Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_036_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 36

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 036

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 010

59

 

 

32001D0036

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2000 година относно определянето на специални условия за внос на рибни продукти с произход от Ямайка (нотифицирано под номер С(2000) 4077) (1)

3

2001

L 010

64

 

 

32001D0037

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2000 година относно определяне на специални условия за внос на морски коремоноги с произход от Ямайка (нотифицирано под номер С(2000) 4080) (1)

8

2001

L 010

75

 

 

32001D0040

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2000 година за изменение на Решение 97/296/ЕО относно определяне на списък с трети страни, от които вносът на рибни продукти за консумация от човека е разрешен (нотифицирано под номер С(2000) 4086) (1)

11

2001

L 014

22

 

 

32001R0090

 

 

 

Регламент (ЕО) № 90/2001 на Комисията от 17 януари 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 800/1999 за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти

14

2001

L 022

39

 

 

32001D0066

 

 

 

Решение на Комисията от 23 януари 2001 година за изменение на Решение 97/296/ЕО относно определяне на списък с трети страни, от които вносът на рибни продукти за консумация от човека е разрешен (нотифицирано под номер С(2001) 128) (1)

16

2001

L 023

17

 

 

32001R0138

 

 

 

Регламент (ЕО) № 138/2001 на Комисията от 24 януари 2001 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден с Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти

18

2001

L 026

24

 

 

32001R0175

 

 

 

Регламент (ЕО) № 175/2001 на Комисията от 26 януари 2001 година за определяне на стандартите за търговия с обикновени орехи с черупки

20

2001

L 026

38

 

 

32001D0075

 

 

 

Решение на Комисията от 18 януари 2001 година относно тестване за надеждност и ефективност на ваксините срещу шап и ваксините срещу болестта син език (нотифицирано под номер С(2001) 118)

27

2001

L 031

2

 

 

32001R0216

 

 

 

Регламент (ЕО) № 216/2001 на Съвета от 29 януари 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 404/93 относно общата организация на пазара на банани

29

2001

L 035

18

 

 

32001R0245

 

 

 

Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията от 5 февруари 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно

32

2001

L 035

52

 

 

32001D0096

 

 

 

Решение на Комисията от 18 януари 2001 година за изменение за втори път на Решение 93/455/ЕИО относно одобряване на някои планове за действие в непредвидени ситуации свързани с борбата срещу болестта шап (нотифицирано под номер С(2001) 120) (1)

42

2001

L 037

1

 

 

32001R0213

 

 

 

Регламент (ЕО) № 213/2001 на Комисията от 9 януари 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на методи за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2771/1999 и (ЕО) № 2799/1999

43

2001

L 037

100

 

 

32001R0214

 

 

 

Регламент (EO) № 214/2001 на Комисията oт 12 януари 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (ОМП)

142

2001

L 039

39

 

 

32001D0106

 

 

 

Решение на Комисията от 24 януари 2001 година относно установяването на образец за списъците с елементи, одобрени от държавите-членки за целите на търговия в рамките на Общността с живи животни, сперма и ембриони и правилата, приложими при предаването на тези списъци на Комисията (нотифицирано под номер C(2001) 143) (1)

155

2001

L 041

22

 

 

32001R0283

 

 

 

Регламент (ЕО) № 283/2001 на Комисията от 9 февруари 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2000 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването при публична интервенция в сектора на говеждо и телешко месо и на Регламент (ЕО) № 2734/2000

160

2001

L 043

38

 

 

32001D0117

 

 

 

Решение на Комисията от 26 януари 2001 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и на Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/196/ЕИО и 93/197/ЕИО по отношение на вноса на еднокопитни животни от Босна и Херцеговина (нотифицирано под номер С(2001) 158) (1)

162

2001

L 046

3

 

 

32001R0312

 

 

 

Регламент (EО) № 312/2001 на Комисията от 15 февруари 2001 година относно определяне на подробни правила на прилагане за внос на маслиново масло с произход от Тунис и относно дерогация от някои разпоредби на Регламенти (EО) № 1476/95 и (EО) № 1291/2000

164

2001

L 049

13

 

 

32001D0134

 

 

 

Решение на Комисията от 14 февруари 2001 година относно решението за възможно включване на определени активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2001) 374) (1)

166

2001

L 053

23

 

 

32001D0144

 

 

 

Решение на Комисията от 12 февруари 2001 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (нотифицирано под номер С(2001) 347) (1)

169

2001

L 055

44

 

 

32001R0371

 

 

 

Регламент (ЕО) № 371/2001 на Комисията от 23 февруари 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2734/2000 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1627/89 относно изкупуване на говеждо и телешко месо чрез търг и за дерогиране или изменение на Регламент (ЕО) № 562/2000 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването на говеждо и телешко месо

171

2001

L 058

9

 

 

32001R0394

 

 

 

Регламент (ЕО) № 394/2001 на Комисията от 27 февруари 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2700/93 относно подробните правила за прилагане на премията в полза на производителите на овче и козе месо

172

2001

L 060

24

 

 

32001R0408

 

 

 

Регламент (ЕО) № 408/2001 на Комисията oт 28 февруари 2001 година за определяне на обменния курс, приложим за определени директни помощи и мерки от структурен и екологичен характер

174

2001

L 062

3

 

 

32001R0418

 

 

 

Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията от 1 март 2001 година относно разрешенията за нови добавки и нова употреба на добавките в храните за животни (1)

178

2001

L 066

29

 

 

32001R0464

 

 

 

Регламент (ЕО) № 464/2001 на Комисията от 7 март 2001 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти

186

2001

L 066

39

 

 

32001D0181

 

 

 

Решение на Комисията от 22 февруари 2001 година за изменение на приложение I към Решение 91/666/ЕИО на Съвета относно създаване на резерви в Общността на противошапни ваксини и за осъвременяване на Решение 2000/112/ЕО по отношение на разпределението на резервите от антиген между банките с антигени (нотифицирано под номер С(2001) 425) (1)

188

2001

L 067

65

 

 

32001D0183

 

 

 

Решение на Комисията от 22 февруари 2001 година относно определяне на плановете за вземане на проби и диагностичните методи за откриване и потвърждаване на някои болести по рибите и за отмяна на Решение 92/532/ЕИО (нотифицирано под номер С(2001) 426) (1)

192

2001

L 067

77

 

 

32001D0184

 

 

 

Решение на Комисията от 27 февруари 2001 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипи за производство на ембриони, одобрени от трети страни за износ на ембриони от едър рогат добитък за Общността (нотифицирано под номер С(2001) 451) (1)

204

2001

L 068

1

 

 

32001D0177

 

 

 

Решение на Комисията от 15 февруари 2001 година за изменение на Решение 97/252/ЕО относно изготвяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които е разрешен вносът в държавите-членки на мляко и млечни продукти за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2001) 378) (1)

205

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top