EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_013_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 13

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 013

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 151

38

 

 

31993D0365

 

 

 

Решение на Комисията от 2 юни 1993 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно термично обработен дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на специфичните мерки, отнасящи се до системата за маркиране, която следва да се прилага за термично обработен дървен материал

3

1993

L 154

46

 

 

31993R1571

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1571/93 на Съвета от 14 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция Гарантиране

7

1993

L 158

16

 

 

31993R1662

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1662/93 на Комисията от 29 юни 1993 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета по отношение на защитните мерки в сектора на бананите

9

1993

L 159

94

 

 

31993R1713

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1713/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно установяване на специални подробни правила за прилагане на селскостопанския обменен курс в сектора на захарта

11

1993

L 159

103

 

 

31993R1718

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1718/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно правопораждащия факт за селскостопанските обменни курсове, използвани в сектора на семената

16

1993

L 159

112

 

 

31993R1722

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 1766/82 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета относно възстановяванията при производство в сектора на зърнените култури и ориза

17

1993

L 161

48

 

 

31993R1756

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1756/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно определяне на правопораждащите факти за селскостопанския обменен курс, приложим в сектора на млякото и млечните продукти

28

1993

L 163

9

 

 

31993R1785

 

 

 

Регламент (EИО) № 1785/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно правопораждащите факти на селскостопанските обменни курсове, използвани в сектора на влакнодайните растения

36

1993

L 163

22

 

 

31993R1793

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1793/93 на Комисията от 30 юни 1993 година относно правопораждащия факт за селскостопанските обменни курсове, използвани в сектора на хмела

38

1993

L 166

40

 

 

31993D0387

 

 

 

Решение на Комисията от 7 юни 1993 година относно определяне на специални условия за внос на живи морски двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Мароко

39

1993

L 168

35

 

 

31993R1848

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1848/93 на Комисията от 9 юли 1993 година за установяване подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителните продукти

45

1993

L 170

5

 

 

31993R1858

 

 

 

Регламент (EИО) № 1858/93 на Комисията от 9 юли 1993 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EИО) № 404/93 на Съвета по отношение на схемата за компенсаторни помощи за загубите на приходи от търговията в сектора на бананите

47

1993

L 175

21

 

 

31993L0052

 

 

 

Директива 93/52/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 година за изменение на Директива 89/556/ЕИО относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

52

1993

L 175

23

 

 

31993L0053

 

 

 

Директива 93/53/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 година за въвеждане на минимални мерки на Общността за борба с някои болести по рибите

54

1993

L 175

34

 

 

31993L0054

 

 

 

Директива 93/54/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 година за изменение на Директива 91/67/EИО за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях

66

1993

L 179

2

 

 

31993L0026

 

 

 

Директива 93/26/ЕИО на Комисията от 4 юни 1993 година за изменение на Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните

70

1993

L 179

8

 

 

31993L0028

 

 

 

Директива 93/28/ЕИО на Комисията от 4 юни 1993 година за изменение на приложение I към Трета директива 72/199/ЕИО за установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни

73

1993

L 182

1

 

 

31993R1987

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1987/93 на Съвета от 19 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1784/77 относно сертифицирането на хмела

76

1993

L 184

1

 

 

31993R2019

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 1993 година относно въвеждане на специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти

79

1993

L 184

23

 

 

31993R2028

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2028/93 на Комисията от 26 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1609/88 за определяне на крайния срок за внасяне в склад на масло, продавано съгласно Регламенти (ЕИО) № 3143/85 и (ЕИО) № 570/88

86

1993

L 185

5

 

 

31993R2037

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2037/93 на Комисията от 27 юли 1993 година за установяване подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

87

1993

L 186

28

 

 

31993L0060

 

 

 

Директива 93/60/ЕИО на Съвета от 30 юни 1993 година за изменение на Директива 88/407/ЕИО относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък и за разширяване на приложното ѝ поле, за да обхване прясната сперма от животни от рода на едрия рогат добитък

89

1993

L 187

8

 

 

31993R2055

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2055/93 на Съвета от 19 юли 1993 година за разпределяне на специални референтни количества на някои производители на мляко и млечни продукти

93

1993

L 190

9

 

 

31993R2090

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2090/93 на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 563/82 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1208/81 за установяване на пазарните цени на основата на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда

96

1993

L 191

76

 

 

31993R2131

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2131/93 на Комисията от 28 юли 1993 година относно определяне на процедурата и условията за продажба на зърнени култури, държани от интервенционни агенции

97

1993

L 195

51

 

 

31993D0422

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета по отношение на изсушен в камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в камери дървен материал

102

1993

L 195

55

 

 

31993D0423

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 1993 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно изсушения в сушилни камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Съединените американски щати, и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушения в сушилни камери дървен материал

106

1993

L 196

17

 

 

31993R2191

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2191/93 на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 344/91 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1186/90 на Съвета за разширяване на приложното поле на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда

108

1993

L 202

31

 

 

31993D0436

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юни 1993 година за определяне на специалните условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Чили

110

1993

L 202

42

 

 

31993D0437

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юни 1993 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Аржентина

121

1993

L 203

34

 

 

31993D0439

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юни 1993 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета относно разходите във ветеринарната област във връзка с класическата чума по свинете

129

1993

L 205

22

 

 

31993L0050

 

 

 

Директива 93/50/ЕИО на Комисията oт 24 юни 1993 година за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър

130

1993

L 205

24

 

 

31993L0051

 

 

 

Директива 93/51/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 година за установяване на правила за движението на определени растения, продукти от растителен произход или други предмети през защитена зона и за движението на тези растения, продукти от растителен произход или други предмети, произхождащи от такава защитена зона и движещи се в нея

132

1993

L 206

13

 

 

31993L0056

 

 

 

Директива 93/56/ЕИО на Комисията от 29 юни 1993 година за изменение на Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните

134

1993

L 207

1

 

 

31993R2273

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2273/93 на Комисията от 28 юли 1993 година за определяне на интервенционните центрове за зърнени култури

136

1993

L 208

34

 

 

31993D0444

 

 

 

Решение на Комисията от 2 юли 1993 година относно подробни правила, регулиращи търговията в рамките на Общността с някои живи животни и продукти, предназначени за износ за трети страни

179

1993

L 211

1

 

 

31993L0057

 

 

 

Директива 93/57/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 86/363/ЕИО относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнени култури и храни от животински произход

181

1993

L 211

6

 

 

31993L0058

 

 

 

Директива 93/58/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 година за изменение на приложение II към Директива 76/895/ЕИО относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци и на приложението към Директива 90/642/ЕИО относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци, и разпореждаща утвърждаването на първи списък на максимални количества

186

1993

L 213

20

 

 

31993D0455

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 1993 година относно одобрение на някои планове за овладяване на извънредни ситуации (контингенс планове) в борбата срещу шапа

220

1993

L 221

27

 

 

31993L0071

 

 

 

Директива 93/71/ЕИО на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

222

1993

L 230

20

 

 

31993D0493

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Решение 83/471/ЕИО относно Контролния комитет на Общността за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове от възрастни говеда

233

1993

L 232

37

 

 

31993D0494

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 1993 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Фарьорските острови

234

1993

L 234

17

 

 

31993L0070

 

 

 

Единадесета Директива 93/70/ЕИО на Комисията от 28 юли 1993 година за установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни

240

1993

L 235

18

 

 

31993R2562

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2562/93 на Комисията от 17 септември 1993 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2055/93 относно разпределяне на специални референтни количества на някои производители на мляко и млечни продукти

245

1993

L 237

23

 

 

31993L0074

 

 

 

Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 година относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели

247

1993

L 238

44

 

 

31993D0509

 

 

 

Решение на Комисията от 21 септември 1993 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО по отношение на повторното въвеждане на регистрирани коне от някои състезателни комплекси в Съединените американски щати

253

1993

L 238

45

 

 

31993D0510

 

 

 

Решение на Комисията от 21 септември 1993 година за изменение на Решение 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод

254

1993

L 250

1

 

 

31993L0048

 

 

 

Директива 93/48/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 година за установяване на таблиците с условията, на които трябва да отговарят посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, съгласно Директива 92/34/ЕИО на Съвета

255

1993

L 250

9

 

 

31993L0049

 

 

 

Директива 93/49/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 година за установяване на таблица с условията, на които трябва да отговарят посадъчният материал за декоративни растения и декоративните растения съгласно Директива 91/682/ЕИО на Съвета

263

1993

L 250

19

 

 

31993L0061

 

 

 

Директива 93/61/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 година относно установяване на таблиците за условията, на които следва да отговаря зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, различен от семена, съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета

273

1993

L 250

29

 

 

31993L0062

 

 

 

Директива 93/62/ЕИО на Комисията от 5 юли 1993 година за определяне на мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола върху доставчици и предприятия съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

283

1993

L 250

33

 

 

31993L0064

 

 

 

Директива 93/64/ЕИО на Комисията от 5 юли 1993 година за определяне на мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола на доставчици и предприятия съгласно Директива 92/34/ЕИО на Съвета относно търговията с посадъчен материал от овощни растения и с овощни растения, предназначени за производство на плодове

285

Top