EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1979

L 237

29

 

 

31979L0802

 

 

 

Директива на Комисията от 6 септември 1979 година относно стоки, поставени под режим активно усъвършенстване, които, ако бъдат внесени, за да бъдат пуснати в свободно обращение, ще се ползват от благоприятни тарифни режими по причина на специфичното им крайно предназначение

3

1979

L 311

20

 

 

31979R2748

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2748/79 на Комисията от 6 декември 1979 година относно класирането на стоки, попадащи в подпозиция 13.03 C III от Общата митническа тарифа

5

1979

L 331

10

 

 

31979L1071

 

 

 

Директива на Съвета от 6 декември 1979 година за изменение на Директива 76/308/ЕИО относно взаимопомощта при изплащането на вземания, произтичащи от операции, представляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, както и от селскостопански такси и мита

6

1980

L 071

127

 

 

21979A1101(01)

 

 

 

Протокол към споразумение за прилагане на член vіі от общото споразумение за митата и търговията

7

1980

L 076

7

 

 

31980R0680

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 680/80 на Съвета от 18 март 1980 година относно сключването на споразумения под формата на размяна на писма за коригиране на някои квоти с нулево мито, открити от Обединеното кралство в съответствие с Протокол № 1 към съответните споразумения за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Република Финландия, Кралство Норвегия и Кралство Швеция

9

1980

L 100

27

 

 

31980D0391

 

 

 

Решение на Съвета от 17 март 1980 година относно приемане от името на Общността на приложение към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

10

1980

L 123

1

 

 

31980R1192

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1192/80 на Съвета от 26 март 1980 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия с цел коригиране на някои тарифни спецификации

15

1980

L 286

44

 

 

31980R2742

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2742/80 на Съвета от 27 октомври 1980 година относно прилагане на Решение № 3/80 на Съвета за сътрудничество между ЕИО и Ливан за изменение на Протокола относно определяне на понятието продукти с произход и на методите за административно сътрудничество към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан

16

1980

L 307

5

 

 

31980R2966

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2966/80 на КомисиятА от 14 ноември 1980 година за изменение на някои регламенти относно общата организация на пазарите на говеждо и телешко месо, свинско месо и овче месо и козе месо и на Регламенти (ЕИО) № 827/68 и (ЕИО) № 950/68

17

1980

L 357

53

 

 

31980R3395

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3395/80 на Съвета от 8 декември 1980 година за сключване на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Гърция към Общността

20

1980

L 357

78

 

 

31980R3396

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3396/80 на Съвета от 8 декември 1980 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Гърция към Общността

21

1980

L 357

130

 

 

31980R3398

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3398/80 на Съвета от 8 декември 1980 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие на присъединяването на Република Гърция към Общността

22

1980

L 368

1

 

 

31980R3510

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията от 23 декември 1980 година относно определение на понятието за продукти с произход за прилагането на тарифните преференции, предоставени от Европейската икономическа общност по отношение на определени продукти от развиващи се страни

23

1980

L 368

60

 

 

31980R3512

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3512/80 на Комисията от 23 декември 1980 година относно дерогация по отношение на страните от Общия пазар на Централна Америка от членове 1, 6 и 12 от Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията от 23 декември 1980 година относно определение на понятието за продукти с произход за прилагането на тарифните преференции, предоставени от Европейската икономическа общност по отношение на определени продукти от развиващи се страни

78

1980

L 368

63

 

 

31980R3513

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3513/80 на Комисията от 23 декември 1980 година относно дерогация по отношение на страните, подписали Картагенското споразумение (Групата от Андите) от членове 1, 6 и 12 от Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията от 23 декември 1980 година относно определение на понятието за продукти с произход за прилагането на тарифните преференции, предоставени от Европейската икономическа общност по отношение на определени продукти от развиващи се страни

82

1981

L 003

14

 

 

31981R0042

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 42/81 на Съвета от 1 януари 1981 година относно разрешаването на Република Гърция да включи национални подразделения за определени земеделски продукти в номенклатурата на Общата митническа тарифа

86

1981

L 056

20

 

 

31981R0551

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 551/81 на Комисията от 25 февруари 1981 година относно класирането на стоки в подпозиция 90.07 А от Общата митническа тарифа

87

1981

L 065

36

 

 

21981A0120(01)

 

 

 

Размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Турция относно член 3, параграф 3 от Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране

89

1981

L 147

1

 

 

31981R1492

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1492/81 на Съвета от 19 май 1981 година относно сключване на Споразумение относно текста на гръцки език на Споразумението между Европейската икономическа общност, Конфедерация Швейцария и Република Австрия относно разширяване на прилагането на правилата за транзитно преминаване през Общността

95

1981

L 160

21

 

 

31981R1620

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1620/81 на Комисията от 15 юни 1981 година относно класирането на стоки, попадащи в подпозиция 87.01 B от Общата митническа тарифа

96

1981

L 302

6

 

 

31981R3020

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3020/81 на Съвета от 19 октомври 1981 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 3237/76 относно предварителното прилагане на техническите приложения и предварителното използване на образеца на карнет ТИР от Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 година, Женева

98

1981

L 314

5

 

 

31981R3149

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3149/81 на Комисията от 30 октомври 1981 година относно класирането на стоки в подпозиция 38.19 Т от Общата митническа тарифа

100

1981

L 356

26

 

 

31981R3557

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3557/81 на Комисията от 8 декември 1981 година относно класирането на стоки, попадащи в подпозиция 48.07 D от Общата митническа тарифа

101

1981

L 356

28

 

 

31981R3558

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3558/81 на Комисията от 8 декември 1981 година относно класирането на стоки в подпозиция 71.16 А от Общата митническа тарифа

103

1982

L 174

9

 

 

31982R1531

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1531/82 на Съвета от 25 май 1982 година относно прилагането на Решение № 5/81 на Съвместния комитет ЕИО–Исландия за изменение на Протоколи 1 и 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

104

1982

L 174

9

 

 

21982D0621(03)

 

 

 

Решение № 5/81 на Съвместния комитет от 2 декември 1981 година за изменение на Протоколи 1 и 2

105

1982

L 174

12

 

 

31982R1532

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1532/82 на Съвета от 25 май 1982 година относно прилагането на Решение № 5/81 на Съвместния комитет на ЕИО и Норвегия за изменение на Протоколи 1 и 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и посочената държава

107

1982

L 174

20

 

 

31982R1534

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1534/82 на Съвета от 25 май 1982 година относно прилагането на Решение № 5/81 на Съвместния комитет на ЕИО и Швейцария за изменение на Протоколи 1 и 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и посочената държава

108

1982

L 174

21

 

 

21982D0621(06)

 

 

 

Решение № 5/81 на Съвместния комитет от 1 декември 1981 година за изменение на протоколи 1 и 2

109

1982

L 204

25

 

 

31982D0456

 

 

 

Решение на Съвета от 14 юни 1982 година. за приемане от името на Общността на препоръка на Съвета за митническо сътрудничество относно техническо сътрудничество по митнически въпроси

111

1982

L 204

27

 

 

31982D0457

 

 

 

Решение на Съвета от 14 юни 1982 година относно приемане от името на Общността на препоръката на Съвета за митническо сътрудничество относно митническите изисквания по отношение на търговски фактури

113

1982

L 214

12

 

 

31982R1979

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1979/82 на Комисията от 19 юли 1982 година относно аналитичния метод за определяне на тегловно съдържание на сухо вещество в доматения сок за целите на бележка 4 към глава 20 от Общата митническа тарифа

115

1982

L 357

16

 

 

31982R3402

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3402/82 на Комисията от 17 декември 1982 година относно класирането на стоки в подпозиция 38.19 Х от Общата митническа тарифа

118

1982

L 382

13

 

 

31982R3618

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3618/82 на Съвета от 21 декември 1982 година относно прилагането на Решение № 3/82 на Съвместния комитет ЕИП—Норвегия за изменение на протоколи 1 и 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и посочената държава

119

1982

L 382

14

 

 

21982D1231(01)

 

 

 

Решение № 3/82 на Съвместния комитет от 30 ноември 1982 година за изменение на протоколи 1 и 2

120

1983

L 090

11

 

 

31983R0810

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 810/83 на Комисията от 5 април 1983 година относно класирането на стоки в определени позиции или подпозиции от Общата митническа тарифа

123

1983

L 105

1

 

 

31983R0918

 

 

 

Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 година относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания

126

1983

L 118

15

 

 

31983R1087

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1087/83 на Комисията от 4 май 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция 22.02 А от Общата митническа тарифа

163

1983

L 141

43

 

 

31983R1385

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1385/83 на Комисията от 27 май 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция 21.02 С II от Общата митническа тарифа

164

1983

L 151

27

 

 

31983R1480

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1480/83 на Комисията от 7 юни 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция 97.03 В от Общата митническа тарифа

165

1983

L 202

5

 

 

31983R2053

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2053/83 на Комисията от 20 юли 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция 32.04 А IV от Общата митническа тарифа

166

1983

L 220

13

 

 

31983R2288

 

 

 

Регламент (EО) № 2288/83 на Комисията от 29 юли 1983 година за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 60, параграф 1, буква б) от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета за установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове

168

1983

L 220

15

 

 

31983R2289

 

 

 

Регламент (EО) № 2289/83 на Комисията от 29 юли 1983 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове от 70 до 78 на Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове

170

1983

L 220

20

 

 

31983R2290

 

 

 

Регламент (EО) № 2290/83 на Комисията от 29 юли 1983 година относно определяне на разпоредби по прилагането на членове от 50 до 59 на Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове

175

1983

L 283

13

 

 

31983R2882

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2882/83 на Комисията от 13 октомври 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция № 97.04 C от Общата митническа тарифа

180

1983

L 337

1

 

 

31983R3396

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3396/83 на Съвета от 14 ноември 1983 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на таблица II към Протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

181

1984

L 117

16

 

 

31984R1218

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1218/84 на Комисията от 30 април 1984 година относно класирането на стоки в подпозиция 39.07 В V d) от Общата митническа тарифа

182

1984

L 117

20

 

 

31984R1220

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1220/84 на Комисията от 30 април 1984 година относно класирането на стоки в подпозиции № 70.14 А I и 70.19 А I а) от Общата митническа тарифа

184

1984

L 126

1

 

 

31984R1262

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1262/84 на Съвета от 10 април 1984 година относно сключването на Международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки

187

1984

L 126

3

 

 

21984A0512(01)

 

 

 

Международна конвенция относно хармонизиране на граничния контрол върху стоките ПРЕАМБЮЛ

189

1984

L 180

12

 

 

31984R1936

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1936/84 на Комисията от 4 юли 1984 година относно класирането на стоки в подпозиция 85.21 D II от Общата митническа тарифа

206

1984

L 187

2

 

 

21984A0714(01)

 

 

 

Размяна на писма между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария за създаване на пряко сътрудничество между органите на държавите-членки на Общността, отговорни за предотвратяване на измами, и компетентните швейцарски органи

208

1984

L 328

8

 

 

31984R3516

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3516/84 на Комисията от 13 декември 1984 година относно класиране на стоки в подпозиция 08.12 C в Общата митническа тарифа

212

1985

L 024

13

 

 

31985R0211

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 211/85 на Комисията от 25 януари 1985 година относно класирането на стоки в подпозиция 84.55 C от Общата митническа тарифа

213

1985

L 073

27

 

 

31985D0187

 

 

 

Решение на Съвета от 7 март 1985 година за приемане от името на Общността на препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 15 юни 1983 година относно борбата срещу митническите измами, свързани с контейнери

215

1985

L 078

13

 

 

31985R0717

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 717/85 на Комисията от 19 март 1985 година относно класиране на стоки в подпозиция 17.04 D I от Общата митническа тарифа

218

1985

L 087

8

 

 

31985D0204

 

 

 

Решение на Съвета от 7 март 1985 година относно приемане от името на Общността на три приложения към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

219

1985

L 167

21

 

 

31985R1745

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1745/85 на Комисията от 26 юни 1985 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2290/83 относно определяне разпоредби за прилагането на членове 50—59 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета за установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове

243

1985

L 167

23

 

 

31985R1746

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1746/85 на Комисията от 26 юни 1985 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2289/83 относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 70—78 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове

245

1985

L 167

26

 

 

31985R1748

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1748/85 на Комисията от 25 юни 1985 година относно процедурата за определяне на съдържанието на мазнини в царевично брашно, попадащо в подпозиция 11.01 Е, и в олющена царевица и едросмляно брашно, попадащи в подпозиция 11.02 A V от Общата митническа тарифа

247

1985

L 322

10

 

 

31985R3399

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3399/85 на Комисията от 28 ноември 1985 година относно адаптиране на някои регламенти в областта на митническото законодателство вследствие на присъединяването на Испания и Португалия

249

1985

L 338

1

 

 

31985R3541

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3541/85 на Съвета от 12 декември 1985 година относно класирането на стоки в подпозиция 27.03 А от Общата митническа тарифа

251

1986

L 018

39

 

 

31986D0006

 

 

 

Решение на Съвета от 20 януари 1986 година за приемане от името на Общността на препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 16 юни 1982 година относно изготвянето на стокови декларации посредством компютър или други автоматични принтери

252

1986

L 088

42

 

 

31986D0103

 

 

 

Решение на Съвета от 24 март 1986 година относно приемане от името на Общността на приложение Е 2 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

254

1986

L 095

13

 

 

31986R1030

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1030/86 на Комисията от 8 април 1986 година относно класирането на стоки в подпозиция 73.40 В от Общата митническа тарифа

259

1986

L 131

47

 

 

31986D0181

 

 

 

Решение на Съвета от 6 май 1986 година относно присъединяването на Европейската икономическа общност към Споразумението относно временен безмитен внос на медицинско, хирургично и лабораторно оборудване за безвъзмездно отдаване с цел използване в болници и други медицински институции за диагноза или лечение

260

1986

L 131

48

 

 

21986A0517(01)

 

 

 

Споразумение относно временен безмитен внос на медицинско, хирургично и лабораторно оборудване за безвъзмездно отдаване с цел използване в болници и други медицински институции за диагноза или лечение

261

1986

L 131

50

 

 

21986A0517(02)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението относно временен безмитен внос на медицинско, хирургично и лабораторно оборудване за безвъзмездно отдаване с цел използване в болници и други медицински институции за диагноза или лечение

263

1986

L 157

1

 

 

31986R1797

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1797/86 на Съвета от 9 юни 1986 година относно премахване на определени пощенски такси за митническо представяне

264

1986

L 167

32

 

 

31986D0257

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юни 1986 година относно приемане от името на Общността на препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 16 юни 1982 година относно използването на код за представяне на видовете транспорт

265

1986

L 232

5

 

 

31986R2585

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2585/86 на Комисията от 12 август 1986 година относно класирането на стоки в подпозиция 27.10 С I с) от Общата митническа тарифа

267

1986

L 265

5

 

 

31986R2858

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2858/86 на Комисията от 15 септември 1986 година относно класирането на стоки в позиция 39.07 от Общата митническа тарифа

269

Top