EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_046_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 46

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 046

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 291

1

 

 

32002L0079

 

 

 

Директива 2002/79/EО на Комисията от 2 октомври 2002 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета относно определяне на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнени култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

3

2002

L 293

5

 

 

32002D1919

 

 

 

Решение № 1919/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2002 година за изменение на Решение 96/411/ЕО на Съвета относно подобряването на земеделската статистика на Общността

22

2003

L 007

64

 

 

32003R0047

 

 

 

Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета

24

2003

L 007

65

 

 

32003R0048

 

 

 

Регламент (ЕО) № 48/2003 на Комисията от 10 януари 2003 година за определяне на правилата за смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка

25

2003

L 007

84

 

 

32003D0012

 

 

 

Решение на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО за съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността по отношение на Съединените американски щати и Швейцария (нотифицирано под номер С(2002) 5560) (1)

28

2003

L 007

90

 

 

32003D0015

 

 

 

Решение на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на Решение 2002/613/ЕО по отношение на одобрените събирателни центрове за сперма в Словения (нотифицирано под номер С(2002) 5564) (1)

30

2003

L 008

7

 

 

32003L0005

 

 

 

Директива 2003/5/ЕО на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на делтаметрин като активно вещество (1)

31

2003

L 008

10

 

 

32003D0017

 

 

 

Решение на Съвета от 16 декември 2002 година относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (1)

34

2003

L 008

44

 

 

32003D0024

 

 

 

Решение на Комисията от 30 декември 2002 година относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система (нотифицирано под номер С(2002) 5496)

42

2003

L 011

12

 

 

32003R0061

 

 

 

Регламент (ЕО) № 61/2003 на Комисията от 15 януари 2003 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

45

2003

L 011

52

 

 

32003D0035

 

 

 

Решение на Комисията от 10 януари 2003 година за признаване по принцип пълнотата на документите, представени за подробен преглед с оглед на възможно включване на беналаксил-M, бентиавалкарб, 1-метилциклопропен, пропиконазол и флуоксастробин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(2002) 5575) (1)

48

2003

L 013

5

 

 

32003R0080

 

 

 

Регламент (ЕО) № 80/2003 на Комисията от 17 януари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 175/2001 по отношение на определени смеси от някои сортове орехи с черупки, официално определени от страните производителки

51

2003

L 018

11

 

 

32002L0099

 

 

 

Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 година за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека

53

2003

L 020

3

 

 

32003R0118

 

 

 

Регламент (EО) № 118/2003 на Комисията от 23 януари 2003 година за определяне на възстановяванията при износ на говеждо и телешко и за изменение на Регламент (EИО) № 3846/87 за въвеждане на номенклатурата на селскостопански продукти за възстановяванията при износ и Регламент (EО) № 1445/95 относно правилата за прилагане на лицензи за внос и износ в сектора на говеждото и телешкото месо

64

2003

L 022

28

 

 

32003L0007

 

 

 

Директива 2003/7/EО на Комисията от 24 януари 2003 година за изменение на условията за разрешаване на кантаксантин в храни за животни в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (1)

74

2003

L 022

38

 

 

32003D0056

 

 

 

Решение на Комисията от 24 януари 2003 година относно здравни сертификати за внос на живи животни и продукти от животински произход от Нова Зеландия (нотифицирано под номер С(2003) 326) (1)

77

2003

L 023

28

 

 

32003D0059

 

 

 

Решение на Комисията от 24 януари 2003 година за изменение на Решение 97/252/ЕО относно включването на предприятие от Нидерландските Антили във временните списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2003) 324) (1)

100

2003

L 023

30

 

 

32003D0060

 

 

 

Решение на Комисията от 24 януари 2003 година за изменение на Решение 2000/258/ЕО за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс, по отношение на одобрението на лаборатории в трети страни (нотифицирано под номер С(2003) 325) (1)

102

2003

L 024

11

 

 

32003D0063

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2003 година за предоставяне правото на държавите-членки да допуснат временна дерогация от разпоредбите на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на картофи с произход от определени провинции на Куба, с изключение на картофи, предназначени за посадъчен материал (нотифицирано под номер С(2003) 338)

103

2003

L 026

3

 

 

32003R0162

 

 

 

Регламент (EO) № 162/2003 на Комисията от 30 януари 2003 година за разрешаване на добавка в храните за животни (1)

107

2003

L 026

80

 

 

32003D0071

 

 

 

Решение на Комисията от 29 януари 2003 година относно някои защитни мерки по отношение на инфекциозната анемия по сьомгите във Фарьорските острови (нотифицирано под номер С(2003) 363) (1)

109

2003

L 027

31

 

 

32003D0073

 

 

 

Решение на Комисията от 30 януари 2003 година за изменение на Решение 97/468/ЕО по отношение на включването на предприятия от Естония и от Намибия във временните списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месо от дивеч (нотифицирано под номер С(2003) 333) (1)

113

2003

L 028

45

 

 

32003D0074

 

 

 

Решение на Комисията от 31 януари 2003 година за изменение на Решения 1999/283/ЕО и 2000/585/ЕО по отношение на Ботсуана (нотифицирано под номер С(2003) 403) (1)

115

2003

L 031

9

 

 

32003R0224

 

 

 

Регламент (ЕО) № 224/2003 на Комисията от 5 февруари 2003 година за определяне на помощта, предвидена в Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета за частното складиране на масло и сметана и за дерогация от член 29 от Регламент (ЕО) № 2771/1999 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 относно интервенцията на пазара на масло и сметана

121

2003

L 032

13

 

 

32003D0083

 

 

 

Решение на Комисията от 5 февруари 2003 година за изменение на Директива 95/70/ЕО на Съвета относно въвеждане на минимални общностни мерки за контрол на някои болести по двучерупчестите мекотели (нотифицирано под номер С(2003) 432) (1)

122

2003

L 037

7

 

 

32003R0260

 

 

 

Регламент (ЕО) № 260/2003 на Комисията от 12 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ликвидирането на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по овце и кози и правила за търговия с живи овце и кози и с говежди ембриони (1)

124

2003

L 037

12

 

 

32003R0261

 

 

 

Регламент (EО) № 261/2003 на Комисията от 12 февруари 2003 година относно временно разрешаване на нова употреба на добавки в храните за животни (1)

129

2003

L 041

41

 

 

32003D0100

 

 

 

Решение на Комисията от 13 февруари 2003 година за определяне на минималните изисквания за въвеждане на програми за развъждане, целящи резистентност към трансмисивните спонгиформни енцефалопатии по овцете (нотифицирано под номер С(2003) 498) (1)

132

2003

L 043

18

 

 

32003R0296

 

 

 

Регламент (EO) № 296/2003 на Комисията от 17 февруари 2003 година за изменение на Регламент (EИО) № 959/93 на Съвета относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури

138

2003

L 043

45

 

 

32003D0105

 

 

 

Решение на Комисията от 17 февруари 2003 година за признаване по принцип на пълнотата на документите, представени за подробен преглед с оглед на възможно включване на спиромезифен и метрафенон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2003) 530) (1)

146

2003

L 046

9

 

 

32003R0315

 

 

 

Регламент (ЕО) № 315/2003 на Комисията от 19 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1227/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал

149

2003

L 046

15

 

 

32003R0316

 

 

 

Регламент (ЕО) № 316/2003 на Комисията от 19 февруари 2003 година относно постоянното разрешаване на добавка в храните за животни и временното разрешаване на нова употреба на добавка, която е била вече разрешена в храните за животни (1)

155

2003

L 046

19

 

 

32003R0317

 

 

 

Регламент (ЕО) № 317/2003 на Комисията от 19 февруари 2003 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2301/97 за вписването на определени наименования в Регистър на сертификатите за специфичен характер, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти

159

2003

L 046

20

 

 

32003R0318

 

 

 

Регламент (ЕО) № 318/2003 на Комисията от 19 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1274/91 за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1907/90 относно определени стандарти за търговията с яйца

161

2003

L 047

12

 

 

32003R0323

 

 

 

Регламент (ЕО) № 323/2003 на Комисията от 20 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 896/2001 по отношение на списъка с националните органи, компетентни по прилагането на режима на внос на банани в Общността

162

2003

L 047

21

 

 

32003R0325

 

 

 

Регламент (ЕО) № 325/2003 на Комисията от 20 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на разрешителни за вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти

164

2003

L 047

31

 

 

32003R0326

 

 

 

Регламент (ЕО) № 326/2003 на Комисията от 20 февруари 2003 година за поправка на Регламент (ЕИО) № 1274/91 за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца

174

2003

L 049

6

 

 

32003R0336

 

 

 

Регламент (ЕО) № 336/2003на Комисията от 21 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 за установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното

175

2003

L 049

15

 

 

32003D0122

 

 

 

Решение на Комисията от 21 февруари 2003 година за разрешаване на държавите-членки да вземат решения съгласно Директива 1999/105/ЕО относно горския репродуктивен материал, произведен в трети страни (нотифицирано под номер С(2003) 580)

176

2003

L 053

1

 

 

32003R0355

 

 

 

Регламент (EO) № 355/2003 на Съвета от 20 февруари 2003 година за разрешаване на добавката авиламицин в храни за животни (1)

182

2003

L 053

17

 

 

32003R0359

 

 

 

Регламент (ЕО) № 359/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 относно интервенцията на пазара на масло и сметана

185

2003

L 059

26

 

 

32003D0151

 

 

 

Решение на Комисията от 3 март 2003 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО за съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността по отношение на Канада и Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2003) 658) (1)

186

2003

L 062

8

 

 

32003R0408

 

 

 

Регламент (ЕО) № 408/2003 на Комисията от 5 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1148/2001 относно проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци

188

2003

L 065

16

 

 

32003R0430

 

 

 

Регламент (EО) № 430/2003 на Комисията от 7 март 2003 година за определяне на възстановяване при износ на бяла захар и сурова захар без по-нататъшна обработка

194

2003

L 065

18

 

 

32003R0431

 

 

 

Регламент (EО) № 431/2003 на Комисията от 7 март 2003 година за определяне на възстановявания при износ за сиропи и някои други захарни продукти, изнесени без допълнителна обработка

197

2003

L 066

15

 

 

32003R0440

 

 

 

Регламент (ЕО) № 440/2003 на Комисията от 10 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2676/90 за определяне на методи на Общността за анализ на вината

200

2003

L 067

3

 

 

32003R0444

 

 

 

Регламент (ЕО) № 444/2003 на Съвета от 11 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 800/1999 и (ЕО) № 2090/2002 на Комисията по отношение на предварителното изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти

209

2003

L 067

18

 

 

32003D0166

 

 

 

Решение на Комисията от 10 март 2003 година за изключване на паратион-метил от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттегляне на разрешителните, предоставени за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество (нотифицирано под номер С(2003) 724) (1)

212

2003

L 070

8

 

 

32003R0462

 

 

 

Регламент (EO) № 462/2003 на Комисията от 13 март 2003 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима, приложим по отношение на вноса на някои продукти от свинско месо с произход от страните от АКТБ и за отмяна на Регламент (EO) № 2562/98

214

2003

L 071

17

 

 

32003D0181

 

 

 

Решение на Комисията от 13 март 2003 година за изменение на Решение 2002/657/ЕО за определяне на минимално изисквани граници на ефективност (МИГЕ) за определени остатъци в храни от животински произход (нотифицирано под номер С (2003) 764) (1)

222

2003

L 073

3

 

 

32003R0492

 

 

 

Регламент(ЕО) № 492/2003 на Комисията от 18 март 2003 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и на наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (Soprèssa Vicentina, Asparago verde di Altedo, Pêra Rocha do Oeste)

225

2003

L 076

21

 

 

32003D0199

 

 

 

Решение на Съвета от 18 март 2003 година относно изключването на алдикарб от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттегляне на разрешителните, предоставени за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество

227

2003

L 078

8

 

 

32003L0021

 

 

 

Директива 2003/21/ЕО на Комисията от 24 март 2003 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО по отношение на някои защитени зони в Общността, изложени на особени рискове за здравето на растенията

231

2003

L 078

10

 

 

32003L0022

 

 

 

Директива 2003/22/ЕО на Комисията от 24 март 2003 година за изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

234

2003

L 078

14

 

 

32003D0204

 

 

 

Решение на Комисията от 21 март 2003 година за изменение на Решение 97/569/ЕО по отношение на включването на предприятия от Унгария, Словения и Словашката република във временните списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (нотифицирано под номер С(2003) 832) (1)

236

2003

L 081

7

 

 

32003R0544

 

 

 

Регламент (ЕО) № 544/2003 на Комисията от 27 март 2003 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

238

2003

L 081

12

 

 

32003R0546

 

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2003 на Комисията от 27 март 2003 година относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и птичето месо

241

2003

L 081

39

 

 

32003L0023

 

 

 

Директива 2003/23/ЕО на Комисията от 25 март 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества имазамокс, оксасулфурон, етоксисулфурон, форамсулфурон, оксадиарджил и циазофамид (1)

243

2003

L 082

13

 

 

32003R0569

 

 

 

Регламент (EO) № 569/2003 на Комисията от 28 март 2003 година за изменение на Регламент (EO) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

247

2003

L 082

40

 

 

32003D0219

 

 

 

Решение на Комисията от 25 март 2003 година относно невключването на ацефат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешителните, предоставени за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество (нотифицирано под номер С(2003) 868) (1)

251

2003

L 086

15

 

 

32003R0606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 606/2003 на Комисията от 2 април 2003 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци, извършвани в Израел преди внос в Общността

253

2003

L 087

12

 

 

32003D0236

 

 

 

Решение на Комисията от 3 април 2003 година за изменение на Решение 92/486/ЕИО за установяване на формата на сътрудничество между центъра за управление (сървър) Aнимо и държавите-членки (нотифицирано под номер С(2003) 1104) (1)

257

2003

L 089

3

 

 

32003R0617

 

 

 

Регламент (ЕО) № 617/2003 на Комисията от 4 април 2003 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и на наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)

258

2003

L 090

4

 

 

32003R0625

 

 

 

Регламент (ЕО) № 625/2003 на Комисията от 2 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

260

2003

L 092

3

 

 

32003R0629

 

 

 

Регламент (ЕО) № 629/2003 на Комисията от 8 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 528/1999 за установяване на мерки за подобряване на качеството на производството на маслиново масло по отношение на дейностите, които отговарят на условията за финансиране от Общността

288

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top