Help Print this page 

Document DD_2007_13_036_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 36
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 036

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 127

16

 

 

32002D0359

 

 

 

Решение на Комисията от 13 май 2002 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти в допир с вода, предназначена за консумация от човека, съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2002) 1417) (1)

3

2002

L 128

45

 

 

32002L0040

 

 

 

Директива 2002/40/ЕО на Комисията от 8 май 2002 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на обозначаването за консумацията на енергия от битови електрически фурни (1)

7

2002

L 131

17

 

 

32002D0364

 

 

 

Решение на Комисията от 7 май 2002 година относно общите технически спецификации на медицинската апаратура за диагностика in vitro (нотифицирано под номер C(2002) 1344) (1)

19

2002

L 133

17

 

 

32002L0041

 

 

 

Директива 2002/41/ЕО на Комисията от 17 май 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- и триколесни моторни превозни средства

33

2002

L 177

21

 

 

32002L0045

 

 

 

Директива 2002/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година за изменение за двадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (хлорирани парафини с къса верига)

37

2002

L 183

51

 

 

32002L0046

 

 

 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1)

39

2002

L 183

58

 

 

32002L0062

 

 

 

Директива 2002/62/EO на Комисията от 9 юли 2002 година относно девето адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (органо-калаени съединения) (1)

47

2002

L 192

57

 

 

32002D0592

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юли 2002 година за изменение на Решения 95/467/ЕО, 96/577/ЕО, 96/578/ЕО и 98/598/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствие на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО Съвета във връзка с гипсови продукти, стационарни пожарогасителни системи, санитарни принадлежности и съответните добавъчни материали (нотифицирано под номер С(2002) 2586) (1)

50

2002

L 198

49

 

 

32002D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 2002 година за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (1)

53

2002

L 200

1

 

 

32002D1376

 

 

 

Решение № 1376/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година за изменение на Решение № 1336/97/ЕО относно редица насоки за трансевропейски далекосъобщителни мрежи

56

2002

L 200

38

 

 

32002D0627

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 2002 година относно създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (1)

60

2002

L 201

37

 

 

32002L0058

 

 

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)

63

2002

L 209

5

 

 

32002L0069

 

 

 

Директива 2002/69/EО на Комисията от 30 юли 2002 година за установяване на методи за вземане на проби и методи за анализ за официалния контрол на диоксини и определяне на диоксиноподобни ПХБ в храни (1)

74

2002

L 220

18

 

 

32002L0072

 

 

 

Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 година относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

84

2002

L 243

1

 

 

32002R1606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

125

2002

L 243

15

 

 

32002L0061

 

 

 

Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година относно деветнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители)

129

2002

L 244

7

 

 

32002R1614

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 година относно адаптиране на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета към икономическото и техническото развитие и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2700/98, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98 на Комисията

133

2002

L 245

280

 

 

32002D0733

 

 

 

Решение на Комисията от 30 май 2002 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост за подсистема Енергия на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, посочена в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 1949) (1)

152

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top