EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_016_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 16

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 016

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1994

L 284

26

 

 

31994R2659

 

 

 

Регламент (EО) № 2659/94 на Комисията oт 31 октомври 1994 година относно подробни правила за предоставяне на помощ за частно складиране за сирената Grana padano, Parmigiano-Reggiano и Provolone

3

1994

L 285

5

 

 

31994R2675

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2675/94 на Комисията от 3 ноември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1014/90 относно установяване на подробни правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки

6

1994

L 287

7

 

 

31994R2701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2701/94 на Комисията от 7 ноември 1994 година за изменение на приложения I, II и III и IV към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

8

1994

L 287

19

 

 

31994R2703

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2703/94 на Комисията от 7 ноември 1994 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

19

1994

L 288

7

 

 

31994R2713

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2713/94 на Комисията от 8 ноември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2053/89 относно определянето на подробни правила за прилагането на системата на минимална цена при внос на някои преработени череши

22

1994

L 288

9

 

 

31994R2714

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2714/94 на Комисията от 8 ноември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2054/89 относно определянето на подробни правила за прилагането на системата на минимална цена при внос за сушеното грозде

24

1994

L 288

48

 

 

31994D0723

 

 

 

Решение на Комисията от 26 октомври 1994 година относно изменение на глава 3 от приложение I към Директива 92/118/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО (текст от значение за ЕИП)

26

1994

L 298

24

 

 

31994R2813

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2813/94 на Комисията от 18 ноември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2837/93 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета по отношение на поддържането на маслинови горички в традиционните площи за отглеждане на маслини

29

1994

L 304

18

 

 

31994R2883

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2883/94 на Комисията от 28 ноември 1994 година относно изготвянето на прогнозен баланс на снабдяване на Канарските острови със селскостопански продукти, предмет на специални мерки, предвидени в членове 2, 3, 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 1601/92 на Съвета

30

1994

L 305

31

 

 

31994D0766

 

 

 

Решение на Комисията от 21 ноември 1994 година относно определяне на специални условия за вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Тайван

38

1994

L 305

36

 

 

31994D0767

 

 

 

Решение на Комисията от 21 ноември 1994 година относно изменение на Решение 93/387/ЕИО относно определяне на специални условия за внос на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Мароко

43

1994

L 307

56

 

 

31994R2926

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2926/94 на Комисията от 30 ноември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2177/92 относно определянето на подробни правила за прилагането на специален режим на снабдяване със захар на Азорските и Канарските острови и на островите Мадейра, както и на Регламент (ЕИО) № 1713/93 относно земеделските обменни курсове в сектора на захарта

44

1994

L 312

35

 

 

31994D0777

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 1994 година относно определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Турция (текст от значение за ЕИП)

45

1994

L 316

2

 

 

31994R2991

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета от 5 декември 1994 година за определяне на стандарти за масла за мазане

51

1994

L 323

15

 

 

31994R3059

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3059/94 на Комисията от 15 декември 1994 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

57

1994

L 328

1

 

 

31994R3094

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3094/94 на Съвета от 12 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 4045/89 относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата на финансиране чрез Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция Гарантиране

60

1994

L 328

12

 

 

31994R3098

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3098/94 на Комисията от 19 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2825/93 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки

64

1994

L 328

19

 

 

31994R3103

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3103/94 на Комисията от 19 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/94 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 399/94 на Съвета относно специфични мерки за сушеното грозде

65

1994

L 330

31

 

 

31994R3122

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3122/94 на Комисията от 20 декември 1994 година относно критериите за анализ на риска по отношение на селскостопанските продукти, за които се отпускат възстановявания

66

1994

L 330

39

 

 

31994R3125

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3125/94 на Комисията от 20 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1722/93 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 1766/92 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета относно възстановяванията при производство в сектора на зърнените култури и ориза

68

1994

L 330

43

 

 

31994R3127

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3127/94 на Комисията от 20 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2967/85 за определяне на подробни правила за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине

71

1994

L 330

48

 

 

31994R3129

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3129/94 на Комисията от 20 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2273/93 относно определяне на интервенционните центрове за зърнени култури след присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция

74

1994

L 335

54

 

 

31994R3175

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3175/94 на Комисията от 21 декември 1994 година за определяне на подробни правила за прилагане на специалния режим на снабдяване със зърнени продукти на малките острови в Егейско море и за установяване на прогнозен баланс

77

1994

L 337

66

 

 

31994R3223

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 година относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци

79

1994

L 338

1

 

 

31994R3231

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3231/94 на Съвета от 22 декември 1994 година относно прилагане на някои мерки, произтичащи от договореностите по силата на член XXIV, параграф 6 от споразумението ГАТТ, както и на други мерки за опростяване

85

1994

L 338

16

 

 

31994R3235

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3235/94 на Съвета от 20 декември 1994 година относно изменение, в резултат на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция, на определени разпоредби в земеделския сектор, които предвиждат частично финансиране на някои мерки в полза на новите държави-членки

96

1994

L 338

48

 

 

31994R3239

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3239/94 на Комисията от 21 декември 1994 година за изменение на различни регламенти в секторите на яйцата и птичето месо, с оглед на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция

98

1994

L 341

48

 

 

31994R3304

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3304/94 на Комисията от 21 декември 1994 година за изменение на някои регламенти относно зърнените култури и ориза в резултат на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция

102

1994

L 352

15

 

 

31994D0837

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 1994 година относно определяне на специални условия за одобрение на центровете за преопаковане, посочени в Директива 77/99/ЕИО на Съвета и на правила за маркиране на продуктите, които излизат от тях

103

1994

L 354

16

 

 

31994L0079

 

 

 

Директива 94/79/ЕО на Комисията от 21 декември 1994 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

104

1994

L 366

1

 

 

31994R3378

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3378/94 на Европейския Парламент и Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89 относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки и на Регламент (ЕИО) № 1601/91 относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти вследствие, като резултат от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори

120

1994

L 371

14

 

 

31994D0953

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 1994 година за изменение за трети път на Директива 91/68/ЕИО на Съвета за ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността

122

1994

L 371

29

 

 

31994D0963

 

 

 

Решение на Комисията от 28 декември 1994 година относно определяне статута на Финландия като страна, в която не се практикува ваксиниране срещу нюкасълската болест

123

1994

L 371

30

 

 

31994D0964

 

 

 

Решение на Комисията от 28 декември 1994 година относно одобряване на плана за одобрение на предприятията, представен от Финландия, за търговията в Общността с домашни птици и яйца за люпене

124

1994

L 371

36

 

 

31994D0968

 

 

 

Решение на Комисията от 28 декември 1994 година относно одобрение на оперативната програма за контрол на салмонелите при някои живи животни и животински продукти, представена от Финландия

125

1994

L 378

11

 

 

31994D0984

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 1994 година относно определяне на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса на прясно месо от домашни птици от някои трети страни (текст от значение за ЕИП)

127

1995

L 031

6

 

 

31995R0267

 

 

 

Регламент (EО) № 267/95 на Комисията от 9 февруари 1995 година за изменение на Регламент (EИО) № 1756/93 за определяне на правопораждащите факти за селскостопанския обменен курс, прилаган за млякото и млечните продукти

133

1995

L 035

8

 

 

31995R0299

 

 

 

Регламент (ЕО) № 299/95 на Комисията от 14 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 584/75 по отношение на изискванията за освобождаване на тръжна гаранция за възстановявания при износ на ориз

135

1995

L 036

1

 

 

31995R0306

 

 

 

Регламент (ЕО) № 306/95 на Комисията от 15 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3515/92 за определяне на общи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1055/77 на Съвета относно съхранението и движението на продукти, изкупени от интервенционна агенция

136

1995

L 042

32

 

 

31995D0030

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 1995 година относно определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Мароко (текст от значение за ЕИП)

137

1995

L 046

31

 

 

31995R0455

 

 

 

Регламент (ЕО) № 455/95 на Комисията от 28 февруари 1995 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1547/87 и (ЕИО) № 1589/87 по отношение на изкупуването на масло от интервенционните агенции и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2191/81 и (ЕИО) № 570/88 по отношение на предоставянето на помощ за закупуването и продажбата на масло по намалени цени на някои категории потребители и преработвателни предприятия

149

1995

L 048

21

 

 

31995D0035

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 1994 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко за режима на внос в Общността на домати и тиквички, произхождащи и внасяни от Мароко

152

1995

L 048

22

 

 

21995A0303(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко относно режима на внос в Европейската общност на домати и тиквички с произход и внасяни от Кралство Мароко

153

1995

L 049

50

 

 

31995R0491

 

 

 

Регламент (ЕО) № 491/95 на Комисията от 3 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3600/92 и Регламент (ЕО) № 933/94, по-специално относно включването на определените държавни органи и производители от Австрия, Финландия и Швеция в изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

157

1995

L 051

13

 

 

31995D0045

 

 

 

Решение на Комисията от 20 февруари 1995 година относно списъка на предприятията в Бивша югославска република Македония, одобрени за целите на вноса на прясно месо в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)

160

1995

L 056

1

 

 

31995R0553

 

 

 

Регламент (ЕО) № 553/95 на Комисията от 13 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци

162

1995

L 067

30

 

 

31995L0006

 

 

 

Директива 95/6/ЕО на Комисията от 20 март 1995 година за изменение на приложения I и II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури

164

1995

L 070

2

 

 

31995R0671

 

 

 

Регламент (ЕО) № 671/95 на Комисията от 29 март 1995 година за разпределяне на специфични референтни количества на някои производители на мляко и млечни продукти в Австрия и Финландия

167

1995

L 070

27

 

 

31995D0090

 

 

 

Решение на Комисията от 17 март 1995 година относно определяне на специални условия на внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Албания (текст от значение за ЕИП)

169

1995

L 071

3

 

 

31995R0684

 

 

 

Регламент (ЕО) № 684/95 на Съвета от 27 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 603/95 относно общата организация на пазара на сух фураж

173

1995

L 071

25

 

 

31995R0690

 

 

 

Регламент (ЕО) № 690/95 на Комисията от 30 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1091/94 за формулиране на подробни правила за изпълнението на Регламент (ЕИО) № 3528/86 на Съвета относно защитата на горите в Общността срещу атмосферно замърсяване

175

1995

L 071

52

 

 

31995R0693

 

 

 

Регламент (ЕО) № 693/95 на Комисията от 30 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1756/93 за определяне на правопораждащите факти за селскостопанския обменен курс, прилаган за млякото и млечните продукти

197

1995

L 073

13

 

 

31995R0711

 

 

 

Регламент (ЕО) № 711/95 на Съвета от 27 март 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2075/92 относно общата организация на пазара на суров тютюн

199

1995

L 075

28

 

 

31995D0098

 

 

 

Решение на Комисията от 13 март 1995 година относно определяне на статута на Швеция като страна, която не извършва ваксинация срещу нюкясълска болест (текст от значение за ЕИП)

201

1995

L 076

16

 

 

31995D0099

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 1995 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ

202

1995

L 079

12

 

 

31995R0786

 

 

 

Регламент (ЕО) № 786/95 на Комисията от 6 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1274/91 относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца

205

1995

L 080

17

 

 

31995R0796

 

 

 

Регламент (ЕО) № 796/95 на Комисията от 7 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1858/93 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета по отношение на режима на компенсаторни помощи за загубите на приходи от търговия в сектора на бананите

206

1995

L 080

50

 

 

31995D0117

 

 

 

Решение на Комисията от 30 март 1995 година относно определяне на критериите за изследване за откриване на нюкясълска болест у домашните птици, предназначени за клане от надзорните зони, в приложение на член 5, параграф 3 от Директива 91/494/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

208

1995

L 091

2

 

 

31995R0879

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 879/95 на Комисията от 21 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3447/90 на Комисията относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо

210

1995

L 091

35

 

 

31995L0009

 

 

 

Директива 95/9/ЕО на Комисията от 7 април 1995 година за изменение на Директива 94/39/ЕО за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (текст от значение за ЕИП)

213

1995

L 100

22

 

 

31995D0151

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 1995 година за изменение на Решение 93/494/ЕИО на Комисията относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Фарьорските острови (текст от значение за ЕИП)

217

1995

L 103

20

 

 

31995R1021

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1021/95 на Комисията от 5 май 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 890/78 за установяване на подробни правила за сертифицирането на хмел (текст от значение за ЕИП)

220

1995

L 105

44

 

 

31995D0161

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 1995 година относно определяне на допълнителни гаранции по отношение на салмонелата за пратките кокошки носачки за Финландия и Швеция

222

1995

L 107

5

 

 

31995R1054

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1054/95 на Комисията от 11 май 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2723/87 за определяне на специални подробни правила за прилагането на система за възстановявания при износ на зърнени култури, изнасяни под формата на тестени изделия, включени в подпозиции 19021100 и 190219 на Комбинираната номенклатура

225

1995

L 108

84

 

 

31995D0165

 

 

 

Решение на Комисията от 4 май 1995 година относно определяне на единни критерии за предоставяне на дерогации на някои предприятия, които произвеждат продукти на млечна основа

231

1995

L 109

1

 

 

31995R1084

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1084/95 на Комисията от 15 май 1995 година за премахване на защитната мярка, приложима спрямо вноса на чесън с произход от Тайван и заместването ѝ със сертификат за произход

234

1995

L 110

9

 

 

31995R1102

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1102/95 на Комисията от 16 май 1995 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

237

1995

L 116

41

 

 

31995D0173

 

 

 

Решение на Комисията от 7 март 1995 година относно определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Перу (текст от значение за ЕИП)

241

1995

L 117

23

 

 

31995D0176

 

 

 

Решение на Комисията от 6 април 1995 година относно изменение на приложения В и Г към Директива 92/65/ЕИОза определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО

247

1995

L 117

30

 

 

31995D0177

 

 

 

Решение на Комисията от 12 май 1995 година за изменение на Решение 94/200/ЕО относно определяне на специалните условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Еквадор (текст от значение за ЕИП)

255

1995

L 117

35

 

 

31995D0178

 

 

 

Решение на Комисията от 12 май 1995 година за изменение на Решение 94/325/ЕО на Комисията за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Тайланд (текст от значение за ЕИП)

260

Top