EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_026_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 26

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 026

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 290

25

 

 

31998L0082

 

 

 

Директива 98/82/ЕО на Комисията от 27 октомври 1998 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (текст от значение за ЕИП)

3

1998

L 291

2

 

 

31998R2329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2329/98 на Съвета от 22 октомври 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 357/79 относно статистическите изследвания на площите с лозя

33

1998

L 291

4

 

 

31998R2330

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2330/98 на Съвета от 22 октомври 1998 година относно предвиждане на предлагане на обезщетения за някои производители на мляко и млечни продукти, спрямо които са наложени временни ограничения за извършването на търговия

35

1998

L 291

15

 

 

31998R2334

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2334/98 на Комисията от 29 октомври 1998 година за определяне на специални мерки като дерогация от Регламенти (ЕИО) № 3665/87, (ЕИО) № 3719/88 и (ЕО) № 1372/95 по отношение на птичето месо

41

1998

L 293

49

 

 

31998R2365

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2365/98 на Комисията от 30 октомври 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

43

1998

L 295

3

 

 

31998R2374

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2374/98 на Комисията от 3 ноември 1998 година относно разрешаване на нови добавки в храните за животни (текст от значение за ЕИП)

44

1998

L 309

28

 

 

31998R2491

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2491/98 на Комисията от 18 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени чрез преработване на селскостопански продукти

48

1998

L 313

16

 

 

31998R2513

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2513/98 на Комисията от 20 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно предоставянето на възстановявания при износ на зърнени култури и мерките, които е необходимо да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара за зърнени култури

55

1998

L 314

19

 

 

31998D0662

 

 

 

Решение на Комисията от 16 ноември 1998 година за изменение на 97/365/ЕО относно изготвяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на продукти от говеждо, свинско, овче и козе месо и месо от еднокопитни животни (нотифицирано под номер C(1998) 3504) (текст от значение за ЕИП)

56

1998

L 315

10

 

 

31998R2520

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2520/98 на Комисията от 24 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 544/97 по отношение на сертификатите за произход за чесъна, внасян от Малайзия

58

1998

L 315

12

 

 

31998R2521

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2521/98 на Комисията от 24 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/97 за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета за определяне на стандарти за мазнините за мазане, както и на Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти

60

1998

L 317

14

 

 

31998R2527

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2527/98 на Комисията от 25 ноември 1998 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2301/97 за вписване на определени наименования в Регистъра на сертификати за специфичен характер, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти (текст от значение за ЕИП)

62

1998

L 317

47

 

 

31998D0676

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 1998 година относно признаване по принцип пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед евентуалното включване на KIF 3535 (мепанипирим), имазамокс (AC 299263), DE 570 (флорасулам), флуазолат (JV 485), Coniothyrium minitans и бензоена киселина в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер C(1998) 3514) (текст от значение за ЕИП)

68

1998

L 318

43

 

 

31998L0087

 

 

 

Директива 98/87/ЕО на Комисията от 13 ноември 1998 година за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно търговията с комбинирани фуражи (текст от значение за ЕИП)

70

1998

L 320

28

 

 

31998R2560

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2560/98 на Комисията от 27 ноември 1998 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

72

1998

L 328

6

 

 

31998R2605

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2605/98 на Комисията от 3 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1768/95 за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения

76

1998

L 329

9

 

 

31998R2619

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2619/98 на Комисията от 4 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/98 относно специалните условия за предоставяне на помощи за частно складиране на свинско месо

78

1998

L 329

17

 

 

31998R2623

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2623/98 на Комисията от 4 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1555/96 относно правила за прилагане на допълнителните вносни мита върху плодове и зеленчуци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1556/96

79

1998

L 332

9

 

 

31998D0695

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 1998 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Мексико (нотифицирано под номер С(1998) 3586) (текст от значение за ЕИП)

82

1998

L 335

8

 

 

31998R2640

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2640/98 на Комисията от 9 декември 1998 година за установяване на подробни правила за прилагане при внос на маслиново масло с произход от Тунис

90

1998

L 335

33

 

 

31998R2647

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2647/98 на Комисията от 9 декември 1998 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2330/98 на Съвета относно предвиждане на предлаганe на обезщетения за някои производители на мляко и млечни продукти, спрямо които са наложени временни ограничения за извършването на търговия и относно установяване на формуляра за заявления за обезщетение

92

1998

L 335

39

 

 

31998R2648

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2648/98 на Комисията от 9 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

98

1998

L 337

20

 

 

31998R2686

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2686/98 на Комисията от 11 декември 1998 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

100

1998

L 338

5

 

 

31998R2692

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2692/98 на Комисията от 14 декември 1998 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

104

1998

L 342

10

 

 

31998R2717

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2717/98 на Комисията от 16 декември 1998 година относно заявления за възстановяване от страна на Общността на разходи, платени от държавите-членки на организации на производители, получили предварително признаване в сектора на плодовете и зеленчуците

107

1998

L 343

8

 

 

31998R2728

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2728/98 на Комисията от 17 декември 1998 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

111

1998

L 347

19

 

 

31998R2784

 

 

 

Регламент (EО) № 2784/98 на Комисията от 22 декември 1998 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

115

1998

L 347

21

 

 

31998R2785

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2785/98 на Комисията от 22 декември 1998 година за изменение на периода на разрешаване на добавките, посочени в член 9д, параграф 3 от Директива 70/524/ЕИО на Съвета

117

1998

L 347

25

 

 

31998R2786

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2786/98 на Комисията от 22 декември 1998 година за изменение на периода на разрешаване на добавките, посочени в член 9и, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО на Съвета

121

1998

L 349

1

 

 

31998R2799

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 година за определяне на агромонетарния режим на еврото

125

1998

L 349

8

 

 

31998R2800

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2800/98 на Съвета от 15 декември 1998 година относно преходни мерки, които следва да се прилагат за Общата селскостопанска политика с оглед въвеждането на еурото

132

1998

L 349

12

 

 

31998R2802

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2802/98 на Съвета от 17 декември 1998 година относно програма за снабдяване на Руската федерация със селскостопански продукти

134

1998

L 349

36

 

 

31998R2808

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията от 22 декември 1998 година относно определяне на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство

137

1998

L 351

4

 

 

31998R2821

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2821/98 на Съвета от 17 декември 1998 година за изменение на Директива 70/524/ЕИО на Съвета във връзка с оттегляне на разрешението за някои антибиотици в добавките при храненето на животни

142

1998

L 358

107

 

 

31998L0099

 

 

 

Директива 98/99/ЕО на Съвета от 14 декември 1998 година за изменение на Директива 97/12/ЕО за изменение и актуализация на Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине

147

1999

L 004

1

 

 

31999R0012

 

 

 

Регламент (ЕО) № 12/1999 на Комисията от 7 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1921/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос на продукти от преработени плодове и зеленчуци и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3566/90

149

1999

L 005

62

 

 

31999R0038

 

 

 

Регламент (EО) № 38/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

154

1999

L 005

64

 

 

31999R0039

 

 

 

Регламент (ЕО) № 39/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2131/93 за определяне на процедурата и условията за продажба на зърнени култури, държани от интервенционните агенции

157

1999

L 008

17

 

 

31999R0083

 

 

 

Регламент (EО) № 83/1999 на Комисията от 13 януари 1999 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

158

1999

L 009

8

 

 

31999R0087

 

 

 

Регламент (ЕО) № 87/1999 на Комисията от 14 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1722/93 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламенти (ЕИО) № 1766/92 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета относно възстановяванията при производство в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза

159

1999

L 011

14

 

 

31999R0101

 

 

 

Регламент (ЕО) № 101/1999 на Комисията от 15 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло и Регламент (ЕИО) № 429/90 относно предоставянето чрез тръжна процедура на помощ за концентрирано масло, предназначено за директна консумация в Общността

164

1999

L 014

3

 

 

31999R0111

 

 

 

Регламент (ЕО) № 111/1999 на Комисията от 18 януари 1999 година относно определяне на основните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2802/98 на Съвета относно програма за снабдяване на Руската федерация със селскостопански продукти

166

1999

L 014

30

 

 

31999D0043

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 1998 година относно признаване по принцип пълнотата на досиетата, представени за подробна проверка с оглед евентуалното включване на CGA 279202 (трифлоксистробин), клефоксидим (BAS 625H), етоксазол и железен фосфат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер C(1998) 4355) (текст от значение за ЕИП)

180

1999

L 016

19

 

 

31999R0124

 

 

 

Регламент (ЕО) № 124/1999 на Комисията от 20 януари 1999 година относно изменение на Регламенти (ЕИО) № 1589/87, (ЕИО) № 429/90, (ЕИО) № 1158/91, (ЕИО) № 3378/91, (ЕИО) № 3398/91 и (ЕО) № 2571/97 по отношение на срока за подаване на оферти за търгове

182

1999

L 025

1

 

 

31998L0095

 

 

 

Директива 98/95/ЕO на Съвета от 14 декември 1998 година за изменение, по отношение на консолидирането на вътрешния пазар, генетично модифицираните растителни сортове и растителните генетични ресурси, на Директиви 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 66/403/ЕИО, 69/208/ЕИО, 70/457/ЕИО и 70/458/ЕИО относно търговията със семена от цвекло, фуражни култури, зърнени култури, посадъчен материал от картофи, семена от маслодайни и влакнодайни култури и зеленчуци и относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове

184

1999

L 025

27

 

 

31998L0096

 

 

 

Директива 98/96/EО на Съвета от 14 декември 1998 година относно изменение, inter alia, по отношение на неофициалните полски инспекции, на Директиви 66/400/EИО, 66/401/EИО, 66/402/EИО, 66/403/EИО, 69/208/EИО, 70/457/EИО и 70/458/EИО относно търговията със семена от цвекло, фуражни култури, зърнени култури, посадъчен материал от картофи, семена от маслодайни и влакнодайни култури и семена от зеленчуци и общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове

210

1999

L 036

14

 

 

31999R0294

 

 

 

Регламент (ЕО) № 294/1999 на Комисията от 9 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2334/98 относно определяне на специални мерки като дерогация от Регламенти (ЕИО) № 3665/87, (ЕИО) № 3719/88 и (ЕО) № 1372/95 по отношение на птичето месо

217

1999

L 036

21

 

 

31999D0120

 

 

 

Решение на Комисията от 27 януари 1999 година за съставяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животински черва (нотифицирано под номер C(1999) 196) (текст от значение за ЕИП)

219

1999

L 043

6

 

 

31999R0344

 

 

 

Регламент (ЕО) № 344/1999 на Комисията от 16 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1439/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа на продукти в сектора на овчето и козето месо

246

1999

L 046

13

 

 

31999R0378

 

 

 

Регламент (EО) № 378/1999 на Комисията от 19 февруари 1999 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

247

1999

L 046

15

 

 

31999R0379

 

 

 

Регламент (ЕО) № 379/1999 на Комисията от 19 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

249

1999

L 050

26

 

 

31999L0008

 

 

 

Директива 1999/8/EО на Комисията от 18 февруари 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури

250

1999

L 054

21

 

 

31999D0164

 

 

 

Решение на Комисията от 17 февруари 1999 година за невключване на DNOC като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията, дадени на съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(1999) 332) (текст от значение за ЕИП)

251

1999

L 056

8

 

 

31999R0464

 

 

 

Регламент (ЕО) № 464/1999 на Комисията от 3 март 1999 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на режима на помощ за сини сливи

253

Top