EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_043_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 43

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 043

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 118

1

 

 

32002R0753

 

 

 

Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 година относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

3

2002

L 121

6

 

 

32002D0349

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2002 година относно определяне списъка на продуктите, които се проверяват на граничните инспекционни пунктове съгласно Директива 97/78/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С (2002) 1527) (1)

59

2002

L 187

21

 

 

32002R1285

 

 

 

Регламент (EО) № 1285/2002 на Комисията от 15 юли 2002 година за допълнение на приложението към Регламент (EО) № 2301/97 относно вписването на определени наименования в Регистъра на сертификатите за специфичен характер, предвиден в Регламент (EИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопански и хранителни продукти (Kalakukko)

84

2002

L 187

30

 

 

32002L0063

 

 

 

Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 година за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (1)

86

2002

L 189

27

 

 

32002L0064

 

 

 

Директива 2002/64/ЕО на Комисията от 15 юли 2002 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на цинидон-етил, цикалофоп бутил, фамоксадон, флорасулам, металаксил-М и пиколинафен като активни вещества

100

2002

L 192

24

 

 

32002R1315

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1315/2002 на Комисията от 19 юли 2002година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

106

2002

L 192

27

 

 

32002L0060

 

 

 

Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 година за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за отмяна на Директива 92/119/EИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (1)

107

2002

L 192

47

 

 

32002L0066

 

 

 

Директива 2002/66/EО на Комисията от 16 юли 2002 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци, зърнени култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

129

2002

L 192

60

 

 

32002D0593

 

 

 

Решение на Комисията от 19 юли 2002 година относно признаване по принцип пълнотата на досиетата, представени за подробна проверка с оглед на възможното включване на спиродиклофен и димоксистробин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер C(2002) 2693) (1)

136

2002

L 193

1

 

 

32002L0053

 

 

 

Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове

139

2002

L 193

12

 

 

32002L0054

 

 

 

Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от цвекло

150

2002

L 193

33

 

 

32002L0055

 

 

 

Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от зеленчукови култури

171

2002

L 193

60

 

 

32002L0056

 

 

 

Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията с посадъчен материал от картофи

198

2002

L 193

74

 

 

32002L0057

 

 

 

Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури

213

2002

L 194

17

 

 

32002R1321

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1321/2002 на Комисията от 22 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1538/91 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с птиче месо

237

2002

L 194

26

 

 

32002R1324

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1324/2002 на Комисията от 22 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1163/2002 относно изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 относно условията за изплащане на възстановявания при износ на зърнени продукти

242

2002

L 194

45

 

 

32002D0598

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юли 2002 година за одобрение на ваксини срещу бруцелоза по говедата в рамките на Директива 64/432/EИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2002) 2592) (1)

243

2002

L 195

32

 

 

32002L0068

 

 

 

Директива 2002/68/ЕО на Съвета от 19 юли 2002 година за изменение на Директива 2002/57/ЕИО относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури

245

2002

L 196

23

 

 

32002R1342

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1342/2002 на Комисията от 24 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1227/2000 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал

247

2002

L 196

45

 

 

32002D0613

 

 

 

Решение на Комисията от 19 юли 2002 година относно определяне на условията за внос на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер С(2002) 2676) (1)

250

2002

L 196

58

 

 

32002D0614

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 2002 година за изменение на Решение 97/467/EО по отношение на заешкото месо от Словакия (нотифицирано под номер C(2002) 2730) (1)

264

2002

L 196

60

 

 

32002D0615

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 2002 година за изменение на Решение 92/486/ЕИО относно установяване на формата на сътрудничество между центъра за управление (сървър) Анимо и държавите-членки (нотифицирано под номер C(2002) 2735) (1)

266

2002

L 206

20

 

 

32002D0635

 

 

 

Решение на Комисията от 31 юли 2002 година за изменение на Решения 92/160/EИО, 92/260/EИО и 93/197/ЕИО по отношение вноса на регистрирани коне от Турция и за отмяна на Решение 98/404/EО (нотифицирано под номер C(2002) 2878) (1)

267

2002

L 206

29

 

 

32002D0637

 

 

 

Решение на Комисията от 31 юли 2002 година за изменение на Решение 92/452/EИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипи за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износ на ембриони на животни от рода на едрия рогат добитък за Общността по отношение на Канада (нотифицирано под номер C(2002) 2888) (1)

274

2002

L 209

15

 

 

32002L0070

 

 

 

Директива 2002/70/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 година за установяване на изисквания за определянето на нива на диоксини и диоксиноподобни PCB в храни за животни (1)

276

2002

L 211

23

 

 

32002D0646

 

 

 

Решение на Комисията от 31 юли 2002 година за изменение на Решение 1999/283/EО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на прясно месо от някои африкански страни, и по-специално от Ботсуана, и за изменение на Решение 2000/585/EО за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, както и на заешко месо от трети страни (нотифицирано под номер С (2002) 2889) (1)

283

2002

L 212

5

 

 

32002R1442

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1442/2002 на Комисията от 7 август 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1554/2001 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно търговията със захар, произведена във френските отвъдморски департаменти, и изравняването на ценовите условия с преференциалната сурова захар

289

2002

L 213

3

 

 

32002R1446

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1446/2002 на Комисията от 8 август 2002 година относно суспендирането и отварянето на тарифни квоти, приложими към вноса в Общността на някои преработени селскостопански продукти с произход от България и за изменение на Регламент (ЕО) № 1477/2000

291

2002

L 216

1

 

 

32002R1444

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1444/2002 на Комисията от 24 юли 2002 година за изменение на Решение 2000/115/ЕО на Комисията относно дефинициите на характеристиките, изключенията от дефинициите и регионите и областите, използвани при провеждане на проучванията на структурата на земеделските стопанства

296

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top