EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_023_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 23

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 023

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 297

3

 

 

31997R2138

 

 

 

Рeгламент (ЕО) № 2138/97 на Комисията от 30 октомври 1997 година относно определяне на границите на еднородните производствени зони на маслиново масло

3

1997

L 299

1

 

 

31997R2181

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2181/97 на Комисията от 3 ноември 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/97 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета относно определяне на стандарти за мазнините за мазане, както и на Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти

45

1997

L 303

1

 

 

31997R2199

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2199/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/96 относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци

47

1997

L 303

3

 

 

31997R2200

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2200/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година относно подобряването на общностното производство на ябълки, круши, праскови и нектарини

49

1997

L 303

12

 

 

31997D0747

 

 

 

Решение на Комисията от 27 октомври 1997 година за определяне на равнищата и честотата на вземане на проби, предвидени от Директива 96/23/EО на Съвета относно наблюдение на някои вещества и остатъци от тях в определени продукти от животински произход (1)

51

1997

L 307

33

 

 

31997D0757

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 1997 година относно установяване на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Мадагаскар (текст от значение за EИП)

55

1997

L 315

3

 

 

31997R2288

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2288/97 на Комисията от 18 ноември 1997 година за определяне на стандарти за търговия с чесън

60

1997

L 319

8

 

 

31997R2301

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2301/97 на Комисията от 20 ноември 1997 година за вписването на определени наименования в Регистъра на сертификатите за специфичен характер, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти (1)

64

1997

L 322

33

 

 

31997R2325

 

 

 

Регламент (EО) № 2325/97 на Комисията от 24 ноември 1997 година относно допълнение на приложението към Регламент (EО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета (1)

66

1997

L 323

1

 

 

31997R2326

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2326/97 на Комисията от 25 ноември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 32/82 относно определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

69

1997

L 323

19

 

 

31997R2331

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2331/97 на Комисията от 25 ноември 1997 година относно установяване на специални условия за предоставяне на възстановяване при износ по отношение на някои продукти от свинско месо

72

1997

L 323

31

 

 

31997D0794

 

 

 

Решение на Комисията от 12 ноември 1997 година за установяване на някои подробни правила по отношение прилагането на Директива 91/496/EИО на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветернарните проверки на живи животни, внасяни в Общността от трети страни (1)

77

1997

L 330

12

 

 

31997R2390

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2390/97 на Комисията от 1 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2213/83 относно определяне на стандарти за качество на зрял кромид лук и цикория-витлуф

83

1997

L 330

19

 

 

31997D0805

 

 

 

Решение на Комисията от 26 ноември 1997 година относно някои защитни мерки по отношение на определени рибни продукти с произход от Китай и за изменение на Решение 97/368/EО (1)

84

1997

L 331

3

 

 

31997R2396

 

 

 

Регламент (EО) № 2396/97 на Комисията от 2 декември 1997 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои наименования в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

86

1997

L 341

3

 

 

31997R2467

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2467/97 на Комисията от 11 декември 1997 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/97 на Съвета относно подобряването на общностното производство на ябълки, круши, праскови и нектарини

88

1997

L 341

8

 

 

31997R2469

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2469/97 на Комисията от 11 декември 1997 година относно изменение на Регламенти (ЕИО) № 1964/82 за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено говеждо месо, (ЕИО) № 3846/87, въвеждащ номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановяване при износ, и (ЕО) № 1445/95 относно правилата за прилагане на режима на разрешенията за внос и износ в сектора говеждо и телешко месо

91

1997

L 343

17

 

 

31997R2494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2494/97 на Комисията от 12 декември 1997 година относно издаване на лицензии за внос на ориз, попадащ под код по КН 1006 и с произход отвъдморските страни и територии в съответствие със специфичните мерки, въведени с Регламент (ЕО) № 2352/97

104

1997

L 343

18

 

 

31997R2495

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2495/97 на Комисията от 12 декември 1997 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1460/96 за установяване на подробни правила за изпълнение на преференциалните търговски мерки, прилагани за някои стоки, получени след преработката на селскостопански продукти, предвидени в член 7 от Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

105

1997

L 346

41

 

 

31997R2520

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2520/97 на Комисията от 15 декември 1997 година относно адаптиране на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на кодовете от комбинираната номенклатура за домати и десертно грозде

106

1997

L 346

46

 

 

31997R2523

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2523/97 на Комисията от 16 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1014/90 относно установяване на подробни правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки (1)

107

1997

L 347

6

 

 

31997R2536

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2536/97 на Съвета от 16 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 338/91 за определяне на стандарта на Общността за качество за пресни и охладени кланични трупове на овце и Регламент (ЕИО) № 2137/92 относно скàла на Общността за класификация на кланичните трупове на овце и определяне на стандарта на Общността за качеството на пресни и охладени кланични трупове на овце

109

1997

L 347

42

 

 

31997L0071

 

 

 

Директива 97/71/ЕО на Комисията от 15 декември 1997 година за изменение на приложенията към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, хранителните продукти от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

110

1997

L 351

12

 

 

31997R2596

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2596/97 на Съвета от 18 декември 1997 година относно продължаване на срока по член 149, параграф 1 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

113

1997

L 351

13

 

 

31997R2597

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 година относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене

114

1997

L 351

67

 

 

31997D0865

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 1997 година относно признаване по принцип съответствието на досиетата, представени за подробен преглед с оглед евентуалното включване на CGA 245704, флазасулфурон, вируса Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis, имазосулфурон, пиметрозин и сулфосулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

117

1997

L 353

8

 

 

31997R2616

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2616/97 на Комисията от 16 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

119

1997

L 353

43

 

 

31997D0869

 

 

 

Решение на Комисията от 11 декември 1997 година за изменение на Решение 97/467/EО относно съставянето на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (1)

124

1997

L 353

47

 

 

31997D0871

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 1997 година за изменение на Решение 97/467/EО относно съставянето на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (1)

126

1997

L 356

57

 

 

31997D0876

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 1997 година за установяване на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Индия (1)

128

1998

L 001

9

 

 

31998D0003

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1997 година за изменение на Решение 96/411/EО относно подобряването на земеделската статистика на Общността

133

1998

L 002

12

 

 

31998D0008

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 1997 година за списъка с предприятия на Федеративна република Югославия, одобрен за целите на вноса на прясно месо в Общността (1)

134

1998

L 003

12

 

 

31998D0009

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 1997 година за изменение на Решение 97/569/ЕО относно съставяне с временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (1)

136

1998

L 003

14

 

 

31998D0010

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 1997 година относно съставяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на продукти, приготвени от месо от едър рогат добитък, свине, еднокопитни и овце и кози (1)

138

1998

L 004

63

 

 

31998D0012

 

 

 

Решение на Комисията от 15 декември 1997 година за изменение за четвърти път на Директива 82/894/EИО на Съвета относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността и за временно изменение честотата за уведомяване за спонгиформна енцефалопатия по говедата (1)

140

1998

L 010

28

 

 

31997L0077

 

 

 

Директива 97/77/ЕО на Съвета от 14 декември 1997 година за изменение на Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО относно статистическите изследвания, които следва да бъдат извършени в областта на свиневъдството, говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

141

1998

L 011

11

 

 

31998R0121

 

 

 

Регламент (ЕО) № 121/98 на Комисията от 16 януари 1998 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

144

1998

L 015

6

 

 

31998R0134

 

 

 

Регламент (EО) № 134/98 на Комисията от 20 януари 1998 година относно допълнение на приложението към Регламент (EО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (1)

148

1998

L 018

3

 

 

31998R0148

 

 

 

Рeгламент (ЕО) № 148/98 на Комисията от 22 януари 1998 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2005/97 на Съвета относно установяване на определени правила за прилагане на специален режим при вноса на маслиново масло с произход от Алжир

150

1998

L 018

7

 

 

31998R0152

 

 

 

Рeгламент (ЕО) № 152/98 на Комисията от 22 януари 1998 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2006/97 на Съвета относно установяване на определени правила за прилагане на специалeн режим при вноса на маслиново масло с произход от Мароко

151

1998

L 020

20

 

 

31998R0195

 

 

 

Регламент (EО) № 195/98 на Комисията от 26 януари 1998 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (1)

152

1998

L 021

5

 

 

31998R0202

 

 

 

Регламент (ЕО) № 202/98 на Комисията от 26 януари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 4056/87 относно определяне на методите за анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на процедура за износ на стоки, които не са обхванати от приложение II към Договора

154

1998

L 021

6

 

 

31998R0203

 

 

 

Регламент (ЕО) № 203/98 на Комисията от 26 януари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 4154/87 относно определяне на методите за анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагане на процедурата за внос на стоки, получени от преработката на земеделски продукти

155

1998

L 024

9

 

 

31997L0078

 

 

 

Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 година за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни

156

1998

L 024

31

 

 

31997L0079

 

 

 

Директива 97/79/EО на Съвета от 18 декември 1997 година за изменение на Директиви 71/118/EИО, 72/462/EИО, 85/73/EИО, 91/67/EИО, 91/492/EИО, 91/493/EИО, 92/45/EИО и 92/118/EИО по отношение организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въвеждани в Общността от трети страни

178

1998

L 025

96

 

 

31998D0103

 

 

 

Решение на Комисията от 26 януари 1998 година за изменение на Решение 97/467/EО относно определяне на временен списък на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (1)

180

1998

L 027

47

 

 

31998D0109

 

 

 

Решение на Комисията от 2 февруари 1998 година относно разрешаване на държавите-членки временно да предприемат спешни мерки срещу разпространяването на Thrips palmi Karny по отношение на Тайланд

182

1998

L 028

3

 

 

31998R0280

 

 

 

Регламент (ЕО) № 280/98 на Комисията от 3 февруари 1998 година за дерогиране от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция

185

1998

L 028

5

 

 

31998R0282

 

 

 

Рeгламент (ЕО) № 282/98 на Комисията от 3 февруари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

186

1998

L 038

10

 

 

31998D0139

 

 

 

Решение на Комисията от 4 февруари 1998 година относно определяне на някои подробни правила, свързани с проверките на място във ветеринарната област, извършвани от експерти на Комисията в държавите-членки (1)

190

1998

L 038

14

 

 

31998D0140

 

 

 

Решение на Комисията от 4 февруари 1998 година относно определяне на някои подробни правила, свързани с проверките на място във ветеринарната област, извършвани от експерти на Комисията в трети страни (1)

194

1998

L 042

61

 

 

31998D0144

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 1998 година за изменение на Решение 88/566/ЕИО на Комисията за установяване на списък на продуктите, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета в резултат от присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция

197

1998

L 046

13

 

 

31998D0147

 

 

 

Решение на Комисията от 13 февруари 1998 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури, произхождащи от Бангладеш (1)

199

1998

L 052

8

 

 

31998R0411

 

 

 

Регламент (ЕО) № 411/98 на Съвета от 16 февруари 1998 година относно допълнителни стандарти за защита на животните, прилагани към превозните средства, използвани за транспортиране на добитък при пътувания, надвишаващи осем часа

204

1998

L 052

18

 

 

31998R0417

 

 

 

Регламент (ЕО) № 417/98 на Комисията от 20 февруари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 429/90 относно предоставянето чрез тръжна процедура на помощ за концентрирано масло, предназначено за пряка консумация в Общността

208

1998

L 052

21

 

 

31998R0420

 

 

 

Регламент (ЕО) № 420/98 на Комисията от 20 февруари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1756/93 за определяне на правопораждащия факт за селскостопанския обменен курс, прилаган за млякото и млечните продукти

209

1998

L 053

3

 

 

31998R0426

 

 

 

Регламент (ЕО) № 426/98 на Комисията от 23 февруари 1998 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

212

1998

L 053

23

 

 

31998D0163

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 1998 година за изменение на Решение 97/569/EО относно съставяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (1)

215

1998

L 060

78

 

 

31998R0494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 494/98 на Комисията от 27 февруари 1988 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета относно прилагането на минимални административни санкции в рамките на системата за идентифициране и регистриране на едрия рогат добитък

218

1998

L 062

37

 

 

31998D0168

 

 

 

Решение на Комисията от 16 февруари 1998 година за изменение на Решение 93/70/ЕИО относно кодифициране на съобщението Анимо за включване на определени типове отпадни продукти от бозайници (1)

220

1998

L 063

16

 

 

31998R0505

 

 

 

Регламент (ЕО) № 505/98 на Комисията от 3 март 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1274/91 относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца

222

1998

L 065

31

 

 

31998D0179

 

 

 

Решение на Комисията от 23 февруари 1998 година за определяне на подробни правила за вземане на официални проби за мониторинга на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (1)

224

1998

L 082

14

 

 

31998R0613

 

 

 

Регламент (ЕО) № 613/98 на Комисията от 18 март 1998 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

228

1998

L 082

35

 

 

31998R0618

 

 

 

Регламент (ЕО) № 618/98 на Комисията от 18 март 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/97 относно определяне на правила за прилагане в сектора на свинското месо на режима, предвиден в Регламент (ЕО) № 3066/95 на Съвета, и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 2698/93 и (ЕО) № 1590/94

232

1998

L 082

44

 

 

31998D0219

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 1998 година за изменение на Решение 97/467/EО относно определяне на временен списък с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (1)

233

1998

L 082

47

 

 

31998D0220

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 1998 година за изменение на Решение 97/569/EО относно съставяне на временни списъци с предприятия в трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на месни продукти (1)

236

1998

L 082

50

 

 

31998D0222

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 1998 година за изменение на Решение 92/486/EИО относно установяване на формата на сътрудничество между центъра за управление (сървър) Анимо и държавите-членки (1)

238

1998

L 085

3

 

 

31998R0623

 

 

 

Регламент (ЕО) № 623/98 на Комисията от 19 март 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/97 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета относно определяне на стандарти за мазнините за мазане и Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти

239

1998

L 087

8

 

 

31998R0644

 

 

 

Регламент (EО) № 644/98 на Комисията от 20 март 1998 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (EИО) № 2081/92 на Съвета (1)

242

1998

L 087

14

 

 

31998D0227

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 1998 година за изменение на Решения 95/409/EО, 95/410/EО и 95/411/EО относно методите, които следва да се използват за микробиологични тестове, които следва да бъдат предприети за месо, предназначено за Финландия и Швеция

244

1998

L 096

45

 

 

31998D0242

 

 

 

Решение на Комисията от 20 март 1998 година относно признаване по принцип на съответствието на досиетата, представени за подробна проверка с оглед евентуалното включване на цихалофоп-бутил, пирафлуфен-етил и азафенидин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

247

1998

L 102

21

 

 

31998R0738

 

 

 

Регламент (ЕО) № 738/98 на Комисията от 1 април 1998 година относно временна дерогация от Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

249

1998

L 102

22

 

 

31998R0739

 

 

 

Регламент (ЕО) № 739/98 на Комисията от 1 април 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2331/97 относно установяване на специални условия за предоставяне на възстановяване при износ по отношение на някои продукти от свинско месо

250

1998

L 105

7

 

 

31998R0759

 

 

 

Регламент (ЕО) № 759/98 на Комисията от 3 април 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

251

1998

L 111

65

 

 

31998R0774

 

 

 

Регламент (ЕО) № 774/98 на Комисията от 8 април 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2342/92 относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1544/79

252

1998

L 117

2

 

 

31998R0823

 

 

 

Регламент (ЕО) № 823/98 на Комисията от 20 април 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 461/93 относно определяне на подробни правила за скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на овце

254

1998

L 117

13

 

 

31998D0269

 

 

 

Решение на Комисията от 7 април 1998 година относно отнемането на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи динотерб като активно вещество (1)

256

1998

L 117

15

 

 

31998D0270

 

 

 

Решение на Комисията от 7 април 1998 година относно отнемането на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи фенвалерат като активно вещество (1)

258

1998

L 118

1

 

 

31998D0258

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 1998 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти

259

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top