EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_067_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 67

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 067

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 297

3

 

 

32005R1854

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1854/2005 на Комисията от 14 ноември 2005 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на наименование в Регистър на защитени наименования за произход и географски указания (Miel de provence) (ЗГУ)

3

2005

L 297

7

 

 

32005R1856

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1856/2005 на Комисията от 14 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти по отношение на продуктите, за които се изисква представяне на лицензия или сертификат

6

2005

L 301

3

 

 

32005R1881

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1881/2005 на Комисията от 17 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2002 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета относно фонд Тютюн на Общността

8

2005

L 301

14

 

 

32005D0798

 

 

 

Решение на Съвета от 14 ноември 2005 година за сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати относно въпроси, свързани с търговията с вино

11

2005

L 301

16

 

 

22005A1118(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати по въпроси, свързани с търговията с вина

13

2005

L 302

46

 

 

32005D0800

 

 

 

Решение на Съвета от 14 ноември 2005 година относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 година

17

2005

L 302

47

 

 

22005A1119(01)

 

 

 

Конференция на Организацията на обединените нации за търговия и развитие Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 година Организация на обединените нации Женева, 2005 година

18

2005

L 303

56

 

 

32005D0804

 

 

 

Решение на Комисията от 18 ноември 2005 година за изменение на Решение 2000/609/ЕО по отношение на вноса на прясно месо от щраусови птици от Австралия и Уругвай (нотифицирано под номер C(2005) 4408) (1)

39

2005

L 305

30

 

 

32005R1911

 

 

 

Регламент (EO) № 1911/2005 на Kомисията от 23 ноември 2005 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяването на процедура на Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на флугестон ацетат (1)

42

2005

L 307

2

 

 

32005R1913

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Съвета от 27 ноември 2005 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2759/75, (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1255/1999 и (ЕО) № 2529/2001 относно някои изключителни мерки за пазарна подкрепа

44

2005

L 308

1

 

 

32005R1898

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло

48

2005

L 311

37

 

 

32005D0828

 

 

 

Решение на Комисията от 23 ноември 2005 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на зоните с ограничен достъп във връзка с болестта син език в Испания (нотифицирано под номер C(2005) 4481) (1)

112

2005

L 312

3

 

 

32005R1947

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1947/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на семена и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 2358/71 и (ЕИО) № 1674/72

114

2005

L 312

18

 

 

32005R1950

 

 

 

Регламент (ЕО) 1950/2005 на Комисията от 28 ноември 2005 година за адаптиране на няколко регламента по отношение на пазарите на зърнени култури, ориз и картофено нишесте поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

119

2005

L 312

51

 

 

32005D0834

 

 

 

Решение на Съвета от 8 ноември 2005 година относно еквивалентността на проверките по отношение на практиките за сортоподдържане, извършвани в трети страни, и за изменение на Решение 2003/17/ЕО

146

2005

L 312

63

 

 

32005D0840

 

 

 

Решение на Комисията от 25 ноември 2005 година за изменение на Решение 2004/4/ЕО относно разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2005) 4525)

150

2005

L 314

1

 

 

32005R1952

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82

152

2005

L 314

10

 

 

32005R1954

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1954/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на системата за взаимно съответствие, модулация и комплексно администриране и контрол, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани и произтичащи от Регламент (ЕО) № 1782/2003 във връзка с изплащането на помощи

159

2005

L 316

1

 

 

32005R1964

 

 

 

Регламент (EO) № 1964/2005 на Cъвета от 29 ноември 2005 година относно митническите ставки за банани

162

2005

L 316

17

 

 

32005D0854(01)

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 2005 година за изменение на приложение XII, допълнение Б към Акта за присъединяване от 2003 година относно някои предприятия от месния, млечния и рибния сектор в Полша (нотифицирано под номер C(2005) 4595) (1)

164

2005

L 316

21

 

 

32005D0855

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 2005 година за изменение на Решение 2005/734/ЕО относно установяване на мерки за биосигурност с цел намаляване на риска от пренасяне на високо патогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца А, подтип H5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (нотифицирано под номер С(2005) 4687) (1)

168

2005

L 317

4

 

 

32005R1974

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1974/2005 на Комисията от 2 декември 2005 година за изменение на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните референтни лаборатории и специфичния рисков материал (1)

171

2005

L 317

19

 

 

32005D0862

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 2005 година за изменение на Решения 2005/759/ЕО и 2005/760/ЕО относно мерките за борба с инфлуенцата по птици, различни от домашните (нотифицирано под номер С(2005) 4663) (1)

176

2005

L 317

25

 

 

32005D0864

 

 

 

Решение на Комисията от 2 декември 2005 година относно невключването на веществото ендосулфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2005) 4611) (1)

180

2005

L 318

3

 

 

32005R1980

 

 

 

Регламент (EO) № 1980/2005 на Kомисията от 5 декември 2005 година за изменение на условията за разрешаване употребата на добавка в храните за животни от групата на елементите за проследяване и на добавка в храните за животни от групата на свързващите и противослепващите вещества (1)

184

2005

L 318

16

 

 

32005L0086

 

 

 

Директива 2005/86/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните за животни по отношение на камфехлор (1)

185

2005

L 318

19

 

 

32005L0087

 

 

 

Директива 2005/87/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 година за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий (1)

188

2005

L 320

26

 

 

32005R1993

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1993/2005 на Комисията от 7 декември 2005 година за регулиране на възстановяването при износ на малц съгласно член 15, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1784/2003 на Съвета

194

2005

L 324

3

 

 

32005R2014

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2014/2005 на Комисията от 9 декември 2005 година относно разрешителни по режима за внос на банани в Общността по отношение на банани, пуснати в свободно обращение при облагане по Общата митническа тарифа

199

2005

L 327

3

 

 

32005R2026

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2026/2005 на Комисията от 13 декември 2005 година за предоставянето на тарифни квоти за 2006 година и за следващите години за внос в Европейската общност на някои стоки от Турция, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

201

2005

L 328

13

 

 

32005R2036

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2036/2005 на Комисията от 14 декември 2005 година относно безсрочно разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на някои добавки, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена (1)

203

2005

L 328

21

 

 

32005R2037

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2037/2005 на Комисията от 14 декември 2005 година за изменение на условията за разрешаване употребата на добавка в храните за животни от групата на кокидиостатите (1)

211

2005

L 328

33

 

 

32005R2039

 

 

 

Регламент (EО) № 2039/2005 на Kомисията от 14 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сортовете растения

217

2005

L 331

12

 

 

32005R2067

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2067/2005 на Комисията от 16 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 92/2005 по отношение на алтернативните средства за унищожаване и използване на странични животински продукти (1)

218

2005

L 331

24

 

 

32005L0091

 

 

 

Директива 2005/91/ЕО на Комисията от 16 декември 2005 година за изменение на Директива 2003/90/ЕО относно установяване на мерките за прилагане за целите на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от земеделски растителни видове (1)

222

2005

L 333

6

 

 

32005R2079

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2079/2005 на Комисията от 19 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2001, Регламент (ЕО) № 1037/2001 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2303/2003 относно продължението на някои дерогации, отнасящи се за сертификация на вина, етикетиране и енологични процеси

226

2005

L 333

8

 

 

32005R2080

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2080/2005 на Комисията от 19 декември 2005 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета по отношение на организации на икономически субекти в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им

228

2005

L 333

44

 

 

32005D0914

 

 

 

Решение на Съвета от 21 ноември 2005 година относно сключването на Протокол за изменение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга, относно тарифни квоти за внос в Общността на захар и захарни продукти с произход от Бивша югославска република Македония

239

2005

L 333

45

 

 

22005A1220(01)

 

 

 

Протокол за изменение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, относно тарифната квота за внос в Общността на захар и захарни продукти с произход от Бивша югославска република Македония

240

2005

L 333

46

 

 

22005A1220(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, относно тарифна квота за вноса в Общността на захар и захарни продукти, произведени в Бивша югославска република Македония

241

2005

L 333

49

 

 

32005D0915

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 2005 година за разрешаване на Чешката република, Естония, Кипър и Литва да дерогират от разпоредбите на Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно търговията с горски репродуктивен материал във връзка с натрупаните запаси в периода между 1 януари 2003 година и 1 май 2004 година (нотифицирано под номер C(2005) 5160)

244

2005

L 335

6

 

 

32005R2095

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2095/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета по отношение на съобщаването на информация за тютюна

246

2005

L 337

20

 

 

32005R2107

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2107/2005 на Комисията от 21 декември 2005 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 174/1999, (ЕО) № 2771/1999, (ЕО) № 2707/2000, (ЕО) № 214/2001 и (ЕО) № 1898/2005 в сектора на млякото

253

2005

L 337

25

 

 

32005R2109

 

 

 

Регламент (EО) № 2109/2005 на Kомисията от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 716/96 относно приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на говеждо месо в Обединеното кралство

256

2005

L 337

60

 

 

32005D0926

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 2005 година относно въвеждането на допълнителни мерки за борба с инфекциите с нископатогенната форма на инфлуенца по птиците в Италия и за отмяна на Решение 2004/666/ЕО (нотифицирано под номер С(2005) 5566) (1)

258

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top