EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_033_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 33

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 033

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 154

2

 

 

32000R1336

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1336/2000 на Съвета от 19 юни 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2075/92 относно общата организация на пазара на суров тютюн

3

2000

L 154

5

 

 

32000R1338

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1338/2000 на Комисията от 26 юни 2000 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти

4

2000

L 155

15

 

 

32000R1353

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1353/2000 на Комисията от 26 юни 2000 година относно постоянно разрешение за добавки, временно разрешение за нови добавки, ново използване на добавки и нови препарати в храните за животни (1)

6

2000

L 156

5

 

 

32000R1365

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1365/2000 на Съвета от 19 юни 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2759/75 относно общата организация на пазара на свинско месо

19

2000

L 158

51

 

 

32000L0042

 

 

 

Директива 2000/42/ЕО на Комисията от 22 юни 2000 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

21

2000

L 163

1

 

 

32000D1445

 

 

 

Решение № 1445/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно прилагането на проучвания от въздуха и на техники за дистанционно наблюдение в земеделската статистика за периода 1999—2003 г.

46

2000

L 163

35

 

 

32000L0020

 

 

 

Директива 2000/20/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 май 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине

48

2000

L 165

16

 

 

32000R1470

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1470/2000 на Комисията от 5 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1964/82 относно определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък

50

2000

L 165

33

 

 

32000D0426

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юни 2000 година за изменение на Решение 1999/659/ЕО за определяне на индикативна заделена сума за държавите-членки на отпусканите суми от Eвропейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция Гарантиране, във връзка с мерките за развитие на селските райони за периода 2000 г.—2006 г. (нотифицирано под номер С(2000) 1648)

51

2000

L 167

8

 

 

32000R1482

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1482/2000 на Комисията от 6 юли 2000 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2301/97 за вписването на определени наименования в Регистъра на сертификатите за специфичен характер, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти

54

2000

L 167

22

 

 

32000D0428

 

 

 

Решение на Комисията от 4 юли 2000 година относно установяване на процедури за диагностициране, методи за вземане на проби и критерии за оценка на резултатите от лабораторните тестове за потвърждаване и диференциална диагноза на везикулозната болест по свинете (нотифицирано под номер С (2000) 1805) (1)

57

2000

L 169

1

 

 

32000L0029

 

 

 

Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 година относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

68

2000

L 170

12

 

 

32000D0429

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юли 2000 година за изменение на Решение 97/365/ЕО относно определяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на продукти от говеждо, свинско, овче и козе месо и месо от еднокопитни животни (нотифицирано под номер C(2000) 1844) (1)

176

2000

L 170

14

 

 

32000D0430

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юли 2000 година за изменение на Решение 1999/710/ЕО относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на мляно месо и месни заготовки (нотифицирано под номер C(2000) 1846) (1)

178

2000

L 171

1

 

 

32000R1473

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1473/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за определяне на намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита, прилагани от 1 юли 2000 година за внос в Общността на някои стоки, предмет на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета съгласно европейските споразумения за асоцииране

180

2000

L 171

11

 

 

32000R1474

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1474/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за определяне на намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита, прилагани от 1 юли 2000 г. за внос в Общността на някои стоки, предмет на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета съгласно Временното споразумение между Европейския съюз и Израел

190

2000

L 171

44

 

 

32000R1477

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1477/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за определяне на намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита, прилагани от 1 юли 2000 година за внос в Общността на някои стоки, предмет на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета съгласно Европейските споразумения за асоцииране

203

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top