EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_001_BG_TOC

Официален вестник на Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
01.Общи, финансови и институционални въпроси
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

01.   Общи, финансови и институционални въпроси

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1958

P 017

385

 

 

31958R0001

 

 

 

Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност

3

1958

P 017

390

 

 

31958D1006(01)

 

 

 

Решение за създаване на Официален вестник на Европейските общности

4

1958

P 017

401

 

 

31958R0001(01)

 

 

 

Регламент № 1 относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия

5

1958

P 017

419

 

 

31958D1006(02)

 

 

 

Решение за създаване на Официален вестник на Европейските общности

7

1960

P 043

919

 

 

31960D0712

 

 

 

Решение относно прилагането на разпоредбите на Договора във връзка с движението на капитали за Алжир и за френските отвъдморски департаменти

8

1960

P 066

1339

 

 

31960D1027(01)

 

 

 

Решение на Съвета относно създаване на Група за координиране на политиките за кредитно застраховане, кредитни гаранции и финансови кредити

9

1960

P 073

1429

 

 

31960D1119(01)

 

 

 

Решение на Съвета за създаване на Група за техническа помощ

11

1964

P 093

1484

 

 

31964D0350

 

 

 

Решение на Съвета от 25 февруари 1964 година относно прилагането за френските отвъдморски департаменти на някои разпоредби от Договора, свързани с правото на установяване и с плащания

13

1968

L 257

1

 

 

31968D0359

 

 

 

Решение на Съвета от 15 октомври 1968 година за прилагане на членове 48 и 49 от Договора за френските отвъдморски департаменти

14

1970

L 094

23

 

 

31970D0244

 

 

 

Решение на Съвета от 21 април 1970 година относно финансовите прогнози, обхващащи няколко години

15

1971

L 124

1

 

 

31971R1182

 

 

 

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 година за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове

16

1971

L 149

1

 

 

31971D0238

 

 

 

Решение на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагане на член 51 от Договора за френските отвъдморски департаменти

18

1971

L 185

15

 

 

31971D0306

 

 

 

Решение на Съвета от 26 юли 1971 година за създаване на Консултативен комитет за обществени поръчки за строителни работи

19

1971

L 249

73

 

 

31971D0364

 

 

 

Решение на Съвета от 8 ноември 1971 година за прилагане на членове 123 до 127 от Договора за френските отвъдморски департаменти

20

1974

L 034

28

 

 

31974D0055

 

 

 

Решение на Комисията от 22 януари 1974 година за предоставяне на правомощия за осъществяване на мерки по контрола в държавите-членки по отношение на приходите и разходите на Общността

21

1975

L 147

23

 

 

31975D0320

 

 

 

Решение на Съвета от 20 май 1975 година за създаване на Фармацевтичен комитет

23

1975

L 167

17

 

 

31975D0364

 

 

 

Решение на Съвета от 16 юни 1975 година за създаване на Консултативен комитет по медицинско обучение

24

1976

L 201

5

 

 

31976R1795

 

 

 

Регламент (EИО) № 1795/76 на Съвета от 20 юли 1976 година относно прилагането на член 40, параграф 4 от Договора за френските отвъдморски департаменти

26

1977

L 013

15

 

 

31977D0063

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1976 година за изменение на Решение 71/306/EИО относно създаване на Консултативен комитет за обществени поръчки

27

1977

L 176

11

 

 

31977D0454

 

 

 

Решение на Съвета от 27 юни 1977 година за създаване на Консултативен комитет по обучение на медицински сестри

28

1978

L 199

1

 

 

31978D0724(01)

 

 

 

Решение на Съвета на гуверньорите от 30 декември 1977 година за изменение на устава на Европейската инвестиционна банка, за да се вземе предвид приетото ново определение на разчетната единица на банката

30

1978

L 233

15

 

 

31978D0688

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юли 1978 година за създаване на Консултативен комитет по обучение на стоматолози

32

1980

L 033

13

 

 

31980D0156

 

 

 

Рeшeниe на Съвeта от 21 януари 1980 година за създаване на Консултативен комитет за обучение на акушерки

34

1980

L 090

41

 

 

31980L0368

 

 

 

Единадесета директива на Съвета от 26 март 1980 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота - изключване на френските отвъдморски департаменти от обхвата на Директива 77/388/ЕИО

36

1980

L 345

1

 

 

31980R3308

 

 

 

Регламент (ЕИО, Евратом) № 3308/80 на Съвета от 16 декември 1980 година за замяна на европейската разчетна единица с ECU в правните инструменти на Общността

37

1981

L 067

29

 

 

31981D0121

 

 

 

Решение на Съвета от 3 март 1981 година за отпускане на дневни пари и възстановяване на пътни разходи на членовете на Икономическия и социален комитет, техните заместници и експертите

38

1981

L 311

1

 

 

31981D1030(01)

 

 

 

Решение на Съвета на гуверньорите от 13 май 1981 година за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка във връзка с приемането на ECU за разчетна единица на банката

39

1981

L 328

1

 

 

31981R3245

 

 

 

Регламент (EИО) № 3245/81 на Съвета от 26 октомври 1981 година за създаване на Европейска агенция за сътрудничество

40

1982

L 368

40

 

 

31982D0869

 

 

 

Решение на Съвета от 13 декември 1982 година за координирането на дейностите на държавите-членки и институциите на Общността с оглед оценка на необходимостта от и подготовка на предложения за създаване на информационна система между институциите на Общността

44

1984

L 177

25

 

 

31984D0338

 

 

 

Решение на Съвета от 29 юни 1984 година относно структурите и процедурите за управлението и координацията на изследователската, развойната и демонстрационната дейност на Общността

46

1985

L 210

34

 

 

31985D0375

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юли 1985 година за определяне на процедурата за назначаване на членовете на Европейската фондация, които се избират от Общността

50

1985

L 223

26

 

 

31985D0385

 

 

 

Решение на Съвета от 10 юни 1985 година за създаване на Съвещателен комитет по образование и обучение по архитектура

51

1985

L 253

43

 

 

31985D0434

 

 

 

Решение на Съвета от 16 септември 1985 година за създаване на Консултативен комитет по фармацевтично обучение

53

1986

L 282

23

 

 

31986D0479

 

 

 

Решение на Комисията от 18 септември 1986 година за създаване на Консултативен комитет по опазване на околната среда в сериозно застрашени области (Средиземноморския басейн)

55

1986

L 384

52

 

 

31986D0664

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 1986 година за установяване на процедура за консултации и сътрудничество в областта на туризма

57

1987

L 152

32

 

 

31987D0305

 

 

 

Решение на Комисията от 26 май 1987 година за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

59

1987

L 338

37

 

 

31987D0560

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 1987 година за изменение на Решение 87/305/EИО от 26 май 1987 година за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

61

1988

L 185

24

 

 

31988D0376

 

 

 

Решение на Съвета от 24 юни 1988 година относно системата на собствените ресурси на Общностите

62

1988

L 319

1

 

 

31988D0591

 

 

 

Решение на Съвета от 24 октомври 1988 година за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности

67

1989

L 005

33

 

 

31989D0004

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 1988 година относно Консултативния комитет по рибарство

75

1989

L 049

26

 

 

31989L0130

 

 

 

Директива на Съвета от 13 февруари 1989 година за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

77

1989

L 155

9

 

 

31989R1553

 

 

 

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 година за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност

80

1989

L 317

48

 

 

31989D1031

 

 

 

Решение на Председателя на Съда

85

1990

L 131

1

 

 

31990R1360

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 година за създаване на Европейска фондация за обучение

86

1990

L 151

1

 

 

31990R1588

 

 

 

Регламент (ЕВРАТОМ, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 година за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности

91

1991

L 240

36

 

 

31991D0450

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 1991 година за определяне на територията на държавите-членки за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

95

1993

C 323

1

 

 

41993D1130

 

 

 

Решение, взето с общо съгласие между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи на ниво държавни и правителствени ръководители, относно местонахождението на седалищата на определени органи и отдели на европейските общности и на европол (93/С 323/01)

100

1993

L 026

18

 

 

31993D0072

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 1992 година относно създаването на Консултативен комитет за координация в областта на вътрешния пазар

105

1993

L 144

21

 

 

31993D0350

 

 

 

Решение на Съвета от 8 юни 1993 година за изменение на Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности

107

1993

L 213

18

 

 

31993D0454

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 1993 година за определяне на данъците, свързани с производството и вноса за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

109

1993

L 224

27

 

 

31993D0475

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 1993 година за определяне на производствените и вносните субсидии за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

111

1993

L 276

13

 

 

31993D0570

 

 

 

Решение на Комисията от 4 октомври 1993 година за определяне на разграничението между други данъци, свързани с производството и междинно потребление за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

113

1993

L 281

18

 

 

31993D0591

 

 

 

Решение на Съвета от 8 ноември 1993 година относно неговото наименование след влизането в сила на Договора за Европейски съюз (93/591)

115

1993

L 297

25

 

 

31993D0619

 

 

 

Решение на Комисията от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство

116

1994

L 061

27

 

 

31994D0140

 

 

 

Решение на Комисията от 23 февруари 1994 година за създаването на експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите

118

1994

L 066

29

 

 

31994D0149

 

 

 

Решение на Съвета от 7 март 1994 година за изменение на Решение 93/350/Евратом, ЕОВС, ЕИО за изменение на Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности

120

1994

L 077

51

 

 

31994D0168

 

 

 

Решение на Комисията от 22 февруари 1994 година относно мерките, които трябва да бъдат взети за прилагането на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

121

1994

L 113

15

 

 

31994D0262

 

 

 

Решение на Европейския парламент от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

132

1994

L 173

12

 

 

31994D0375

 

 

 

Решение на Съвета от 6 юни 1994 година относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд

136

1994

L 293

1

 

 

31994R2728

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

138

1994

L 314

1

 

 

31994R2965

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз

142

1995

L 158

4

 

 

31995R1662

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1662/95 на Комисията от 7 юли 1995 година за установяване на условията и реда за прилагане на общностните процедури за вземане на решения по отношение на разрешителните за пускане на пазара на лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба

146

1995

L 186

59

 

 

31995D0309

 

 

 

Решение на Комисията от 18 юли 1995 година за определяне на принципите за оценяване на жилищните услуги за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (1)

148

1995

L 188

11

 

 

31995D0319

 

 

 

Решение на Комисията от 12 юли 1995 година за учредяване на Комитет на старшите инспектори по труда

159

1995

L 188

14

 

 

31995D0320

 

 

 

Решение на Комисията от 12 юли 1995 година за създаване на Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химически агенти

162

1995

L 268

1

 

 

31995R2610

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2610/95 на Съвета от 30 октомври 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2965/94 относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз

164

1995

L 312

1

 

 

31995R2988

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности

166

1996

C 036

1

 

 

41997D0205(01)

 

 

 

Решение по общо съгласие на представителите на правителствата на държавите-членки относно определяне на седалище на Службата на Общността за растителните сортове (97/С 36/01)

170

1996

C 102

1

 

 

31996Y0404(01)

 

 

 

Modus vivendi от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО (96/С 102/01) (Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 година)

171

1996

C 102

2

 

 

31996Y0404(02)

 

 

 

Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 година относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове (96/С 102/02) (Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 година)

173

1996

L 122

14

 

 

31996L0030

 

 

 

Директива 96/30/ЕО на Съвета от 13 май 1996 година за изменение на Директива 94/80/ЕО, за определяне на подробните условия, при които гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, чиито граждани не са, упражняват правото си да избират и да бъдат избирани по време на общински избори

175

1996

L 192

31

 

 

31996D0469

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юли 1996 година относно създаване на Консултативен комитет за превенция на рака (1)

176

1997

C 194

4

 

 

41997D0625(01)

 

 

 

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 2 юни 1997 година за определяне седалището на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията (97/С 194/02)

178

1997

C 282

5

 

 

31997Y0918(01)

 

 

 

Европейска агенция по околна среда Решение от 21 март 1997 година относно обществения достъп до документи на Европейската агенция по околна среда (97/С 282/04)

179

1997

C 369

10

 

 

31997Y1206(01)

 

 

 

Решение на Управителния съвет относно публичния достъп до документи на Европейската фондация за обучение (97/С 369/11) (1)

182

1997

L 052

1

 

 

31997R0322

 

 

 

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 година относно статистиката на Общността

184

1997

L 060

63

 

 

31997D0157

 

 

 

Решение на Комисията от 12 февруари 1997 година относно третирането на дохода на предприятия за колективни инвестиции за целите на прилагането на Директива 89/130/ЕИО на Съвета, Евратом относно хармонизирането на образуването за брутния национален продукт по пазарни цени (1)

191

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top