EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 03

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1978

L 117

43

 

 

31978R0890

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 890/78 на Комисията от 28 април 1978 година относно установяване на подробни правила за сертифицирането на хмела

3

1978

L 160

12

 

 

31978R1300

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1300/78 на Съвета от 6 юни 1978 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1703/72 за определяне inter alia на правила за финансиране от Общността на разходи, произтичащи от прилагането на Конвенцията за хранителна помощ от 1971 година

12

1978

L 171

19

 

 

31978R1423

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1423/78 на Съвета от 20 юни 1978 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2759/75 относно общата организация на пазара на свинско месо

13

1978

L 202

8

 

 

31978R1740

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1740/78 на Комисията от 25 юли 1978 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1579/74 относно процедурата за изчисляване на таксата върху вноса на продукти, получени от преработката на зърнени култури и ориз и предварителното фиксиране на тази такса за тези продукти и за комбинирани фуражи, произведени от зърнени култури

14

1978

L 206

43

 

 

31978L0633

 

 

 

Осма Директива на Комисията от 15 юни 1978 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни

15

1978

L 212

1

 

 

31978R1853

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1853/78 на Съвета от 25 юли 1978 година относно приемане на общи правила във връзка със специалните мерки за семена от рицин

28

1978

L 216

1

 

 

31978R1883

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1883/78 на Съвета от 2 август 1978 година относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране

31

1978

L 227

32

 

 

31978D0685

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 1978 година относно съставяне на списък на епизоотични болести в съответствие с Директива 72/462/ЕИО

39

1978

L 236

13

 

 

31978L0692

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юли 1978 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 66/403/ЕИО, 68/193/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, посадъчен материал от картофи, материал за вегетативно размножаване на лози, семена от маслодайни и влакнодайни култури и семена от зеленчуци

41

1978

L 296

1

 

 

31978R2457

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2457/78 на Съвета от 16 октомври 1978 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Тунис относно определени вина с произход от Тунис и с право на наименование за произход

47

1978

L 301

10

 

 

31978R2514

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2514/78 на Комисията от 26 октомври 1978 година относно регистрирането в държавите-членки на договори за отглеждане на семена в страни, които не са членки

48

1978

L 350

27

 

 

31978L1020

 

 

 

Директива на Съвета от 5 декември 1978 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 69/208/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури, семена от зърнени култури и семена от маслодайни и влакнодайни култури

51

1978

L 357

2

 

 

31978R2991

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2991/78 на Съвета от 18 декември 1978 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 316/68 относно определяне на стандарти за качество на свежи рязани цветя и свежа декоративна зеленина

52

1978

L 367

17

 

 

31978R3076

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3076/78 на Комисията от 21 декември 1978 година относно вноса на хмел от страни, които не са членки

53

1978

L 367

28

 

 

31978R3077

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3077/78 на Комисията от 21 декември 1978 година относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността

60

1979

L 006

27

 

 

31979L0009

 

 

 

Директива на СЪвета от 19 декември 1978 година за изменение на Директива 77/391/ЕИО относно въвеждане на мерки на Общността за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата

62

1979

L 033

36

 

 

31979L0117

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1978 година относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

63

1979

L 042

21

 

 

31979R0309

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 309/79 на Комисията от 16 февруари 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 316/68 относно маркиране на свежи рязани цветя

68

1979

L 054

124

 

 

31979R0357

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета от 5 февруари 1979 година относно статистическите изследвания на площите с лозя

69

1979

L 062

5

 

 

31979L0268

 

 

 

Директива на Съвета от 5 март 1979 година за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

75

1979

L 078

22

 

 

31979R0600

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 600/79 на Комисията от 29 март 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2237/77 по отношение на датата на въвеждане на новия формуляр на земеделски статистически отчет в Италия и Люксембург

76

1979

L 086

30

 

 

31979L0373

 

 

 

Директива на Съвета от 2 април 1979 година относно търговията с комбинирани фуражи

77

1979

L 129

9

 

 

31979D0491

 

 

 

Решение на Комисията от 17 май 1979 година относно определяне на код и стандартни правила за преобразуване във форма, подходяща за машинно четене на данните от основните изследвания на площите с лозя

85

1979

L 139

13

 

 

31979R1119

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1119/79 на Комисията от 6 юни 1979 година относно установяване на специални разпоредби за прилагането на системата от лицензии за внос на семена

97

1979

L 146

15

 

 

31979D0542

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1976 година относно съставянето на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животни от рода на едрия рогат добитък, свине и на прясно месо

99

1979

L 159

8

 

 

31979R1250

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1250/79 на Комисията от 26 юни 1979 година относно определяне на изравнителни такси върху семената

102

1979

L 177

35

 

 

31979R1465

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1465/79 на Комисията от 13 юли 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 890/78 относно установяване на подробни правила за сертифицирането на хмела и на Регламент (ЕИО) № 3076/78 относно вноса на хмел от държави, които не са членки

104

1979

L 183

13

 

 

31979L0641

 

 

 

Директива на Комисията от 27 юни 1979 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни, зърнени, маслодайни, влакнодайни и зеленчукови култури

106

1979

L 184

14

 

 

31979R1516

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1516/79 на Комисията от 19 юли 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1119/79 относно установяване на специални разпоредби за прилагането на системата за вносни лицензии на семена

110

1979

L 203

6

 

 

31979R1771

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1771/79 на Комисията от 10 август 1979 година за изменение на Регламент № 467/67/ЕИО относно определяне на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите на различните етапи от преработката на ориз

111

1979

L 205

1

 

 

31979L0692

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юли 1979 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 70/458/ЕИО и 70/457/ЕИО относно търговията със семена от фуражни, зърнени и зеленчукови култури и за общия каталог на сортовете полски култури

113

1979

L 206

12

 

 

31979R1799

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1799/79 на Комисията от 13 август 1979 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1391/78 и (ЕИО) № 2962/78 относно правилата за прилагане на режима на премии за непредлагане на пазара на мляко и млечни продукти и за конверсия на млечни стада

117

1979

L 227

10

 

 

31979R1963

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1963/79 на Комисията от 6 септември 1979 година относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановяване при производство за маслиново масло, използвано в производството на определени консервирани храни

119

1979

L 257

1

 

 

31979R2225

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2225/79 на Съвета от 9 октомври 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1784/77 относно сертифицирането на хмела

121

1979

L 319

17

 

 

31979R2806

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2806/79 на Комисията от 13 декември 1979 година относно обмена на информация за свинско месо между държавите-членки и Комисията и относно отмяна на Регламент (ЕИО) № 2330/74

122

1979

L 320

50

 

 

31979R2829

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2829/79 на Комисията от 14 декември 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1963/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановяване при производство на маслиново масло, използвано в производството на определени консервирани храни

124

1979

L 327

29

 

 

31979L1067

 

 

 

Първа Директива на Комисията от 13 ноември 1979 година относно определяне на методи на Общността за анализ за проверка на някои частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека

125

1979

L 334

8

 

 

31979R2931

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2931/79 на Съвета от 20 декември 1979 година относно предоставяне на помощ при износ на селскостопански продукти, които могат да се ползват със специални преференции при внос в трета страна

149

1979

L 336

25

 

 

31979R2968

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2968/79 на Комисията от 20 декември 1979 година относно определяне на подробни правила за осигуряване на административна помощ във връзка с износа на меко узряло краве сирене, което отговаря на условията за специално третиране при внос в страна, която не е членка

150

1979

L 336

44

 

 

31979R2973

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2973/79 на Комисията от 21 декември 1979 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна

154

1980

L 014

30

 

 

31980R0109

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 109/80 на Комисията от 18 януари 1980 година относно прилагането на най-нисък размер на възстановявания при износ за определени продукти от секторите на яйцата и птичето месо

157

1980

L 062

5

 

 

31980R0565

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета от 4 март 1980 година относно предварително изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти

159

1980

L 069

33

 

 

31980R0632

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 632/80 на Комисията от 14 март 1980 година относно определяне на подробни правила за добавяне на захароза във водни разтвори за специфични винени продукти в някои райони на лозарска зона А и за изменение за втори път на Регламент (ЕИО) № 1594/70

162

1980

L 071

7

 

 

21979A0412(01)

 

 

 

Споразумение относно говеждото месо

163

1980

L 071

11

 

 

21979A0412(02)

 

 

 

Международно споразумение за млечните продукти

167

1980

L 085

14

 

 

31980R0762

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 762/80 на Комисията от 28 март 1980 година за изменение за втори път на Регламент (ЕИО) № 1250/79 относно определяне на изравнителни такси върху семената

185

1980

L 087

39

 

 

31980R0797

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 797/80 на Комисията от 31 март 1980 година за коригиране на възстановяванията и таксите върху износа, фиксирани предварително в сектора на захарта

187

1980

L 102

26

 

 

31980L0428

 

 

 

Директива на Комисията от 28 март 1980 година за изменение на приложение II към Директива 76/895/EИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци

190

1980

L 111

17

 

 

31980D0461

 

 

 

Решение на Съвета от 22 април 1980 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и Канада съгласно член ХХVIII от ГАТТ във връзка с определени продукти от сектора на плодове и зеленчуци

191

1980

L 126

14

 

 

31980L0511

 

 

 

Директива на Комисията от 2 май 1980 година относно разрешаване в някои случаи на търговията с комбинирани фуражи в незапечатани опаковки или контейнери

196

1980

L 140

59

 

 

31980R1381

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1381/80 на Комисията от 5 юни 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1822/77 по отношение на събирането на такса солидарна отговорност в сектора на млякото и млечните продукти през 1980/1981 пазарна година за млякото

197

1980

L 147

15

 

 

31980R1475

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1475/80 на Комисията от 12 юни 1980 година за изменение на няколко регламента от Общата селскостопанска политика след обединяване на разпоредбите, свързани с предварителното изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти

199

1980

L 153

23

 

 

31980R1552

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1552/80 на Комисията от 20 юни 1980 година относно определяне на подробни правила за осигуряване на административна помощ във връзка с износа на някои сирена, отговарящи на условията за специално третиране при внос в Австралия

201

1980

L 166

87

 

 

31980R1698

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1698/80 на Комисията oт 30 юни 1980 година за допълване на Регламент (ЕИО) № 797/80 относно адаптирането на възстановяванията и таксите при износ, фиксирани предварително в сектор захар

206

1980

L 195

10

 

 

31980R1992

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1992/80 на Съвета от 22 юли 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 357/79 относно статистическите изследвания на площите с лозя

207

1980

L 202

22

 

 

31980R2077

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2077/80 на Комисията от 1 август 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2973/79 относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна

209

1980

L 207

36

 

 

31980L0754

 

 

 

Директива на Комисията от 17 юли 1980 година за изменение на приложение II към Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури

210

1980

L 207

37

 

 

31980D0755

 

 

 

Решение на Комисията от 17 юли 1980 година относно разрешаване на незаличимото отпечатване на предписана информация върху пакетите с житно семе

211

1980

L 213

26

 

 

31980D0763

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юли 1980 година относно определяне на допълнителни разпоредби относно статистическите изследвания на площите с лозя

212

1980

L 213

28

 

 

31980D0764

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юли 1980 година относно въвеждане на програма от таблици и определения, отнасящи се до междинни статистически изследвания на площи с лозя

214

1980

L 259

6

 

 

31980R2530

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2530/80 на Съвета от 30 септември 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 относно определяне на стандарти за качество за клубено-луковици, луковици и клубени

220

1980

L 283

5

 

 

31980R2735

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2735/80 на Комисията от 27 октомври 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1391/78 относно определяне на изменени правила за прилагане на режима на премии за непредлагане на пазара на мляко и млечни продукти и за конверсия на млечни стада

222

1980

L 305

17

 

 

31980R2940

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2940/80 на Комисията от 13 ноември 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1963/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановяване при производство за маслиново масло, използвано в производството на определени консервирани храни

223

1980

L 341

19

 

 

31980R3245

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3245/80 на Комисията от 15 декември 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2237/77 относно формуляра на земеделски статистически отчет, използван за определяне на доходите на земеделските стопанства

224

1980

L 359

18

 

 

31980R3448

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3448/80 на Съвета от 22 декември 1980 година относно прилагането на член 43 от Акта за присъединяване от 1979 година, по отношение на търговския режим, прилаган за стоките, обхванати от Регламенти (ЕИО) № 3033/80 и (ЕИО) № 3035/80

225

1980

L 363

69

 

 

31980R3475

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3475/80 на Комисията от 30 декември 1980 година относно изменение на различни регламенти в секторите на захарта и изоглюкозата в резултат от присъединяването на Гърция

251

1980

L 363

82

 

 

31980R3478

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3478/80 на Комисията от 30 декември 1980 година за изменение на различни регламенти в сектора на семената в резултат на присъединяването на Гърция

253

Top