EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1960

P 052

1121

 

 

31960R0011

 

 

 

Регламент № 11 на Съвета относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност

3

1962

P 023

720

 

 

31962D0403(01)

 

 

 

Решение на Съвета за създаване на процедура за предварителен преглед и консултация за някои законови, подзаконови и административни разпоредби, предвидени от държавите-членки в областта на транспорта

8

1962

P 070

2005

 

 

31962L2005

 

 

 

Първа директива на Съвета за установяването на някои общи правила за международен транспорт (автомобилен превоз на товари за сметка на отсрещната страна)

9

1968

L 175

1

 

 

31968R1017

 

 

 

Регламент № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

12

1968

L 175

15

 

 

31968L0297

 

 

 

Директива на Съвета от 19 юли 1968 година по стандартизацията на разпоредбите относно безмитното допускане на гориво, съдържащо се в резервоарите на товарни моторни превозни средства

23

1969

L 156

1

 

 

31969R1191

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

25

1969

L 156

8

 

 

31969R1192

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

32

1970

L 130

1

 

 

31970R1107

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1107/70 на Съвета от 4 юни 1970 година за отпускане на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

54

1970

L 130

4

 

 

31970R1108

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 година относно въвеждане на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводен транспорт

57

1970

L 278

1

 

 

31970R2598

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2598/70 на Комисията от 18 декември 1970 година за определяне на позициите, които да се включат по различните рубрики в счетоводните форми, показани в приложениe I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 година

69

1973

L 347

48

 

 

31973D0402

 

 

 

Решение на Съвета от 22 ноември 1973 година за изменение на Решението от 21 март 1962 година относно установяване на процедура за предварителен преглед и консултация по отношение на определени законови, подзаконови и административни разпоредби, предложени в държави-членки относно транспорта

74

1974

L 084

8

 

 

31974L0149

 

 

 

Директива на Съвета от 4 март 1974 година за изменение на Първата директива относно установяването на някои общи правила за международен транспорт ( автомобилен превоз на товари за сметка на отсрещната страна или срещу възнаграждение)

76

1974

L 319

1

 

 

31974R2988

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2988/74 на Съвета от 26 ноември 1974 година относно давността при налагане и изпълнение на санкции в областта на правото на транспорт и на конкуренция на Европейската икономическа общност

78

1976

L 021

10

 

 

31976L0135

 

 

 

Директива на Съвета от 20 януари 1976 година относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

81

1976

L 357

36

 

 

31976L0914

 

 

 

Директива на Съвета от 16 декември 1976 година относно минималното ниво на обучение за някои водачи в автомобилния транспорт

84

1977

L 209

29

 

 

31977D0527

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 1977 година за определяне списъка на морските търговски пътища за прилагането на Директива 76/135/ЕИО на Съвета

88

1977

L 239

23

 

 

31977D0587

 

 

 

Решение на Съвета от 13 септември 1977 година относно въвеждането на процедура за консултиране по отношенията между държавите-членки и трети страни по въпросите на транспорта на товари по море и по действия, свързани с тези въпроси в международни организации

91

1978

L 246

7

 

 

31978R2116

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2116/78 на Комисията от 7 септември 1978 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2598/70 за определяне на позициите, които да се включат по различните рубрики в счетоводните форми, показани в приложениe I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 година

93

1978

L 349

31

 

 

31978L1016

 

 

 

Директива на Съвета от 23 ноември 1978 година за изменение на Директива 76/135/ЕИО за взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

95

1979

L 121

1

 

 

31979R0954

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 954/79 на Съвета от 15 май 1979 година относно ратификацията от държавите-членки на или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции

96

1979

L 167

1

 

 

31979R1384

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1384/79 на Съвета от 25 юни 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1108/70 относно въвеждането на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

101

1980

L 018

23

 

 

31980L0049

 

 

 

Директива на Съвета от 20 декември 1979 година за изменение на Първата директива за установяването на общи правила за някои видове автомобилен превоз на товари между държавите-членки

107

1980

L 018

24

 

 

31980D0050

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 1979 година относно изработването на процедура за консултиране във връзка с отношенията между държавите-членки и трети страни в областта на въздушния транспорт и относно действия по тези въпроси в международните организации

108

1980

L 339

30

 

 

31980L1119

 

 

 

Директива на Съвета от 17 ноември 1980 година относно статистическите данни за превоза на товари по вътрешни водни пътища

110

1981

L 302

8

 

 

31981R3021

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3021/81 на Съвета от 19 октомври 1981 година за привеждане в съответствие, вследствие на присъединяването на Гърция, на Регламент (ЕИО) № 1108/70 за въвеждане на счетоводна система за разходите по инфраструктурата за железопътен, автомобилен и вътрешноводен транспорт

134

1982

L 027

22

 

 

31982L0050

 

 

 

Директива на Съвета от 19 януари 1982 година относно изменение на Първата директива на Съвета от 23 юли 1962 година относно установяването на общи правила за някои видове автомобилен превоз на товари между държавите-членки

135

1982

L 184

1

 

 

31982R1658

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1658/82 на Съвета от 10 юни 1982 година за допълване с разпоредби за комбинирания транспорт на Регламент (ЕИО) № 1107/70 относно предоставянето на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

137

1982

L 230

38

 

 

31982D0505

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 1982 година относно сключването на Споразумение за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

139

1982

L 230

39

 

 

21982A0526(04)

 

 

 

Спогодба за международни случайни автомобилни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

140

1982

L 301

1

 

 

31982L0714

 

 

 

Директива на Съвета от 4 октомври 1982 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища

157

1983

L 010

1

 

 

31983R0056

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 56/83 на Съвета от 16 декември 1982 година относно изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

223

1983

L 332

37

 

 

31983D0573

 

 

 

Решение на Съвета от 26 октомври 1983 година относно контра-мерки в областта на международните морски търговски превози

226

1984

L 335

4

 

 

31984R3626

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3626/84 на Съвета от 19 декември 1984 година за изменение на Регламент № 11 относно премахването на дискриминацията в транспортните тарифи и условия при прилагането на член 79, параграф 3 от Договора за създаването на Европейската икономическа общност

227

1985

L 183

22

 

 

31985L0347

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юли 1985 година относно изменение на Директива 68/297/ЕИО относно стандартизацията на разпоредбите за безмитния пропуск на гориво, съдържащо се в резервоарите за гориво на търговските моторни превозни средства

228

1985

L 280

4

 

 

31985R2919

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2919/85 на Съвета от 17 октомври 1985 година относно условията за достъп до режима, установен със спогодбите съгласно Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, отнасяща се за съдове от корабоплаването по Рейн

230

1985

L 370

8

 

 

31985R3821

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

234

Top