EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_022_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 22

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 022

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1988

L 028

1

 

 

31988R0222

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 222/88 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на някои мерки относно прилагането на общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти вследствие въвеждането на Комбинираната номенклатура

3

2005

L 349

25

 

 

22005A1231(01)

 

 

 

Споразумение

54

2006

C 242

8

 

 

52006XC1007(01)

 

 

 

Еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура (КН) (Класиране на стоки) (2006/С 242/04)

56

2006

C 316

9

 

 

52006XC1222(02)

 

 

 

Еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура (КН) (Класиране на стоки) (2006/С 316/03)

57

2006

C 316

10

 

 

52006XC1222(03)

 

 

 

Еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура (КН) (Класиране на стоки) (2006/С 316/04)

58

2006

C 332

7

 

 

52006XC1230(05)

 

 

 

Еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура (КН) (Класиране на стоки) (2006/С 332/05)

60

2006

L 272

13

 

 

32006R1462

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1462/2006 на Комисията от 2 октомври 2006 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

63

2006

L 280

7

 

 

32006R1506

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1506/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета, за да бъдат взети предвид измененията на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

65

2006

L 283

1

 

 

32006R1532

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1532/2006 на Съвета от 12 октомври 2006 година относно условията за някои квоти за внос на висококачествено говеждо месо

67

2006

L 288

7

 

 

32006R1556

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1556/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима за внос на свинско месо (кодифицирана версия)

69

2006

L 291

3

 

 

32006R1578

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1578/2006 на Комисията от 19 октомври 2006 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

80

2006

L 300

5

 

 

32006R1617

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1617/2006 на Съвета от 24 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1207/2001 по отношение на последиците от въвеждането на системата за паневросредиземноморска кумулация на произхода

82

2006

L 321

5

 

 

32006R1711

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1711/2006 на Комисията от 20 ноември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 462/2003 и (ЕО) № 1556/2006 по отношение на подаването на заявления за издаване на лицензии за внос на свинско месо за първото тримесечие на 2007 г.

86

2006

L 321

7

 

 

32006R1712

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1712/2006 на Комисията от 20 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на тарифните квоти на Общността за някои земеделски продукти с произход от Турция

88

2006

L 322

3

 

 

32006R1722

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1722/2006 на Комисията от 21 ноември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1431/94, (ЕО) № 2497/96, (ЕО) № 1396/98, (ЕО) № 701/2003 и (ЕО) № 593/2004 по отношение на подаването на заявления за лицензии за внос в секторите на птичето месо и яйцата за първото тримесечие на 2007 г.

92

2006

L 324

1

 

 

32006R1723

 

 

 

Регламент (EО) № 1723/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 379/2004 по отношение на увеличението на размерите на тарифните квоти за някои рибни продукти за 2006 година (1)

94

2006

L 329

22

 

 

32006R1745

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1745/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 относно откриването и управлението на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо месо и замразено биволско месо

96

2006

L 331

7

 

 

32006R1753

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1753/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 669/97 на Съвета относно откривaне и управление на тарифни квоти на Общността за определени риби и рибни продукти с произход от Фарьорските острови, за определяне на подробни разпоредби за изменение и адаптиране на тези мерки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1983/95

98

2006

L 341

17

 

 

32006R1795

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1795/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за откриване на тарифната квота за 2007 година за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени в резултат на преработка на земеделски продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

99

2006

L 341

20

 

 

32006R1796

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1796/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за откриване на тарифна квота за 2007 година за внос в Европейската общност на определени стоки с произход от Исландия, получени от преработката на селскостопански продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

102

2006

L 341

22

 

 

32006R1797

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1797/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за откриване на тарифната квота за 2007 година за внос в Европейската общност на определени стоки с произход от Норвегия, получени в резултат на преработка на земеделски продукти, които са включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

104

2006

L 341

24

 

 

32006R1798

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1798/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за откриване на тарифната квота за 2007 година за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени в резултат на преработка на земеделски продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

106

2006

L 343

69

 

 

32006R1806

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1806/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1613/2000 за дерoгация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на Общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Лаос по отношение на износа на някои текстилни продукти за Общността

108

2006

L 343

71

 

 

32006R1807

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1807/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1614/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Камбоджа по отношение на износа на определени текстилни продукти за Общността

110

2006

L 343

73

 

 

32006R1808

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1808/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти за Общността

112

2006

L 354

3

 

 

32006R1830

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1830/2006 на Комисията от 13 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

114

2006

L 354

19

 

 

32006R1833

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 година относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки (1)

116

2006

L 355

1

 

 

32006R1839

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1839/2006 на Съвета от 28 ноември 2006 година за изпълнение на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина съгласно член XXIV:6 от ГАТТ 1994, и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

126

2006

L 360

64

 

 

32006R1875

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията от 18 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

129

2006

L 362

99

 

 

32006L0084

 

 

 

Директива 2006/84/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива 2002/94/ЕО относно установяването на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 76/308/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки, във връзка с присъединяването на България и Румъния

189

2006

L 364

44

 

 

32006R1884

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1884/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2449/96 и (ЕО) № 2390/98 относно управлението на тарифни квоти за внос на маниока и сладки картофи

191

2006

L 364

57

 

 

32006R1885

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1885/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година относно откриване и управление на тарифна квота на Общността за 2007 г. за маниока с произход от Тайланд

204

2006

L 379

37

 

 

32006R2000

 

 

 

Регламент (EО) № 2000/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1870/2005 вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

211

2006

L 384

20

 

 

32006R2014

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2014/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96 за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени селскостопански и промишлени продукти

213

2006

L 384

46

 

 

32006R2018

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2018/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за определяне на преходни мерки по отношение на лицензиите за внос на мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 2535/2001 вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

221

2006

L 384

70

 

 

32006R2022

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2022/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 2375/2002, 2377/2002, 2305/2003 и 969/2006 за откриването и управлението на тарифните квоти на Общността за внос на зърнени култури

223

2006

L 395

1

 

 

32006R1897

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1897/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени, земеделски и рибни продукти

228

2006

L 406

8

 

 

32006R1929

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1929/2006 на Съвета от 23 октомври 2006 година за изпълнение на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Уругвай в съответствие с член XXIV.6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 година, и за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

322

2006

L 406

9

 

 

32006R1930

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1930/2006 на Съвета от 20 декември 2006 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

323

2006

L 407

141

 

 

32006R1937

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1937/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2497/96 относно установяване на правила за прилагането в сектора на птичето месо на режима, предвиден със Споразумението за асоцииране и Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел

324

2006

L 407

148

 

 

32006R1938

 

 

 

Регламент (EО) № 1938/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1431/94 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане на управление на определени тарифни квоти на Общността за птиче месо и други селскостопански продукти

328

2006

L 407

77

 

 

32006R1940

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1940/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1556/2006 на Комисията относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима за внос на свинско месо

334

2007

L 999

222

 

 

32003R1110R(05)

 

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1110/2003 на Комисията от 26 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правила за прилагане (вносни мита за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (Официален вестник на Европейския съюз, Специално издание 2007 г., 02. Митнически съюз и свободно движение на стоки, том 15, стр. 265)

338

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top