2006

L 295

1

 

 

32006D0696

 

 

 

Решение на Комисията от 28 август 2006 година за определяне на списъци на трети страни, от които е разрешен вносът и транзитът през Общността на домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета, месо от домашни птици, щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени и приложимите условия за ветеринарно сертифициране, и за изменение на решения 93/342/ЕИО, 2000/585/ЕО и 2003/812/ЕО (нотифицирано под номер C (2006) 3821) (1)

128

2006

L 296

8

 

 

32006R1594

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1594/2006 на Комисията от 25 октомври 2006 година за определяне на коефициент на разпределяне, който трябва да се прилага спрямо заявленията за лицензии за износ за сирената, които следва да се изнасят за Съединените американски щати през 2007 г. в рамките на някои квоти на ГАТТ

204

2006

L 302

41

 

 

32006R1629

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1629/2006 на Комисията от 31 октомври 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 1010/2006 относно някои извънредни мерки за подкрепа на пазара в сектора на яйцата и птичето месо в някои държави-членки

206

2006

L 302

47

 

 

32006D0749

 

 

 

Решение на Комисията от 31 октомври 2006 година за изменение на Решение 2004/4/ЕО за разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2006) 5109)

208

2006

L 302

49

 

 

32006D0750

 

 

 

Решение на Комисията от 31 октомври 2006 година за изменение на Решение 2005/359/ЕО относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2006) 5142)

210

2006

L 305

3

 

 

32006R1633

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1633/2006 на Комисията от 3 ноември 2006 година за изменение на Регламенти (EО) № 2771/1999 и (ЕО) № 1898/2005 по отношение на внасянето на склад на интервенционно масло, пуснато за продажба

212

2006

L 308

7

 

 

32006R1643

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията от 7 ноември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна (кодифицирана версия)

213

2006

L 309

6

 

 

32006R1649

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1649/2006 на Комисията от 8 ноември 2006 година за прилагането на най-нисък размер на възстановяване при износ за определени продукти от секторите на яйцата и птичето месо (кодифицирана версия)

218

2006

L 311

31

 

 

32006L0092

 

 

 

Директива 2006/92/ЕО на Комисията от 9 ноември 2006 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максималните количества на остатъци за каптан, дихлорвос, етион и фолпет (1)

222

2006

L 311

46

 

 

32006D0759

 

 

 

Решение на Комисията от 8 ноември 2006 година за одобряване на определени национални програми за контрол на салмонела при стада за разплод от вида Gallus gallus (нотифицирано под номер C(2006) 5281) (1)

238

2006

L 311

51

 

 

32006D0761

 

 

 

Решение на Комисията от 9 ноември 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на зони с ограничен достъп във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2006) 5311) (1)

241

2006

L 312

1

 

 

32006R1667

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1667/2006 на Съвета от 7 ноември 2006 година относно глюкозата и лактозата (кодифицирана версия)

246

2006

L 312

6

 

 

32006R1669

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1669/2006 на Комисията от 8 ноември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването на говеждо и телешко месо (кодифицирана версия)

250

2006

L 312

33

 

 

32006R1670

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията от 10 ноември 2006 година за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки (кодифициран вариант)

278

2006

L 312

42

 

 

32006L0091

 

 

 

Директива 2006/91/ЕО на Съвета от 7 ноември 2006 година относно контрола над калифорнийска щитоносна въшка Сан Хосе (кодифицирана версия)

286

2007

L 999

376

 

 

32000R1673R(01)

 

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 година относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (Официален вестник на Европейския съюз, Специално издание 2007 г., 03. Земеделие, том 34, стр. 66)

290

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top