Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_063_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 63

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 063

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 059

8

 

 

32005R0378

 

 

 

Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (1)

3

2005

L 059

16

 

 

32005R0379

 

 

 

Регламент (ЕО) № 379/2005 на Комисията от 4 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1168/1999 относно определяне на стандартите за търговия със сливи

11

2005

L 059

40

 

 

32005D0176

 

 

 

Решение на Комисията от 1 март 2005 година за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 993) (1)

15

2005

L 061

4

 

 

32005R0382

 

 

 

Регламент (ЕО) № 382/2005 на Комисията от 7 март 2005 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

17

2005

L 061

28

 

 

32005D0177

 

 

 

Решение на Комисията от 7 март 2005 година по отношение на транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък през Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2005) 509) (1)

34

2005

L 061

37

 

 

32005D0179

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 2005 година за изменение на Решения 93/52/ЕО и 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Словения за свободна от бруцелоза (B. melitensis) и от ензоотична левкоза по говедата и на Словакия — за свободна от туберкулоза по говедата и бруцелоза по говедата (нотифицирано под номер С(2005) 483) (1)

37

2005

L 062

3

 

 

32005R0386

 

 

 

Регламент (ЕО) № 386/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на някои регламенти по отношение на кодовете от Комбинираната номенклатура за някои плодове и зеленчуци и определени продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци

41

2005

L 062

5

 

 

32005R0387

 

 

 

Регламент (ЕО) № 387/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/97 относно определяне на стандартите за търговия с авокадо

43

2005

L 063

17

 

 

32005R0394

 

 

 

Регламент (ЕО) № 394/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на схемата за единни плащания съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, предвиждащ общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и въвеждащ определени схеми за подпомагане на селските стопани, и дерогации от Регламент (ЕО) № 1782/2003

45

2005

L 066

10

 

 

32005R0416

 

 

 

Регламент (ЕО) № 416/2005 на Комисията от 11 март 2005 година за изменение на приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса от Япония на някои странични животински продукти, предназначени за технически цели (1)

48

2005

L 069

50

 

 

32005D0218

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2005 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия (нотифицирано под номер С(2005) 563) (1)

50

2005

L 070

1

 

 

32005R0396

 

 

 

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1)

55

2005

L 072

4

 

 

32005R0436

 

 

 

Регламент (ЕО) № 436/2005 на Комисията от 17 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за изпълнението на кръстосано изпълнение, модулирането и интегрираната система за администрация и контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, въвеждащ общите правила за програмите за пряко подпомагане в рамките на Общата аграрна политика и въвеждащ някои схеми за подпомагане на селските стопани

71

2005

L 072

30

 

 

32005D0233

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2005 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2005) 568) (1)

73

2005

L 072

35

 

 

32005D0234

 

 

 

Решение на Комисията от 14 март 2005 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от Аржентина (нотифицирано под номер С(2005) 602) (1)

78

2005

L 078

43

 

 

32005L0024

 

 

 

Директива 2005/24/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година за изменение на Директива 87/328/ЕИО по отношение на центровете за съхраняване на сперма и използването на яйцеклетки и ембриони, които произхождат от чистокръвни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (1)

86

2005

L 081

26

 

 

32005R0489

 

 

 

Регламент (ЕО) № 489/2005 на Комисията от 29 март 2005 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета по отношение на определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции

88

2005

L 084

3

 

 

32005R0521

 

 

 

Регламент (ЕО) № 521/2005 на Комисията от 1 април 2005 година относно постоянното разрешаване на добавка и временното разрешаване на нови употреби на някои добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (1)

102

2005

L 086

13

 

 

32005D0271

 

 

 

Решение на Комисията от 30 март 2005 година за изменение на допълнение Б към приложение ХII към Акта за присъединяване от 2003 година по отношение на някои предприятия в секторите на рибата, месото и млякото в Полша (нотифицирано под номер С(2005) 967) (1)

107

2005

L 088

10

 

 

32005D0288

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2005 година за изменение на Решение 97/80/ЕО относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (нотифицирано под номер С(2005) 754) (1)

113

2005

L 090

1

 

 

32005L0025

 

 

 

Директива 2005/25/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година за изменение на приложение VI към Директива 91/414/ЕИО по отношение на продуктите за растителна защита, които съдържат микророганизми (1)

124

2005

L 093

3

 

 

32005R0550

 

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2005 на Комисията от 7 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 416/2004 относно определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1535/2003 по отношение на системата на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци

158

2005

L 093

34

 

 

32005D0290

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2005 година относно опростените сертификати за внос на сперма от животни от рода на едрия рогат добитък и прясно свинско месо от Канада и за изменение на Решение 2004/639/ЕО (нотифицирано под номер С(2005) 1002) (1)

160

2005

L 094

22

 

 

32005R0558

 

 

 

Регламент (ЕО) № 558/2005 на Комисията от 12 април 2005 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3846/87 относно въвеждане на номенклатурата на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ, и (ЕО) № 174/1999 относно определяне на специални подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета по отношение на износните лицензии и възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

166

2005

L 095

11

 

 

32005R0562

 

 

 

Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията от 5 април 2005 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

170

2005

L 095

62

 

 

32005D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2005 година за изменение на Решение 97/467/ЕО относно включването на предприятие от Хърватия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки имат право да внасят щраусово месо (нотифицирано под номер С(2005) 985) (1)

201

2005

L 097

13

 

 

32005R0570

 

 

 

Регламент (ЕО) № 570/2005 на Комисията от 14 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 118/2005 относно определянето на пределни граници на бюджета за преките плащания, които се предоставят съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

203

2005

L 097

38

 

 

32005D0303

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2005 година относно невключването на технически крезол, дихлорофен, имазаметабенз, казугамицин и полиоксин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер С(2005) 975) (1)

205

2005

L 099

5

 

 

32005R0600

 

 

 

Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията от 18 април 2005 година относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животни (1)

208

2005

L 100

15

 

 

32005R0606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 606/2005 на Комисията от 19 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за еднократни плащания, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани

213

2005

L 107

18

 

 

32005R0644

 

 

 

Регламент (ЕО) № 644/2005 на Комисията от 27 април 2005 година за одобряване на специална система за идентификация на добитък, отглеждан с културна и историческа цел в одобрени за целта помещения, съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (1)

216

2005

L 108

3

 

 

32005R0651

 

 

 

Регламент (ЕО) № 651/2005 на Комисията от 28 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 60/2004 за определянето на преходни мерки в захарния сектор поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

218

2005

L 110

21

 

 

32005R0681

 

 

 

Регламент (ЕО) № 681/2005 на Комисията от 29 април 2005 година за изменениe на Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно условията за получаване на зонални плащания за отглеждане на влакнодаен лен

220

2005

L 114

1

 

 

32005R0695

 

 

 

Регламент (ЕО) № 695/2005 на Съвета от 26 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 за определяне на общи правила за финансиране на интервенциите от секция Гарантиране към Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието

221

2005

L 114

14

 

 

32005D0359

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2005 година относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2005) 1298) (1)

223

2005

L 119

3

 

 

32005R0708

 

 

 

Регламент (ЕО) № 708/2005 на Комисията от 10 май 2005 година за изменение на спецификацията за наименованието за произход в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (ЗНП)

230

2005

L 120

3

 

 

32005R0712

 

 

 

Регламент (ЕО) № 712/2005 на Комисията от 11 май 2005 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от животински произход по отношение на лазалоцид и амониеви и натриеви соли на битуминосулфонати (1)

235

2005

L 121

87

 

 

32005D0375

 

 

 

Решение На Комисията от 11 май 2005 година за изменение на Решение 90/255/ЕИО по отношение на вписването на мъжките овце и кози в допълнителен раздел към родословната книга (нотифицирано под номер С(2005) 1409) (1)

237

2005

L 126

10

 

 

32005R0749

 

 

 

Регламент (ЕО) № 749/2005 на Комисията от 18 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2131/93 относно определянето на процедурата и условията за придобиване на зърно от интервенционните агенции

240

2005

L 130

17

 

 

32005D0392

 

 

 

Решение на Комисията от 17 май 2005 година за изменение на Решение 2004/233/ЕО по отношение на списъка на лаборатории, на които е разрешено да извършват проверки за ефикасността на ваксините против бяс при някои месоядни домашни животни (нотифицирано под номер С(2005)1439) (1)

242

2005

L 130

22

 

 

32005D0393

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2005 година относно защитните зони и зоните под наблюдение във връзка с болестта син език и условията за движение навън от и през такива зони (нотифицирано под номер С(2005) 1478) (1)

247

2005

L 134

6

 

 

32005R0794

 

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2005 на Комисията от 26 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за подпомагане, предвидени в дялове IV и IVа от посочения регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини

254

2005

L 137

15

 

 

32005R0826

 

 

 

Регламент (ЕО) № 826/2005 на Комисията от 30 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2659/94 относно подробни правила за предоставяне на помощ за частно складиране за сирената Grana padano, Parmigiano-Reggiano и Provolone

256

2005

L 137

16

 

 

32005R0827

 

 

 

Регламент (ЕО) № 827/2005 на Комисията от 30 май 2005 година за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно предоставянето на помощ за частно съхранение за някои видове сирене през периода на съхранение 2005/2006 година

257

2005

L 137

31

 

 

32005D0405

 

 

 

Решение на Комисията от 4 май 2005 година за одобряване от името на Европейската общност на измененията в приложенията към Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните в търговията с живи животни и животински продукти (нотифицирано под номер С(2005) 1369) (1)

262

2005

L 137

33

 

 

22005A0531(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно изменения в приложенията на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и с животински продукти

264

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.


03/ 063

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32005R0378


L 059/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2005 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2005 година

относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея и член 21, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя правилата за пускането на пазара и употребата на добавки при храненето на животни. Той предвижда всяко лице, което желае да получи разрешително за дадена фуражна добавка или за нова употреба на фуражна добавка, да подаде заявление за издаване на разрешително в Комисията, съгласно разпоредбите на настоящия регламент (заявлението).

(2)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда една референтна лаборатория на Общността (РЛО) да изпълнява някои задължения и задачи, определени в приложение II към посоченияия регламент. Също така се предвижда РЛО да бъде Съвместният изследователски център на Комисията, както и че неговата работа може да се подпомага от един консорциум от национални референтни лаборатории, които изпълняват задълженията и задачите, определени в посоченото приложение.

(3)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 е необходимо да бъдат установени подробни правила за изпълнението на приложение II към посочения регламент, включително някои практични изисквания към задълженията и задачите на РЛО, както и да се внесат съответните изменения към това приложение.

(4)

Освен това пробите, които следва да бъдат предоставени към заявлението съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003, следва да отговарят на конкретни изисквания с оглед на задълженията и задачите на РЛО.

(5)

Необходимо е да се определи точен график за предоставянето на доклада за оценката от РЛО на Европейския орган за безопасност на храните (органа), с цел да се гарантира спазването на процедурите, предвидени по силата на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

РЛО следва да бъде упълномощена да събира такса от заявителите за покриване на разходите, свързани с изпълнението на Регламент (ЕО) № 1831/2003 от РЛО и консорциума от национални референтни лаборатории.

(7)

Националните референтни лаборатории следва да бъдат част от консорциума от лаборатории, които подпомагат РЛО само ако отговарят на конкретни изисквания, за да са в състояние коректно да изпълняват задълженията и задачите, предвидени по силата на Регламент (ЕО) № 1831/2003. На държавите-членки следва да бъде предоставена възможността да кандидатстват пред Комисията за определянето на тези лаборатории.

(8)

С оглед да се осигури ефективна работа на консорциума, е необходимо да се определи една докладваща лаборатория, която да извършва първоначална оценка на аналитичните методи за всяка отделна заявка и да определя ясно задълженията и задачите на докладващите лаборатории и на останалите лаборатории, които участват в консорциума.

(9)

За случаите, в които данните в заявлението са недостатъчни по отношение на изпитванията или проверката на аналитичните методи, е необходимо да се установят специални процедури.

(10)

В интерес на стабилността и ефикасността, а също и с цел консорциумът да бъде функциониращ, е необходимо да се определят националните референтни лаборатории, които ще участват в него.

(11)

Взаимоотношенията между членовете на консорциума следва да бъдат дефинирани в договор, който те ще сключат помежду си. В този контекст РЛО може да разработи указания за заявителите и за лабораториите, които участват в консорциума.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка със:

а)

заявленията за разрешаване употребата на фуражни добавки или за нов вид употреба на фуражни добавки, както това е предвидено по силата на член 4, параграф 1 от посочения регламент (заявлението); и

б)

задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността (РЛО).

Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„референтна проба“ означава представителна проба от фуражната добавка, така както е посочена в член 7, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕО) № 1831/2003, която е предмет на заявлението за разрешително;

б)

„аналитичен метод“ означава процедурата за определяне на активното вещество (активните вещества) на фуражната добавка при храненето на животни, а когато е целесъобразно и на остатъчните количества от нея или на продуктите от метаболизма в храните, както това е посочено в член 7, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1831/2003;

в)

„оценка на аналитичния метод“ означава подробна оценка на протокола за аналитичния метод, както той е описан в заявлението, включително когато е целесъобразно и проучване на литературни източници, но без задължително да се включва и експериментална работа;

г)

„изпитание на аналитичен метод“ означава прилагането на аналитичния метод в лабораторни условия и сравняване на резултатите с тези, описани в заявлението;

д)

„проверка на аналитичен метод“ означава процесът на доказване, доколко аналитичният метод е подходящ за предназначението му, посредством извършване на взаимно сравнително проучване съгласно изискванията на ISO 5725-1 до 6 или на друго международно признато ръководство за проверка на методите чрез взаимно сравнително проучване;

е)

„пробен материал от храните за животни“ означава проба от храните за животни или проба от премикси, със или без фуражната добавка обект на заявлението, която проба е предназначена да бъде използвана за експерименталното проучване по аналитичния метод за определянето на фуражната добавка при храненето на животни и/или в премикси;

ж)

„пробен материал от храни“ означава проба от храна, произведена от животно, което е било хранено с храни за животни, в които е включена или не е включена фуражната добавка обект на заявлението, която проба от храна е предназначена да бъде използвана за експерименталното проучване по аналитичния метод за определяне съдържанието на добавката в остатъчното/ите количество/а или в продуктите от метаболизма.

Член 3

Референтни проби

1.   Всяко лице, което подава заявление за издаване на разрешително, следва да изпрати референтни проби, както следва:

а)

във вида, в който се предвижда добавката да бъде пусната на пазара от заявителя; или

б)

във вид удобен да бъде лесно преобразувана във вида, в който се предвижда добавката да бъде пусната на пазара от заявителя.

2.   Трите референтни проби следва да бъдат съпроводени с писмена декларация от заявителя, че е заплатена таксата, предвидена по силата на разпоредбите на член 4, параграф 1.

3.   При поискване от РЛО заявителят следва да предостави пробни материали от храните за животни и/или храните, свързани с употребата на пробите.

Член 4

Такси

1.   За всяко заявление РЛО следва да изисква от заявителя да заплати такса в размер на 3 000 EUR (таксата).

2.   РЛО следва да използва таксите за финансиране на разходите по задълженията и задачите, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1831/2003, и по-специално посочените в т. 2.1, 2.2 и 2.3 на това приложение.

3.   Размерът на таксата, посочена в параграф 1, може да бъде променян веднъж годишно съобразно процедурата, определена в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Промяната следва да бъде съобразена с опита, придобит през периода на действие на настоящия регламент, и по-специално с възможността да бъдат определени различни по размер такси за различните видове заявления.

Член 5

Доклади за оценката, изготвяни от РЛО

1.   В срок до три месеца от датата на получаване на валидно заявление, както това е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, и заплащане на дължимата такса, РЛО следва да представи пред Европейския орган за безопасност на храните (органа) пълен доклад за оценката на всяко подадено заявление. Когато РЛО прецени, че заявлението е много комплексно, тя може да удължи този срок с още един месец. Когато срокът бъде удължен, РЛО следва да уведоми за това Комисията, органа и заявителя.

2.   Докладът за оценката, предвиден по силата на разпоредбите на параграф 1, следва да включва по-специално следното:

а)

оценка за това, доколко аналитичните методи в подадените със заявлението данни са подходящи за извършването на официален контрол;

б)

указание дали е необходимо да се извършва изпитание на аналитичния метод;

в)

указание дали е необходимо да се извършва проверка на аналитичния метод чрез взаимно сравнително проучване.

ГЛАВА II

НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ

Член 6

Национални референтни лаборатории

1.   В изпълнение на задълженията и задачите ѝ, определени по силата на точки 2.2, 2.4 и 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1831/2003, РЛО следва да бъде подпомагана от консорциум от национални референтни лаборатории (консорциума).

2.   В консорциума могат да участват национални референтни лаборатории, които отговарят на изискванията, определени в приложение I. Изброените в приложение II лаборатории са определените национални референтни лаборатории, които ще участват в консорциума.

3.   Членовете на консорциума, включително РЛО, следва да подпишат договор, в който да определят взаимоотношенията помежду си, особено по финансовите въпроси. По-конкретно договорът може да предвижда РЛО да разпределя между останалите членове на консорциума част от таксите, които получава. При спазването на този договор РЛО може да издава указания до членовете на консорциума, както това е предвидено в член 12.

4.   Всяка държава-членка може да отправи до Комисията искане за определяне на други национални референтни лаборатории за членове на този консорциум. Когато счете, че тези лаборатории отговарят на определените в приложение I изисквания, Комисията следва да измени и допълни списъка към приложение II съобразно процедурата, посочена в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Същата процедура се прилага и когато една държава-членка желае да оттегли някоя от своите национални референтни лаборатории от консорциума. Договорните споразумения между членовете на консорциума следва да бъдат коригирани, за да отразят промените в неговата структура.

Член 7

Докладващи лаборатории

1.   РЛО следва да определи една от лабораториите за докладваща лаборатория по всяко заявление (докладващата лаборатория).

Въпреки това РЛО също може да бъде докладваща лаборатория по заявленията.

2.   При определянето на докладващата лаборатория РЛО следва да има предвид експертния капацитет, опита и работното натоварване на лабораторията.

3.   Лабораториите изпращат становищата си до докладващата лаборатория в срок до 20 дни от датата на получаване на доклада за първоначалната оценка, предвиден по силата на разпоредбите на член 8, буква а).

Член 8

Задължения и задачи на докладващите лаборатории

Докладващите лаборатории отговарят за:

а)

съставянето на доклада с първоначалната оценка, касаеща подадените с всяко заявление данни и предоставянето му за становище на останалите лаборатории;

б)

събирането на получените от останалите лаборатории становища и изготвянето на преработен доклад за оценката;

в)

представянето пред РЛО на преработения доклад за оценката навреме, за да може РЛО да представи пред органа своя пълен доклад за оценката в срока, посочен в член 5, параграф 1.

Член 9

Задължения и задачи на лабораториите, които участват в консорциума

1.   Лабораториите, които участват в консорциума, допринасят за съставянето на доклада за първоначалната оценка, който се изготвя от докладващата лаборатория, като за целта изпращат своите становища на докладващата лаборатория в срок до 20 дни от датата на получаване на доклада за първоначалната оценка.

2.   До 30 януари всяка година всяка лаборатория съобщава на РЛО предвиждания брой на заявленията, за които счита, че е в състояние да изпълни задачите на докладваща лаборатория през тази година. РЛО ежегодно представя на разположение на всички лаборатории обобщение на тези предвиждания.

ГЛАВА III

ИЗПИТАНИЕ И ПРОВЕРКА НА АНАЛИТИЧНИТЕ МЕТОДИ, ДОКЛАДВАНЕ И УКАЗАНИЯ

Член 10

Изпитание и проверка на аналитичните методи

1.   В доклада си за оценката до органа, предвиден по силата на член 5, параграф 2, РЛО посочва и информира заявителя и Комисията дали счита за необходимо да бъде извършено следното:

а)

изпитание на аналитичните методи;

б)

проверка на аналитичните методи.

Едновременно с това РЛО предоставя на заявителя документ, в който описва работата, която следва да бъде извършена с помощта на консорциума, включително и график на сроковете и предварително изчисление на специалната такса, която заявителят трябва да заплати. Заявителят следва да информира РЛО дали е съгласен с документа в срок до 15 дни след получаване на съобщението.

2.   В срок до 30 дни след предоставянето на разположение на РЛО на резултатите от изпитанието и проверката РЛО допълва доклада до органа, както това е предвидено по силата на член 5, параграф 1, с допълнение относно резултата от прилагането на процедурата, предвидена по силата на параграф 1.

Член 11

Доклади

РЛО има задължението да изготвя годишен доклад за осъществената през всяка година дейност по прилагането на настоящия регламент и да го представя на Комисията. Консорциумът допринася за съставянето на този годишен доклад.

РЛО може също така да организира годишна среща на консорциума с оглед приемането на годишния доклад.

Член 12

Указания

1.   РЛО може да определи подробни указания за заявителите относно:

а)

референтните проби;

б)

изпитанието на аналитичните методи, включително по-специално и критерии за това, кога е възможно да се изиска такова изпитание;

в)

проверката на аналитичните методи, включително по-специално и критерии за това, кога е възможно да се изиска такава проверка.

2.   РЛО определя подробни указания за лабораториите, включително критерии за определянето на докладващи лаборатории.

ГЛАВА IV

ЗАКЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Изменения на Регламент (ЕО) № 1831/2003

Текстът на точки 2 и 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1831/2003 се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 268, 18.10.2003 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания към участващите лаборатории, както е посочено в член 8

Лабораториите, които участват в консорциума, трябва задължително да отговарят на следните минимални изисквания:

а)

да са били предложени от държава-членка за национална референтна лаборатория, с цел да участват в консорциума, посочен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1831/2003;

б)

да притежават подходящо квалифициран персонал, който е подходящо обучен за аналитичните методи, използвани за хранителните добавки, с които се работи;

в)

да притежават необходимото оборудване за осъществяване на анализите на хранителните добавки, по-специално на онези от тях, по отношение на които лабораторията изпълнява задачи по силата на този регламент;

г)

да притежават необходимата административна инфраструктура;

д)

да имат достатъчно възможности за обработка на данни, за да могат да изготвят технически доклади, и да осъществяват бърза комуникация с останалите лаборатории, които участват в консорциума;

е)

да могат да гарантират, че техният персонал ще зачита поверителния аспект на въпросите, резултатите или кореспонденцията при обработката на заявленията за издаване на разрешение, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003, и по-специално информацията, посочена в член 18 от въпросния регламент;

ж)

да имат достатъчни познания за международните стандарти и практики в областта на лабораторната работа;

з)

трябва задължително да бъдат акредитирани или да са в процес на акредитация в съответствие с международните стандарти, като например ISO 17025.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Референтна лаборатория на Общността и консорциум от национални референтни лаборатории, така както е посочено в член 6, параграф 2

РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОБЩНОСТТА

Съвместен изследователски център на Европейската комисия, Институт за референтни материали и измервания, Гил, Белгия

НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Belgique/België

Federaal Voedingslabo Tervuren (FAVV), Tervuren,

Vlaamse Instelling voor Technogisch Onderzoek (VITO), Mol;

Česká republika

Central Inst. Superv. Test. Agriculture, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha;

Danmark

Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby;

Deutschland

Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Oberschleißheim;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer. Speyer;

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen. Leipzig;

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena;

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa;

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Rennes;

Ireland

The State Laboratory, Dublin;

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma.

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia;

Latvija

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga;

Lietuvos

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda;

Luxembourg

Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbrück;

Magyarország

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) Központi Laboratórium, Budapest;

Nederland

RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven;

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien;

Polska

Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy;

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa;

Slovenija

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana,

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana;

Slovensko

Skúšobné laboratórium – oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava;

Suomi/Finland

Kasvintuotannon tarkastuskeskus/Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK). Vantaa/Vanda;

Sverige

Foderavdelningen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala;

United Kingdom

The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ

Norway

LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Текст, който заменя параграфи 2 и 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1831/2003

„2.

В изпълнение на задълженията и задачите, определени в настоящото приложение, РЛО може да бъде подпомагана от консорциум от национални референтни лаборатории.

РЛО следва да отговаря за:

2.1

приемането, съхранението и запазването на пробите от хранителни добавки, изпратени от заявителя, както това е предвидено в член 7, параграф 3, буква е);

2.2

оценката на метода за анализ на хранителната добавка и на останалите свързани с него методи за анализ, на базата на данните, предоставени в заявлението за издаване на разрешително за тази хранителна добавка, по отношение на това, доколко той е подходящ за официален контрол съобразно изискванията на правилата за прилагане, посочени в член 7, параграфи 4 и 5, и указанията на органа, посочени в член 7, параграф 6;

2.3

представянето пред органа на пълен доклад за оценката на резултатите от изпълнените задължения и задачи, посочени в настоящото приложение;

2.4

когато е необходимо — изпитванията на аналитичните методи.

3.

РЛО следва да отговаря за координацията на проверката на аналитичните методи за добавката, съгласно процедурата, предвидена по силата на разпоредбите на член 10 от Регламент (ЕО) № 378/2005 (1). Тази задача може да включва и приготвянето на пробен материал от храната или от животинските храни.

4.

РЛО следва да предоставя на Комисията научна и техническа помощ, особено в случаите когато държавите-членки оспорват резултатите от анализите, свързани със задълженията и задачите, посочени в настоящото приложение, без да се нарушават ролята, която ѝ е отредена по силата на членове 11 и 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

5.

По искане на Комисията РЛО може също така да отговаря за извършването на специални аналитични или други свързани с тях проучвания, по начин, който е сходен на изпълняваните от нея задължения и задачи, посочени в параграф 2. По-конкретно това може да се наложи за съществуващи продукти, за които е подадено уведомление по силата на член 10 и са включени в регистъра, и за периода до подаването съгласно член 10, параграф 2 на заявление за издаване на разрешение по силата на разпоредбите на член 10, параграф 2.

6.

РЛО следва да носи отговорност за цялостната координация на консорциума от национални референтни лаборатории. РЛО следва да осигури съответните данни, касаещи заявленията да бъдат предоставени на разположение на лабораториите.

7.

Без да се нарушават отговорностите на референтните лаборатории на Общността, определени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, РЛО може да създаде и поддържа база данни от аналитични методи, с които разполага за осъществяване на контрол на хранителни добавки и да предостави тази база данни на разположение на лабораториите от държавите-членки и други заинтересовани страни, осъществяващи официален контрол.


(1)  ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Поправка: ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


32005R0379


L 059/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 379/2005 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1168/1999 относно определяне на стандартите за търговия със сливи

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 537/2004 на Комисията от 23 март 2004 г. за адаптиране на няколко регламента, отнасящи се до пазара на плодове и зеленчуци заради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз (2) добавя няколко сорта към непълния списък сортове с едри плодове на Prunus domestica, като допълнението към приложението на Регламент (ЕО) № 1168/1999 на Комисията (3) е заменено с ново. Новото допълнение, обаче, не съдържа непълния списък със сортовете с едри плодове на Prunus salicina, който включваше преди промяната вследствие препоръката на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, за да се различават сортовете на Prunus domestica от тези на Prunus salicina. За по-голяма прозрачност в дейността на световните пазари, въпросният списък следва да бъде възстановен.

(2)

Регламент (ЕО) № 1168/1999 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени от настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнението към приложението към Регламент (ЕО) № 1168/1999 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 86, 24.3.2004 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 141, 4.6.1999 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 907/2004 (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнението към приложението към Регламент (ЕО) № 1168/1999 се изменя, както следва:

1.

Заглавието на таблицата се заменя със следния текст:

2.

Добавя се следният текст:

„2.   Непълен списък на сортовете с едри плодове на Prunus salicina

Сорт

Културен сорт и/или търговско име

Синоними

Allo

 

Andy's Pride

 

Angeleno

 

Autumn Giant

 

Autumn Pride

 

Beaut Sun

 

Beauty

Beaty

Bella di Barbiano

 

Black Amber

 

Black Beaut

 

Black Gold

 

Black Rosa

 

Black Royal

 

Black Star

 

Black Sun

 

Burbank

 

Burmosa

 

Calita

 

Casselman

Kesselman

Catalina

 

Celebration

 

Centenaria

 

Del Rey Sun

 

Delbarazur

 

Dólar

 

Eclipse

 

Eldorado

 

Eric Sun

 

Flavor King

 

Formosa

 

Fortune

 

Friar

 

Frontier

 

Gavearli

 

Gaviota

 

Globe Sun

 

Goccia d'Oro

 

Golden Japan

Shiro

Golden King

 

Golden Kiss

 

Golden Plum

 

Goldsweet 4

 

Grand Rosa

 

Green Sun

 

Hackman

 

Harry Pickstone

 

Howard Sun

 

Kelsey

 

Lady Red

 

Lady West

 

Laetitia

 

Laroda

 

Larry Ann

Larry Anne, Tegan Blue, Freedom

Late Red

 

Late Santa Rosa

 

Linda Rosa

 

Mariposa

Improved Satsuma, Satsuma Improved

Methley

 

Midnight Sun

 

Morettini 355

Cœur de Lion

Narrabeen

 

Newyorker

 

Nubiana

 

Obilnaja

 

October Sun

 

Original Sun

 

Oro Miel

 

Ozark Premier

Premier

Pink Delight

 

Pioneer

 

Queen Ann

 

Queen Rosa

 

Red Beaut

 

Red Rosa

 

Red Sweet

 

Redgold

 

Redroy

 

Reubennel

Ruby Nel

Royal Black

 

Royal Diamond

 

Royal Garnet

 

Royal Star

 

Roysum

 

Ruby Blood

 

Ruby Red

 

Sangue di Drago

 

Santa Rosa

 

Sapphire

 

Satsuma

 

Simka

 

Sir Prize

Akihime

Songold

 

Southern Belle

 

Southern Pride

 

Souvenir

 

Souvenir II

 

Spring Beaut

 

Starking Delicious

 

Stirling

 

Suplumeleven

 

Suplumthirteen

 

Suplumtwelve

 

Susy

 

TC Sun

 

Teak Gold

 

Top Black

 

Tracy Sun

 

Wickson

 

Yakima

 

Yellow Sun

 

Zanzi Sun“

 


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15


32005D0176


L 059/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2005 година

за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2004) 993)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/176/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 57 от него,

като взе предвид Директива 82/894/ЕИО на Съвета от 21 декември 1982 г. относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 82/894/ЕИО съдържа списък с болестите по животните, наличието на които следва да се обяви пред Комисията и другите държави-членки.

(2)

Решение 2000/807/ЕО на Комисията (2) определя кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болестите по животните в съответствие с Директива 82/894/ЕИО.

(3)

Страните, които скоро ще се присъединят към Европейския съюз, използват Системата за обявяване на болестите по животните (система ADNS) неофициално, но сега участието им следва да се уреди официално.

(4)

Няколко държави-членки внесоха промени в някои от кодовете, които се отнасят за техните региони, и сега следва да се внесат съответните корекции и в разпоредбите на Общността в тази област.

(5)

В разпоредбите на Общността в тази област следва да се включат картите на различните страни за по-голяма яснота на информацията, изпращана на Комисията, и страните, които участват в системата ADNS.

(6)

Наскоро в приложение I към Директива 82/894/ЕИО бяха добавени някои заболявания по конете и по пчелите. Тези заболявания следва да бъдат добавени и в списъка с болестите в разпоредбите относно кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болестите по животните.

(7)

За внасяне на повече яснота и рационалност Решение 2000/807/ЕО следва да бъде отменено и заменено.

(8)

За да се защити поверителният характер на предаваната информация, приложенията към настоящото решение не следва да бъдат публикувани.

(9)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на процедурите за обявяване на болести по животни информацията за огнища на заболявания в съответствие с Директива 82/894/ЕИО се предава чрез кодифицираните форми, посочени в приложения I, II и III към настоящото решение.

Член 2

По смисъла на процедурите за обявяване на болести по животни информацията за огнища на заболявания в съответствие с Директива 82/894/ЕИО се предава чрез кодовете, посочени в приложения VI—Х към настоящото решение.

Член 3

Решение 2000/807/ЕО се отменя.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58. Директива, последно изменена с Решение 2004/216/ЕО на Комисията (ОВ L 67, 5.3.2004 г., стр. 27).

(2)  ОВ L 326, 22.12.2000 г., стр. 80. Решение, последно изменено с Решение 2004/67/ЕО (ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 43).


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17


32005R0382


L 061/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 382/2005 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2005 година

относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на сух фураж (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 И (ЕО) № 2529/2001 (2), и по-специално член 71, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Тъй като Регламент (ЕО) № 1786/2003 замени Регламент (ЕО) № 603/95 на Съвета (3), е необходимо да се приемат нови правила за прилагане. Поради това Регламент (ЕО) 785/95 на Комисията от 6 април 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 603/95 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж (4) следва да се отмени.

(2)

С цел постигане на яснота следва да се формулират някои дефиниции.

(3)

Като се вземат предвид условията, предвидени в член 9 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, следва да се определят минималните количества за въпросните продукти, изразени като водно и протеиново съдържание. Като се вземат предвид търговските практики, водното съдържание следва да се диференцира в съответствие с определени производствени процеси.

(4)

Фуражът, добиван от площите, които вече се ползват от подпомагането, предвидено в дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се изключи от подпомагането, предвидено в Регламент (ЕО) № 1786/2003.

(5)

Член 13 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 задължава държавите-членки да извършват проверки, за да установят дали всички преработвателни предприятия и изкупвачи на фураж за сушене отговарят на предвидените в същия регламент условия. За да се улесни провеждането на тези проверки и да се гарантира изпълнението на условията за получаване на помощи, преработвателните предприятия и изкупвачите на фураж за сушене следва да преминат през процедура за одобрение. За същата цел е необходимо да се уточни информацията, която да се включи в исканията за получаване на помощи, записите на наличните количества и декларациите за доставките за преработвателните предприятия. Следва да се конкретизират и останалите документи, които е необходимо да се представят.

(6)

За да се гарантира изпълнението на изискванията за качеството на сухия фураж е необходимо да се провеждат строги проверки на базата на редовното взимане на проби от крайните продукти, които напускат предприятията. Ако тези продукти се смесват с други вещества, пробите се взимат преди смесването.

(7)

За да се провери дали количествата суровини, доставени на преработвателните предприятия, съответстват на количествата сух фураж, които излизат от тях, въпросните предприятия са длъжни да претеглят всички количества фураж за преработка, за да установят неговото водно съдържание.

(8)

За да се улесни пазарната реализация на фуража за преработка и за да се даде възможност на компетентните органи да извършват необходимите проверки за установяване на правоспособността за получаване на помощи, договорите между преработвателните предприятия и производителите следва да се сключват преди доставянето на суровините и да се представят на компетентните органи в определен срок, за да могат последните да получат представа за очаквания обем на производството. За тази цел договорите трябва да се сключват в писмена форма и да посочват датата на сключване, периода на валидност, имената и адресите на договорните страни, както и естеството на продуктите за преработка, както и да определят земеделската площ, на която е отгледан фуражът за преработка.

(9)

В някои случаи не се сключват такива договори, като вместо това преработвателните предприятия попълват декларации за доставки според изискванията, на които отговарят и договорите.

(10)

За да се гарантира еднаквото приложение на системата за отпускане на помощи, е необходимо да се определят процедурите за извършване на плащания.

(11)

Регламент (ЕО) № 1786/2003 предвижда поредица от проверки, извършващи се на всеки етап от производствения процес, включително посредством обмен на информация с интегрираната система за администрация и контрол, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003. Следователно проверките на идентификацията на съответните земеделски площи следва да се координира с проверките, извършвани в рамките на тази система.

(12)

Както е предвидено в схемата в приложение V към Регламент № (ЕО) 1782/2003, компетентните органи са длъжни да извършват кръстосани проверки на земеделските парцели, залегнали в договорите и/или декларациите за доставки и на земеделските парцели, декларирани от производителите в техните единни искания за получаване на помощи, за да се предотврати каквото и да било неоправдано отпускане на помощи.

(13)

За да се осигури спазването на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1786/2003, както и в настоящия регламент, особено по отношение правоспособността за получаване на помощи, е необходимо да се предвиди методика за намаляване размера на помощите или тяхното прекратяване с цел предотвратяване на каквито и да било нарушения, в съответствие с принципите на пропорционалността и с оглед специалните проблеми при форсмажорни или изключителни обстоятелства. Намаляването и прекратяването следва да се приспособят към тежестта на нарушението, като включват и пълното прекратяване на всякакъв вид помощ в рамките на определен период.

(14)

За да се гарантира ефикасното управление на пазара на сух фураж, на Комисията редовно трябва да се нотифицира определена информация.

(15)

За да бъде подготвен докладът за състоянието на сектора през 2008 г. съобразно член 23 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, следва да се въведат нотификации относно засетите с фуражи площи и потреблението на енергия при производството на сухи фуражи.

(16)

В съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, за натрупаните количества фуражи към 31 март 2005 г. следва да се въведат преходни мерки.

(17)

При прилагане на доброволния преходен период, предвиден в член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се определят условията за отпускане на предвидената в този член помощ.

(18)

Регламент (ЕО) № 1786/2003 се прилага от 1 април 2005 г. — датата, на която започва 2005/2006 пазарна година. Следователно настоящият регламент следва да започне да се прилага от същата дата.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Съвместния управителен комитет по зърнените култури и преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ЦЕЛ, ДЕФИНИЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩИТЕ

Член 1

Цел

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 относно общата организация на пазара на сух фураж.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент:

1.

„Сух фураж“ означава продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, като се прави разграничение между следните категории:

а)

„дехидриран фураж“, което означава изкуствено изсушените с топлина продукти, предвидени в първата и третата алинеи от буква а) от същия член, включително „подобните фуражни продукти“, или с други думи, всички топлинно изсушени тревни фуражни продукти, означавани с код по КН 1214 90 90, и по-специално:

тревисти бобови растения,

треви,

цели растения, прибрани в зелено състояние с незрели зърна от пшеничните култури, съдържащи се в точка I от приложение IХ към Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

„сушени на слънце фуражи“ означава продуктите, сушени и смлени по друг начин и предвидени във второто и четвъртото тире от член 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1786/2003;

в)

„протеинови концентрати“, което означава продуктите, упоменати в първата алинея от член 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1786/2003;

г)

„дехидрирани продукти“, което означава продуктите, предвидени във втората алинея от член 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1786/2003.

2.

„Преработвателно предприятие“ означава предприятието за производство на сух фураж, предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, надлежно одобрено от държавата-членка, на чиято територия се намира и извършва една от следните дейности:

а)

дехидратиране на пресен фураж посредством сушилня, отговаряща на следните условия:

температура на въздуха на входната точка не по-малко от 250 °С; но сушилните с хоризонтална трансмисия, произвеждащи на входната точка температура на въздуха минимум 110 °С, одобрени преди началото на 1999/2000 пазарна година, могат да не отговарят на това изискване,

времето на престой на изсушавания фураж не надхвърля три часа,

при сушене на фуража на слоеве дълбочината на всеки слой не надхвърля един метър;

б)

мелене на фураж, сушен на слънце;

в)

производство на протеинови концентрати.

3.

„Изкупвач на фураж за сушене и/или мелене“ означава физическото или юридическо лице, предвидено в член 10, буква в), iii) от Регламент (ЕО) № 1786/2003, одобрено по съответния начин от държавата-членка, където предприятието е създадено и което изкупува пресни фуражи от производителите, за да ги достави на преработвателни предприятия.

4.

„Партида“ означава определено количество фураж с еднообразно качество по отношение на състава, водното и протеиново съдържание, което количество напуска преработвателното предприятие в едно и също време.

5.

„Смеска“ означава продукт за хранене на животните, съдържащ сух фураж, който е сушен и/или смлян от преработвателното предприятие, както и добавки.

„Добавки“ са продуктите от различен тип, получени от сух фураж, включително свързващи и слепващи вещества или продукти от един и същ тип, но сушени и/или смлени другаде.

Въпреки това, сушените фуражи, които съдържат не повече от 3 % добавки като процентно съдържание от общото тегло на завършения продукт, не се считат за смески, ако общото азотно съдържание не надхвърля 2,4 % в съотношение към сухото вещество на добавката.

6.

„Земеделски парцели“ означава парцелите, определени в съответствие със системата за идентифициране на земеделските парцели, възприета в интегрираната система за управление и контрол, предвидена в членове 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и в член 6 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (5).

7.

„Единна искане за получаване на помощи“ означава искането за помощи, предвидена в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и членове 12 и 14 от Регламент (ЕО) 796/2004.

8.

„Крайният получател на партида сух фураж“ означава последното лице, получаващо въпросната партида във формата, в която тя е напуснала преработвателното предприятие, с цел преработка на сухия фураж или използването му като храна за животните.

Член 3

Продукти, отговарящи на условията за подпомагане

За целите на настоящия регламент предвидената в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 помощ се изплаща за сух фураж, отговарящ на условията за пазарна реализация като храни за животни, които:

а)

напускат в непроменено състояние или като смеска, територията на преработвателното предприятие или, ако не могат да бъдат съхранявани в последното, складово съоръжение извън същото, което предоставя необходимите гаранции за задоволителен контрол на съхранения фураж и което предварително е одобрено от съответния компетентен орган;

б)

притежават следните характеристики при напускането на преработвателното предприятие:

i)

максимално водно съдържание от:

12 % за фуражът, сушен на слънце, дехидрирания фураж, преминал през процес на мелене, протеиновите концентрати и дехидрираните продукти,

14 % за останалите видове дехидрирани фуражи;

ii)

минимално съдържание на суров протеин в сухото вещество от:

15 % за дехидрирания фураж, за фуражите, сушени на слънце и дехидрираните продукти,

45 % за протеиновите концентрати.

Помощта се изплаща единствено за количества продукти, получени посредством сушене на фураж, прибран от парцели, използвани за земеделски цели по смисъла на член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 4

Изключване

Фуражите от площи, които вече се възползват от програмата за помощи, предвидена в дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не се квалифицират за помощта, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003.

Въпреки това, по отношение на площите, за които се получават помощите за отглеждане на семена, посочени в глава 9 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, от помощта се изключват само фуражните насаждения, от които семената са били прибрани.

Обратно на това, площите, за които се получават плащания по площта на обработваемите култури, упоменати в глава 10 в дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се квалифицират за помощта за добиване на сух фураж, при условие че са засети изцяло с обработваеми култури в съответствие с местните условия.

ГЛАВА 2

ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗКУПВАЧИ НА ФУРАЖ ЗА СУШЕНЕ И/ИЛИ МЕЛЕНЕ

Член 5

Одобряване на преработвателни предприятия

За целите на предвиденото в член 2, параграф 2 одобряване, преработвателните предприятия:

а)

предоставят на компетентния орган документация, която съдържа:

i)

скица на производствените им помещения, показваща по-специално входните точки за продуктите за преработка, изходните точки за сухия фураж, складовите помещения, където се съхраняват предназначените за преработка суровини и завършените продукти, както и преработвателните помещения;

ii)

описание на техническите инсталации за извършване на дейностите, предвидени в член 2, параграф 2, и по-специално дехидрационните пещи и мелачките, заедно с данни за почасовия изпарителен капацитет и работната температура, както и устройствата за теглене;

iii)

списък на използваните преди или по време на дехидрационния процес добавки, както и илюстративен списък на останалите използвани в производството продукти и на окончателните продукти;

iv)

стандартните отчети за запасите, предвидени в член 12;

б)

предоставят на компетентния орган своите актуализирани отчети на запасите и счетоводните си отчети;

в)

да подпомага процедурите по извършване на проверки;

г)

да спазва условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1786/2003, както и в настоящия регламент.

Преработвателните предприятия нотифицират компетентния орган в срок от 10 дни относно всички извършвани промени в документацията, посочена в буква а) от първата алинея, с оглед получаване на потвърждение на одобрението.

Член 6

Одобряване на изкупвачите на фураж за сушене и/или мелене

За целите на одобряването, предвидено в член 2, параграф 3, изкупвачът на фураж за сушене или мелене е длъжен да:

а)

да поддържа регистър на въпросните продукти, показващ като минимум дневните изкупувани количества и продажби по продукти, както и, по отношение на всяка партида, количеството, позоваване на договора с доставилия продукта производител и, ако е необходимо, преработвателното предприятие, за което е предназначен продуктът;

б)

предостави на компетентния орган своите актуализирани отчети за поддържаните запаси и счетоводните си отчети;

в)

да подпомага процедурите по извършване на проверки;

г)

да спазва условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1786/2003, както и в настоящия регламент.

Член 7

Одобряване и прекратяване на одобрението

За предвиденото в член 2, параграфи 2 и 3 одобрение се кандидатства от съответната страна преди началото на пазарната година.

Одобрението се дава от компетентния орган на държавата-членка преди началото на пазарната година. В изключителни случаи може да се даде временно одобрение от компетентния орган в период, който не надхвърля два месеца след началото на съответната пазарна година. В подобни случаи предприятието се счита за одобрено преди даването на окончателното одобрение от страна на компетентния орган.

Независимо от разпоредбите на член 30, ако едно или повече от предвидените в членове 5 или 6 условия престанат да се спазват, компетентният орган оттегля одобрението, освен ако преработвателното предприятие или изкупвачът на фураж за сушене и/или мелене не направят необходимото, за да бъдат спазени отново въпросните условия в рамките на срок, който се определя в съответствие със сериозността на проблема.

Член 8

Задължения по производството на фураж

Ако дадено преработвателно предприятие осъществява производство, от една страна, на дехидратиран фураж и/или протеинови концентрати и, от друга страна, на сушен на слънце фураж:

а)

дехидратираният фураж трябва да се произвежда в помещения или площадки, различни от тези, в които се произвежда сушеният на слънце фураж;

б)

получените от двете производствени дейности продукти се съхраняват на различни места;

в)

продукт, принадлежащ към едната от двете групи, не се смесва на територията на предприятието с продукт, принадлежащ към друга група.

Член 9

Задължения във връзка с влизането и излизането на продукти

Когато на територията му се въвеждат продукти, различни от фураж за сушене и/или мелене с цел производство на смески, преработвателното предприятие информира за това компетентния орган на съответната държава-членка, като уточнява вида и количествата на тези продукти.

Ако внасяните продукти се състоят от фураж, който е сушен и/или смлян от друго преработвателно предприятие, последното е също така задължено да информира компетентния орган относно произхода и предназначението на тези продукти. В подобни случаи продуктите могат да се внасят в предприятието само под надзора на компетентния орган и при определени от него условия.

Сухият фураж, който напуска преработвателното предприятие, може отново да влезе в него само с цел повторно опаковане или повторна преработка, под надзора на компетентния орган и при определени от него условия.

Продуктите, които влизат за пръв път или повторно на територията на преработвателните предприятия в съответствие с настоящия член, не могат да се съхраняват заедно с фураж, който се изсушава или смила от въпросното предприятие. Тези продукти също така се вписват в отчетите на запасите на предприятието, както е посочено в член 12, параграф 1.

Член 10

Измерване на теглото, вземане на проби и извършване на анализ на сухия фураж

1.   Преработвателното предприятие тегли сухия фураж и взема проби при неговото напускане на предприятието, както е предвидено в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003.

Ако сухият фураж обаче се смесва на територията на преработвателното предприятие, тегленето и вземането на проби се извършва преди осъществяване на смесването.

Ако смесването се извършва преди или по време на сушенето, пробата се взема след сушенето. Тя се придружава от декларация, в която се заявява, че пробата е взета от смес и се уточняват видът и името на използваната добавка, общото азотно съдържание в сухото вещество и нивото на интегриране в готовия продукт.

2.   Компетентният орган може да изиска всяко преработвателно предприятие да го уведомява поне два дни предварително при всяко излизане на сух фураж от предприятието или при всяко смесване на сух фураж, като се уточняват датите и количествата, за да може органът да извърши необходимите проверки.

Компетентният орган периодично взема проби и претегля количество, равняващо се на минимум 5 % от теглото на напускащия предприятието сух фураж и на минимум 5 % от теглото на смесвания сух фураж всяка пазарна година.

3.   Установяването на водното и суровото протеиново съдържание, предвидено в член 3, се извършва, като се взема проба на всеки 110 тона максимум от всяка партида сух фураж, напускаща преработвателното предприятие или смесвана на негова територия в съответствие с метода, предвиден в Директиви 76/371/EИО (6), 71/393/EИО (7) и 72/199/EИО (8) на Комисията.

Ако няколко партиди с еднакво качество по отношение на състава, водното и протеиновото съдържание, които заедно тежат максимум 110 тона, напускат предприятието или се смесват на негова територия, проба се взема от всяка една от тези партиди. Анализът обаче се извършва на представителна смес от тези проби.

Член 11

Претегляне на фуража, установяване на водното съдържание на предназначения за дехидратиране фураж

1.   Преработвателното предприятие е длъжно систематично да претегля предназначения за дехидратиране фураж, както и сушения на слънце фураж, предоставен за преработка, за да установи точно тяхното количество.

2.   Задължението за систематично теглене на такъв фураж не е валидно, ако продукцията на съответното предприятие не надхвърля 1 000 тона на пазарна година и предприятието докаже на компетентния орган в съответната държава-членка, че не може да използва публични кантари, разположени в петкилометров радиус от него. В подобни случаи количеството на доставените фуражи може да се установи по всеки друг метод, който предварително е одобрен от компетентния орган на въпросната държава-членка.

3.   Преработвателното предприятие установява средното водно съдържание на предназначения за дехидратация фураж посредством количествено сравнение между използваните като суровина фуражи и получения сух фураж.

4.   Преди края на първия месец на всяко тримесечие преработвателното предприятие уведомява компетентния орган относно средното водно съдържание, както е посочено в параграф 3, отчетено по време на предишното тримесечие за дехидратирания от предприятието фураж.

Член 12

Отчитане запасите на преработвателните предприятия

1.   Отчитането на запасите на преработвателните предприятия, предвидена в член 10, буква а) от Регламент (ЕО) № 1786/2003, се поддържа заедно със счетоводните документи на предприятието и позволява ежедневното проследяване на:

а)

количествата продукти, влизащи в предприятието за дехидратиране и/или мелене, и, по отношение на всяка партида:

датата на влизане,

количеството,

видът или видовете от включените в член 1 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, на предназначения за дехидратиране фураж и, ако е целесъобразно, сушения на слънце фураж,

водното съдържание на фуража за дехидратиране,

позоваване на договора и/или декларацията за доставка, предвидени в членове 14 и 15 от настоящия регламент;

б)

произведените количества продукция и количеството на всички използвани в производството добавки;

в)

напускащите предприятието количества продукция и за всяка партида — датата на напускане на предприятието и измерените водно и протеиново съдържание;

г)

количествата сух фураж, за които преработвателното предприятие вече е получило помощи и които са влезли за пръв път или повторно на територията на предприятието;

д)

запасите от сух фураж към края на всяка пазарна година;

е)

продуктите, които са смесени със сушените или смлени от предприятието фуражи или са добавени към тях, като се посочват видът и названието на тези продукти, общото азотно съдържание в сухото им вещество, както и степента на тяхното интегриране в крайния продукт.

2.   Преработвателните предприятия поддържат отделни отчети за запасите си на дехидриран фураж, сушен на слънце фураж, протеинови концентрати и дехидрирани продукти.

3.   Ако преработвателното предприятие дехидратира или преработва продукти, различни от сухия фураж, то е длъжно да поддържа отделни отчети на запасите си, натрупани в резултат от тези други процеси по дехидратирането или преработката.

Член 13

Придружаващи документи за запасите

1.   Придружаващите документи, които трябва да се представят от преработвателните предприятия на компетентния орган по настояване на последния, включват:

а)

данни, по които може да се установи производственият капацитет на предприятието;

б)

данни за запасите от гориво, които се съхраняват в предприятието в началото и в края на производството;

в)

фактури за закупуване на гориво и показанията на измервателните уреди за потреблението на електрическа енергия по време на производствения период;

г)

данни за броя на работните часовете за сушилните или, при сушения на слънце фураж, за мелачките;

д)

пълни данни за консумацията на енергия в съответствие с приложение І;

е)

договорите и/или декларациите за доставки.

2.   Преработвателните предприятия, които реализират своята собствена продукция, представят на компетентния орган, в допълнение към предвидените в параграф 1 документи, фактурите за закупения фураж за сушене и/или мелене, както и фактурите за продажбите на сух фураж, в които специално се посочва количеството и съставът на продадените продукти, както и името и адреса на купувача.

Кооперативните предприятия, преработващи произведените от техните членове фуражи и доставящи на тези членове сух фураж представят на компетентния орган, в допълнение към предвидените в параграф 1 документи, поръчките за доставки или какъвто и да е друг счетоводен документ, допустим от компетентния орган, в който специално се посочват количеството и съставът на доставения продукт, както и имената и адресите на лицата, на които продуктът е доставен.

Предприятията, произвеждащи фураж за фермерите, който е доставен от тях и им е върнат обратно, представят на компетентния орган, в допълнение към предвидените в параграф 1 документи, фактури, удостоверяващи техните производствени разходи, в които специално се посочват количеството и съставът на произведените сухи фуражи, както и имената на фермерите.

ГЛАВА 3

ДОГОВОРИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОСТАВКИ

Член 14

Договори

1.   Освен предвидената в член 12 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 информация, всеки договор, предвиден в член 10, буква в), i) и iii) от този регламент, задължително включва, по-специално:

а)

имената и адресите на договорните страни;

б)

датата на сключване;

в)

съответната пазарна година;

г)

видът или видовете на предназначените за преработка фуражи и прогнозните им количества;

д)

идентификационните номера на земеделските парцели, на които се отглеждат предназначените за преработка фуражи, с позоваване на единното искане за получаване на помощи, в която въпросните парцели са били заявени в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004, както и, ако договорът е сключен или декларацията за доставка е попълнена преди датата на представянето на единната декларация за получаване на помощи, предприятие, което да декларира тези парцели в единната декларация за получаване на помощи.

2.   Ако преработвателното предприятия изпълнява договор за преработка, както е предвидено в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, сключен с независим производител или с един или повече от неговите собствени членове, в договора трябва също така да е посочено следното:

а)

готовият продукт, който ще бъде доставен;

б)

заплатените от производителя разходи.

Член 15

Декларации за доставка

1.   Ако предприятието преработва своята собствена продукция или група преработва продукцията на своите членове, се съставя декларация за доставка, която съдържа като минимум следната информация:

а)

датата на доставка или примерна такава, ако доставката се осъществява след датата, на която декларацията за доставка се представя на компетентния орган;

б)

количеството фураж, който е получен или ще бъде получен;

в)

видът или видовете на предназначените за преработка фуражи;

г)

ако е необходимо, името и адресът на извършващия доставката член на групата;

д)

идентификационните номера на земеделските парцели, на които се отглеждат предназначените за преработка фуражи, с позоваване на единното искане за получаване на помощи, в която въпросните парцели са били заявени в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004, както и, ако договорът е сключен или декларацията за доставка е попълнена преди датата на представянето на единната декларация за получаване на помощи, предприятие, което да декларира тези парцели в единната декларация за получаване на помощи.

2.   Ако предприятието получава доставки от одобрен изкупвач, се съставя декларация за доставка, която съдържа като минимум следната информация:

а)

кой е одобреният изкупвач;

б)

датата на доставка или примерна такава, ако доставката се осъществява след датата, на която декларацията за доставка се представя на компетентния орган;

в)

количеството фураж, който е получен или ще бъде получен, по производители, с които са сключени договори от одобрения изкупвач, като се посочват номерата на тези договори;

г)

видът или видовете на предназначените за преработка фуражи;

д)

идентификационните номера на земеделските парцели, на които се отглеждат предназначените за преработка фуражи, с позоваване на единното искане за получаване на помощи, в която въпросните парцели са били заявени в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004, както и, ако договорът е сключен или декларацията за доставка е попълнена преди датата на представянето на единната декларация за получаване на помощи, предприятие, което да декларира тези парцели в единната декларация за получаване на помощи.

Член 16

Дати на договорите или декларациите

Предвидените в членове 14 и 15 договори и декларации за доставка се изготвят в писмена форма минимум два работни дни преди датата на доставката.

Държавите-членки обаче могат да изискат договорите и декларациите за доставка да се изготвят в срок от два до осем работни дни преди датата на доставката.

Член 17

Нотификации

Преработвателните предприятия и изкупвачите на фураж за сушене или мелене са длъжни да изпращат на компетентния орган, в срок не по-късно от 15-ия ден на всеки месец, списък с договорите и декларациите за доставки, сключени или съответно попълнени предходния месец.

Списъкът включва:

а)

самоличност на съвместния изпълнител на преработвателното предприятие или одобрения изкупвач или на декларатора (за преработвателните предприятия, които преработват своята собствена продукция, или за групите, преработващи продукцията на своите членове);

б)

датата на договора или декларацията за доставка;

в)

идентификационните номера на земеделските парцели;

г)

позоваване към съответното единно искане за получаване на помощи.

Компетентният орган може да изиска списъкът да се изпраща по електронна поща.

ГЛАВА 4

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩИТЕ

Член 18

Дата на подаване на исканията за помощ

1.   В срок от 45 дни от края на месеца преработвателните предприятия подават искания за получаване на помощи, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, за количествата, напуснали предприятието по време на същия месец.

2.   С изключение на форсмажорни или извънредни обстоятелства:

а)

представянето на искане за получаване на помощи след определения в параграф 1 срок води до намаление с 1 % за всеки работен ден на сумите, които има право да получи предприятието, ако искането е подадена в определения срок;

б)

ако забавянето е повече от 25 дни, искането не се приема.

3.   Но след изтичане на датата 15 април, следваща края на съответната пазарна година, не може да се подават искания за помощ за същата пазарна година, освен при форсмажорни или извънредни обстоятелства.

Член 19

Съдържание на исканията

1.   Исканията съдържат като минимум следната информация:

а)

име, презиме, адрес и подпис на кандидата;

б)

количествата по партиди, за които се подава искането;

в)

датата, на която всяко количество фураж напуска предприятието;

г)

потвърждение, че от всяка партида са взети проби в съответствие с член 10, параграф 3 при напускане на предприятието или при смесването на сушените фуражи, както и останалите данни, които се изискват за идентифицирането на пробите;

д)

списък по партиди на всички използвани добавки, като се посочват видът и названието на тези продукти, общото азотно съдържание в сухото им вещество, както и степента на тяхното интегриране в крайния продукт;

е)

при смеските, общото съдържание на суров протеин във всяка пратка изсушен от предприятието фураж, след приспадането на общото азотно съдържание, дължащо се на добавките.

2.   Помощите се отпускат на преработвателни предприятия единствено за фуража, който се суши или смила на тяхна територия, минус теглото на добавките.

Член 20

Предварителни плащания

1.   За да се квалифицира за получаване на предварително плащане в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, кандидатът придружава искането си за получаване на помощи със сертификат за внасяне на съответната гаранция.

2.   Държавата-членка предприема необходимите мерки, за да провери дали кандидатът съответства на условията за получаване на помощи, в срок от 90 дни след подаване на искането.

Член 21

Окончателен размер на помощта

1.   Комисията определя, в съответствие с предвидената в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 процедура, окончателното количество на помощта, предвидена в член 4, параграф 2 от същия регламент. Този размер се изчислява на базата на представените от държавите-членки нотификации, в съответствие с втората алинея от член 33, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Ако в резултат от извършените впоследствие проверки една или повече страни-членове предоставят втора надлежно обоснована нотификация в съответствие с втора алинея от член 33, параграф 1, коригираща първата възходящо, втората нотификация се взема предвид, само ако окончателният размер на помощите, изчислена на базата на първата нотификация, не е повлиян. Количествата сух фураж, които в резултат на това не се вземат предвид, се прехвърлят към следващата пазарна година.

3.   Предвиденото в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 салдо се изплаща, ако е целесъобразно, в срок от 60 дни от датата, на която Комисията публикува окончателния размер на помощта за съответната пазарна година в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 22

Обменен курс

Оперативното събитие за обменния курс, който се прилага към помощта, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, настъпва към първия ден на месеца, в който дадена пратка сух фураж напуска територията на одобреното преработвателно предприятие.

ГЛАВА 5

ИНСПЕКЦИИ

Член 23

Общи принципи

1.   Административните проверки и проверките на място, предвидени в настоящия регламент, се провеждат по такъв начин, че да гарантират ефективен контрол на спазването на условията, при които се отпускат помощите.

2.   Исканията за съответните помощи се отхвърлят, ако преработвателното предприятие възпрепятства извършването на проверките на място.

Член 24

Административни проверки

1.   Административните проверки трябва да са насочени към установяване на евентуалните нередности, особено посредством извършването на кръстосани проверки.

Компетентните органи извършват кръстосани проверки на земеделските парцели, заявени в единните искания за получаване на помощи, в договорите и/или декларациите за доставки, и на референциалните парцели, посочени в идентификационната система за земеделски парцели, за да установят дали площите сами по себе си отговорят на условията за получаване на помощи, както и за да предотвратят отпускането на помощи без необходимото основание.

2.   Данните за наличието на нередности, получени в резултат от провеждането на кръстосани проверки, могат да бъдат следвани от всякаква друга подходяща административна процедура и, ако това е целесъобразно, от проверка на място.

Член 25

Проверки на място

1.   Проверките на място се провеждат без предварително известяване. Ако обаче целите на контрола не са изложени на риск, може да се отправи предварително предупреждение, но само в рамките на строго определен минимален период. Подобно предупреждение не може да надхвърля 48 часа, освен в надлежно аргументирани случаи.

2.   Ако е целесъобразно, предвидените в настоящия регламент проверки на място, както и всички други предвидени в правилата на Общността проверки, се извършват едновременно.

3.   Ако проверките на място установят значителни нередности в даден регион или в дадено преработвателно предприятие, компетентният орган съответно увеличава броя, честотата и обхвата на извършваните проверки на място във въпросното предприятие през настоящата година, както и през следващата година.

4.   Държавите-членки приемат критерии за подбора на контролната извадка. Ако проверките, извършвани в предприятията от тази контролна извадка, констатират нередности, обхватът и размерът на извадката се променят в съответната степен.

Член 26

Проверки на място в преработвателните предприятия

1.   Компетентните органи инспектират минимум веднъж на всяка пазарна година посочените в член 12 отчети за запасите на всички преработвателни предприятия, и по-специално връзката между тази документация и счетоводните документи.

2.   Компетентните органи извършват случайни проверки на придружаващите документи по запасите на преработвателните предприятия.

Но при новоодобрените предприятия инспекцията обхваща всички искания, представени по време на първата година от тяхната производствена дейност.

Член 27

Проверки на място на други стопански субекти

1.   Компетентните органи провеждат систематични допълнителни проверки на доставчиците на суровини, както и на стопанските субекти, на които се доставя сухият фураж.

Тези проверки обхващат:

а)

минимум 5 % от партидите, които са отразени в исканията за получаване на помощи, за да се установи проследимостта до последния получател;

б)

минимум 5 % от договорите и декларациите за доставки, за да се провери парцелът, от който произхождат доставените на преработвателните предприятия продукти.

2.   Стопанските субекти, в които се извършват проверки на място, се избират от компетентния орган посредством анализ на риска, като се вземат предвид:

а)

размерът на отпусканата помощ;

б)

настъпили промени в отпусканата помощ в сравнение с предходната година;

в)

констатациите от проведените през предходната година проверки;

г)

други фактори, които се определят от държавите-членки.

Всяка година компетентният орган подлага на оценка ефективността на използваните през предходните години параметри на анализ на риска.

3.   Компетентният орган поддържа документация, свързана с основанията при подбора на всички производители, подложени на проверки на място. Преди започване на проверка на място, провеждащият я инспектор се информира относно тези причини.

Член 28

Констативен протокол

1.   Всяка проверка на място се приключва с констативен протокол, в който се отразяват различните аспекти на проведената проверка.

2.   Подконтролното лице получава възможност да подпише констативният протокол и да добави свои коментари при получаване на екземпляр от акта.

ГЛАВА 6

НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОМОЩИТЕ

Член 29

Намаляване или прекратяване на помощите поради неточности в декларациите, представени от преработвателните предприятия

Ако количеството сух фураж, посочено в една или повече искания за помощи, надвишава количеството, което отговаря на условията за получаване на помощ, предвидени в член 3, се прилагат следните процедури:

а)

ако разликата между заявеното и реалното количество на съответстващия на условията фураж не надхвърля 20 % от реалното количество, размерът на помощта се изчислява на базата на последното, като от него се приспада двойният размер на установената разлика;

б)

ако разликата между заявеното и реалното количество на съответстващия на условията фураж надхвърля 20 %, искането за получаване на помощи се отхвърля;

в)

ако разликата между заявеното и реалното количество на съответстващия на условията фураж не надхвърля 20 % от реалното количество, но това не е първата подобна констатация за кандидата, направена през същата пазарна година, искането за получаване на помощи се отхвърля;

г)

ако разликата между заявеното и реалното количество на съответстващия на условията фураж надхвърля 50 % или ако между двете количества има разлика от 20 % до 50 %, но това не е първата подобна констатация за кандидата, направена през същата пазарна година, за въпросната пазарна година не се отпуска помощ.

Сумата, която трябва да се възвърне, се приспада от плащанията по помощи, за които предприятието се квалифицира по искания, представени в пазарните години, следващи календарната година на констатацията.

Ако се констатира, че посочените в първата алинея нередности са извършени преднамерено от преработвателното предприятие, бенефициентът се лишава от помощи през настоящата и следващата пазарна година.

Член 30

Намаляване или прекратяване на помощите поради неспазване на определени изисквания за одобряване от преработвателни предприятия и одобрени изкупвачи

Ако се констатира, че отчетите на запасите не отговаря на предвидените в член 12 условия или че не може да се установи връзката между тази документация и счетоводните документи, от една страна, и първичните документи от друга, независимо от предвидените в член 29 намаляване или прекратяване на помощите, се прибягва до намаляване в размер между 10 и 30 % от размера на помощта, отпускана за настоящата пазарна година на преработвателното предприятие, в зависимост от тежестта на нарушението.

Ако в период от две години след първото констатиране се установят същите нередности, компетентният орган оттегля одобрението на преработвателното предприятия за минимум една и максимум от три пазарни години.

ГЛАВА 7

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Форсмажорни и извънредни обстоятелства

Възникването на форсмажорни и извънредни обстоятелства, заедно с подходящи и удовлетворителни за компетентния орган доказателства, се нотифицират на компетентния орган в писмена форма в срок от десет работни дни от датата, на която съответното отговорно лице в преработвателното предприятие има възможност да извърши това.

Член 32

Допълнителни мерки и взаимопомощ между държавите-членки

1.   Държавите-членки предприемат всички по-нататъшни мерки, необходими за правилното приложение на общата организация на пазара на сух фураж, и взаимно си осигуряват помощта, необходима за изпълнението на проверките, изисквани по силата на настоящия регламент. В това отношение държавите-членки могат, ако настоящият регламент не предвижда необходимото намаляване или прекратяване на помощите, да налагат подходящи национални санкции на производителите и останалите стопански субекти в отрасъла, като например производители или изкупвачи, които участват в процедурата по отпускането на помощи, с цел гарантиране спазването на всички условия по тези процедури.

2.   Държавите-членки са задължени да си помагат взаимно, за да се гарантира ефективността на предприеманите контролни мерки, както и за да се позволи проверяването на автентичността на представените документи и/или на точността на обменяните данни.

Член 33

Нотификации, изпращани на Комисията от държавите-членки

1.   Държавите-членки нотифицират Комисията в началото на всяко тримесечие за количествата сух фураж, за който през предходното тримесечие са представени искания за помощта, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, като тези данни се представят по месеците, в които въпросните количества са напускали преработвателните предприятия.

В срок не по-късно от 31 май на всяка година държавите-членки информират Комисията относно количествата сух фураж, на които е признато правото за получаване на помощи по време на предходната пазарна година.

Нотификациите на подробностите, посочени в първата и втората алинеи, правят разграничение между категориите, предвидени в член 2, параграф 1. Тази информация ще се използва от Комисията за установяване на съответствието с максималното гарантирано количество.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията:

а)

не по-късно от 30 април всяка година, относно прогнозните количества запаси от сух фураж, поддържани в преработвателните предприятия към 31 март всяка година;

б)

не по-късно от 30 април 2005 г. относно количествата запаси сух фураж, съхранявани в преработвателните предприятия към 31 март 2005 г. и отговарящи на условията, предвидени в член 34;

в)

не по-късно от 31 май всяка година, относно броя на новите одобрения, на прекратените одобрения и на временните одобрения за предходната пазарна година;

г)

не по-късно от 31 май всяка година, относно статистиката на проверките, извършени съобразно членове 23—28, както и относно намаляването и прекратяването на помощи, приложени съобразно членове 29, 30 и 31 по време на предходната пазарна година, в съответствие с приложение III;

д)

не по-късно от 31 май всяка година, чрез представяне на пълна документация, относно използваната в производството на дехидриран фураж енергия, в съответствие с приложение I, както и относно промените в площите, засети с бобови и други зелени фуражи, в съответствие с приложение II, по време на предходната пазарна година;

е)

по време на периода от един месец, следващ края на всеки шестмесечен период, относно средното водно съдържание, отчетено по време на предходния шестмесечен период в предназначените за дехидратиране фуражи и съобщено от преработвателните предприятия в съответствие с член 11, параграф 4;

ж)

не по-късно то 1 май 2005 г. относно мерките, предприети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1786/2003 и на настоящия регламент, и по-специално относно възприетите национални санкции, предвидени в член 30 от настоящия регламент.

ГЛАВА 8

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Запаси към 31 март 2005 г.

1.   Сухият фураж, произведен през година 2004/2005, който не е напуснал преработвателното предприятия или някое от местата за съхранение, посочени в член 3, буква а) от настоящия регламент, преди 31 март 2005 г., може да се квалифицира за помощта, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 603/95 през 2005/2006 пазарна година, при условие че:

а)

отговаря на условията, предвидени в член 3 от настоящия регламент;

б)

напуска преработвателното предприятие под надзора на компетентния орган при условията, предвидени в членове 10 и 11 от настоящия регламент;

в)

е въведен в системата на националните гарантирани количества, отпускани на съответните държави-членки за 2004/2005 пазарна година;

г)

е деклариран и сертифициран през 2004/2005 пазарна година.

2.   Компетентните органи в държавите-членки предприемат всички необходими инспекционни мерки, за да гарантират спазването на параграф 1.

Член 35

Доброволен преходен период

Държавите-членки, които прилагат доброволен преходен период в съответствие с член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изплащат на преработвателните предприятия, с оглед прехвърлянето на тези суми към производителите, помощта, предвидена във втора алинея от член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за фуражите, признати за съответстващи на условията за отпускане на помощ, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, в рамките на максималните количества, посочени в буква Г от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Ако преработвателното предприятие получава фуражи от друга държава-членка, предвидената във втора алинея от член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 помощ му се изплаща с оглед прехвърлянето на сумите към производителя само при условие, че този производител извършва своята дейност в държава-членка, която прилага доброволния преходен период.

Сумата на тази помощ и на помощта, предвидена в Регламент (ЕО) № 1786/2003, не може да надхвърля максималната помощ за отрасъла, предвидена в Регламент (ЕО) № 603/95.

Помощта, предвидена във втора алинея от член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се определя в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003, и се изплаща на преработвателните предприятия, които прехвърлят сумите на производителите в срок от 15 работни дни.

Член 36

2004/2005 пазарна година

Настоящият регламент отменя Регламент (ЕО) № 785/95.

Въпреки това, разпоредбите, свързани с управлението на програмата за отпускане на помощи по време на 2004/2005 пазарна година, остават в сила до окончателното одобряване на отчетите за същата пазарна година.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 114. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 583/2004 (ОВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).

(3)  ОВ L 63, 21.3.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 79, 7.4.1995 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1413/2001 (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 8).

(5)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(6)  ОВ L 102, 15.4.1976 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 279, 20.12.1971 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 123, 29.5.1972 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Протокол за използваната енергия при производството на дехидрирани фуражи

Държава-членка:

Пазарна година:

 

Параметър

Мерна единица

Количество

a

Производство на дехидрирани фуражи

Тонове дехидрирани фуражи

 

б

Средна влажност на входа

%

 

в

Средна влажност на изхода

%

 

г

Средна температура на въздуха при влизане в сушилнята

°C

 

д

Точна консумация

мегаджаула на kg дехидриран фураж

 

е

Използвано гориво: (газ, въглища, лигнит, мазут, електричество, биомаса)

 

 

ж

Точна калоричност в мегаджаули на единица енергия

мегаджаула на единица енергия

 

з

Количество използвано гориво:

a) в тонове

 

и

б) в мегаджаули

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Промени в площите, засети с бобови и други зелени фуражи

Държава-членка:

Пазарна година:

 

Кодове по Cronos-Eurostat

Зелени фуражи

Площ

(1 000 хектара)

a

2611 + 2670

a) = б + в Зелени фуражи, отглеждани на обработваема земя, от които:

 

б

2611

б) годишни фуражни култури (фуражна царевица, други)

 

в

2670

в) многогодишни фуражни култури (детелина, люцерна, временни пасища)

 

г

2672

от които: люцерна

 

д

0002

Обща площ на постоянните пасища

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

A.   Контролна статистика — контролирана популация

A.   

Одобряване на преработвателни предприятия:

A.1.

Брой предприятия, одобрени през пазарната година

 

A.2.

Брой на новите одобрения

 

A.3.

Брой на прекратените одобрения

 

A.4.

от които: брой прекратени за срок от по-малко от една пазарна година

 

A.5.

от които: брой прекратени за срок от една или повече пазарни години

 

Б.   

Одобрения на изкупвачи на фуражи за сушене и/или мелене

Б.1.

Брой на изкупвачи на фуражи за сушене и/или мелене, одобрени през пазарната година

 

Б.2.

Брой на новите одобрения

 

Б.3.

Брой на прекратените одобрения

 

Б.4.

от които: брой прекратени за срок от по-малко от една пазарна година

 

Б.5.

от които: брой прекратени за срок от една или повече пазарни години

 

В.   

Договори

В.1.

Брой на договорите

 

В.2.

Брой на заинтересованите производители

 

В.3.

Брой на парцелите, включени в договори

 

В.4.

Площи (в хектари), обхванати в договори

 

Г.   

Декларации за доставки на фуражи

Г.1.

Брой на декларациите

 

Г.2.

Брой на деклариращите производители

 

Г.3.

Брой на парцелите, включени в декларации

 

Г.4.

Площи (в хектари), включени в декларации

 

Д.   

Подадени искания

Д.1.

Брой на подадените искания

 

Д.2.

Брой на партидите, включени в искания

 

Д.3.

Преработени количества

 

Д.4.

Количество фуражи на изхода (включени в искания)

 

Б.   Контролна статистика — брой на проверките и резултати

A.

Проверки на площите, заявени в договорите и единните искания за помощи

Брой производители

Брой договори

Брой парцели

Площ

Декларирани количества, които не отговарят на условията

Национални санкции (член 32)

A.1.   

Административни проверки:

A. 1.1.

Двукратно деклариране на площи от един или повече кандидати

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Договорът (или декларацията за доставки) не съответства на единната искания

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Проверки на място на заявените площи:

A.2.1.

Брой проверки на място

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Без нередности

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Заявените площи надхвърлят реалните

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Реалните площи надхвърлят заявените

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Културите се различават от заявените

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Други нередности

 

 

 

 

 

 


Б.

Проверки на изкупвачите на фуражи за сушене и/или мелене

Брой изкупвачи

Брой договори

Б.1.

Брой проверки на мяст

 

 

Б.2.

Без нередности

 

 

Б.3

Нередности в отчитането на запасите

 

 

Б.4.

Други нередности

 

 


В.

Проверки на преработвателни предприятия

Брой предприятия

Брой искания

Брой партиди

Количество сух фураж на изхода

Количество на смесения сух фураж

В.1.   

Административни проверки:

В.1.1.

Закъснели искания, до 25 дни

 

 

 

 

 

В.1.2.

Закъснели искания, над 25 дни

 

 

 

 

 

В.1.3.

Липса на нотификация преди напускане на предприятието

 

 

 

 

 

В.1.4.

Неспазване на критериите за водно и/или протеиново съдържание

 

 

 

 

 

В.1.5.

Други констатирани нередности

 

 

 

 

 

В.2.   

Проверки на място в преработвателните предприятия

В.2.1.

Брой проверки на място

 

 

 

 

 

В.2.2.

Брой взети проби (член 10, параграф 2)

 

 

 

 

 

В.2.3.

Липса на нотификация преди напускане на предприятието

 

 

 

 

 

В.2.4.

Неспазване на критериите за водно и/или протеиново съдържание

 

 

 

 

 

В.2.5.

Нередности при тегленето

 

 

 

 

 

В.2.6.

Несъответствие между отчетените запаси и счетоводните отчети

 

 

 

 

 

В.2.7.

Други нередности в отчетите на запасите

 

 

 

 

 

В.2.8.

Други констатирани нередности

 

 

 

 

 

В.3.   

Наложени санкции (член 29):

В.3.1.

Разликата не надвишава 20 % (член 29, буква a)

 

 

 

 

 

В.3.2.

Разликата не надвишава 20 %, повторно (член 29, буква в)

 

 

 

 

 

В.3.3.

Разлика между 20 % и 50 % (член 29, буква б)

 

 

 

 

 

В.3.4.

Разлика между 20 % и 50 %, повторно (член 29, буква г)

 

 

 

 

 

В.3.5.

Разлика, надхвърляща 50 % (член 29, буква г)

 

 

 

 

 

В.3.6.

Умишлена нередност (член 29, трета алинея)

 

 

 

 

 

В.3.7.

Финансови санкции 10 %—30 % (член 30)

 

 

 

 

 


Г.

Проверки на проследимостта на продуктите (член 27, параграф 1)

Брой партиди

Количество сух фураж на изхода

Количество на смесения сух фураж

Г.1.

Проверки на достоверността на изкупуването на фураж за сушене и мелене (доставки и плащане)

 

 

 

Г.2.

Проверки на достоверността (приемане и плащане) при изпращането на сухия фураж на първия посредник (търговци)

 

 

 

Г.3.

Проверки на достоверността (приемане и плащане) при изпращането на сухия фураж на крайния посредник

 

 

 


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


32005D0177


L 061/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2005 година

по отношение на транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък през Обединеното кралство

(нотифицирано под номер С(2005) 509)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/177/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 98/256/ЕО на Съвета от 16 март 1998 г. относно спешните мерки за защита от спонгиформна енцефалопатия по говедата, за изменение на Решение 94/474/ЕО и за отмяна на Решение 96/239/ЕО (2) предвижда Обединеното кралство да гарантира, че живи животни от рода на едрия рогат добитък няма да бъдат пренасочени от неговата територия към други държави-членки или към трети страни.

(2)

Неизбежното оттегляне на фериботните компании от предоставяните понастоящем услуги за превозване на живи говеда от Ирландия до континентална Европа ще се отрази сериозно върху търговията с живи животни от рода на едрия рогат добитък между Ирландия и другите държави-членки.

(3)

Следователно, следва да се определят правила, които разрешават транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък от Ирландия през Обединеното кралство. Транзитното преминаване обаче следва да подлежи на строги условия и мерки за контрол, за да не отслабнат действащите мерки съгласно Решение 98/256/ЕО.

(4)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Без да се засяга Решение 98/256/ЕО, Обединеното кралство разрешава непрекъснато транзитно преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък („животните“), изпратени от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, при условията, определени в настоящото решение.

Член 2

Здравните сертификати, предвидени в Директива 64/432/ЕИО на Съвета (3), придружаващи животните при транзитното преминаване от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, съдържат следния текст:

„Животни, които отговарят на изискванията на Решение 2005/177/ЕО на Комисията от 7 март 2005 г.“

Член 3

Транзитното преминаване от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, предвидено в член 1, е разрешено само при условие че компетентните органи в Ирландия са изпратили най-малко два работни дни преди това уведомление до:

а)

централния орган в Обединеното кралство;

б)

централния орган във всички държави-членки за транзитно преминаване на животни; и

в)

централния и местния компетентен орган в държавата-членка на крайно местоназначение.

Член 4

Компетентният орган на Ирландия гарантира, че превозното средство, транспортиращо животните, е пломбирано с официална пломба, която трябва да се запази в продължение на цялото транзитно преминаване през Обединеното кралство, освен при извършване на официална проверка или при обстоятелствата, свързани с хуманното отношение към животните, определени в член 5.

Броят на печатите е записан от компетентния орган на Ирландия върху здравния сертификат, посочен в член 2.

Член 5

Когато поради извънредни причини, свързани с хуманно отношение към животните, или поради извършване на официална проверка се налага животните да бъдат разтоварени в Обединеното кралство, превозвачът незабавно уведомява компетентния орган на тази държава-членка.

На тези животни не се разрешава да продължат пътуването, ако не са изпълнени следните условия:

а)

повторното натоварване се извършва под надзора на компетентния орган на Обединеното кралство;

б)

превозното средство се пломбира отново веднага след претоварването; и

в)

предоставя се допълнителен сертификат, посочен в приложението.

Член 6

Компетентният орган на Обединеното кралство извършва необходимите проверки, за да гарантира изпълнението на настоящото решение, и по-специално, за да контролира целостта на пломбите на превозните средства, които напускат Обединеното кралство, предвидени в член 5.

Същият компетентен орган потвърждава спазването на настоящото решение чрез поставянето на официален печат върху здравния сертификат, посочен в член 2, или чрез издаването на допълнителен сертификат, посочен в приложението.

В случаите, когато няма съответствие с изискванията на настоящото решение, на животните не се разрешава да продължат пътуването до крайното им местоназначение. Такива животни могат да бъдат задържани, в зависимост от съображенията за опазване здравето на хората и животните, докато бъдат заклани, унищожени или, със съгласието на държавата-членка, която е страна на изпращане, върнати до мястото им на произход.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1993/2004 на Комисията (ОВ L 344, 20.11.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 113, 15.4.1998 г., стр. 32. Решение, последно изменено с Решение 2002/670/ЕО на Комисията (ОВ L 228, 24.8.2002 г., стр. 22).

(3)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 21/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнителен сертификат (Решение 2005/177/ЕО на Комисията от 7 март 2005 г.)

Image


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

37


32005D0179


L 061/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2005 година

за изменение на Решения 93/52/ЕО и 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Словения за свободна от бруцелоза (B. melitensis) и от ензоотична левкоза по говедата и на Словакия — за свободна от туберкулоза по говедата и бруцелоза по говедата

(нотифицирано под номер С(2005) 483)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/179/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално дял I, точка 4 и дял II, точка 7 от приложение А и дял I, буква Д от приложение Г към нея,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. за ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (2), и по-специално глава 1, точка II от приложение А към нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 93/52/ЕО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава-членка или на регион, официално свободни от тази болест (3) съдържа списък на регионите в държавите-членки, които са признати официално за свободни от бруцелоза (B. melitensis) в съответствие с Директива 91/68/ЕИО.

(2)

В Словения за бруцелозата по овцете и козите задължително се прави обявяване най-малко от пет години и през този период официално не е потвърден нито един случай на това заболяване. В споменатата държава-членка също е забранена ваксинацията срещу това заболяване най-малко от три години. Освен това Словения е поела задължението да съблюдава някои други условия, определени в Директива 91/68/ЕИО, относно извършването на проверки на случаен принцип след признаването на упоменатата държава-членка за страна, свободна от бруцелоза. Следователно Словения следва да бъде призната официално за страна, свободна от бруцелоза (B. melitensis) в стопанствата за овце и кози.

(3)

Директива 64/432/ЕИО предвижда възможността за официално обявяване на държави-членки или техни части и региони за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата от животни от едър рогат добитък, при условие че се спазват определени условия, посочени в посочената директива.

(4)

Списъците с държавите-членки, обявени за страни, свободни от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата, са посочени в Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. относно установяването на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (4).

(5)

След оценка от страна на Комисията на документите, предоставени от Словения, за доказване на съответствие с необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на свободата от ензоотична левкоза по говедата, цялата територия на въпросната държава-членка следва да бъде официално обявена за свободна от ензоотична левкоза по говедата.

(6)

След оценка от страна на Комисията на документите, предоставени от Словения, за доказване на съответствие с необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на свободата от туберкулоза по говедата и бруцелоза по говедата цялата територия на въпросната държава-членка следва да бъде официално обявена за свободна от туберкулоза по говедата и бруцелоза по говедата.

(7)

Решения 93/52/ЕИО и 2003/467/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 93/52/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1/2005 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2004/554/ЕО на Комисията (ОВ L 248, 9.7.2004 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14. Решение, последно изменено с Решение 2005/28/ЕО (ОВ L 15, 19.1.2005 г., стр. 30).

(4)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2005/28/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Решение 93/52/ЕИО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Код по ISO

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешката република

DK

Дания

DE

Германия

IE

Ирландия

LU

Люксембург

HU

Унгария

NL

Нидерландия

AT

Австрия

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

UK

Обединеното кралство“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:

1.

Глава I в приложение I се заменя със следното:

„ГЛАВА I

Държави-членки, официално свободни от туберкулоза

Код по ISO

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешката република

DK

Дания

DE

Германия

FR

Франция

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция“

2.

Глава I в приложение II се заменя със следното:

„ГЛАВА I

Държави-членки, официално свободни от бруцелоза

Код по ISO

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешката република

DK

Дания

DE

Германия

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция“

3.

Глава I в приложение III се заменя със следното:

„ГЛАВА I

Държави-членки, официално свободни от ензоотична левкоза по говедата

Код по ISO

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешката република

DK

Дания

DE

Германия

ES

Испания

FR

Франция

IE

Ирландия

CY

Кипър

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

SI

Словения

FI

Финландия

SE

Швеция

UK

Обединеното кралство“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

41


32005R0386


L 062/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 386/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2005 година

за изменение на някои регламенти по отношение на кодовете от Комбинираната номенклатура за някои плодове и зеленчуци и определени продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 234/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно процедурата за адаптиране на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1810/2004 на Комисията от 7 септември 2004 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и относно Общата митническа тарифа (2) предвижда да се извършат изменения на Комбинираната номенклатура за определени плодове и зеленчуци, както и за определени продукти и получени от преработени плодове и зеленчуци.

(2)

Регламентите, изменящи приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (3) в предходните години, също въвеждат изменения на Комбинираната номенклатура за определени плодове и зеленчуци и определени продукти, получени от преработени плодове и зеленчуци, като не всички от тези изменения са отразени в следващите регламенти, регулиращи общата организация на пазара на плодовете и зеленчуците, както и на продуктите, получени от преработени плодове и зеленчуци: Регламент (ЕИО) № 1591/87 на Комисията от 5 юни 1987 г. относно определяне на стандарти за качество на зелето, брюкселското зеле, целината, спанака и сливите (4); Регламент (ЕИО) № 1677/88 на Комисията от 15 юни 1988 г. относно определяне на стандарти за качеството на краставиците (5); Регламент (ЕО) № 399/94 на Съвета от 21 февруари 1994 г. относно специфичните мерки за сушеното грозде (6); Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци (7); Регламент (ЕО) № 1555/96 на Комисията от 30 юли 1996 г. относно правила за прилагане на допълнителни вносни мита за плодове и зеленчуци (8) и Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на възстановяванията при износ за плодовете и зеленчуците (9).

(3)

Необходимо е, следователно, Регламенти (ЕИО) № 1591/87 (ЕИО) № 1677/88, (EО) № 399/94, (EО) № 3223/94, (EО) № 1555/96 и (EО) № 1961/2001 съответно да се изменят.

(4)

Измененията се прилагат за същия период от време, както и Регламент (ЕО) № 1810/2004.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци и на Управителния комитет за продуктите от преработени плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕИО) № 1591/87 първи параграф се заменя със следния текст:

„Стандартите за качество на следните продукти се съдържат в приложения I, II, III и IV:

зеле под код по Комбинираната номенклатура (КН) 0704 90,

брюкселско зеле под код по КН 0704 20 00,

целина под код по КН 0709 40 00,

спанак под код по КН 0709 20 00.“

Член 2

В член 1 от Регламент (ЕИО) № 1677/88 първи параграф се заменя със следния текст:

„Стандартите за качество на краставиците под код по КН 0707 00 05 се съдържат в приложението.“

Член 3

В член 1 от Регламент (ЕИО) № 399/94 първи параграф се заменя със следния текст:

„Специфичните мерки, свързани с качеството на сушеното грозде, произведено в Общността и под код по КН 0806 20 10 и 0806 20 30 се приемат в съответствие с предвидената в член 4 процедура.“

Член 4

В приложението към Регламент (ЕО) № 3223/94 част А се изменя по следния начин:

1.

В петия ред на таблицата кодовете по КН за сладки портокали, пресни „ех08051010, ех08051030 и ех08051050“ се заменят с код по КН „ех08051020“.

2.

В десетия ред на таблицата кодовете по КН за ябълки „ех08081020, ех08081050 и ех08081090“ се заменят с код по КН „ех08081080“.

Член 5

Приложението към Регламент (EО) № 1555/96 се изменя, както следва:

1.

В петия ред на таблицата кодовете по КН за портокали „ех08051010, ех08051030 и ех08051050“ се заменят с номер по КН „ех08051020“.

2.

В десетия ред на таблицата кодовете по КН за ябълки „ех08081020, ех08081050 и ех08081090“ се заменят с номер по КН „ех08081080.“

Член 6

В член 7, параграф 2 oт Регламент (EО) № 1961/2001, третата алинея се изменя по следния начин:

1.

Петият нов ред се заменя със следния текст:

„—

портокали под код по КН 0805 10 20,“.

2.

Единадесетият и дванадесетият нови редове се заменят със следния текст:

„—

лимони (Citrus limon, Citrus limonum) под код по КН 0805 50 10,

сладки лимони (Citrus aurantifolia) под код по КН 0805 50 90,“.

3.

Четиринадесетият нов ред се заменя със следния текст:

„—

ябълки под код по КН 0808 10 10 и 0808 10 80,“.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 34, 9.2.1979 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3290/94 (ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 105).

(2)  ОВ L 327, 30.10.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1989/2004 на Комисията (ОВ L 344, 20.11.2004 г., стр. 5).

(4)  ОВ L 146, 6.6.1987 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 907/2004 (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 50).

(5)  ОВ L 150, 16.6.1988 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 907/2004.

(6)  ОВ L 54, 25.2.1994 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2826/2000 (ОВ L 328, 23.12.2000 г., стр. 2).

(7)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 537/2004 (ОВ L 86, 24.3.2004 г., стр. 9).

(8)  ОВ L 193, 3.8.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1844/2004 (ОВ L 322, 23.10.2004 г., стр. 12).

(9)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 537/2004.


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

43


32005R0387


L 062/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 387/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 831/97 относно определяне на стандартите за търговия с авокадо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. за обща организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Работната група за стандартизацията на нетрайни продукти и развитие на качеството на Икономическата комисия за Европа на ООН наскоро измени стандарт FFV-42, отнасящ се до пазарната реализация и търговския контрол върху качеството на авокадото. За целите на по-голяма яснота и международната прозрачност необходимо е в Регламент (ЕО) № 831/97 на Комисията (2) подобни изменения да се вземат предвид.

(2)

Степента на зрелост и развитие на авокадото може да се оцени посредством анализ на сухото съдържание на плода. За да се изключат плодовете, които са неспособни да узреят, е необходимо да се въведе изискване за минималното съдържание на сухо вещество.

(3)

Търговията на дребни по размер авокадо от сорта „Хас“ се разраства и отговаря на потребностите на определени потребители. Необходимо е следователно да се намали минималният задължителен размер за авокадото от този сорт.

(4)

Регламент (ЕО) № 831/97 следва да се измени съответно.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са преведени в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 831/97 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 май 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 119, 8.5.1997 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 907/2004 (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 831/97 се изменя, както следва:

1.

Дял ІІ (разпоредбите, отнасящи се до качеството) се изменя, както следва:

а)

в точка А („Минимални изисквания“) втората алинея се заменя със следното:

„Плодовете на авокадото трябва да бъдат твърди и внимателно обрани.“

б)

добавя се следната буква Аа:

„Аа.   Зрелост

Развитието на авокадото трябва да е достигнало физиологичния стадий, който може да гарантира продължаването на процеса на узряване до неговото завършване.

Плодовете трябва да имат следното минимално съдържание на сухо вещество, което се измерва чрез изсушаване до постоянно тегло:

21 % за сорта „Хас“,

20 за сортовете „Фуерте“, „Пинкертон“, „Рийд“ и „Едранол“,

19 % за останалите сортове, освен антилските, които могат да притежават по-ниско съдържание на сухо вещество.

Зрелите плодове трябва да бъдат лишени от горчив вкус.“

2.

Дял ІІІ (разпоредбите, отнасящи се до оразмеряването) се изменя, както следва:

а)

в таблицата на първа алинея се добавя следният ред:

„от 80 до 125 (само за сорта „Хас“)

S (1)

б)

втора алинея се заменя със следния текст:

„Минималното тегло на авокадото се равнява на 125 g, освен за авокадо от сорта „Хас“, чието минимално тегло се равнява на 80 g“


(1)  Разликата между най-големия и най-малкия плод в една опаковка не може да надхвърля 25 g“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

45


32005R0394


L 063/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 394/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на схемата за единни плащания съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, предвиждащ общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и въвеждащ определени схеми за подпомагане на селските стопани, и дерогации от Регламент (ЕО) № 1782/2003

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г., който съдържа общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, въвежда определени схеми за подпомагане на селските стопани и изменя Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 145, букви в) и г) и р) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) въвежда правилата за прилагане на схемите за единни плащания в сила от 2005 г. Административното и оперативното изпълнение на схемата, което започна на тази база на национално ниво, демонстрира необходимостта от по-нататъшни подробни правила по някои аспекти на схемата, както и от изясняване и адаптиране на някои аспекти на съществуващите правила.

(2)

По-конкретно, целесъобразно е да се конкретизира прилагането на дефиницията за многогодишните култури във връзка с условията, на които трябва да отговаря земята за изоставяне, както и във връзка със схемата за подпомагането на енергийните култури, посочена в член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(3)

По административни причини, за да се ограничи създаването на фракции от права за получаване на помощ до необходимата степен, член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 795/2004 предвижда в случай на прехвърляне, преди разделянето на съществуващото право за получаване на помощ, е необходимо да се използват всички съществуващи фракции. Целесъобразно е да се уточни, че тази разпоредба се отнася до съществуващите фракции от права от един и същи характер, като например нормални права, права за изоставена земя, права, придружени от разрешение, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(4)

Съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 795/2004, селските стопани, които отдават под аренда или продават земеделски земи не могат да се възползват от механизма, предвиден в същия член. Доколкото целта на този механизъм не се накърнява от факта на покупко-продажбата или аренда на еднакви площи, е необходимо да се предвиди, че механизмът се прилага и в тези случаи.

(5)

Член 10 от Регламент (ЕО) № 795/2004 предвижда прехвърлянето в националния резерв на част от референциалното количество в някои конкретни ситуации. По административни причини е целесъобразно да се позволи на държавите-членки да прилагат подобна редукция над някакъв определен таван.

(6)

Член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 795/2004 приравнява арендата към закупуването на земя за инвестиционни цели. Инвестирането в производствен капацитет, извършено под формата на наемане/лизинг, също трябва да се вземе предвид.

(7)

Член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 795/2004 има за цел да се вземат предвид случаите на тези селски стопани, които се оказват поставени в особени обстоятелства поради факта, че са закупили земя, която е била под аренда по време на референциалния период. Целесъобразно е да се конкретизира обхватът на приложението на разпоредбата, като се определят условията за аренда, които трябва да се вземат предвид.

(8)

Втора алинея от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че, освен при форсмажорни или изключителни обстоятелства, стопаните могат да прехвърлят своите права за плащания без земя, само след като са използвали, в рамките на значението на член 44 от същия регламент, минимум 80 % от полагащите им се плащания по време на поне една календарна година или след като са отстъпили доброволно на националния резерв всички права за плащания, които не са използвали през първата година на приложението на схемата за единни плащания. Целесъобразно е да се уточнят условията за прилагане на тази разпоредба.

(9)

Необходимо е, следователно, Регламент (ЕО) № 795/2004 да се измени в същия смисъл.

(10)

От 1 януари 2006 г. член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 864/2004 на Съвета (3), разрешава държавите-членки да разрешат на отговарящи на условията площи в рамките на максимален период от 3 месеца, с начало всяка година на 15 август, да се отглеждат вторични култури. Като се вземе предвид, че до 31 декември 2004 г. подобна практика е съвместима със съществуващите правила за преки плащания и че стопаните могат отново да бъдат оторизирани по силата на тази нова разпоредба от 1 януари 2006 г., прекъсването на подобна практика за период от една година би довел до тежки икономически проблеми за селските стопани, привикнали на подобна практика, като също така би провокирал практически и специфични проблеми по отношение квалифицирането на земята за получаване на помощи. Следователно, за да се гарантира приемствеността на мярката и за да се позволи на стопаните, в държавите-членки, където би се взело подобно решение, навреме да вземат своите решения във връзка със сеитбата, е необходимо и основателно да се предвиди, чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изпълнението на подобна възможност през 2005 г.

(11)

Поради факта, че схемата за единни плащания се прилага от 1 януари 2005 г., е целесъобразно настоящият регламент да се прилага ретроспективно от същата дата.

(12)

Предвидените в настоящия регламент мерки са приведени в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 795/2004 се изменя по следния начин:

1.

В член 2, букви в) и г) се заместват със следния текст:

„в)

„трайни насаждения“ означава неподлежащи на сеитбообръщение култури, различни от постоянни пасища, заемащи площите за пет или повече години и периодически даващи реколта, включително разсадниците, дефинирани в т. (Ж/5) от приложение I към Решение 2000/115/(ЕО) на Комисията (4), с изключение на многогодишните култури и разсадниците на такива многогодишни култури.

За целите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и в случаите на площи, за които е подадена и молба за получаване на помощи за енергийни култури, предвидена в член 88 от същия регламент, дървесните култури с кратко сеитбообращение (кодове по КН ех 0602 90 41) Miscanthus sinensis (код по КН ех 0602 90 51) Phalaris arundicea (кушево) (код по КН ех 1214 90 90) се считат за многогодишни култури. Но за целите на член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за отговарящи на условията се считат:

площите, засадени с тези култури между 30 април 2004 г. и 10 март 2005 г.,

площите, засадени с тези култури преди 30 април 2004 г. и под аренда или придобити между 30 април 2004 г. и 10 март 2005 г. с оглед кандидатстване за помощи по схемата за единни плащания.

г)

„многогодишни култури“ означава културите, даващи следните продукти:

Код по КН

 

0709 10 00

Артишок (ангинар)

0709 20 00

Аспержи

0709 90 90

Ревен

0810 20

Малини, къпини, черници, кръстоска на малина и къпина

0810 30

Френско грозде, касис (червено, черно и бяло) цариградско грозде

0810 40

Черни боровинки, червени боровинки и други плодове от род Vaccinium

2.

В член 3, параграф 4 се замества от следния текст:

„4.   Параграфи 2 и 3 се прилагат само ако стопанинът все още има нужда да декларира или да прехвърли право на плащане или фракция от право на плащане с фракция от хектар, след като е декларирал или прехвърлил съществуващи права на плащане или фракции от права на плащане от същия характер.“

3.

В Член 7, параграф 6 се замества от следния текст:

„6.   За целите на параграфи 1, 2, 3 и 4, площите, прехвърлени посредством покупко-продажба или аренда, и незаместени от съответстващи по размер площи, се включват в площите, които стопанинът декларира.“

4.

В член 10 се добавя следният параграф 6:

„6.   Държавите-членки могат да определят таван, над който се прилага параграф 1.“

5.

В член 21, параграф 4 се замества от следния текст:

„4.   Дългосрочната аренда за шест или повече години, влязла в сила до 15 май 2004 г. най-късно, се счита за покупка на земя и/или инвестиция в производствен капацитет за приложението на параграф 1.“

6.

В член 22, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За целите на приложението на настоящия параграф, „земя под аренда“ означава земя, която по времето на покупката или след нея, е била под аренда, която никога не е била подновявана, освен ако подновяването не е наложено от юридическо задължение.“

7.

В член 25 се добавя следният параграф:

„4.   За приложението на втора алинея от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 процентът на права на плащане, които фермерът е използвал, се изчислява според броя права за плащания, които са му отпуснати по време на първата година на приложението на схемата за единни плащания, с изключение на правата за плащания, продадени заедно със земята, като е необходимо да се използват в период от една календарна година.“

8.

Член 47 се заменя със следния текст:

„Член 47

Надхвърляне на определените тавани

Ако сборът от сумите за изплащане по всяка от схемите, предвидени в членове от 66 до 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, надхвърля тавана, определен в съответствие с член 64, параграф 2 от същия регламент, той се редуцира пропорционално за съответната година.“

Член 2

По силата на дерогация от член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки могат да решат за година 2005 да прилагат втората алинея от член 51, буква б) от същия регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 864/2004.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен от Регламент (ЕО) № 118/2005 (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, изменен от Регламент (ЕО) № 1974/2004 (ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 85).

(3)  ОВ L 161, 30.4.2005 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1“.


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

48


32005R0416


L 066/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 416/2005 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2005 година

за изменение на приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса от Япония на някои странични животински продукти, предназначени за технически цели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяването на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 29, параграф 3,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда изискванията за вноса в Общността на кръвни продукти и други странични животински продукти, предназначени за технически цели, включително за използването им във фармацевтиката. Държавите-членки трябва да разрешат вноса на тези странични продукти, ако те са съобразени със изисквания, предвидени съответно в глава IV или глава ХI от приложение VIII към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда, че страничните продукти трябва да идват от трета страна или част от трета страна, включена в списък, установен в част VI от приложение ХI към него. Япония не е включена в тази част VI от приложение ХI.

(3)

Компетентният орган на Япония (Министерството на земеделието, горите и рибарството, Отдела за ветеринарното дело и безопасността на животинските продукти) е предоставил на Комисията необходимите гаранции, че произхождащите от Япония кръвни продукти и други странични продукти, предназначени за технически цели, могат да бъдат получени и експедирани към Общността в съответствие със съответните изисквания за внос. По-специално, Япония е одобрила и регистрирала съответните предприятия в съответствие с член 29, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(4)

Следователно е уместно Япония да бъде включена в част VI от приложение ХI.

(5)

Също така е уместно да се измени част VI от приложение ХI, с цел да се уеднакви терминологията, както е използвана в глава ХI от приложение VIII към същия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1774/2002

Част VI от приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се заменя със следния текст:

„ЧАСТ VI

Списък с третите страни, от които държави-членки могат да разрешат вноса на странични животински продукти и кръвни продукти (с изключение на кръвните продукти от еднокопитни животни), предназначени за технически цели, включително във фармацевтиката (глави 4В и 8Б от здравния сертификат).

А.

Кръвни продукти:

1.

кръвни продукти от копитни животни:

трети страни или части от трети страни, съдържащи се в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета, от които е разрешен вносът на всички категории пресни меса от съответните животински видове и следните страни:

(JP) Япония;

2.

кръвни продукти от други животински видове:

трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета и следните страни:

(JP) Япония.

Б.

Странични животински продукти, предназначени за фармацевтична употреба:

трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета, в приложението към Решение 94/85/ЕИО на Комисията (2) или в приложение I към Решение 2000/585/EО на Комисията (3) и следните страни:

(JP) Япония;

(PH) Филипините, и

(TW) Тайван.

В.

Странични животински продукти за техническа употреба, различна от използването във фармацевтиката:

трети страни, включени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета, от които е разрешен вносът на пресни меса от въпросната категория от съответните животински видове, в приложението към Решение 94/85/ЕИО на Комисията или в приложение I към Решение 2000/585/EО на Комисията.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 93/2005 на Комисията (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 34).

(2)  ОВ L 44, 17.2.1994 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 251, 6.10.2000 г., стр. 1.“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

50


32005D0218


L 069/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2005 година

относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия

(нотифицирано под номер С(2005) 563)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/218/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), и по-специално член 11, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

От името на Комисията е извършена проверка в Саудитска Арабия, за да се проверят условията, при които рибните продукти се произвеждат, съхраняват и изпращат за Общността.

(2)

Разпоредбите от законодателството на Саудитска Арабия за здравни инспекции и наблюдение на рибни продукти може да се разглеждат еквивалентни на тези, постановени в Директива 91/493/ЕИО.

(3)

По-специално „General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)“ може ефективно да удостовери приложението на законодателството в сила.

(4)

GDQCL гарантира официално, че стандартите, съдържащи се в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО, в областта на здравния контрол и надзор на рибни продукти са спазени и че се прилагат хигиенни изисквания, които са еквивалентни на изискванията, определени в тази директива.

(5)

За рибните продукти, внасяни в Общността от Саудитска Арабия, е целесъобразно да се установят подробни разпоредби в съответствие с Директива 91/493/ЕИО.

(6)

Също така е необходимо да се изготви списък с одобрените предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, както и списък на хладилните кораби, оборудвани в съответствие с изискванията на Директива 92/48/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно определянето на минималните хигиенни правила, приложими за улова на рибни продукти на борда на някои кораби съгласно член 3, параграф 1, буква а), i) от Директива 91/493/ЕИО (2). Тези списъци следва да бъдат изготвени на основата на съобщение от GDQCL до Комисията.

(7)

Настоящото решение следва да започне да се прилага 3 дни след публикуването му, с цел да се осигури необходимият преходен период.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

„General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)“ е компетентният орган в Саудитска Арабия, на който е възложена проверката и удостоверяването на съответствието на рибните продукти с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти, внасяни в Общността от Саудитска Арабия, отговарят на изискванията на членове 3, 4 и 5.

Член 3

1.   Всяка пратка се придружава от номериран оригинал на здравен сертификат, надлежно попълнен, подписан, датиран и състоящ се от един лист в съответствие с образеца от приложение I.

2.   Здравният сертификат се изготвя най-малко на един от официалните езици на държавата-членка, в която се извършват проверките.

3.   Здравният сертификат съдържа името, длъжността и подписа на представителя на GDQCL, както и официалния печат на GDQCL в цвят, различен от този на другите данни.

Член 4

Рибните продукти произхождат от одобрени предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, или от регистрираните хладилни кораби, изброени в приложение II.

Член 5

Всички пратки носят с незаличими букви надписа „САУДИТСКА АРАБИЯ“ и номер на одобрението/регистрационен номер на предприятието, хладилния склад или кораба фабрика или на регистрирания хладилен кораб, с изключение на рибните продукти, замразени в насипно състояние и предназначени за производство на консервирани храни.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 19 март 2005 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за рибни продукти от Саудитска Арабия, предназначени за износ в Европейската общност, с изключение на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги във всякаква форма

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И КОРАБИТЕ

Номер на одобрението

Име

Град/Регион

Срок на одобрението

Категория

KSA-01

National Prawn Company

Ал-Лаит, Провинция Маках

 

РРа

Легенда: РРа — завод, преработващ само или частично материали, получени от селското стопанство (продукти, отгледани във ферми).


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

55


32005R0396


L 070/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 396/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 февруари 2005 година

относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (3), Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (4), Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (5) и Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (6), са подлагани многократно на значителни изменения. За постигане на яснота и опростеност тези директиви следва да бъдат отменени и заменени от един законов акт.

(2)

Настоящият регламент е пряко свързан с общественото здраве и има отношение към функционирането на вътрешния пазар. Различията в национално определените максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди създават пречки за търговията с продукти, включени в приложение I към Договора, и получените от тях продукти между държавите-членки и търговията между трети страни и Общността. Съответно, отстоявайки свободното движение на стоки, равностойните условия за конкуренция между държавите-членки, както и високото ниво на защита на потребителите, е целесъобразно максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВМДГОВ) за продуктите от растителен и животински произход да се определят на нивото на Общността, като се вземат предвид добрите земеделски практики.

(3)

Регламент, с който се установяват МДГОВМДГОВ, не изисква въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно това е най-подходящият правен инструмент за определяне на МДГОВ за остатъчните вещества от пестициди в продуктите от растителен и животински произход, тъй като неговите точни изисквания ще се прилагат в едно и също време и по един и същи начин в цялата Общност, с което ще позволяват националните ресурси да се използват по-ефективно.

(4)

Производството и потреблението на растителни и животински продукти играе важна роля в Общността. Добивите на растителни продукти непрестанно се влияят от вредителите. От съществено значение е растенията и растителните продукти да бъдат защитени от подобни организми, за да се предотврати намаляването на добивите и тяхното увреждане, както и да се гарантира както качеството на прибраните продукти, така и висока земеделска производителност. За тази цел се използват различни методи, включително и нехимически, практики, като например използването на устойчиви сортове, сеитбообращение, механично плевене, биологичен контрол и химически методи, като например използването на продукти за растителна защита.

(5)

Един от най-обичайните методи за защита на растенията и растителните продукти от въздействието на вредителите е използването на активни вещества в състава на продуктите за растителна защита. Но евентуална последица от тяхното използване може да бъде наличието на остатъчни вещества в третираните продукти, в животните, които се хранят с тези продукти, както и в меда, произведен от пчели, които са били изложени на подобни вещества. Според Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), общественото здраве следва да има приоритет над целите на растителната защита, поради което е необходимо да се гарантира, че наличието на подобни остатъчни вещества няма да достига равнища, представляващи неприемлив риск за хората и, когато е целесъобразно, за животните. Следва да се определят МДГОВ на най-ниското възможно равнище, съвместимо с добрите земеделски практики, за всеки пестицид, с оглед защитата на уязвимите групи като деца и неродени.

(6)

Също така е важно да се извършва по-нататъшна работа за разработването на методология, посредством която да се вземат предвид кумулативните и синергични ефекти. С оглед експозицията на хора на комбинации от активни вещества и техния кумулативен и възможни агрегиращи и синергични ефекти върху човешкото здраве, МДГОВ се определя след консултации с Европейския орган за безопасност на храните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2002 г., определящ общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури в областта на безопасността на храните (8) (наричан по-нататък „Органът“).

(7)

Директива 91/414/ЕИО предвижда, че при даването на разрешения държавите-членки са задължени да предписват правилната употреба на продуктите за растителна защита. Правилната употреба включва прилагането на принципите на добрата земеделска практика, както и на принципите на интегрирания контрол. Ако МДГОВ, определени въз основа на разрешената употреба на пестицид съобразно Директива 91/414/ЕИО, създава риск за потребителя, подобна употреба се преразглежда, за да се намалят разрешените количества на остатъчни вещества от пестициди. Необходимо е Общността да насърчава използването на методите или продуктите, посредством които се редуцира рискът, както и използването на такива количества пестициди, които водят до ефикасен контрол на вредителите.

(8)

По силата на Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (9) редица активни вещества са забранени. Заедно с това, множество други активни вещества понастоящем не са разрешени от Директива 91/414/ЕИО. Остатъците от активни вещества в продукти от растителен и животински произход, възникващи вследствие неразрешената употреба или замърсяването на околната среда, или вследствие употребата в трети страни, следва внимателно да се контролират и наблюдават.

(9)

Основните правила по отношение на законодателството в областта на храните и фуражите са предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

(10)

Освен тези основни принципи, са необходими по-специфични правила, за да се гарантира ефективното функциониране на международния пазар и търговията с трети страни по отношение на пресните, преработените и/или съставните растителни и животински продукти, предназначени за консумация от човека или за храна на животните, в които може да съдържат остатъчни вещества от пестициди, като заедно с това се създава основа за осигуряването на надеждна защита на човешкото здраве и здравето на животните, както и на интересите на потребителите. Подобни правила следва да предвиждат приемането на специфични МДГОВ от всеки пестицид в храните или фуражите, както и качеството на данните, въз основа на които се определят тези МДГОВ.

(11)

Независимо от факта, че принципите на общото законодателство в областта на храните, съдържаща се в Регламент (ЕО) № 178/2002 се прилагат само за фуражите, предназначени за животните, от които се произвеждат храни за консумация от човека, с оглед трудността при разделянето на продуктите, които се използват за храни, предназначени за животните, които не са предназначени за производство на храни за консумация от човека, както и за да се улесни контролът и прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, целесъобразно е те да се прилагат и към фуражите, които не са предназначени за животни за производството на храни за консумация от човека. Настоящият регламент обаче не бива да представлява пречка за изследванията, необходими за извършването на оценка на пестицидите.

(12)

Директива 91/414/ЕИО предвижда основните правила относно използването и пускането на пазара на продукти за растителна защита. По-конкретно, използването на тези продукти не следва да има никакви вредни последствия за хората или животните. Остатъчните вещества от пестициди, възникващи вследствие използването на продукти за растителна защита, могат да имат вредни последствия върху здравето на потребителите. Целесъобразно е, следователно, да се дефинират правила за определянето на МДГОВ за продуктите, предназначени за консумация от човека, като тези правила са свързани с разрешаване използването на продуктите за растителна защита, дефинирани в Директива 91/414/ЕИО. Заедно с това тази директива е необходимо да се адаптира, за да се вземе предвид процедурата на Общността за приемането на МДГОВ в съответствие с настоящия регламент. В съответствие с тази директива като докладчик при оценката на активно вещество може да се определи държава-членка. Целесъобразно е да се използва съществуващия във въпросната държава научен потенциал за целите на настоящия регламент.

(13)

Целесъобразно е да се въведат специфични правила относно контрола на остатъчните вещества от пестициди, за да се допълнят общите разпоредби на Общността относно контрола на храните и фуражите.

(14)

В процеса на приемането на МДГОВ от пестицидите, е необходимо да се вземе предвид, че малко потребители осъзнават рисковете, свързани с тях. Необходимо е тези рискове да бъдат разяснени в пълна степен на обществеността.

(15)

Държавите-членки следва да обмислят възможността за публикуване названията на фирмите, чиито продукти съдържат остатъчни вещества от пестициди в количества над максимално разрешените равнища.

(16)

В Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (10) са предвидени специфични правила за храните за животни, включително тяхната търговия, съхранение и храненето на животните. За определени продукти е невъзможно да се установи дали ще бъдат преработени в храни за консумация от човека или в храни за животни. Поради това остатъчните вещества от пестициди в подобни продукти следва да бъдат безопасни за консумация както от хората, така и, ако е целесъобразно, от животните. В съответствие с това е целесъобразно предвидените в настоящия регламент правила да се прилагат и за тези продукти, в добавка към специфичните правила за храненето на животните.

(17)

Необходимо е на общностно ниво да се установят определени условия, които да се спазват при определянето и контролирането на МДГОВ, както и при докладването на резултатите от контрола, за продуктите от растителен и животински произход. От съществено значение е държавите-членки да прилагат необходимите санкции в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (11).

(18)

Директива 76/895/ЕИО предвижда правото на държавите-членки да разрешават по-високи нива на МДГОВ от определените на равнището на Общността. Тази възможност следва да се прекрати, тъй като от гледна точка на вътрешния пазар, тя може да доведе до възпрепятстване на търговията в рамките на Общността.

(19)

Определянето на МДГОВ за пестициди изисква продължителни технически обсъждания и включва оценка на потенциалните рискове за потребителите. Следователно МДГОВ не могат да бъдат незабавно определени за остатъчните вещества от пестициди, които понастоящем се регулират от Директива 76/895/ЕИО, или за пестициди, за които МДГОВ на равнището на Общността още не са определени.

(20)

Целесъобразно е на равнището на Общността да бъдат определени минималните изисквания за данните, които се използват при определянето на МДГОВ за пестициди.

(21)

При някои изключителни обстоятелства, и особено за неразрешените пестициди, които могат да се съдържат в околната среда, е целесъобразно да се разреши използването на данните от мониторинга при определянето на МДГОВ.

(22)

Необходимо е МДГОВ за пестицидите да бъдат постоянно наблюдавани и променяни при получаването на нова информация и данни. МДГОВ следва да се определят на долното равнище на аналитично установяване, където разрешените употреби на продуктите за растителна защита не водят до установими остатъчни вещества от пестициди. Ако използването на пестициди не е разрешено на равнището на Общността, МДГОВ се определят на целесъобразни ниски равнища с цел защита на потребителите от приемането на неразрешени или прекомерни количества остатъчни вещества от пестициди. За да се подпомогне контролът на остатъчните вещества от пестициди, е необходимо да се определи стойност по подразбиране за тези остатъци, съдържащи се в продукти или групи от продукти, включени в приложение I, за които не са възприети МДГОВ в приложение II или III, освен ако въпросните активни вещества не се съдържат в приложение IV. Целесъобразно е за стойност по подразбиране да се приеме 0,01 mg/kg и да се предвиди възможност за определянето на друга стойност за активни вещества, съдържащи се в приложение V, като се вземат предвид съществуващите аналитични рутинни методи и/или защитата на потребителите.

(23)

Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда процедури за предприемане на спешни мерки във връзка с храни и фуражи с произход от Общността или внесени от трети страни. Тези процедури позволяват на Комисията да възприеме такива мерки в ситуации, когато определени храни могат да подложат на сериозен риск здравето на хората или животните, или околната среда, както и когато подобен риск не може да бъде овладян в задоволителна степен от мерките, предприети от съответната държава-членка или съответните държави-членки. Целесъобразно е тези мерки, заедно с техните последствия върху хората, а когато е приложимо, и върху животните, да бъдат подложени на оценка от Органа.

(24)

Доживотната експозиция, а когато е целесъобразно, острата експозиция на потребителите на остатъчни вещества от пестициди посредством хранителните продукти следва да бъде оценена в съответствие с процедурите и практиките на Общността, като се вземат предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация.

(25)

Посредством Световната търговска организация, търговските партньори на Общността следва да бъдат консултирани относно предлаганите МДГОВ, като техните наблюдения задължително се взимат предвид преди възприемането на тези МДГОВ. Определените на международно ниво МДГОВ от Комисията по Codex Alimentarius също се отчитат при определянето на МДГОВ на Общността, като се вземат предвид съответните добри земеделски практики.

(26)

За храните и фуражите, произведени извън Общността, могат да се прилагат различни земеделски практики по отношение използването на продукти за растителна защита, които понякога да доведат до остатъчни вещества от пестициди, различаващи се от тези, получили се вследствие законосъобразната употреба в Общността. Целесъобразно е, следователно, да се определят МДГОВ за внесени продукти, като се вземат предвид тези употреби и получените в резултат от тях остатъчни вещества, при положение че безопасността на въпросните продукти може да се демонстрира, като се използват същите критерии, както и при вътрешно произведените продукти.

(27)

Необходимо е Органът да подлага на оценка приложенията на МДГОВ и докладите по оценка, подготвени от държавите-членки, като отчита пълния набор от токсикологични ефекти, като например имунотоксичност, ендокринни нарушения и токсичност при развитието, с оглед определянето на свързаните с тях рискове за потребителите, а когато е приложимо, и за животните.

(28)

Държавите-членки следва да определят правила относно санкциите, налагани при нарушаване на настоящия регламент, както и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и да имат разубеждаващо действие.

(29)

Изграждането на хармонизирана система за МДГОВ на Общността предполага разработването на насоки, бази данни и други дейности, които водят до определени разходи. В някои случаи е оправдано Общността да покрие частично тези разходи.

(30)

Добра административна практика и технически препоръчително е да се координира графикът на определяне на МДГОВ за активни вещества с този при вземане на решенията за тези вещества съобразно Директива 91/414/ЕИО. За множество вещества, за които още не са определени МДГОВ на равнището на Общността, по тази директива не се вземат решения преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(31)

Следователно е целесъобразно да се възприемат отделни правила за временни, но задължителни хармонизирани МДГОВ, с оглед постепенното възприемане на МДГОВ с вземането на решения по отделни активни вещества като част от оценките, провеждани съобразно Директива 91/414/ЕИО. Подобни временни хармонизирани МДГОВ задължително се основават по-специално на съществуващите национални МДГОВ, възприети от държавите-членки, като се спазват националните ангажименти, по силата на които тези МДГОВ са възприети, при условие че тези МДГОВ не подлагат потребителите на неприемливи рискове.

(32)

След включването на съществуващите активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, държавите-членки подлагат на задължителна повторна оценка всеки продукт за растителна защита, съдържащ въпросните активни вещества, в срок от 4 години след датата на тяхното включване. Съответните МДГОВ следва да се запазят за период от максимум четири години, за да се осъществи приемственост при разрешаването, като при завършване на повторната оценка, временните хармонизирани МДГОВ се трансформират в окончателни, ако се придружават от досиета, отговарящи на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, или, ако не се придружават от такива досиета, се определят стойности по подразбиране.

(33)

Настоящият регламент съдържа МДГОВ, предназначени за контролирането на остатъчните вещества от пестициди в храните и фуражите. Следователно е целесъобразно държавите-членки да възприемат свои национални програми за контролирането на остатъчни вещества. Резултатите от изпълнението на националните контролни програми се представят на Комисията, Органа и на останалите държави-членки и се включват в годишния доклад на Общността.

(34)

За да се гарантира правилното информиране на потребителите, държавите-членки са длъжни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, да публикуват резултатите от националния мониторинг на остатъчните вещества всяка година в интернет, като предоставят всички първични данни, включително мястото на вземането на проби и названията на търговците на едро и дребно и/или производителите.

(35)

Необходимите за изпълнението на настоящия регламент мерки следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12).

(36)

В съответствие с принципа на пропорционалността, е необходимо и целесъобразно за постигането на основните цели за улесняване на търговията, паралелно с гарантиране защитата на потребителя, да се установят правила за МДГОВ по отношение на продукти от растителен и животински произход. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите, набелязани в съответствие с член 5, трети параграф от Договора,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява, в съответствие по-специално със заложените в Регламент (ЕО) № 178/2002 общи принципи, необходимостта от осигуряване на висока степен на защита на потребителя и хармонизирани разпоредби на Общността относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди по и в храните и фуражите от растителен и животински произход.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага при продуктите от растителен и животински произход или частите от тях, обхванати от приложение I, които се използват в прясно или преработено състояние и/или като съставни храни или фуражи, по или в които може да има остатъчни вещества от пестициди.

2.   Настоящият регламент не се прилага за продуктите, обхванати от приложение I, ако със съответните доказателства може да се потвърди, че те са предназначени за:

а)

производството на продукти, различни от храни или фуражи; или

б)

садене или засаждане; или

в)

дейности, разрешени от националното законодателство за изследването на активни вещества.

3.   Определените в съответствие с настоящия регламент максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди не се прилагат за продуктите, съдържащи се в приложение I, предназначени за износ за трети страни и преработвани преди износа, ако с помощта на съответните доказателства може да се потвърди, че третата страна на предназначение изисква или е съгласна с конкретната преработка с оглед предотвратяване внасянето на вредители на нейна територия.

4.   Настоящият регламент се прилага без да се накърняват Директиви 98/8/ЕО (13), 2002/32/ЕО и Регламент (ЕИО) № 2377/90 (14).

Член 3

Дефиниции

1.   По смисъла на настоящия регламент се прилагат дефинициите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 178/2002, и дефинициите, съдържащи се в член 2, точки 1 и 4 от Директива 91/414/ЕИО.

2.   Прилагат се също така и следните дефиниции:

а)

„добра земеделска практика“ (ДЗП) означава национално препоръчана, разрешена или регистрирана безопасна употреба на продукти за растителна защита при действителни условия на който и да е етап от производството, съхранението, дистрибуцията и преработката на храните и фуражите. Понятието също така означава приложението, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, на принципите на интегрирания контрол на вредителите в дадена климатична зона, както и използването на минимални количества пестициди и определянето на МДГОВ/временни МДГОВ на най-ниското равнище, позволяващо получаването на желания ефект;

б)

„критични ДЗП“ означава ДЗП в случаите, когато съществува повече от една ДЗП за комбинация от активни вещества/продукти, която поражда най-високото приемливо равнище на остатъчни вещества от пестициди в третираната култура и представлява основата за приемането на МДГОВ;

в)

„остатъчни вещества от пестициди“ означава остатъчните вещества, включително активни вещества, метаболити и/или продуктите от разпада или реакцията, на продукти или активни вещества, които понастоящем се използват или са били използвани в миналото в продуктите за растителна защита, както са дефинирани в член 2, точка 1 от Директива 91/414/ЕИО, съдържащи се във или върху продуктите, включени в приложение I към настоящия регламент, по-специално тези, които могат да възникнат в резултат от използването им за растителна защита, във ветеринарната медицина или като биоцид;

г)

„максимално допустима граница на остатъчни вещества“ (МДГОВ) означава максималното разрешено от закона равнище на концентрацията на остатъчно вещество от пестицид във или върху храна или фураж, установено в съответствие с настоящия регламент, въз основа на добра земеделска практика и най-ниската експозиция на потребителите, необходима за защитата на уязвимите потребители;

д)

„CXL“ означава МДГОВ, определено от Комисията по Codex Alimentarius;

е)

„раница на установяването“ (LOD) означава валидираната най-ниска концентрация на остатъчно количество, която може да се измери и да се отчете посредством рутинен мониторинг посредством валидирани контролни методи;

ж)

„допустимост на вноса“ означава МДГОВ, определено за внесени продукти и отговарящо на нуждите на международна търговия, ако:

използването на активното вещество в растителен продукт върху даден продукт не е разрешено в Общността по причини, различни от свързаните с общественото здраве за конкретния продукт и конкретната употреба; или

целесъобразно е различно равнище, тъй като съществуващите МДГОВ за Общността е определено по силата на основания, различни от свързаните с общественото здраве за конкретния продукт и конкретната употреба;

з)

„удостоверяващо изследване“ означава сравнително изследване, при което няколко лаборатории извършват анализ на идентични проби, позволяващ оценката на качеството на анализа, осъществен от всяка отделна лаборатория;

и)

„остра референтна доза“ означава изчисляването на количеството вещество в определена храна, изразено спрямо телесното тегло, което може да се погълне за кратък период от време, обикновено в продължение на един ден, без забележим риск за потребителя, въз основа на данните, получени от подходящи изследвания, и като се вземат предвид чувствителните групи в населението (например децата и неродените);

й)

„допустима дневна доза“ означава изчислението на количество вещество в храната, изразено спрямо телесното тегло, което може да се поглъща всеки ден цял живот, без забележим риск за който и да е потребител, въз основа на всички известни факти към момента на извършване на оценката, като се вземат предвид чувствителните групи в населението (например децата и неродените);

Член 4

Списък на групи от продукти, за които се прилагат хармонизираните МДГОВ

1.   Продуктите, продуктовите групи и/или частите от продукти, упоменати в член 2, параграф 1, спрямо които се прилагат хармонизирани МДГОВ, се определят в приложение I и се обхващат от него, в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура. Приложение I включва всички продукти, за които са определени МДГОВ, както и други продукти, за които е целесъобразно да се прилагат хармонизирани МДГОВ, по-специално с оглед на тяхното присъствие в храната на потребителите или в търговията. Продуктите се групират по такъв начин, че МДГОВ в максимално възможна степен да се определят за групи, състоящи се от сходни или свързани продукти.

2.   Приложение I се създава за пръв път в рамките на три месеца след влизането в сила на настоящия регламент и се преразглежда, когато е целесъобразно, по-специално, по искане на дадена държава-членка.

Член 5

Установяване на списък на активни вещества, за които не се изискват МДГОВ

1.   Активните вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита, оценени съобразно Директива 91/414/ЕИО, за които не се изискват МДГОВ, се дефинират в съответствие с процедурата, предвидена в член 45, параграф 2 от настоящия регламент и съдържаща се в приложение IV към настоящия регламент, като се вземат предвид начините за употреба на тези активни вещества и въпросите, разгледани в член 14, параграф 2, букви а), в) и г) от настоящия регламент.

2.   Приложение IV се създава за пръв път в рамките на 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МДГОВ

РАЗДЕЛ 1

Подаване на заявления за МДГОВ

Член 6

Заявления

1.   Ако държава-членка предвижда даването на разрешение или на временно разрешение за използването на продукт за растителна защита в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, то тази държава-членка следва да реши дали в резултат от подобна употреба е необходимо да се модифицира съществуваща МДГОВ, включено в приложение II или III към настоящия регламент, дали е необходимо да се определи нова МДГОВ или е необходимо въпросното активно вещество да се включи в приложение IV. Ако е необходимо, изискващата разрешението държава подава заявление в съответствие с член 7.

2.   Всички заинтересовани страни, които посредством необходимите доказателства демонстрират легитимен интерес към свързаните със здравето въпроси, включително граждански организации, както и лица с търговски интерес, като например селскостопански или промишлени производители, вносители и производители на продуктите, съдържащи се в приложение I, могат да представят заявление до държава-членка в съответствие с член 7.

3.   Ако държава-членка сметне за необходимо да определи, модифицира или заличи дадена МДГОВ, то тази държава-членка може също така да състави или да оцени заявление за определянето, модифицирането или заличаването на МДГОВ в съответствие с член 7.

4.   Заявленията за допустимост на вноса се представят на държави-членки-докладчици, определени в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, или, ако докладчик не е определен, заявленията се представят на държави-членки, определени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 45, параграф 2 от настоящия регламент по настояване на кандидата. Подобни заявления се изготвят в съответствие с член 7 от настоящия регламент.

Член 7

Изисквания към заявленията за МДГОВ

1.   Заявленията за МДГОВ съдържат следната информация и се придружават от следните документи:

а)

названието и адреса на кандидата;

б)

досие на кандидатурата, включващо:

i)

резюме на заявлението;

ii)

главните съществени аргументи;

iii)

индекс на документацията;

iv)

екземпляр от съответната ДЗП, включваща конкретната употреба на въпросното активно вещество;

в)

цялостен преглед на проблематиката, отразена в съществуващата научна литература, относно продукта за растителна защита и/или неговите остатъчни вещества;

г)

данните, съдържащи се в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО, свързани с изискванията за данни при определянето на МДГОВ за пестициди, включително, ако е целесъобразно, токсикологични данни и данни за рутинните аналитични методи, използвани в контролните лаборатории, както и данни за растителен и животински метаболизъм.

Ако обаче необходимите данни вече са публикувани, и по-конкретно, когато съответното активно вещество вече е било подложено на оценка съобразно Директива 91/414/ЕИО или когато съществува CXL и подобни данни са представени от кандидата, държавата-членка може също да използва тази информация при оценката на заявлението. В подобни случаи докладът по оценката включва обосновка относно използването и неизползването на тези данни.

2.   Оценяващата държава-членка може, ако е целесъобразно, да изиска представянето от страна на кандидата на допълнителна информация, освен информацията, изисквана съобразно параграф 1, в рамките на срок, определен от държавата-членка. Този срок при никакви обстоятелства не може да надхвърля две години.

Член 8

Оценка на заявленията

1.   Държава-членка, до която е подадено съобразно член 6 заявление, което отговаря на изискванията на член 7, незабавно изпраща копие от това заявление до Органа и до Комисията и съставя доклад по оценката на заявлението без излишно забавяне.

2.   Заявленията се оценяват съобразно съответните разпоредби на „Единните принципи за оценка и разрешение на продуктите за растителна защита“, съдържащи се в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, и специфичните принципи за оценка, които ще бъдат включени в регламент на Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 и чрез споразумение между съответните държави-членки, оценката на заявленията може да се извърши от държавата-членка, определена за докладчик съобразно Директива 91/414/ЕИО за съответното активно вещество.

4.   Ако дадена държава-членка срещне затруднение при оценката на заявление или с цел избягване дублирането на работата, може да бъде решено, в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура, коя държава-членка да оценява отделните заявления.

Член 9

Представяне на оценените заявления на Комисията и на Органа

1.   След разработването на доклада за оценка, държавата-членка го представя на Комисията. Комисията незабавно информира държавите-членки и изпраща заявлението, доклада за оценка и съпътстващото досие на Органа.

2.   Органът незабавно удостоверява в писмена форма получаването на заявлението пред заявителя, оценяваща държава-членка и Комисията. В удостоверението се посочва датата на получаване на заявлението и придружаващите я документи.

РАЗДЕЛ 2

Разглеждане на заявленията за МДГОВ от Органа

Член 10

Становище на Органа относно заявленията за МДГОВ

1.   Органът подлага на оценка заявленията и докладите с оценките и дава своето обосновано становище, по-специално относно рисковете за потребителите и, ако е целесъобразно, за животните, свързани с определянето, модифицирането или заличаването на МДГОВ. Това становище включва:

а)

оценка дали предлагания в заявлението аналитичен метод за рутинен мониторинг съответства на определените цели на контрола;

б)

предвижданата граница на установяването (LOD) за съчетанието от пестициди/продукти;

в)

оценка на рисковете от евентуалното надхвърляне на приемливата дневна доза или на остра референтна доза в резултат от модифицирането на МДГОВ; приносът към дозата на остатъчните вещества от продукта, за чиято МДГОВ се кандидатства;

г)

всички други елементи, които имат отношение към оценката на риска.

2.   Органът представя своето обосновано становище на заявителя, Комисията и държавите-членки. Становището недвусмислено изтъква основанията на всяко достигнато заключение.

3.   Без това да се накърнява член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, Органът публикува своето обосновано становище.

Член 11

Времеви ограничения относно становището на Органа по отношение заявленията за МДГОВ

1.   Както е предвидено в член 10, Органът представя своето обосновано становище във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 3 месеца от датата на получаване на заявлението.

В изключителни случаи, при които е необходимо да се извършат по-подробни оценки, определеният в първата алинея срок може да се удължи до шест месеца, считано от датата на получаване на валидната заявление.

2.   Ако Органът изиска допълнителна информация, срокът, предвиден в параграф 1, се прекратява при предоставянето на такава информация. Подобни прекратявания се разглеждат в член 13.

Член 12

Оценка на съществуващите МДГОВ от Органа

1.   В срок от 12 месеца от датата на включването или невключването на активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, след влизането в сила на настоящия регламент, Органът представя обосновано становище, основано по-специално на съответния доклад за оценка, изготвен съобразно Директива 91/414/ЕИО на Комисията и държавите-членки, относно:

а)

съществуващите МДГОВ за същото активно вещество, включено в приложение II или III към настоящия регламент;

б)

необходимостта от определяне на нови МДГОВ за същото активно вещество или неговото включване в приложение IV към настоящия регламент;

в)

специфичните коефициенти на преработка, предвидени в член 20, параграф 2 от настоящия регламент, които може да са необходими за въпросното активно вещество;

г)

МДГОВ, които Комисията може евентуално да включи в приложение II и/или приложение III към настоящия регламент, както и свързаните с въпросното активно вещество МДГОВ, които могат да бъдат заличени.

2.   За веществата, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО преди влизането в сила на настоящия регламент, посоченото в параграф 1 от настоящия член обосновано становище се представя в срок от 12 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Член 13

Административно преразглеждане

Всяко решение или отказ от решение по силата на предоставените на Органа правомощия от настоящия регламент, може да се преразгледа от Комисията по нейна собствена инициатива или в отговор на искане от държава-членка, или от всяко едно лице, което е засегнато пряко и индивидуално.

За тази цел на Комисията се представя искане в срок от два месеца след датата, на която съответната заинтересована страна се информира относно въпросното действие или пропуск.

Комисията взема решение в срок от два месеца, с което изисква, ако е целесъобразно, Органът да изтегли своето решение или да поправи своето бездействие в някакъв определен срок.

РАЗДЕЛ 3

Определяне, модифициране или заличаване на МДГОВ

Член 14

Решения по заявленията относно МДГОВ

1.   При получаване на становището на Органа и неговото разглеждане, от Комисията се подготвя регламент относно определянето, модифицирането или заличаването на МДГОВ или решение за отхвърлянето на подаденото заявление, без забавяне и най-късно в срок от три месеца, което след това се представя за одобрение в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

2.   По отношение на предвидените в параграф 1 актове се взема предвид следното:

а)

съществуващите научни и технически знания;

б)

евентуалното присъствие на остатъчни вещества от пестициди, възникващи от източници, различни от практикуваните понастоящем начини за употреба на активните вещества за растителна защита, както и техните известни кумулативни и синергични ефекти, ако съществуват методи за оценяването на подобни ефекти;

в)

резултатите от оценката на всички потенциални рискове за потребителите с високи дози на приема и висока степен на уязвимост, и ако е целесъобразно, за животните;

г)

резултатите от всички съществуващи оценки и решения за модифициране на начините за използване на продуктите за растителна защита;

д)

прилаганите в трета страна CXL или ДЗП за законосъобразното използване на съответното активно вещество в тази страна;

е)

други оправдани фактори, свързани със съответния въпрос.

3.   Комисията може да изиска по всяко време представянето на допълнителна информация от страна на кандидата или на Органа. Комисията предоставя на държавите-членки и на Органа цялата получена допълнителна информация.

Член 15

Включване на нови или модифицирани МДГОВ в приложения II и III

1.   Регламентът, упоменат в член 14, параграф 1:

а)

определя нови или модифицирани МДГОВ и ги изброява в приложение II към настоящия регламент, ако активните вещества са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО; или

б)

ако активните вещества не са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и ако не са включени в приложение II към настоящия регламент, определя или модифицира временни МДГОВ и ги включва в приложение III към настоящия регламент; или

в)

в случаите, споменати в член 16, определя временни МДГОВ и ги включва в приложение III към настоящия регламент.

2.   Ако е определена временна МДГОВ, както е предвидено в параграф 1, буква б), тя се заличава от приложение III посредством регламент в срок от една година след датата на включването или невключването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на съответното активно вещество, съгласно предвиденото в член 45, параграф 2 от настоящия регламент процедура. Ако обаче една или повече държави-членки изискат това, то може да бъде поддържано в продължение на една допълнителна година преди получаването на потвърждение, че са предприети научни изследвания, необходими за обосноваването на заявление за определянето на МДГОВ. Ако подобно потвърждение се предостави, временната МДГОВ се запазва в допълнителен срок от 2 години, в случай, че не са идентифицирани неприемливи безпокойства за безопасността на потребителите.

Член 16

Процедура за определяне на временни МДГОВ при определени обстоятелства

1.   Регламентът, упоменат в член 14, параграф 1, може също така да определи временна МДГОВ, която да се включи в приложение III при следните обстоятелства:

а)

в изключителни случаи, особено ако могат да възникнат остатъчни вещества от пестициди в резултат от замърсяването на околната среда или други видове замърсяване, или вследствие използването на продукти за растителна защита съобразно член 8, параграф 4 от Директива 91/414/ЕИО; или

б)

ако съответните продукти съставляват незначителна съставка от хранителния режим на потребителите и не представляват съществена част от хранителния режим на съответните подгрупи потребители или, ако е целесъобразно, от храненето на животните; или

в)

ако е за пчелен мед; или

г)

ако е за билкови настойки; или

д)

ако съществени начини на употреба на продукти за растителна защита са били определени посредством решение за заличаване на активно вещество от приложение I към Директива 91/414/ЕИО или за невключването на активно вещество в същото приложение; или

е)

ако нови продукти, продуктови групи и/или части от продукти са включени в приложение I, като една или повече държави-членки изискат това с цел да се предприемат и оценят научни изследвания, необходими за обосноваването на МДГОВ, при положение че не са идентифицирани никакви неприемливи рискове за безопасността на потребителите.

2.   Включването на временни МДГОВ, както е посочено в параграф 1, се извършва въз основа становището на Органа, данни от мониторинга и оценка, които демонстрират, че не съществуват неприемливи рискове за потребителите или животните.

Удължената валидност на временните МДГОВ, предвидена в параграф 1, букви а), б), в) и г), се подлага на повторна оценка най-малко веднъж на 10 години, като въпросните МДГОВ се модифицират или заличават, както е целесъобразно.

Посочените в параграф 1, буква д) МДГОВ се подлагат на повторна оценка при изтичането на периода, за който е била разрешена съществената употреба. Предвидените в параграф 1, буква е) МДГОВ се подлагат на повторна оценка, когато научните изследвания се завършат и подложат на оценка, но в срок не по-късно от 4 години след тяхното включване в приложение III.

Член 17

Изменения на МДГОВ след оттегляне на разрешението на продукти за растителна защита

Измененията в приложения II или III, свързани със заличаването на МДГОВ след отхвърлянето на съществуващото разрешение за продукт за растителна защита, могат да се предприемат, без да се изисква становище от Органа.

ГЛАВА III

МДГОВ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Член 18

Съответствие с МДГОВ

1.   Продуктите, включени в приложение I, не могат да съдържат, от началния момент на тяхното реализиране на пазара като храни или фуражи или от момента на тяхното даване за храна на животните, остатъчни вещества пестициди, надхвърлящи:

а)

определените в приложения II и III МДГОВ за тези продукти;

б)

0,01 mg/kg за продуктите, за които в приложения II и III не са определени специални МДГОВ, или за активните вещества, които не са включени в приложение IV, освен ако не са определени различни стойности по подразбиране за дадено активно вещество в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура, като се вземат предвид съществуващите рутинни аналитични методи. Подобни стойности по подразбиране се включват в приложение V.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват или да възпрепятстват пазарната реализация или даването за храна на животните, предназначени за производството на храни, на своя територия на продуктите, включени в приложение I, на основание, че тези продукти съдържат остатъчни вещества пестициди, при условие че:

а)

подобни продукти отговарят на изискването на параграф 1 и член 20; или

б)

активното вещество е включено в приложение IV.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат, като следствие от третирането с опушващи вещества след прибирането на реколтата на собствена територия, равнища за остатъчни вещества от активни вещества, надхвърлящи определените в приложение II и III максимално допустимите граници за продукти, включени в приложение I, ако съчетанията активни вещества/продукти са включени в приложение VІІ, при условие че:

а)

подобни продукти не са предназначени за непосредствена консумация;

б)

са налице необходимите контролни механизми, които да гарантират, че подобни продукти не могат да се предоставят на крайния ползвател или потребител, ако те се доставят пряко на този потребител, докато равнищата на остатъчните вещества престане да надхвърля максимално допустимите граници, определени в приложение II или III;

в)

останалите държави-членки и Комисията са информирани относно предприетите мерки.

Съчетанията от активни вещества/продукти, съдържащи се в приложение VII, се определят в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

4.   При изключителни обстоятелства и по-специално вследствие използването на продукти за растителна защита в съответствие с член 8, параграф 4 от Директива 91/414/ЕИО или при изпълнението на задълженията, предвидени в Директива 2000/29/ЕО (15), държава-членка може да разреши пускането на пазара и/или даването за храна за животните на своя територия на третирани храни или фуражи, които не съответстват на изискванията на параграф 1, при условие че подобни храни или фуражи не водят до неприемливи рискове. Подобни разрешения незабавно се нотифицират на останалите държави-членки, на Комисията и на Органа, заедно с надлежна оценка на риска, за да бъдат разгледани без ненужно забавяне в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура, с оглед определянето на временна МДГОВ за определен период или с оглед предприемането на някакви други необходими мерки във връзка с подобни продукти.

Член 19

Забрана на преработени и/или съставни продукти

Забранява се преработването и/или смесването с цел разреждане със същите или с други продукти, на продуктите, включени в приложение І, които не са в съответствие с член 18, параграф 1 или член 20, с цел пускането им на пазара като храни или фуражи, или даването им за храна на животните.

Член 20

МДГОВ, приложими за преработени и/или съставни продукти

1.   Ако в приложения II или III не са включени МДГОВ за преработени или съставни храни, или фуражи, приложимите МДГОВ са предвидените в член 18, параграф 1 за съответния продукт, включен в приложение I, като се вземат предвид промените в равнищата на остатъчните вещества от пестициди вследствие преработката и/или смесването.

2.   Специфични фактори на концентрация или на разтворимост при определени преработвателни и/или смесителни дейности или за определени преработени и/или съставни продукти могат да се включат в списъка в приложение VI, в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

ГЛАВА ІV

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ВКЛЮЧВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МДГОВ В НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

Член 21

Първо определяне на МДГОВ

1.   МДГОВ за продуктите, включени в приложение I, се определят за пръв път и се включват в приложение II съгласно предвидената в член 45, параграф 2 процедура, като по този начин се възприемат и МДГОВ, предвидени в Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, като се вземат предвид критериите, посочени в член 14, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Приложение II се съставя в срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 22

Първо определяне на временни МДГОВ

1.   Временни МДГОВ за активните вещества, за чието включване или невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО още не е взето решение, се определят за пръв път и се включват в приложение III към настоящия регламент, ако не са вече включени в приложение II към настоящия регламент, в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура, като се взема предвид информацията, предоставена от държавите-членки, а когато е целесъобразно, и обоснованото становище, предвидено в член 24, посочените в член 14, параграф 2 фактори и следните МДГОВ:

а)

оставащите МДГОВ в приложението към Директива 76/895/ЕИО; и

б)

националните МДГОВ, които до този момент не са приведени в съответствие.

2.   Приложение III се съставя в срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент в съответствие с членове 23, 24 и 25.

Член 23

Информация относно националните МДГОВ, която следва да се предостави от държавите-членки

Ако дадено активно вещество още не е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и ако дадена държава-членка е определила, най-късно до датата на влизане в сила на приложение I към настоящия регламент, национална МДГОВ за същото активно вещество за продукт, включен в приложение I към настоящия регламент, или е решила, че за същото активно вещество не се изисква МДГОВ, въпросната държава-членка нотифицира Комисията, по начин и в срок, които ще бъдат определени в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура, относно националната МДГОВ или относно факта, че за въпросното активно вещество не се изисква МДГОВ, а, ако е целесъобразно и по настояване на Комисията, е задължена да уведоми Комисията и относно:

а)

ДЗП;

б)

ако се прилага критичната ДЗП в държавата-членка и ако съществуват такива данни — и обобщени данни относно изследванията под надзор и/или мониторингови данни;

в)

допустимата дневна доза и, ако е приложимо, острата референтна доза, използвана за националната оценка за риска, както и резултатът от оценката.

Член 24

Становище на Органа относно данните, въз основа на които се определят националните МДГОВ

1.   Органът представя обосновано становище на Комисията относно потенциалните рискове за здравето на потребителите, възникващи вследствие на:

а)

временните МДГОВ, които могат да бъдат включени в приложение III;

б)

активните вещества, които могат да бъдат включени в приложение IV.

2.   При разработването на предвиденото в параграф 1 обосновано становище, Органът взема предвид съществуващата научна и техническа информация, по-специално информацията, представена от държавите-членки съобразно член 23.

Член 25

Определяне на временни МДГОВ

Като се вземе предвид становището на Органа, ако такова становище е необходимо, могат, съобразно член 22, параграф 1 да бъдат определени и включени в приложение III временни МДГОВ за активните вещества, посочени в член 23 или, ако е целесъобразно, активните вещества могат да бъдат включени в приложение IV съобразно член 5, параграф 1. Временните МДГОВ се определят на най-ниското равнище, което може да бъде достигнато във всички държави-членки, въз основа на ДЗП.

ГЛАВА V

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ, ДОКЛАДВАНЕ И САНКЦИИ

РАЗДЕЛ 1

Официален контрол на МДГОВ

Член 26

Официален контрол

1.   Без това да накърнява Директива 96/23/ЕО (16), държавите-членки извършват официален контрол на остатъчните вещества от пестициди, за да наложат изпълнението на настоящия регламент, в съответствие с приложимите разпоредби на законодателството на Общността, свързано с официалния контрол на храните и фуражите.

2.   Този контрол на остатъчните вещества от пестициди по-конкретно се състои от вземането на проби, тяхното анализиране и определянето на наличните пестициди и съответните равнища на остатъчни вещества. Подобен контрол се извършва при доставката на потребителя.

Член 27

Вземане на проби

1.   Всяка държава-членка взема проби в достатъчен брой и диапазон, за да се гарантира представителността на резултатите за пазара, като се вземат предвид и резултатите от осъществените в миналото контролни програми. Подобно вземане на проби се извършва във възможно максимална близост до времето на доставка, за да се позволи евентуалното предприемане на законови мерки, ако такива са необходими впоследствие.

2.   Методите за взимане на проби, необходими за извършването на подобен контрол на остатъчните вещества пестициди в продуктите, различни от предвидените в Директива 2002/63/ЕО (17), се определят в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 от настоящия регламент процедура.

Член 28

Методи за анализ

1.   Методите за анализ на остатъчните вещества от пестициди са съобразени с критериите, предвидени в съответните законови разпоредби на Общността, свързани с официалния контрол за храните и фуражите.

2.   Техническите насоки, свързани със специфичните критерии за проверка и процедурите за качествен контрол във връзка с методите за анализ за установяването на остатъчни вещества от пестициди, могат да се възприемат в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

3.   Всички лаборатории, извършващи анализ на пробите за целите на официалния контрол върху остатъчните вещества от пестициди, участват в организираните от Комисията удостоверяващи изследвания на Общността за изследването на остатъчни вещества от пестициди.

РАЗДЕЛ 2

Контролна програма на Общността

Член 29

Контролна програма на Общността

1.   Комисията разработва координирана многогодишна контролна програма на Общността, като определя специфичните проби, които ще се включат в националните контролни програми, като взема предвид установените проблеми по отношение спазването на определените в настоящия регламент МДГОВ, с оглед оценяване експозицията на потребителите и приложението на действащите нормативни разпоредби.

2.   Контролните програми на Общността се одобряват и актуализират всяка година в съответствие с посочената в член 45, параграф 2 процедура. Контролната проектопрограма на Общността се представя на Комитета, посочен в член 45, параграф 1 в срок от минимум 6 месеца преди края на всяка календарна година.

РАЗДЕЛ 3

Национални контролни програми

Член 30

Национални контролни програми за остатъчни вещества от пестициди

1.   Държавите-членки разработват многогодишни национални контролни програми за остатъчни вещества от пестициди. Те са длъжни да извършват годишна актуализация на своите многогодишни програми.

Програмите се разработват на основата на риска и са насочени по-конкретно към оценяване на експозицията на потребителите и спазването на действащите законови разпоредби. Те определят най-малко следното:

а)

продуктите, от които е необходимо да се вземат проби;

б)

броя на пробите и анализа, който ще се извършва;

в)

анализираните пестициди;

г)

критериите, използвани при разработването на подобни програми, включително:

i)

съчетанията от пестициди и продукти, които ще бъдат подбрани;

ii)

съответния брой проби, които ще се вземат за вътрешно произведени и за вносни продукти;

iii)

консумацията на продуктите като дял от националното хранене;

iv)

контролната програма на Общността; и

v)

резултатите от проведените в миналото контролни програми.

2.   Държавите-членки представят своите актуализирани национални контролни програми за остатъчни вещества от пестициди, както е споменато в параграф 1, на Комисията и на Органа в срок от най-малко три месеца преди края на всяка календарна година.

3.   Държавите-членки участват в контролната програма на Общността, предвидена в член 29. Те публикуват годишно всички резултати от проведения национален мониторинг на остатъчните вещества в Интернет. При прехвърляне на установените МДГОВ държавите-членки могат да назоват в тези публикации поименно търговците на дребно, търговците на едро или съответните продукти.

РАЗДЕЛ 4

Информация, представена от държавите-членки, и годишен доклад

Член 31

Информация, представена от държавите-членки

1.   Държавите-членки представят следната информация относно предходната календарна година на Комисията, Органа и на останалите държави-членки до 31 август всяка година:

а)

резултатите от официалния контрол, предвиден в член 26, параграф 1;

б)

границите на установяване, използвани в националните контролни програми, предвидени в член 30 и в контролната програма на Общността, предвидена в член 29;

в)

данни относно участието на аналитичните лаборатории в удостоверяващите изследвания на Общността, предвидени в член 28, параграф 3 и останалите удостоверяващи изследвания в областта на съчетанията от пестициди и продукти, от които се вземат проби по Националната контролна програма;

г)

данни относно акредитационния статут на аналитичните лаборатории, участващи в контрола, предвиден в буква а);

д)

ако се разрешава от националната нормативна уредба, данни относно предприетите мерки за прилагане на закона.

2.   Мерките за изпълнение, свързани с представянето на информация от държавите-членки, могат да се приемат в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура след провеждане на консултации с Органа.

Член 32

Годишен доклад за остатъчните вещества от пестициди

1.   На основата на информацията, представена от държавите-членки съобразно член 31, параграф 1, Органът разработва годишен доклад за остатъчните вещества от пестициди.

2.   В годишния доклад Органът включва най-малко следната информация:

а)

анализ на резултатите от контрола, предвиден в член 26, параграф 2;

б)

изброяване на евентуалните причини, поради които са надвишени МДГОВ, заедно с всички подходящи наблюдения, свързани с възможностите за управление на риска;

в)

анализ на хроничните и еднократни рискове за здравето на потребителите, породени от остатъчните вещества от пестициди;

г)

оценка на експозицията на потребителите спрямо остатъчните вещества от пестициди на основата на информацията, представена съобразно буква а), както и на всяка друга подходяща информация, включително докладите, представени в съответствие с Директива 96/23/ЕО.

3.   Ако държава-членка не представи информация в съответствие с член 31, Органът може да пренебрегне информацията, свързана със същата държава-членка при съставянето на годишния доклад.

4.   Форматът на годишния доклад може да бъде определен в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

5.   Органът представя годишния доклад на Комисията в срок до последния ден на м. февруари всяка година.

6.   Годишният доклад може да включва становище относно пестицидите, които следва да бъдат обхванати в бъдещите програми.

7.   Органът публикува годишния доклад, както и всички коментари по него, представени от Комисията или държавите-членки.

Член 33

Представяне на годишния доклад за остатъчните вещества от пестициди на Комитета

Комисията незабавно представя годишния доклад за остатъчните вещества от пестициди на посочения в член 45, параграф 1 Комитет за анализ и препоръки относно всички необходими мерки, които следва да се вземат по отношение на докладваните нарушения на МДГОВ, определени в приложение II и III.

РАЗДЕЛ 5

Санкции

Член 34

Санкции

Държавите-членки определят правила относно санкциите, които се налагат при нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, като вземат всички необходими мерки да гарантират тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и да имат възпиращ ефект.

Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията относно тези правила и всички техни по-нататъшни изменения.

ГЛАВА VI

СПЕШНИ МЕРКИ

Член 35

Спешни мерки

Членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се прилагат, ако в резултат на нова информация или от преоценка на съществуващата информация се окаже, че остатъчните вещества от пестициди или МДГОВ, обхванати от настоящия регламент, могат да застрашават здравето на хората или животните, което изисква незабавни действия. Срокът, в който Комисията трябва да вземе своето решение, се намалява до седем дни при случаите, свързани с прясна продукция.

ГЛАВА VII

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, СВЪРЗАНИ С ХАРМОНИЗИРАНИТЕ МДГОВ ОТ ПЕСТИЦИДИ

Член 36

Мерки за подпомагане, свързани с хармонизираните МДГОВ за пестициди

1.   Мерките за подпомагане, свързани с хармонизираните МДГОВ за пестициди, се приемат на нивото на Общността, включително:

а)

консолидирана база данни за нормативната уредба на Общността относно МДГОВ на остатъчните вещества от пестициди и предоставянето на свързаната с тях информация на обществеността;

б)

удостоверяващи изследвания на Общността, предвидени в член 28, параграф 3;

в)

изследвания и други мерки, необходими за разработването и актуализирането на законодателните разпоредби и техническите насоки, свързани с остатъчните вещества от пестициди, насочени по-конкретно към разработването и използването на методите за оценка на общите, кумулативни и синергични ефекти;

г)

изследвания, необходими за определяне на експозицията на потребителите и животните към остатъчните вещества от пестициди;

д)

изследвания, необходими за подпомагане на контролните лаборатории, ако аналитичните методи не са в състояние да контролират приетите МДГОВ.

2.   Всички разпоредби, необходими за приложението на предвидените в параграф 1 мерки, могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 45, параграф 2.

Член 37

Приносът на Общността по мерките за подпомагане, свързани с хармонизираните МДГОВ от пестициди

1.   Общността може да предостави финансиране, равняващо се на максимум 100 % от разходите по мерките, предвидени в член 36.

2.   Определените суми се одобряват всяка финансова година като част от бюджетната процедура.

ГЛАВА VIII

КООРДИНИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА МДГОВ

Член 38

Учредяване на националните органи

Всяка държава-членка учредява един или повече национални органа, които, за целите на настоящия регламент, координират сътрудничеството с Комисията, Органа, останалите държави-членки и производителите на селскостопански и промишлените стоки. Ако някоя държава-членка учреди повече от един орган, тя следва да посочи кой от тези органи ще изпълнява ролята на контактно лице.

Националните органи могат да делегират задачи на други институции.

Всяка държава-членка информира Комисията и Органа относно названията и адресите на определените национални органи.

Член 39

Координационни функции на Органа относно информацията за МДГОВ

Органът е длъжен да:

а)

осъществява координация с държавата-членка, определена за докладчик относно дадено активно вещество в съответствие с Директива 91/414/ЕИО;

б)

осъществява координация с държавите-членки и Комисията относно МДГОВ, и по-специално за целите на изпълнението на изискванията, заложени в член 41.

Член 40

Информация, която държавите-членки са длъжни да представят

Държавите-членки представят на Органа, по негово искане, цялата съществуваща информация, необходима за оценката на безопасността на МДГОВ.

Член 41

База данни на Органа във връзка с МДГОВ

Без това да накърнява съответните националните нормативни уредби и тази на Общността относно достъпа до документацията, Органът разработва и поддържа база данни, която се предоставя за ползване на Комисията и на компетентните органи на държавите-членки, и която съдържа необходимата научна информация и ДЗП във връзка с МДГОВ, активните вещества и факторите при преработката, предвидени в приложение II, III, IV и VII. По-конкретно, базата данни съдържа оценка на приемането чрез храната, резултатите от преработката и токсикологичните крайни точки.

Член 42

Събиране на такси от държавите-членки

1.   Държавите-членки могат да възстановяват разходите, направени при осъществяването на дейностите, свързани с определянето, модифицирането и заличаването на МДГОВ, или във връзка с всички останали дейности, свързани с изпълнението на задълженията, възникващи от настоящия регламент, посредством събирането на такси.

2.   Държавите-членки гарантират, че предвидените в параграф 1 такси:

а)

се определят посредством прозрачна методика; и

б)

съответстват на действителните разходи, осъществени при извършената работа.

Може да се разработи тарифа с постоянни такси на базата на средните разходи за предвидената в параграф 1 работа.

ГЛАВА IХ

ПРИЛАГАНЕ

Член 43

Научно становище на Органа

Комисията или държавите-членки могат да изискат от Органа научно становище по всяка една мярка, свързана с оценката на рисковете, извършена съобразно настоящия регламент. Комисията може да предвиди срок, в рамките на който се предоставя становището.

Член 44

Процедура, по която Органът приема становища

1.   Ако становищата на Органа съобразно настоящия регламент изискват единствено научна или техническа работа, предполагаща използването на възприети и утвърдени научни или технически принципи, тези становища могат, при липса на възражения от страна на Комисията или на държава-членка, да се приемат от Органа без провеждането на консултации с научния комитет или научните групи, споменати в член 28 от Регламент ЕО № 178/2002.

2.   Правилата за прилагане съобразно член 29, параграф 6, буква а) от Регламент ЕО № 178/2002 посочват случаите, за които се отнася параграф 1 от настоящия член.

Член 45

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 (наричан по-нататък „Комитета“).

2.   При всяко позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свои процедурни правила.

Член 46

Мерки по прилагането

В съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура и, ако е целесъобразно, като се вземе предвид становището на Органа, се възприема или изменя следното:

а)

мерки по прилагането, които гарантират единното изпълнение на настоящия регламент;

б)

датите, споменати в член 23, член 29, параграф 2, член 30, параграф 2, член 31, параграф 1 и член 32, параграф 5;

в)

документите с технически насоки, подпомагащи приложението на настоящия регламент;

г)

подробни правила относно научните данни, необходими за определянето на МДГОВ.

Член 47

Докладване относно изпълнението на настоящия регламент

В срок не по-късно от десет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад относно неговото изпълнение и разработените във връзка с това предложения.

ГЛАВА Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Отменяне и адаптиране на законовите разпоредби

1.   Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО се отменят от настоящия регламент, считано от датата, посочена във втория параграф от член 50.

2.   Член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО се заменя със следното:

„е)

ако е целесъобразно, МДГОВ за селскостопанските продукти, повлияни от начина на използване, посочен в разрешението, са установени или модифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005 (18).

Член 49

Преходни мерки

1.   Изискванията на глава III не се прилагат за продукти, произведени или внесени в Общността законосъобразно преди датата, посочена във втори параграф от член 50.

За да се гарантира обаче високо равнище на защита на потребителите, могат да се вземат необходимите мерки по отношение на тези продукти в съответствие с предвидената в член 45, параграф 2 процедура.

2.   Ако е необходимо за нормалната пазарна реализация, преработка и консумация на продуктите, могат да се предвидят по-нататъшни преходни мерки за спазването на определени МДГОВ, посочени в членове 15, 16, 21 и 25.

Тези мерки, които не отменят задължението да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 45, параграф 2.

Член 50

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Глави II, III и V се прилагат шест месеца след публикуването на последния от регламентите за съставяне на приложения I, II, III и IV.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 23 февруари 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. P. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 234, 30.9.2003 г., стр. 33.

(2)  Становище на Европейския парламент от 20 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 19 юли 2004 г. (ОВ C 25 E, 1.2.2005 г., стр. 1) и на Европейския парламент от 15 декември 2004 г. (още непубликувано в Официален вестник), и Решение на Съвета от 24 януари 2005 г.

(3)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(4)  ОВ L 221, 7.8.1986, стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2004/61/EО на Комисията (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 81).

(5)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2004/61/EО.

(6)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2004/95/EО на Комисията (ОВ L 301, 28.9.2004 г., стр. 42).

(7)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/99/EО на Комисията (ОВ L 309, 6.10.2004 г., стр. 6).

(8)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).

(9)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7. Регламент, поправен в ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5).

(10)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2003/100/EО на Комисията (ОВ L 285, 1.11.2003 г., стр. 33).

(11)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, поправен в ОВ L 191, 28.5.2004, стр. 1.

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(13)  Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоцидни продукти (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1). Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на процедура на Общността за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храни от животински произход (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1875/2004 на Комисията (ОВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 19).

(15)  Директива 2000/29/EО на Съвета от 8 май 2000 г. относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 882/2004.

(16)  Директива 96/23/EО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и на остатъчните количества от тях в живите животни и продуктите от животински произход и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10). Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 882/2004.

(17)  Директива 2002/63/EО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методите на Общността за взимане на проби за целите на контрола на остатъчните вещества от пестициди във и върху храните от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30).

(18)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

71


32005R0436


L 072/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 436/2005 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за изпълнението на кръстосано изпълнение, модулирането и интегрираната система за администрация и контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, въвеждащ общите правила за програмите за пряко подпомагане в рамките на Общата аграрна политика и въвеждащ някои схеми за подпомагане на селските стопани

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно определяне на общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата аграрна политика, въвеждащ някои схеми за подпомагане на селските стопани и изменящ Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (2), предвижда правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1782/2003, отнасящ се, inter alia, до условията за проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол в конопените растения.

(2)

В съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 държавите-членки са съобщили резултатите от проведените изследвания за установяване на равнищата на концентрациите на тетрахидроканабинол в сортовете коноп, засети през 2004 г. Тези резултати трябва да бъдат взети предвид при съставяне списъка на конопените сортове във връзка с програмите за отпускане на помощи според засетите площи през следващите пазарни години, както и списъкът на сортовете, приет временно за 2005/06. Някои от тези сортове трябва да бъдат подложени на процедура Б, предвидена в приложение I към Регламент (ЕО) № 796/2004.

(3)

Необходимо е Регламент (ЕО) № 796/2004 да се измени в същия смисъл.

(4)

Предвидените в настоящия регламент мерки са приведени в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004 се замества от текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2005/2006 пазарна година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на17 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 118/2005 на Комисията (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 239/2005 (ОВ L 42, 12.2.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СОРТОВЕТЕ КОНОП, ОТГЛЕЖДАНИ ЗА ВЛАКНО И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

a)

Коноп, отглеждан за влакно

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso-31

б)

Коноп, отглеждан за влакно, разрешен за 2005/2006 пазарна година

Bialobrzeskie

Chamaeleon (1)

Cannacomp

Fasamo

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko

Silesia (2)

Tiborszállási

UNIKO-B


(1)  За 2005/06 пазарна година се прилага прoцeдура Б oт приложение I.

(2)  Само за Пoлша, разрешен с Решение 2004/297/EО на Комисията (ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 66).“


03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

73


32005D0233


L 072/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2005 година

за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2005) 568)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/233/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за контрол върху определени вещества и остатъците от