EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_029_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 29

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 029

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1999

L 188

35

 

 

31999R1594

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1594/1999 на Комисията от 20 юли 1999 година за изменение на условията за разрешаване на добавка в храните за животни

3

1999

L 189

43

 

 

31999R1602

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1602/1999 на Съвета от 19 юли 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2597/97 относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене

5

1999

L 190

14

 

 

31999R1609

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1609/1999 на Комисията от 22 юни 1999 година за определяне на подробни правила за приложение на Регламент (ЕО) № 856/1999 на Съвета относно установяване на специална рамка за подпомагане на традиционните доставчици на банани от страните от АКТБ

6

1999

L 190

32

 

 

31999D0486

 

 

 

Решение на Комисията от 2 юли 1999 година за изменение на Решение 94/269/ЕО относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Колумбия (нотифицирано под номер C(1999) 1826) (текст от значение за ЕИП)

11

1999

L 190

36

 

 

31999D0487

 

 

 

Решение на Комисията от 2 юли 1999 година за изменение на Решение 98/568/ЕО относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти с произход от Гватемала (нотифицирано под номер C(1999) 1828) (текст от значение за ЕИП)

15

1999

L 192

21

 

 

31999R1621

 

 

 

Регламент (EО) № 1621/1999 на Комисията от 22 юли 1999 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 2201/96 на Съвета по отношение помощта за отглеждане на грозде за производство на някои сортове сушено грозде

18

1999

L 192

33

 

 

31999R1622

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1622/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2201/96 на Съвета относно системата за съхранение на непреработено сушено грозде и непреработени сушени смокини

30

1999

L 194

17

 

 

31999R1636

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1636/1999 на Комисията от 26 юли 1999 година относно разрешаване на нови добавки и нова употреба на добавките в храните за животни

34

1999

L 194

36

 

 

31999L0071

 

 

 

Директива 1999/71/ЕО на Комисията от 14 юли 1999 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (текст от значение за ЕИП)

42

1999

L 195

7

 

 

31999R1645

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1645/1999 на Комисията от 27 юли 1999 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

51

1999

L 197

32

 

 

31999R1666

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1666/1999 на Комисията от 28 юли 1999 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на минималните пазарни характеристики на определени сортове сушено грозде

53

1999

L 197

43

 

 

31999D0516

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юли 1999 година за изменение с обратна сила на Решение 1999/355/ЕО относно спешните мерки срещу разпространението на Anoplophora glabripennis (Motschulsky) по отношение на Китай (с изключение на Хонконг) (нотифицирано под номер С(1999) 2441)

57

1999

L 197

50

 

 

31999D0518

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юли 1999 година за изменение на Решение 94/360/ЕО на Комисията относно намалената честота на физическите проверки, които трябва да се извършват на пратки с определени продукти при внос от трети страни съгласно Директива 90/675/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(1999) 2517) (текст от значение за ЕИП)

59

1999

L 203

16

 

 

31999R1722

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1722/1999 на съвета от 29 юли 1999 година относно вноса на трици, брашно с трици и други отпадъци от пресяването, смилането или друга обработка на някои зърнени култури с произход от Алжир, Мароко и Египет, и вноса на твърда пшеница с произход от Мароко

60

1999

L 203

41

 

 

31999R1727

 

 

 

Регламент (EО) № 1727/1999 на комисията oт 28 юли 1999 година за установяване на определени подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2158/92 на Съвета относно опазването на горите на Общността от пожари

62

1999

L 203

53

 

 

31999L0074

 

 

 

Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки

74

1999

L 203

58

 

 

31999D0526

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Панама (нотифицирано под номер C(1999) 2058) (текст от значение за ЕИП)

79

1999

L 203

63

 

 

31999D0527

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Оман (нотифицирано под номер C(1999) 2059) (текст от значение за ЕИП)

84

1999

L 203

68

 

 

31999D0528

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Йемен (нотифицирано под номер C(1999) 2060) (текст от значение за ЕИП)

89

1999

L 203

73

 

 

31999D0529

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година за изменение на Решение 94/766/ЕО относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Тайван (нотифицирано под номер C(1999) 2061) (текст от значение за ЕИП)

94

1999

L 203

76

 

 

31999D0530

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година за изменение на Решение 95/453/EО за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Република Корея (нотифицирано под номер C(1999) 2062) (текст от значение за ЕИП)

97

1999

L 203

77

 

 

31999D0531

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година за изменение на Решение 97/427/EО относно определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Австралия (нотифицирано под номер C(1999) 2064) (текст от значение за ЕИП)

98

1999

L 207

13

 

 

31999L0076

 

 

 

Директива 1999/76/ЕО на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни (текст от значение за ЕИП)

99

1999

L 209

23

 

 

31999L0079

 

 

 

Директива 1999/79/ЕО на Комисията от 27 юли 1999 години за изменение на третата Директива 72/199/ЕИО на Комисията относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (текст от значение за ЕИП)

104

1999

L 210

22

 

 

31999D0555

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 1999 година относно признаване по принцип на съответствието на досиетата, предадени за подробен преглед с оглед на възможното включване на активните вещества BAS 656H (dimethenamid-p AC 900001(picolinafen), ZA 1963 (picoxystrobin) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(1999) 2276) (текст от значение за ЕИП)

109

1999

L 211

53

 

 

31999D0558

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 1999 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и на Решения 92/160/ЕИО и 93/195/ЕИО на Комисията по отношение на вноса на регистрирани коне от Еквадор (нотифицирано под номер C(1999) 2438) (текст от значение за ЕИП)

111

1999

L 216

13

 

 

31999D0567

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юли 1999 година относно установяване на образец на сертификата, посочен в член 16, параграф 1 от Директива 91/67/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(1999) 2425) (текст от значение за ЕИП)

113

1999

L 221

5

 

 

31999R1823

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1823/1999 на Комисията от 20 август 1999 година относно определяне на чувствителните производствени области и/или на групи висококачествени сортове, освободени от прилагане на програмата за обратно изкупуване на квотите за суров тютюн

118

1999

L 240

3

 

 

31999R1931

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1931/1999 на Комисията от 9 септември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

119

1999

L 240

11

 

 

31999R1932

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1932/1999 на Комисията от 9 септември 1999 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2220/85 относно определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти

127

1999

L 241

4

 

 

31999R1942

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1942/1999 на Комисията от 10 септември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

130

1999

L 241

9

 

 

31999R1943

 

 

 

Регламент (ЕС) № 1943/1999 на Комисията от 10 септември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

135

1999

L 242

20

 

 

31999D0608

 

 

 

Решение на Комисията от 10 септември 1999 година за изменение на приложенията към Директива 90/429/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговията в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (нотифицирано под номер C(1999) 2836) (текст от значение за ЕИП)

139

1999

L 242

28

 

 

31999D0609

 

 

 

Решение на Комисията от 10 септември 1999 година за изменение на Решение 94/360/EО на Комисията относно намалената честота на физическите проверки, които трябва да се извършват на пратки с определени продукти при внос от трети страни съгласно Директива 97/78/EО на Съвета (нотифицирано под номер C(1999) 2784) (текст от значение за ЕИП)

147

1999

L 242

29

 

 

31999D0610

 

 

 

Решение на Комисията от 10 септември 1999 година за признаване по принцип на съответствието на досиетата, представени за подробен преглед с оглед на възможното включване на L 91105D (carvone) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(1999) 2799) (текст от значение за ЕИП)

148

1999

L 243

12

 

 

31999D0613

 

 

 

Решение на Комисията от 10 септември 1999 година за изменение на Решения 92/260/ЕИО и 93/197/ЕИО на Комисията по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания за временно допускане и внос в Общността на регистрирани коне от Обединените арабски емирства (нотифицирано под номер C(1999) 2795) (текст от значение за ЕИП)

150

1999

L 244

41

 

 

31999R1972

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1972/1999 на Комисията от 15 септември 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3600/92 относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

152

1999

L 255

38

 

 

31999D0643

 

 

 

Решение на Комисията от 15 септември 1999 година за изменение на Решение 1999/507/EО относно определени защитни мерки по отношение на някои плодоядни прилепи и на кучета и котки с произход от Малайзия (полуостровната част) и Австралия (нотифицирано под номер C(1999) 2975) (текст от значение за ЕИП)

153

1999

L 256

48

 

 

31999R2083

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2083/1999 на комисията от 30 септември 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2273/93 относно определяне на интервенционните центрове за зърнени култури

154

1999

L 258

3

 

 

31999R2107

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2107/1999 на Комисията от 4 октомври 1999 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

156

1999

L 261

42

 

 

31999D0661

 

 

 

Решение на Комисията от 9 септември 1999 година за изменение на Решения 79/491/ЕИО и 80/765/ЕИО относно определяне код и стандартни правила за преобразуване във форма, подходяща за машинно четене на данните от основните изследвания и данните, свързани с междинни статистически изследвания на площите с лозя (нотифицирано под номер С(1999) 2703)

158

1999

L 262

3

 

 

31999R2134

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2134/1999 на комисията от 7 октомври 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 921/1999 по отношение на поемането на транспортните разходи за плодовете и зеленчуците, изтеглени от пазара и разпределени на лица, произхождащи от Косово

162

1999

L 270

33

 

 

31999D0685

 

 

 

Решение на Комисията от 7 октомври 1999 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни по отношение износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (нотифицирано под номер C(1999) 3108) (текст от значение за ЕИП)

164

1999

L 275

13

 

 

31999R2256

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2256/1999 на Комисията от 25 октомври 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1621/1999 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение помощта за отглеждане на грозде за производството на някои сортове сушено грозде

173

1999

L 275

33

 

 

31999D0697

 

 

 

Решение на Комисията от 13 октомври 1999 година за изменение на Решение 97/467/EО на Комисията относно съставянето на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (нотифицирано под номер C(1999) 3276) (текст от значение за ЕИП)

174

1999

L 279

3

 

 

31999R2278

 

 

 

Регламент (EО) № 2278/1999 на комисията oт 21 октомври 1999 година относно определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3528/86 на Съвета относно защитата на горите в Общността срещу атмосферно замърсяване

175

1999

L 280

66

 

 

31999R2317

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2317/1999 на Комисията от 29 октомври 1999 година относно изменение на елемент от спецификациите за означението Idiazábal, фигуриращо в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географските указания и наименованията за произход на основание процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92

198

1999

L 281

82

 

 

31999D0710

 

 

 

Решение на Комисията от 15 октомври 1999 година относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на мляно месо и месни заготовки (нотифицирано под номер C(1999) 3333) (текст от значение за ЕИП)

199

1999

L 287

6

 

 

31999R2377

 

 

 

Регламент (EO) № 2377/1999 на комисията от 9 ноември 1999 година относно определяне на стандартите за търговия с аспержи

202

1999

L 288

14

 

 

31999R2385

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2385/1999 на Комисията от 10 ноември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

208

1999

L 289

1

 

 

31999D0716

 

 

 

Решение на Комисията от 19 октомври 1999 година за изменение на Решение 92/486/ЕИО относно установяване на формата на сътрудничество между центъра за управление (сървър) Aнимо и държавите-членки (нотифицирано под номер C(1999) 3358) (текст от значение за ЕИП)

212

1999

L 290

5

 

 

31999R2393

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2393/1999 на Комисията от 11 ноември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

213

1999

L 290

32

 

 

31999D0724

 

 

 

Решение на Комисията от 28 октомври 1999 година за изменение на приложение II към Директива 92/118/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО (нотифицирано под номер C(1999) 3493) (текст от значение за ЕИП)

217

1999

L 291

25

 

 

31999R2419

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2419/1999 на Комисията от 12 ноември 1999 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2301/97 за вписването на определени наименования в Регистъра на сертификатите за специфичен характер, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти

226

1999

L 291

28

 

 

31999D0725

 

 

 

Решение на комисията от 22 октомври 1999 година за изменение на Решение 85/377/ЕИО относно установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (нотифицирано под номер С(1999) 3414)

228

1999

L 296

3

 

 

31999R2430

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията от 16 ноември 1999 година относно обвързването на разрешението на някои добавки от групата на кокцидиостатиците и други лекарствени вещества в храните за животни с лицата, отговарящи за пускането им в обращение (текст от значение за ЕИП)

236

1999

L 297

8

 

 

31999R2439

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2439/1999 на Комисията от 17 ноември 1999 година относно условията за разрешаване на добавките, попадащи в групата свързващи вещества, противослепващи агенти и коагуланти в храните за животни

245

1999

L 300

19

 

 

31999L0090

 

 

 

Директива 1999/90/EО на Съвета от 15 ноември 1999 година за изменение на Директива 90/539/ЕИО относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене

250

1999

L 300

25

 

 

31999D0757

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 1999 година относно изменение на Решение 97/467/EО относно съставянето на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (нотифицирано под номер C(1999) 3583) (текст от значение за ЕИП)

253

1999

L 301

6

 

 

31999D0762

 

 

 

Решение на Съвета от 15 ноември 1999 година за изменение на Решение 91/666/ЕИО относно създаване на резерви в Общността от противошапни ваксини

255

1999

L 302

26

 

 

31999D0767

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 1999 година за отмяна на Решение 98/407/EО относно някои защитни мерки по отношение на двучерупчестите мекотели и рибните продукти с произход във или идващи от Турция и за изменение на Решения 94/777/EО и 94/778/EО (нотифицирано под номер C(1999) 3761) (текст от значение за ЕИП)

257

1999

L 305

25

 

 

31999D0778

 

 

 

Решение на Съвета от 15 ноември 1999 година относно подписването на протокол относно ветеринарните въпроси, допълващ споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна

261

1999

L 305

26

 

 

21999A1130(01)

 

 

 

Протокол относно ветеринарни въпроси в допълнение към споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фaрьорските острови, от друга страна

262

1999

L 308

26

 

 

31999R2551

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2551/1999 на комисията от 2 декември 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 963/98 относно определяне на стандартите за търговия с цветно зеле (карфиол) и артишок

263

1999

L 310

7

 

 

31999R2561

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2561/1999 на Комисията от 3 декември 1999 година относно определянето на стандарти за търговията с градински грах

264

1999

L 310

11

 

 

31999R2562

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2562/1999 на Комисията от 3 декември 1999 година относно обвързването на разрешението на някои добавки от групата на антибиотиците в храните за животни с лицата, отговарящи за пускането им в обращение (текст от значение за ЕИО)

268

1999

L 315

26

 

 

31999R2593

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2593/1999 на Комисията от 8 декември 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

274

1999

L 315

39

 

 

31999D0813

 

 

 

Решение на Комисията от 16 ноември 1999 година за определяне на специални условия за внос на рибни продукти с произход от Социалистическа република Виетнам (нотифицирано под номер C(1999) 3758) (текст от значение за ЕИП)

280

Top