EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_059_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 059

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 179

4

 

 

32004R0966

 

 

 

Регламент (ЕО) № 966/2004 на Комисията от 13 май 2004 година за определяне на представителни цени и на допълнителни мита за вноса на меласа в сектора на захарта, които са в сила от 14 май 2004 година

3

2004

L 209

9

 

 

32004R1092

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1092/2004 на Комисията от 10 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) 1342/2003 по отношение на определяне на категориите ориз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1291/2000

5

2004

L 211

3

 

 

32004R1101

 

 

 

Регламент (EO) № 1101/2004 на Комисията от 10 юни 2004 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

6

2004

L 217

10

 

 

32004R1118

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1118/2004 на Комисията от 16 юни 2004 година за адаптиране на няколко регламента по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

9

2004

L 219

3

 

 

32004R1132

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1132/2004 на Комисията от 18 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1764/86 и Регламент (ЕО) № 1535/2003 по отношение на традиционния продукт kunserva

28

2004

L 221

18

 

 

32004D0517

 

 

 

Решение на Комисията от 21 юни 2004 година за изменение на Решение 2001/881/ЕО по отношение на списъка с граничните инспекционни пунктове, одобрени за ветеринарни проверки на животни и животински продукти от трети страни (нотифицирано под номер С(2004) 2185) (1)

30

2004

L 228

18

 

 

32004D0522

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове (нотифицирано под номер С(2004) 1582) (1)

32

2004

L 232

21

 

 

32004R1215

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1215/2004 на Комисията от 30 юни 2004 година за изменение на спецификацията на означението, което се появява в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистриране на географски указания и наименования за произход (Scotch Beef)

35

2004

L 234

7

 

 

32004R1233

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1233/2004 на Комисията от 2 юли 2004 година за определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 595/2004 относно схемата за таксата в сектора на млякото и млечните продукти във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

39

2004

L 237

13

 

 

32004R1250

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1250/2004 на Комисията от 7 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2808/98 по отношение на млечната премия

41

2004

L 237

14

 

 

32004R1251

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1251/2004 на Комисията oт 7 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни, и продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

42

2004

L 237

21

 

 

32004D0539

 

 

 

Решение на Комисията от 1 юли 2004 година за установяване на преходна мярка за изпълнението на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при придвижване с нетърговска цел на домашни любимци (нотифицирано под номер С(2004) 2365) (1)

43

2004

L 239

5

 

 

32004R1258

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1258/2004 на Комисията от 8 юли 2004 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

45

2004

L 239

8

 

 

32004R1259

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1259/2004 на Комисията от 8 юли 2004 година относно постоянно разрешение на определени добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (1)

48

2004

L 240

7

 

 

32004D0542

 

 

 

Решение на Комисията от 25 юни 2004 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на списъка с трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на прясно месо (нотифицирано под номер С(2004) 1954) (1)

56

2004

L 241

8

 

 

32004R1275

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1275/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2692/89 за определяне на подробни правила за износ на ориз за Реюнион по отношение на поправката, която трябва да бъде направена на сумата на субсидията в случаите, в които има промяна в интервенционната цена на неолющения ориз (арпа) в края на пазарната година

63

2004

L 241

21

 

 

32004D0544

 

 

 

Решение на Съвета от 21 юни 2004 година относно подписването на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт

64

2004

L 241

22

 

 

22004A0713(01)

 

 

 

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

65

2004

L 241

44

 

 

22004A0713(02)

 

 

 

Convention Européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

87

2004

L 243

10

 

 

32004R1288

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията от 14 юли 2004 година относно постоянното разрешение на определени добавки и временното разрешение за нова употреба на добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (1)

109

2004

L 243

15

 

 

32004R1289

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1289/2004 на Комисията от 14 юли 2004 година относно разрешението за 10 години на употребата на Deccox® при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества (1)

114

2004

L 245

11

 

 

32004R1319

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1319/2004 на Комисията от 16 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 214/2001, за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах

117

2004

L 246

23

 

 

32004R1327

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1327/2004 на Комисията от 19 юли 2004 година относно постоянната покана за търг за определяне на таксите и/или възстановяванията при износа на бяла захар за 2004—2005 пазарна година

121

2004

L 249

14

 

 

32004R1345

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1345/2004 на Комисията от 22 юли 2004 година за изменение на спецификацията на означението, което се съдържа в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход (Scotch Lamb)

126

2004

L 249

20

 

 

32004D0558

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юли 2004 година за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (нотифицирано под номер С(2004) 2104) (1)

130

2004

L 251

6

 

 

32004R1356

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1356/2004 на Комисията от 26 юли 2004 година относно разрешението за 10 години на Elancoban в храни за животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества

137

2004

L 251

14

 

 

32004D0564

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юли 2004 година относно референтните общностни лаборатории за епидемиология на зоонозите и за салмонелите и референтните национални лаборатории за салмонелите (нотифицирано под номер С(2004) 2781) (1)

140

2004

L 252

5

 

 

32004D0568

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 2004 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на екипите за събиране на ембриони в Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2004) 2420) (1)

144

2004

L 253

9

 

 

32004R1361

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1361/2004 на Комисията от 28 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1518/2003 за определяне на подробни правила за прилагането на система от лицензии за износ в сектора на свинското месо

146

2004

L 255

5

 

 

32004R1388

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1388/2004 на Комисията от 30 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) 1915/83 относно някои подробни правила за прилагане относно воденето на сметки с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

148

2004

L 255

7

 

 

32004R1389

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1389/2004 на Комисията от 30 юли 2004 година за изменение по отношение на производствения потенциал на Регламент (ЕО) № 1227/2000 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино

150

2004

L 255

41

 

 

32004D0584

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 2004 година за изменение на Решение 2001/651/ЕО за установяване на типичното стандартно отклонение на съдържанието на мазнини при процеса на производство на масло, което се внася от Нова Зеландия, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1374/98 (нотифицирано под номер С(2004) 2962)

151

2004

L 263

3

 

 

32004R1427

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1427/2004 на Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекса на Общността за енологичните практики и обработки

153

2004

L 263

7

 

 

32004R1428

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1428/2004 на Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекса на Общността за енологичните практики и обработки

157

2004

L 263

11

 

 

32004R1429

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1429/2004 на Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на някои лозаро-винарски продукти

161

2004

L 263

21

 

 

32004D0591

 

 

 

Решение на Комисията от 2 август 2004 година за изменение на Решение 97/467/ЕО по отношение на включване на предприятие от Исландия за месо от дивеч, отглеждан във ферми и на предприятие от Ботсуана за месо от щраусови птици във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на тези продукти (нотифицирано под номер С(2004) 2681) (1)

171

2004

L 265

3

 

 

32004R1437

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1437/2004 на Комисията от 11 август 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 по отношение на въвеждането на определени наименования в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Valençay, Scottish farmed salmon, Ternera de Extremadura и Aceite de Mallorca или Aceite mallorquín или Oli de Mallorca или Oli mallorquí)

175

2004

L 266

11

 

 

32004D0595

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 2004 година за установяване на образец на здравен сертификат за внос в Общността с търговски цели на кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2004) 1947) (1)

177

2004

L 267

31

 

 

32004R1449

 

 

 

Регламент (EO) № 1449/2004 на Kомисията от 13 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1609/88 по отношение на последната дата, до която маслото трябва да е постъпило за съхранение, за да може да бъде продадено по силата на Регламент (ЕИО) № 3143/85 и Регламент (ЕО) № 2571/97

181

2004

L 268

1

 

 

32004R1435

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1435/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 2004 година за изменение, като последица от разширяването, на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета относно организацията на анкетите на Общността по отношение на структурата на земеделските стопанства

182

2004

L 269

3

 

 

32004R1453

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1453/2004 на Комисията от 16 август 2004 година относно постоянното разрешение на определени добавки за влагане в храни за животни (1)

184

2004

L 269

9

 

 

32004R1454

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1454/2004 на Комисията от 16 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2090/2002 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 386/90 на Съвета относно физическите проверки, осъществявани при износ на земеделски продукти, отговарящи на изискванията за възстановявания

190

2004

L 269

14

 

 

32004R1455

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1455/2004 на Комисията от 16 август 2004 година относно разрешението за 10 години на Avatec 15 % при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества (1)

195

2004

L 270

5

 

 

32004R1463

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1463/2004 на Комисията от 17 август 2004 година относно разрешението за 10 години на използването на Sacox 120 microGranulate при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества (1)

198

2004

L 270

8

 

 

32004R1464

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1464/2004 на Комисията от 17 август 2004 година относно разрешението за 10 години на използването на Monteban при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества

201

2004

L 270

11

 

 

32004R1465

 

 

 

Регламент (EO) № 1465/2004 на Комисията от 17 август 2004 година относно постоянното разрешение на добавка при храненето на животни (1)

204

2004

L 271

24

 

 

32004R1471

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1471/2004 на Комисията от 18 август 2004 година за изменение на приложение ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса на продукти от семейството на елените от Канада и Съединените американски щати (1)

207

2004

L 271

31

 

 

32004R1475

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1475/2004 на Комисията от 18 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 596/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на системата от лицензии за износ в сектора на яйцата

210

2004

L 273

3

 

 

32004R1483

 

 

 

Регламент (EO) № 1483/2004 на Комисията от 20 август 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra или Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco или Euskal Okela, Ternera Asturiana и Carne de Cantabria)

212

2004

L 273

5

 

 

32004R1484

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1484/2004 на Комисията от 20 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 917/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

214

2004

L 273

9

 

 

32004R1486

 

 

 

Регламент (EO) № 1486/2004 на Комисията от 20 август 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice и Noix du Périgord)

216

2004

L 274

3

 

 

32004R1492

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1492/2004 на Комисията от 23 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките за ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на едрия рогат добитък, овцете и козите, търговията и вноса на сперма и яйцеклетки от животни от рода на овцете и козите и специфичен рисков материал (1)

218

2004

L 274

15

 

 

32004D0608

 

 

 

Решение на Комисията от 19 август 2004 година за изменение на Решение 2001/881/ЕО за определяне на списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени да извършват ветеринарни проверки на животни и животински продукти с произход от трети страни (нотифицирано под номер С(2004) 3127) (1)

224

2004

L 275

8

 

 

32004R1498

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1498/2004 на Комисията от 24 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 633/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на системата за лицензии за износ в сектора на птичето месо

226

2004

L 278

7

 

 

32004R1515

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1515/2004 на Комисията от 26 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2295/2003 за въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца

228

2004

L 278

64

 

 

32004D0616

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 2004 година за установяване на списъка с одобрените центрове за събиране на сперма за внос на сперма от еднокопитни животни от трети страни (нотифицирано под номер C(2004) 2511) (1)

236

2004

L 279

29

 

 

32004D0619

 

 

 

Решение на Съвета от 11 август 2004 година за изменение на режима на внос на ориз в Общността

247

2004

L 279

30

 

 

32004D0620

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 2004 година за изменение на приложения I и II към Решение 79/542/ЕИО за образците на сертификати за внос на говеда за клане и на прясно месо от говеда, овце и кози (нотифицирано под номер С(2004) 2838) (1)

248

2004

L 279

44

 

 

32004D0621

 

 

 

Решение на Комисията от 26 август 2004 година относно изменение на Решение 2002/994/ЕО за някои защитни мерки по отношение на продукти от животински произход, внасяни от Китай (нотифицирано под номер С(2004) 3256) (1)

262

2004

L 280

11

 

 

32004R1548

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1548/2004 на Комисията от 30 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1722/93 относно установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1766/92 и Регламент (ЕИО) № 1418/76 по отношение на възстановяванията за производство в секторите на зърнените култури и ориза

265

2004

L 280

26

 

 

32004D0623

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 2004 година за изменение на Решение 2003/804/ЕО по отношение на вноса на живи мекотели за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2004) 2613) (1)

267

2004

L 283

3

 

 

32004R1557

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1557/2004 на Комисията от 1 септември 2004 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, които се прилагат по отношение на определени пресни плодове, които проверки се извършват в Нова Зеландия, преди вноса на плодовете в Общността

275

2004

L 283

17

 

 

32004D0627

 

 

 

Решение на Комисията от 31 август 2004 година за даване право на държавите-членки да продължат временните разрешителни за новите активни вещества етоксазол и карвон (нотифицирано под номер С(2004) 3136) (1)

280

2004

L 284

4

 

 

32004D0628

 

 

 

Решение на Комисията от 2 септември 2004 година относно списъка с предприятия от Нова Каледония, от които държавите-членки разрешават вноса на прясно месо в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 3296) (1)

282

2004

L 291

14

 

 

32004D0637

 

 

 

Решение на Комисията от 8 септември 2004 година за одобряване на втората фаза на техническия план за действие за 2004 година относно подобряването на земеделската статистика (нотифицирано под номер С(2004) 3374)

284

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top