EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0140

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

COM/2021/140 final

Брюксел, 17.3.2021

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В съответствие с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген гражданите на трети държави, които пребивават законно или престояват законно в държава членка, могат да пътуват свободно на територията на други държави членки, при условие че отговарят на определени условия. По този начин разработената от Съюза политика, с която се гарантира липсата на всякакъв контрол по отношение на лицата при преминаване на вътрешните граници, е от полза не само на гражданите на Съюза, но и на гражданите на трети държави, които имат право да пътуват в ЕС. Някои от ограниченията, приети от държавите членки с цел ограничаване на разпространението на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), който причинява заболяването коронавирус 2019 (COVID-19), обаче оказаха въздействие върху упражняването на това право. Тези мерки често включваха ограничения за влизане или други специфични изисквания, приложими спрямо трансграничните пътници, като например поставяне под карантина или самоизолация, или подлагане на тест за инфекция със SARS-CoV-2 преди и/или след пристигането.

За да се осигури добре координиран, предвидим и прозрачен подход за приемане на ограничения на свободата на движение, на 13 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19, в която се разглежда и положението на гражданите на трети държави, които престояват законно или пребивават законно в Съюза 1 . В съответствие с точка 17 от Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета държавите членки може да изискват от лицата, пътуващи от рискови райони в други държави — членки на ЕС, да бъдат поставени под карантина/самоизолация и/или да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2 преди и/или след пристигането.

От пътниците се иска да представят различни видове документни доказателства, като медицински свидетелства, резултати от тестове или декларации, за да докажат спазването на различните изисквания. Липсата на стандартизирани и сигурни формати доведе до проблеми за пътуващите при приемането на документите им, както и до представянето на доклади за фалшиви или подправени документи 2 . Вероятно тези въпроси, които могат да доведат до ненужни забавяния и пречки, ще придобиват още по-голямо значение в контекста на все по-големия брой европейци, които си правят тест и се ваксинират срещу COVID-19, като получават документни доказателства за това. Европейският съвет започна работа по този въпрос. В изявлението си, прието след неформалните видеоконференции от 25 и 26 февруари 2021 г. 3 , членовете на Европейския съвет призоваха за продължаване на работата по общ подход спрямо удостоверенията за ваксинация.

Налице е консенсус между държавите членки относно използването на такива удостоверения за медицински цели, например за да се гарантира подходящо проследяване между първата и втората доза, както и между всякакви необходими последващи усилващи дози. Държавите членки работят по разработването на удостоверения за ваксинация, като често се осланят на наличната информация в имунизационните регистри.

Комисията си сътрудничи с държавите членки в рамките на мрежата за електронно здравеопазване — доброволна мрежа, която свързва националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване — по подготовката на оперативната съвместимост на удостоверенията за ваксинация. На 27 януари 2021 г. мрежата за електронно здравеопазване прие насоки относно удостоверяването на ваксинацията за медицински цели, които актуализира на 12 март 2021 г. 4 В тези насоки се определят основните елементи на оперативната съвместимост, а именно минимално необходим набор от данни за удостоверенията за ваксинация, и уникален идентификатор. Мрежата за електронно здравеопазване и Комитетът за здравна сигурност, създаден съгласно член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 5 , работят също така и по общ стандартизиран набор от данни за удостоверенията за резултат от направен тест за COVID-19 6 , по насоки относно удостоверенията за преболедуване и съответния набор от данни, както и по проект за оперативната съвместимост на здравните удостоверения 7 .

Въз основа на извършената до този момент техническа работа, в своето предложение за Регламент за цифрово зелено удостоверение (COM(2021)/xxx), което се представя успоредно с настоящото предложение, Комисията предлага да се създаде обща за ЕС рамка за издаването, проверката и приемането на удостоверения за ваксинация в рамките на ЕС като част от „цифрово зелено удостоверение“. Същевременно тази рамка следва да обхваща и други удостоверения, издавани по време на пандемията от COVID-19, а именно документи, удостоверяващи отрицателен резултат от направен тест за инфекция със SARS-CoV-2, както и документи, удостоверяващи, че съответното лице е преболедувало преди това инфекция със SARS-CoV-2. Това позволява и на лицата, които не са ваксинирани или които все още не са имали възможност да бъдат ваксинирани, да се възползват от подобна оперативно съвместима рамка, като се улесни пътуването им. Макар за момента децата например да нямат възможност да се възползват от ваксинацията срещу COVID-19, те следва да могат да получат удостоверение за направен тест или преболедуване, което техните родители също да могат да получат от тяхно име.

Рамката, определена в предложението за Регламент за цифрово зелено удостоверение (COM(2021)/xxx), се прилага по отношение на граждани на Съюза или на членове на техните семейства, които може да са граждани на трети държави. Целта на настоящото предложение е да се гарантира, че същата рамка се прилага по отношение на други граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държава — членка на ЕС, и които имат право да пътуват до друга държава членка в съответствие с правото на Съюза.

Съгласно член 77, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът разработва политики, определящи условията, при които гражданите на трети държави могат да се движат свободно на територията на Съюза. Някои от мерките, приети от държавите членки, за ограничаване на разпространението на COVID-19 обаче оказаха въздействие върху свободата на пътуване в рамките на Съюза на законно престояващите или законно пребиваващите граждани на трети държави. Тези мерки често включват ограничения за влизане или други специфични изисквания, приложими спрямо трансграничните пътници, като например изискването за поставяне под карантина или самоизолация, или за подлагане на тест за инфекция с COVID-19 преди и/или след пристигането. Особено засегнати от тези мерки са лицата, живеещи в граничните региони, и тези, които пресичат границите като част от ежедневието си с цел работа, образование, здравно обслужване, пазаруване, културни и развлекателни дейности.

С Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета се установява координиран подход по следните основни въпроси: прилагането на общи критерии и прагове при вземането на решение дали да се въведат ограничения на свободното движение, картографиране на риска от предаване на COVID-19, публикувано от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 8 , въз основа на съгласуван цветови код и координиран подход по отношение на мерките, ако има такива, които могат по подходящ начин да се прилагат за лицата, които се движат между районите, в зависимост от степента на риска от предаване в тези райони.

На 30 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1632 на Съвета относно координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 в Шенгенското пространство, в която препоръчва на държавите членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, да прилагат принципите, общовалидните критерии, общите прагове и общата рамка от мерки, установени в Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета. Необходими са еднакви условия за издаването, проверката и приемането на удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19, за да се осигури оперативна съвместимост между различните технически решения за удостоверенията за ваксинация, които се разработват от държавите членки, някои от които вече започнаха да приемат доказателства за ваксинация с цел да се освободят пътуващите от определени ограничения.

В рамката „цифрово зелено удостоверение“, която предстои да бъде създадена, следва да се определят форматът и съдържанието на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19. Комисията предлага също така с рамката „цифрово зелено удостоверение“ да се гарантира, че тези удостоверения могат да се издават в оперативно съвместим формат и да бъдат надеждно проверявани, когато се представят от притежателя в други държави членки, като по този начин се улеснява пътуването в рамките на Европейския съюз.

Удостоверенията следва да съдържат единствено необходимите за целта лични данни. Като се има предвид, че личните данни включват чувствителни медицински данни, следва да се гарантира много високо равнище на защита на данните, както и да се запази принципът за свеждане на данните до минимум. Рамката „цифрово зелено удостоверение“ по-специално не следва да включва изискване за създаване и поддържане на база данни на равнище ЕС, а следва да позволява децентрализирана проверка на цифрово подписани оперативно съвместими удостоверения.

В предложения регламент (ЕС) 2021/XXX се вземат предвид продължаващите усилия на международно равнище, като тези под егидата на Световната здравна организация (СЗО) и други специализирани агенции на Организацията на обединените нации, за установяване на спецификации и насоки за използването на цифрови технологии за документиране на ваксинационния статус. Третите държави следва да бъдат насърчавани да признаят „цифровото зелено удостоверение“, когато се отказват от ограниченията на неналожителните пътувания. По-специално това би могло да включва оперативна съвместимост между установените на световно равнище технологични системи и тези, създадени за целите на настоящия регламент, за да се улесни пътуването в рамките на Европейския съюз.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение не засяга шенгенските правила по отношение на условията за влизане на граждани на трети държави. Предложеният регламент по никакъв начин не следва да се разбира като насърчаващ или улесняващ повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, който трябва да остане крайна мярка и е подчинен на условията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекса на шенгенските граници) 9 .

С предложението се допълват и доразвиват други инициативи на политиката, приети в областта на свободното движение и пътуването по време на пандемията от COVID-19, като например Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета, Препоръка (ЕС) 2021/119 на Съвета, Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета и Препоръка (ЕС) 2021/132 на Съвета 10 . В Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета по-специално се описват общите принципи, въз основа на които държавите членки следва да координират действията си, когато приемат и прилагат мерки за защита на общественото здраве в отговор на пандемията от COVID-19, а в Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета са изброени третите държави, от които следва да бъдат разрешени неналожителните пътувания, както и функциите и потребностите, за които се разрешават наложителни пътувания, независимо от третата държава на произход. В непосредствено бъдеще Комисията ще следи отблизо изпълнението на последната препоръка и ще предлага изменения в съответствие с развитието в тази област.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящото предложение е част от набора от мерки на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. То се основава по-специално на предишната техническа работа, извършена в рамките на Комитета за здравна сигурност и мрежата за електронно здравеопазване — доброволна мрежа, която свързва националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване.

Настоящото предложение е в съответствие с политиката на Съюза в областта на имиграцията на граждани на трети държави.

Действащото законодателство на ЕС не съдържа разпоредби относно издаването, проверката и приемането на удостоверения, документиращи здравния статус на притежателя, дори ако представянето на такива удостоверения може да е необходимо, за да отпаднат определени ограничения на правото да се пътува, наложени по време на пандемия. Поради това е нужно да бъдат установени разпоредби за гарантиране на оперативната съвместимост и сигурността на тези удостоверения.

В настоящото предложение се вземат предвид продължаващите усилия на международно равнище, като тези под егидата на специализираните агенции на Организацията на обединените нации, включително Световната здравна организация (СЗО), въз основа на Международните здравни правила, за установяване на спецификации и насоки за използването на цифрови технологии за документиране на ваксинационния статус. Третите държави следва да бъдат насърчавани да признаят „цифровото зелено удостоверение“, когато се отказват от ограниченията на неналожителните пътувания.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

В член 77, параграф 2, буква в) от ДФЕС се предвижда, че Съюзът определя условията, при които законно престояващите или законно пребиваващите граждани на трети държави могат да се движат свободно на територията на Съюза за кратък период от време. Прилага се обикновената законодателна процедура.

С предложението се цели да се улесни пътуването на граждани на трети държави в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез създаване на обща рамка за издаването и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19. Това следва да позволи на гражданите на трети държави, които престояват законно или пребивават законно в държава членка и които имат право да пътуват до другите държави членки, да докажат, че отговарят на изискванията в областта на общественото здраве, наложени от държавата членка по местоназначение в съответствие с правото на Съюза. Предложението също така има за цел да се гарантира, че ограниченията на свободата на пътуване, които понастоящем са въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, могат да бъдат отменени по координиран начин, когато бъдат налични повече научни доказателства.

С настоящото предложение не се установява нито задължение за ваксинация, нито право на ваксинация. Стратегиите за ваксинация са национална компетентност на държавите членки.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Целите на настоящото предложение, а именно улесняването на пътуването в рамките на Съюза по време на пандемията от COVID-19 чрез установяване на сигурни и оперативно съвместими удостоверения за статуса на притежателя по отношение на ваксинацията, тестването и преболедуването, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а поради мащаба и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.

Липсата на действия на равнище ЕС вероятно ще доведе до приемането на различни системи от държавите членки, в резултат на което законно престояващите или законно пребиваващите граждани на трети държави, които упражняват свободата си на пътуване, ще се сблъскат с проблеми по отношение на признаването на издадените им документи в други държави членки. Необходимо е по-специално да се постигне съгласие относно техническите стандарти, които да се използват за осигуряване на оперативна съвместимост, сигурност и проверимост на издаваните удостоверения.

Пропорционалност

Действията на равнище ЕС могат да допринесат значително за справянето с посочените по-горе предизвикателства и са единственият начин за постигане и поддържане на хармонизирана и съвместима рамка.

Приемането на едностранни или некоординирани мерки по отношение на здравните удостоверения във връзка с COVID-19 може да доведе до мерки, които ограничават възможностите на гражданите на трети държави, които имат право да пътуват в рамките на Съюза, да предприемат такива пътувания.

В съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕС) 2021/XXXX, които се прилагат изцяло по отношение на настоящото предложение за регламент, прилагането на предложения регламент следва да бъде спряно, след като пандемията от COVID-19 бъде преодоляна, тъй като от този момент нататък няма да има основание гражданите на трети държави да бъдат задължавани да представят каквито и да било здравни документи, когато пътуват в рамките на Съюза. Същевременно неговото прилагане следва да бъде възобновено, ако СЗО обяви друга пандемия поради разпространение на SARS-CoV-2, негов вариант или сходни инфекциозни болести с епидемичен потенциал.

Избор на инструмент

Регламентът осигурява пряко, непосредствено и общо прилагане на правото на ЕС във всички държави членки.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

В предложението са взети предвид обсъжданията, проведени на редовни интервали от време с държавите членки, техническият обмен в рамките на Комитета за здравна сигурност и мрежата за електронно здравеопазване, наличната информацията относно променящата се епидемична обстановка и съответните налични научни доказателства.

Събиране и използване на експертни становища

Предложението се основава на техническия обмен в рамките на Комитета за здравна сигурност и мрежата за електронно здравеопазване, на публикуваната от ECDC информация относно епидемичната обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, и на съответните налични научни доказателства.

Оценка на въздействието

Поради спешния характер на въпроса Комисията не е извършила оценка на въздействието.

Основни права

Това предложение предполага обработването на лични данни, включително данни за здравословното състояние. Възможно е предложението да има въздействие върху основните права на лицата, а именно зачитането на личния живот съгласно член 7 от Хартата и правото на защита на личните данни съгласно член 8. Обработването на лични данни на лицата, включително събирането, достъпът и използването на лични данни, засяга правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни съгласно Хартата. Намесата в тези основни права трябва да бъде обоснована.

По отношение на правото на защита на личните данни, включително сигурността на данните, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 11 . Не се предвижда дерогация от режима за защита на данните на Съюза и държавите членки трябва да прилагат ясни правила, условия и стабилни гаранции в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните. С предложения регламент не се създава европейска база данни относно ваксинацията, тестването или преболедуването от COVID-19. За целите на предложения регламент личните данни трябва единствено да бъдат включени в издаденото удостоверение, което следва да бъде защитено срещу фалшифициране и подправяне.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Финансирането на действия в подкрепа на тази инициатива ще бъде обхванато от законодателната финансова обосновка, представена с предложението за Регламент (ЕС) 2021/XXX.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Не се прилага.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В член 1 от предложението се описва предметът на предложения регламент.

В член 2 се предвижда ускорено влизане в сила на Регламента.

2021/0071 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Съгласно достиженията на правото от Шенген гражданите на трети държави, които пребивават законно на територията на Съюза, и гражданите на трети държави, които са влезли законно на територията на държава членка, могат да се движат свободно на територията на всички други държави членки за период от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(2)На 30 януари 2020 г. генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, вследствие на глобалното разпространение на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), който причинява заболяването коронавирус 2019 (COVID-19). На 11 март 2020 г. СЗО прецени, че COVID-19 може да бъде характеризирана като пандемия.

(3)За да се ограничи разпространението на вируса, държавите членки приеха различни мерки, някои от които оказаха въздействие върху пътуването до и в рамките на територията на държавите членки, като например ограничения за влизане или изисквания към трансграничните пътници да бъдат поставени под карантина.

(4)На 13 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 12 .

(5)На 30 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1632 на Съвета 13 относно координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 в Шенгенското пространство, в която препоръчва на държавите членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, да прилагат принципите, общовалидните критерии, общите прагове и общата рамка от мерки, установени в Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета.

(6)Много държави членки стартираха или планират да стартират инициативи за издаване на удостоверения за ваксинация. За да могат обаче те да се използват ефективно във връзка с трансграничните пътувания в рамките на Съюза, тези удостоверения трябва да бъдат напълно оперативно съвместими, сигурни и проверими. Изисква се съвместно съгласуван между държавите членки подход по отношение на съдържанието, форма́та, принципите и техническите стандарти на тези удостоверения.

(7)Няколко държави членки вече освобождават ваксинираните лица от определени ограничения за пътуване. Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят ограниченията за пътуване, въведени в съответствие с правото на Съюза за целите на ограничаването на разпространението на COVID-19, като например изисквания за поставяне под карантина/самоизолация или подлагане на тест за инфекция със SARS-CoV-2, от тях следва да се изисква да приемат при същите условия валидни удостоверения за ваксинация, издадени от други държави членки в съответствие с предложението за Регламент за цифрово зелено удостоверение (COM(2021)/xxx). Това приемане следва да се извършва при същите условия, което означава, че когато например държава членка счита, че поставянето еднократна доза ваксина е достатъчно, тя следва да приема това и по отношение на притежателите на удостоверение за ваксинация, указващо еднократна доза от същата ваксина. От съображения, свързани с общественото здраве, това задължение следва да бъде ограничено до лицата, на които са поставени ваксини срещу COVID-19, получили разрешение за търговия съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета 14 . Това не следва да възпрепятства държавите членки да решат да приемат удостоверения за ваксинация, издадени за други ваксини срещу COVID-19, като например ваксини, получили разрешение за търговия от компетентния орган на държава членка в съответствие с Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 15 , ваксини, чието разпространение е било временно разрешено въз основа на член 5, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО, или ваксини, включени в списък на СЗО за употреба при извънредни ситуации. С Регламент (ЕС) № 2021/xxxx от xx xx 2021 г. се определя рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19 с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19. Той се прилага по отношение на граждани на Съюза и граждани на трети държави, които са членове на семействата на граждани на Съюза.

(8)В съответствие с членове 19, 20 и 21 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген гражданите на трети държави, обхванати от тези разпоредби, могат да пътуват свободно на територията на другите държави членки.

(9)За да се улесни пътуването на територията на държавите членки за граждани на трети държави, които имат право на такова пътуване, рамката за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19, установена в Регламент (ЕС) № 2021/xxxx, следва да се прилага и по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхвати от посочения регламент, при условие че те престояват законно или пребивават законно на територията на държава членка и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза.

(10)За да могат да се използват ефективно във връзка с трансграничните пътувания, тези удостоверения трябва да бъдат напълно оперативно съвместими.

(11)Настоящият регламент не следва да се разбира като улесняване или насърчаване на приемането на ограничения на свободното движение при пътуване или на други основни права в отговор на пандемията. Освен това евентуалната необходимост от проверка на удостоверенията, установени в Регламент (ЕС) 2021/xxx, сама по себе си не може да обоснове временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. Проверките по вътрешните граници следва да останат крайна мярка, при спазване на специфичните правила, определени в Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекса на шенгенските граници) 16 .

(12)В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото този регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе.

(13)Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета 17 ; Следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Въпреки че Ирландия не попада в обхвата на настоящия регламент, за целите на улесняването на пътуването в рамките на Съюза Ирландия също може да издава удостоверения, които отговарят на същите изисквания, приложими за цифровото зелено удостоверение, на граждани на трети държави, които пребивават законно или престояват законно на нейна територия, и държавите членки могат да приемат тези удостоверения. Ирландия също така може да приема удостоверения, издадени от държавите членки на граждани на трети държави, които пребивават законно или престояват законно на тяхна територия.

(14)По отношение на България, Хърватия, Кипър и Румъния настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген съответно по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(15)По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква В от Решение 1999/437/ЕО на Съвета 18 .

(16)По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква В от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета 19 .

(17)По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква В от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета 20 .

(18)В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 21 са проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните и с Европейския комитет по защита на данните, които представиха становището си на [...],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите членки прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/XXXX [Регламент за цифрово зелено удостоверение] по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но които пребивават законно или престояват законно на тяхна територия и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    ОВ L 337, 14.10.2020 г., стр. 3.
(2)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates .
(3)    SN 2/21.
(4)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf .
(5)    Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
(6)    На разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf .
(7)    На разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf .
(8)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement .
(9)    Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(10)    Препоръка (ЕС) 2021/119 на Съвета от 1 февруари 2021 г. за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/1475 относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 36, 2.2.2021 г., стр. 1) и Препоръка (ЕС) 2021/132 на Съвета от 2 февруари 2021 г. за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (ОВ L 41, 4.2.2021 г., стр. 1—5).
(11)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(12)    ОВ L 337, 14.10.2020 г., стр. 3.
(13)    Препоръка (ЕС) 2020/1632 на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 в Шенгенското пространство (ОВ L 366, 4.11.2020 г., стр. 25).
(14)    Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
(15)    Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(16)    Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(17)    Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).
(18)    Решение на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стp. 31).
(19)    Решение на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).
(20)    Решение на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(21)    Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
Top