Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_057_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 57

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 057

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 149

127

 

 

32004R0810

 

 

 

Регламент (ЕО) № 810/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за адаптиране на няколко регламента относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти предвид присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

3

2004

L 151

22

 

 

32004D0408

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решения 2001/881/ЕО и 2002/459/ЕО по отношение на промените и добавките в списъка на гранични инспекционни пунктове (нотифицирано под номер С(2004) 1518) (1)

46

2004

L 151

27

 

 

32004D0409

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно признаване по принцип на пълнотата на досиетата, представени за подробна проверка с оглед на възможното включване на етабоксам в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2004) 1526) (1)

59

2004

L 151

31

 

 

32004D0410

 

 

 

Решение на Съвета от 28 април 2004 година относно специфичните ветеринарно-санитарни условия, приложими при внос на някои животни от Сен Пиер и Микелон, и за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2004) 1548) (1)

62

2004

L 151

57

 

 

32004D0413

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Решение 2000/585/ЕО относно ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и ветеринарното сертифициране за заешко месо и някои видове месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, които преминават транзитно през Общността или са складирани временно в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1560) (1)

77

2004

L 151

65

 

 

32004D0414

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Решение 2003/779/ЕО на Комисията относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за животински черва, преминаващи транзитно или временно складирани в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1561) (1)

82

2004

L 151

73

 

 

32004D0415

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Решение 2000/609/ЕО на Комисията по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране на месо от щраусови птици от ферми, преминаващи транзитно или временно складирани в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1580) (1)

89

2004

L 151

79

 

 

32004D0416

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно временни спешни мерки по отношение на някои цитрусови плодове с произход от Аржентина или Бразилия (нотифицирано под номер С(2004) 1584)

94

2004

L 153

1

 

 

32004R0814

 

 

 

Регламент (ЕО) № 814/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно адаптиране на Регламент (ЕИО) № 1538/91, въвеждащ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета относно определени стандарти за търговия с птиче месо, във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

97

2004

L 153

19

 

 

32004R0816

 

 

 

Регламент (ЕО) № 816/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

108

2004

L 153

30

 

 

32004R0817

 

 

 

Регламент (ЕО) № 817/2004 на комисията от 29 април 2004 година относно определяне на подробни правила за прилагането от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)

116

2004

L 153

84

 

 

32004R0818

 

 

 

Регламент (ЕО) № 818/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно адаптиране на Регламент (ЕО) № 2295/2003 относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца, във връзка с присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

148

2004

L 154

8

 

 

32004D0427

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Решение 97/221/ЕО на Комисията по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за месни продукти, преминаващи транзитно или временно складирани в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1589) (1)

153

2004

L 154

43

 

 

32004D0432

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 1624) (1)

157

2004

L 154

50

 

 

32004D0433

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно определяне на преходни мерки за Латвия за дерогация от Директива 1999/74/ЕО на Съвета по отношение на височината на клетките за кокошки носачки (нотифицирано под номер C(2004) 1628) (1)

164

2004

L 154

54

 

 

32004D0434

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно адаптиране на Решение 2003/324/ЕО по отношение на дерогация от забраната за рециклиране на продукти от животни с ценна кожа в рамките на даден вид по силата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и Съвета поради присъединяването на Естония (нотифицирано под номер С(2004) 1632) (1)

167

2004

L 154

60

 

 

32004D0436

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Решение 94/984/ЕО на Комисията по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за прясно месо от домашни птици, преминаващо транситно или временно складирано в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1650) (1)

169

2004

L 154

66

 

 

32004D0437

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно изменение на Решение 2000/572/ЕО на Комисията относно установяване на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за вноса на мляно месо и месни заготовки, идващи от трети страни (нотифицирано под номер С(2004) 1672) (1)

174

2004

L 154

72

 

 

32004D0438

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно определяне на здравните изисквания, ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внасянето в Общността на топлинно обработено мляко, продукти на млечна основа и сурово мляко, предназначени за човешка консумация (нотифицирано под номер С(2004) 1691) (1)

179

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top