EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 101

1

 

 

31995R0992

 

 

 

Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета от 10 април 1995 година относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия

3

1995

L 101

16

 

 

31995R0997

 

 

 

Регламент (ЕО) № 997/95 на Комисията от 3 май 1995 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1035/72, (ЕИО), № 2019/93 и Регламенти (ЕИО) № 886/87, (ЕИО) № 816/89, (ЕИО) № 3780/90, (ЕИО) № 1108/91, (ЕО) № 3254/93, (ЕО) № 1281/94 и (ЕО) № 1372/94 на Съвета по отношение на кодове по Комбинираната номенклатура за плодове и зеленчуци

8

1995

L 117

15

 

 

31995R1165

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1165/95 на Комисията от 23 май 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

11

1995

L 121

65

 

 

31995R1244

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1244/95 на Комисията от 31 май 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1431/94 относно определяне на подробни правила за прилагането в сектор птиче месо на режима на внос, предвиден в Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета

15

1995

L 142

1

 

 

31995R1359

 

 

 

Регламент (EО) № 1359/95 на Комисията от 13 юни 1995 година за изменение на приложения I и II на Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и относно Общата митническа тарифа и за отмяна на Регламент (EИО) № 802/80

16

1995

L 150

16

 

 

31995R1562

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1562/95 на Комисията от 29 юни 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

18

1995

L 156

3

 

 

31995R1644

 

 

 

Регламент (EO) № 1644/95 на Съвета от 29 юни 1995 година относно автономните ставки на митата, които трябва да се прилагат по отношение на вестникарска хартия, на роли или на листове, по смисъла на кодове по КН 48010010 и 48010090 в резултат на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция

20

1995

L 171

8

 

 

31995R1762

 

 

 

Регламент (EО) № 1762/95 на Комисията от 19 юли 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността

22

1995

L 177

4

 

 

31995R1839

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1839/95 на Комисията от 26 юли 1995 година за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия

50

1995

L 181

32

 

 

31995D0285

 

 

 

Решение на Съвета от 24 юли 1995 година за приемане на Резолюция № 49 относно краткотрайните мерки, които да гарантират сигурността и ефикасното функциониране на транзитния режим TIR

59

1995

L 187

14

 

 

31995D0312

 

 

 

Решение на Съвета от 24 юли 1995 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз

62

1995

L 189

22

 

 

31995R1963

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1963/95 на Комисията от 9 август 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1839/95 за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия

63

1995

L 221

3

 

 

31995R2198

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2198/95 на Комисията от 18 септември 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци

64

1995

L 253

1

 

 

31995R2458

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2458/95 на Комисията от 19 октомври 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

66

1995

L 262

25

 

 

31995R2564

 

 

 

Регламент (EО) № 2564/95 на Комисията от 27 октомври 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

69

1995

L 280

13

 

 

31995R2694

 

 

 

Регламент (EО) № 2694/95 на Комисията от 21 ноември 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

71

1995

L 280

15

 

 

31995R2695

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2695/95 на Комисията от 21 ноември 1995 година за замяна в някои регламенти относно класирането на стоки по кодовете, установени въз основа на номенклатурата на Общата митническа тарифа, в сила от 31 декември 1987 година, с кодовете, установени въз основа на Комбинираната номенклатура

73

1995

L 280

17

 

 

31995R2696

 

 

 

Регламент (EО) № 2696/95 на Комисията от 21 ноември 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

75

1995

L 291

5

 

 

31995R2802

 

 

 

Регламент (EО) № 2802/95 на Комисията от 4 декември 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

77

1995

L 291

24

 

 

31995R2810

 

 

 

Регламент (EО) № 2810/95 на Комисията от 5 декември 1995 година относно тарифното класиране на цели и половин трупове от свине и за изменение на Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

79

1995

L 305

49

 

 

31995R2916

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията от 18 декември 1995 година за изменение на някои регламенти, свързани с общата организация на пазарите на птиче месо и яйца и общата система за търговия с яйчен и млечен албумин

81

1995

L 314

1

 

 

31995R3010

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3010/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно пълно или частично суспендиране на митата, приложими за определени продукти от глави от 1 до 24 и глава 27 от Комбинираната номенклатура с произход от Малта и Турция (1995 г.)

85

1995

L 314

40

 

 

31995R3017

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3017/95 на Комисията от 20 декември 1995 година за определяне на някои разпоредби относно прилагането на Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета относно установяване на режима за пасивно икономическо усъвършенстване, който се прилага за някои текстилни и шивашки продукти, повторно внесени в Общността след обработката или преработката им в трети страни

98

1995

L 320

1

 

 

31995R3050

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3050/95 на Съвета от 22 декември 1995 година относно временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определен брой продукти, предназначени за производство, поддръжка и ремонт на летателни апарати

115

1995

L 327

1

 

 

31995R3061

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3061/95 на Съвета от 22 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия

128

1995

L 334

1

 

 

31995R3093

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3093/95 на Съвета от 22 декември 1995 година относно митническите ставки, прилагани от Общността в резултат на преговорите по член XXIV.6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) след присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция към Европейския съюз

136

1996

L 028

7

 

 

31996R0214

 

 

 

Регламент (EО) № 214/96 на Комисията от 2 февруари 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

160

1996

L 028

9

 

 

31996R0215

 

 

 

Регламент (EО) № 215/96 на Комисията от 2 февруари 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

162

1996

L 031

14

 

 

31996R0241

 

 

 

Регламент (EО) № 241/96 на Комисията от 7 февруари 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

164

1996

L 031

16

 

 

31996R0242

 

 

 

Регламент (EО) № 242/96 на Комисията от 7 февруари 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

166

1996

L 036

29

 

 

31996D0155

 

 

 

Решение на Съвета от 22 ноември 1993 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария във връзка с изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ режим на транзит

168

1996

L 036

30

 

 

21996A0214(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария относно изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година относно общия режим на транзит

169

1996

L 061

2

 

 

31996R0440

 

 

 

Регламент (ЕО) № 440/96 на Комисията от 11 март 1996 година относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои смеси малцови кълнове и ечемичени отсевки

171

1996

L 070

4

 

 

31996R0482

 

 

 

Регламент (EО) № 482/96 на Комисията от 19 март 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93, който установява разпоредби по прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митническия кодекс на Общността

173

1996

L 075

8

 

 

31996R0499

 

 

 

Регламент (ЕО) № 499/96 на Съвета от 19 март 1996 година относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои рибни продукти и за живи коне с произход от Исландия

193

1996

L 076

7

 

 

31996R0510

 

 

 

Регламент (EО) № 510/96 на Комисията от 22 март 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

198

1996

L 076

9

 

 

31996R0511

 

 

 

Регламент (EО) № 511/96 на Комисията от 22 март 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

200

1996

L 079

6

 

 

31996R0539

 

 

 

Регламент (ЕО) № 539/96 на Съвета от 25 март 1996 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1134/91, (ЕИО) № 4088/87 и (ЕО) № 1981/94 относно тарифния режим, приложим спрямо вноса в Общността на продукти по произход от Западния бряг и Ивицата Газа

203

1996

L 079

8

 

 

31996R0540

 

 

 

Регламент (ЕО) № 540/96 на Съвета от 25 март 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 относно пълно или частично суспендиране на митата приложими за определени продукти от глави 1 до 24 и глава 27 от Комбинираната номенклатура с произход от Малта и Турция (1995)

205

1996

L 088

1

 

 

31996R0617

 

 

 

Регламент (EО) № 617/96 на Комисията от 3 април 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

208

1996

L 088

3

 

 

31996R0618

 

 

 

Регламент (EО) № 618/96 на Комисията от 3 април 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

211

1996

L 097

13

 

 

31996R0691

 

 

 

Регламент (EО) № 691/96 на Комисията от 16 април 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

213

1996

L 104

13

 

 

31996R0770

 

 

 

Регламент (ЕО) № 770/96 на Комисията от 26 април 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3002/92 относно определяне на общи подробни правила за проверка на употребата и/или предназначението на продукти, които произхождат от интервенционните запаси

215

1996

L 116

15

 

 

31996R0859

 

 

 

Регламент (ЕО) № 859/96 на Комисията от 10 май 1996 година относно частичното възстановяване на вносни мита, платени при вноса от Норвегия на определени стоки през 1995 година съгласно споразуменията под формата на размяна на писма между Европейската Общност, от една страна, и Република Исландия, Кралство Норвегия и Швейцарската конфедерация, от друга страна, отнасящи се до определени селскостопански продукти

217

1996

L 122

1

 

 

31996R0902

 

 

 

Регламент (EO) № 902/96 на Комисията от 20 май 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

218

1996

L 130

1

 

 

31996R0955

 

 

 

Регламент (EО) № 955/96 на Комисията от 29 май 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

220

1996

L 130

6

 

 

31996R0958

 

 

 

Регламент (ЕО) № 958/96 на Комисията от 30 май 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1431/94 относно определяне на подробни правила за прилагане в сектора на птичето месо на режима за внос, предвиден в Регламент (EО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за птиче месо и други селскостопански продукти

222

1996

L 158

1

 

 

31996R1255

 

 

 

Регламент (EО) № 1255/96 на Съвета от 27 юни 1996 година за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени индустриални и земеделски продукти

223

1996

L 161

125

 

 

31996R1249

 

 

 

Регламент (EО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 година относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

226

1996

L 161

136

 

 

31996R1251

 

 

 

Регламент (EО) № 1251/96 на Комисията от 28 юни 1996 година за откриване и управление на тарифни квоти в сектор птиче месо

233

1996

L 167

17

 

 

31996R1307

 

 

 

Регламент (EО) № 1307/96 на Комисията от 4 юли 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

239

1996

L 167

19

 

 

31996R1308

 

 

 

Регламент (EО) № 1308/96 на Комисията от 4 юли 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

241

1996

L 189

89

 

 

31996R1510

 

 

 

Регламент (EО) № 1510/96 на Комисията от 26 юли 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

245

1996

L 218

1

 

 

31996R1676

 

 

 

Регламент (EО) № 1676/96 на Комисията от 30 юли 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността

247

Top