EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 05

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1991

L 350

17

 

 

31991R3694

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3694/91 на Комисията от 17 декември 1991 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 645/89 от 14 март 1989 година и относно отмяна на Регламент (ЕИО) № 2404/89 на Комисията от 31 юли 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

3

1991

L 374

4

 

 

31991R3925

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3925/91 на Съвета от 19 декември 1991 година относно премахване на контрола и формалностите за кабинен и ръчен багаж на лица, предприемащи полети в границите на Общността, и на багажа на лица, предприемащи морски пътувания в границите на Общността

5

1992

L 044

9

 

 

31992R0396

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 396/92 на Комисията от 18 февруари 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

8

1992

L 055

2

 

 

31992R0478

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 478/92 на Съвета от 25 февруари 1992 година относно откриване на годишната тарифна квота на Общността за кучешка или котешка храна, пригодена за търговия на дребно и попадаща под код по КН 23091011, и годишна тарифна квота на Общността за кучешка или котешка храна, попадаща под код по КН ex23099041, която е с произход и идва от Фарьорските острови

10

1992

L 055

80

 

 

31992R0509

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 509/92 на Комисията от 28 февруари 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

11

1992

L 064

13

 

 

31992R0597

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 597/92 на Комисията от 6 март 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

13

1992

L 081

15

 

 

31992R0734

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 734/92 на Комисията от 25 март 1992 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2290/83 относно установяване на разпоредби за прилагане на членове от 50 до 59б и членове 63a и 63б от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на система на Общността за освобождаване от митни сборове

15

1992

L 081

18

 

 

31992R0735

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 735/92 на Комисията от 25 март 1992 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2289/83 относно прилагането на членове от 70 до 78 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове

18

1992

L 088

29

 

 

31992R0840

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 840/92 на Комисията от 1 април 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

20

1992

L 110

29

 

 

31992R1035

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1035/92 на Комисията от 24 април 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

22

1992

L 145

13

 

 

31992R1340

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1340/92 на Комисията от 22 май 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

24

1992

L 162

5

 

 

31992R1533

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1533/92 на Комисията от 12 юни 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

26

1992

L 192

23

 

 

31992R1911

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1911/92 на Комисията от 9 юли 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

29

1992

L 208

24

 

 

31992R2087

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2087/92 на Комисията от 22 юли 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

37

1992

L 284

10

 

 

31992R2812

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2812/92 на Комисията от 25 септември 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

39

1992

L 293

8

 

 

31992R2933

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2933/92 на Комисията от 7 октомври 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

41

1992

L 296

5

 

 

31992R2949

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2949/92 на Комисията от 9 октомври 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

43

1992

L 301

17

 

 

31992R3002

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3002/92 на Комисията от 16 октомври 1992 година относно определяне на общи подробни правила за проверка на употребата и/или местоназначението на продукти от интервенция

48

1992

L 302

1

 

 

31992R2913

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността

58

1992

L 307

27

 

 

31992R3046

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3046/92 на Комисията от 22 октомври 1992 година относно установяването на разпоредби за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета относно статистиката, свързана с търговията със стоки между държавите-членки

108

1992

L 317

64

 

 

31992R3180

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3180/92 на Комисията от 28 октомври 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

118

1992

L 355

12

 

 

31992R3513

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията от 3 декември 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

120

1992

L 384

9

 

 

31992R3801

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3801/92 на Комисията от 23 декември 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

122

1992

L 384

13

 

 

31992R3802

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3802/92 на Комисията от 23 декември 1992 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

126

1992

L 395

1

 

 

31992R3911

 

 

 

Регламент (EИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 година относно износа на паметници на културата

128

1992

L 395

6

 

 

31992R3912

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3912/92 на Съвета от 17 декември 1992 година относно контрола, осъществяван в рамките на Общността в областта на шосейния и водния транспорт по отношение на транспортните средства, регистрирани или пуснати в движение в трети страни

133

1993

L 025

26

 

 

31993D0069

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 1991 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общия транзит

135

1993

L 025

27

 

 

21993A0202(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария относно изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общия транзит

136

1993

L 041

7

 

 

31993R0350

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 350/93 на Комисията от 17 февруари 1993 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

143

1993

L 074

47

 

 

31993R0719

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 719/93 на Комисията от 25 март 1993 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

148

1993

L 074

74

 

 

31993L0007

 

 

 

Директива 93/7/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 година относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка

150

1993

L 075

7

 

 

31993R0731

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 731/93 на Комисията от 26 март 1993 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

156

1993

L 076

12

 

 

31993R0697

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 697/93 на Съвета от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно Тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

158

1993

L 077

24

 

 

31993R0752

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 752/93 на Комисията от 30 март 1993 година за установяване на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета относно износа на паметници на културата

173

1993

L 093

5

 

 

31993R0893

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 893/93 на Комисията от 13 април 1993 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

182

1993

L 109

1

 

 

31993D0239

 

 

 

Решение на Съвета от 15 март 1993 година относно сключване на споразумения под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия и Кралство Швеция, от друга, относно временното прилагане на споразуменията за някои режими в областта на земеделието, подписани от упоменатите страни в Порто на 2 май 1992 година

185

1993

L 109

32

 

 

21993A0501(05)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа oбщност и Република Исландия относно временното прилагане на Споразумението относно някои разпоредби в областта на земеделието

186

1993

L 109

36

 

 

21993A0501(06)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно някои разпоредби в областта на земеделието

190

1993

L 109

43

 

 

21993A0501(07)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно временното прилагане на Споразумението относно някои договорености в областта на земеделието

196

1993

L 109

47

 

 

21993A0501(08)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно определени споразумения в земеделието

200

1993

L 130

1

 

 

31993D0329

 

 

 

Решение на Съвета от 15 март 1993 относно сключване на Конвенцията за временния внос и приемане на нейните приложенияКонвенция за временно допускане

211

Top