EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0322

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година

COM/2020/322 final

Брюксел, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Снабдяването на ЕС с определени продукти от риболов зависи до голяма степен от техния внос. През последните десетилетия се наблюдава непрекъснато нарастване на тази зависимост при задоволяване на търсенето на посочените продукти, тъй като продукцията от риболов и аквакултури в ЕС понастоящем покрива само 43 % от нуждите му. Основното предназначение на автономните търговски мерки по отношение на продуктите от риболов и аквакултури е да се даде възможност на рибопреработвателната промишленост на ЕС да внася суровини за по-нататъшна преработка от държави извън ЕС при намалени или нулеви ставки на митата. Наред с това, за да се гарантира лоялна конкуренция между вносните и европейските продукти от риболов на пазара на ЕС, следва да бъде отчетено въздействието на посочените мерки върху конкурентоспособността на производителите на такива продукти в Съюза.

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г., като съответният преходен период изтича в края на 2020 г. Настоящото предложение се основава на предположението, че в края на преходния период ще бъде договорено споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство, с което търговията между държавите — членки на ЕС, и Обединеното кралство ще продължи без налагането на вносни мита. Ако в края на преходния период не е сключено търговско споразумение, Съветът може да реши да измени Регламента относно автономните тарифни квоти.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Инициативата е в съответствие с установената политика на ЕС, насочена към осигуряване на подходящо предлагане на продукти от риболов за преработвателната промишленост, и следва тази политика.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Не е приложимо.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание за настоящото предложение е член 31 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Пропорционалност

Избраната политика е пропорционална, тъй като за всеки продукт се разрешава само ограничено количество с оглед на степента на използване, необходимостта от еднакви условия на конкуренция между производителите от ЕС и тези извън ЕС, добавената стойност и други търговски преференции.

Предложението е съобразено с принципа на пропорционалност, тъй като митническият съюз представлява обща политика и следва да се изпълнява чрез регламент, приет от Съвета.

Избор на инструмент

Не е приложимо.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не е приложимо.

Консултации със заинтересованите страни

Между януари и март 2020 г. бяха проведени консултации въз основа на въпросник, предоставен на производителите и преработвателите от ЕС и на националните компетентни органи от държавите членки. На 29 февруари 2020 г. Комисията запозна с процеса на консултации и Консултативния съвет по пазарите, в който са представени всички заинтересовани страни (секторът и НПО). Нито една от заинтересованите страни не се изказа против запазването на автономните тарифни квоти за продукти от риболов.

Както и в предишни случаи, производителите от ЕС предложиха минималистичен подход (по-малки количества и по-малко продукти), докато подходът, защитаван от европейската преработвателна промишленост, е максималистичен (по-големи количества и повече продукти). Становище изразиха десет държави членки, като то беше съобразено с позицията на съответните национални сектори. Една държава категорично подкрепя максималното увеличаване на собствените доставки и вътрешните процедури за възлагане на обществени поръчки въз основа на потенциала на производството в ЕС, като за отправна точка при анализа на този потенциал използва общия допустим улов и квотите.

Предложението, изготвено от Комисията, е балансирано и се основава на фактически обективен анализ на събраните данни и информация. То гарантира достатъчно конкурентно снабдяване за преработвателната промишленост на ЕС, като същевременно отчита интересите на европейските производители на продукти от риболов.

Събиране и използване на експертни становища

Оценката на добавената стойност на всеки продукт, по отношение на който се прилагат автономни тарифни квоти, беше извършена от външен консултант (EUMOFA). Тя се основава на задълбочено проучване от 2015 г., актуализирано през 2018 г., което потвърждава целесъобразността, съгласуваността и ефикасността на автономните тарифни квоти. При изчисляването на всяка предложена квота бяха използвани данни на Евростат и информация относно използването на квотите.

Оценка на въздействието

Оценка на въздействието не беше извършена. Тя не е необходима, тъй като предложението се основава на действащия в момента правен акт, чието действие изтича в края на 2020 г. Беше проведена обаче задълбочена консултация със заинтересованите страни на равнището на ЕС, след като предложението беше внесено за обсъждане в работната група на Съвета.

Пригодност и опростяване на законодателството

Не е приложимо.

Основни права

Не е приложимо.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма въздействие върху бюджета на Комисията.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Не е приложимо.

Обяснителни документи (за директивите)

Не е приложимо.

   Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Не е приложимо.

2020/0144 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Снабдяването на ЕС с определени рибни продукти понастоящем зависи от вноса от трети държави. През последните десетилетия се наблюдава нарастване на тази зависимост при задоволяване на търсенето на посочените продукти в Съюза. С цел да се избегнат рисковете за производството на продукти от риболов в Съюза и да се осигури достатъчно снабдяване с такива продукти за неговата преработвателна промишленост, за редица продукти от риболов митата за внос следва да бъдат суспендирани или намалени в рамките на тарифни квоти с подходящ обем. Наред с това, за да се гарантира лоялна конкуренция между вносните и европейските продукти от риболов на пазара на ЕС, следва да бъде отчетено въздействието на мерките върху конкурентоспособността на производителите на такива продукти в Съюза.

(2)С Регламент (ЕС) 2018/1977 на Съвета 1 се откриват автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 г. и се предвижда начинът на управлението им. Тъй като периодът на прилагане на посочения регламент изтича на 31 декември 2020 г., за периода 2021—2023 г. следва да се приеме нов регламент, с който да се предвидят тарифни квоти.

(3)Всички вносители от Съюза следва да разполагат с равнопоставен и непрекъснат достъп до предвидените в настоящия регламент тарифни квоти, като определените ставки за тези квоти следва да се прилагат без прекъсване до изчерпването им към всички операции по внос на съответните продукти от риболов във всички държави членки.

(4)В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията 2 се предвижда система за управление на тарифните квоти, която следва хронологичния ред на датите на приемане на декларациите за допускане за свободно обращение. Откритите с настоящия регламент тарифни квоти следва да бъдат управлявани от Комисията и държавите членки в съответствие с тази система.

(5)От значение е да се гарантират прозрачност, предвидимост и правна сигурност за всички заинтересовани страни. Тъй като целта на тарифните квоти е да се осигури достатъчно снабдяване на преработвателната промишленост на Съюза с продукти от риболов, право на ползване на квотите следва да се предоставя, ако бъде спазено изискването за минимално равнище на обработка или операции.

(6)С цел да се гарантира ефективното управление на тарифните квоти държавите членки следва да имат право да изваждат от обема на тарифните квоти необходимите количества, които съответстват на действително извършените от тях операции по внос. Този метод на управление изисква тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията, поради което Комисията следва да може да наблюдава темповете на изчерпване на тарифните квоти и съответно да информира държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Митата за внос на продуктите, изброени в приложението, се суспендират или намаляват в рамките на тарифните квоти при ставките, за периодите и количествата, посочени в него.

Член 2

Тарифните квоти, посочени в член 1 от настоящия регламент, се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 3

По отношение на тарифните квоти се прилага митнически надзор за режим специфична употреба в съответствие с член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета 3 .

Член 4

1.Суспендирането или намаляването на митата за внос се прилага само за продукти, предназначени за консумация от човека.

2.Тарифните квоти не се предоставят за продукти, чиято обработка се извършва на равнище продажба на дребно или кетъринг.

3.Тарифните квоти не се предоставят за продукти, които са предназначени единствено за една или повече от следните операции:

а)почистване, отстраняване на вътрешности, опашка и глава;

б)нарязване;

в)повторно пакетиране на индивидуално бързо замразени филета;

г)вземане на проби, сортиране;

д)етикетиране;

е)опаковане;

ж)охлаждане;

з)замразяване;

и)дълбоко замразяване;

й)размразяване;

к)глазиране;

л)разтопяване;

м)отделяне.

4.Без да се засяга параграф 3, тарифните квоти се предоставят за продукти, които са предназначени за една или повече от следните операции:

а)нарязване на кубчета;

б)нарязване на кръгчета и нарязване на ленти за материали от кодове по КН 0307 43 91, 0307 43 92 и 0307 43 99;

в)филетиране;

г)производство на половинки;

д)нарязване на замразени блокове;

е)разделяне на замразени блокове от преплетени филета;

ж)нарязване на резени за материали от кодове по КН ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 и 0303 89 90;

з)третиране с опаковъчни газове, както са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета 4 , за продукти с кодове по КН 0306 16 99 (подразделения по ТАРИК 20 и 30), 0306 17 92 (подразделение по ТАРИК 20), 0306 17 99 (подразделение по ТАРИК 10), 0306 35 90 (подразделения по ТАРИК 12, 14, 92 и 93), 0306 36 90 (подразделения по ТАРИК 20 и 30), 1605 21 90 (подразделения по ТАРИК 45, 55 и 62) и 1605 29 00 (подразделения по ТАРИК 50, 55 и 60).

Член 5

Комисията и митническите органи на държавите членки работят в тясно сътрудничество, за да се гарантира правилното управление и контрол на прилагането на настоящия регламент.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   ПредседателЗаконодателна финансова обосновка — „Приходи“

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Предложение за Регламент на Съвета за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година.

2.БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ:

Глава и статия: глава 1 2, статия 1 2 0

3.ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ

◻ Предложението няма финансово отражение

Предложението няма финансово отражение върху разходите, но има финансово отражение върху приходите.

в млн. евро (до първия знак след десетичната запетая 5 )

Приходен бюджетен ред 6

Година N

Година N+1

Година N+2

Статия 1.2.0

219.2

219.2

219.2

4.МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

В съответствие с член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за определяне на разпоредби за прилагане на Митническия кодекс на Общността ще се извършват проверки на крайната употреба на някои от продуктите, обхванати от настоящия регламент на Съвета.

5.ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Основната част от въздействието на регламента се заключава в загубата на приходи за Европейския съюз. Въз основа на най-актуалните пълни статистически данни (2018 г.) въздействието на произтичащата от настоящия регламент загуба на приходи може да бъде оценено на 219,2 млн. евро за първата година от тригодишния период, започващ през 2021 г.

Посочената сума е изчислена въз основа на митническите ставки за най-облагодетелствана нация, пълното използване на квотите, средната цена (в евро) на тон и факта, че 80 % от митата са включени в бюджета на ЕС (219,2 млн. евро = 80 % от 274,0 млн. евро). Тя съответно отразява максималното равнище на загуба на приходи, тъй като Общността предоставя по-благоприятни търговски преференции на различни групи трети държави (ОСП, ОСП+, споразумения за свободна търговия).

Следователно реалната загуба на приходи вероятно ще бъде по-малка, тъй като митата за най-облагодетелствана нация не се прилагат за цялата гама продукти.

(1)

   Регламент (ЕС) 2018/1977 на Съвета от 11 декември 2018 г. за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година (ОВ L 317, 14.12.2018 г., стр. 2).

(2)

   Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(3)

   Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(4)    Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).
(5)    Годишните суми се прогнозират въз основа на формулата в раздел 5, като това се указва в бележка под линия — например „ориентировъчна сума въз основа на договорената формула“. За началната година годишната сума обикновено се изплаща, без да се прилага намаление или пропорционално плащане.
(6)    По отношение на традиционните собствени ресурси (селскостопански мита, налози върху захарта, мита) посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година


Пореден №

Код по КН

Код по ТАРИК

Описание

Годишен размер на квотата (тонове) 1

Мито за квотата

Период на квотата

09.2746

ex 0302 89 90

30

Южна червена риба (Lutjanus purpureus), прясна, охладена, за преработка

1 500

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

Хайвер от риба, пресен, охладен или замразен, осолен или в саламура, за преработка

5 700

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

Хайвер от риба, измит, изчистен от прилепналите по него части от вътрешните органи, осолен или в саламура, за производство на заместители на хайвер

1 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба от вида Boreogadus saida, без черен дроб, хайвер и семенна течност, прясна, охладена или замразена, за преработка

95 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г. 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

Мерлуза (Merluccius spp. с изключение на Merluccius merluccius, Urophycis spp.) и риба от вида Genypterus blacodes и Genypterus capensis, замразена, за преработка

10 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

Новозеландски макрурус (Macruronus spp), замразени филета и други замразени меса, за преработка

17 500

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), живи, охладени, замразени, за преработка

200

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба от вида Boreogadus saida, осолена или в саламура, но несушена, нито пушена, за преработка 

2 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

Хамсия (Engraulis anchoita и Engraulis capensis), замразена, за преработка, и хамсия (Engraulis anchoita), осолена или в саламура, но несушена, нито пушена, за преработка

1 500

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

Сурими, замразено, за преработка

60 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

Тихоокеанска мерлуза (Merluccius productus) и аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi), замразени филета и други меса, за преработка

25 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

Треска (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), замразени филета и замразено месо, за преработка

50 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

Минтай (Theragra chalcogramma), замразен, замразени филета и други замразени меса, за преработка

320 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

Морски език, замразени филета и други меса (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), за преработка

10 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

Продълговатата част 2 на калмари (Ommastrephes spp. — с изключение на Todarodes sagittatus (синоним Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) и Illex spp., замразена, с кожа и перки, за преработка

20 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

Калмари (Ommastrephes spp. — с изключение на Todarodes sagittatus (синоним Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) и Illex spp., замразени, цели или пипала и перки, за преработка

5 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

Херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii), с единично тегло, превишаващо 100 g, или на половинка риба с единично тегло над 80 g на парче, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, за преработка

8 000 3

0 %

1.10.2021 г. — 31.12.2021 г.

1.10.2021 г. — 31.12.2021 г.

1.10.2022 г. — 31.12.2022 г.

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

Филета, наречени „карета“, от риба тон и скокливи риби, за преработка

30 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

Скариди от видовете Pandalus borealis и Pandalus montagui, сварени и без черупки, за преработка

3500

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

Скариди от видовете Pandalus borealis и Pandalus montagui, с черупки, пресни, охладени или замразени, за преработка

2 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

Скариди от вида Pandalus jordani, сварени и без черупки, за преработка

2000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

Скариди от видовете Penaeus Vannamei и Penaeus monodon, дори и без черупки, пресни, охладени или замразени, неварени, за преработка

40 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

Тихоокеанска сьомга, без глава и изкормена, замразена, от вида Oncorhynchus nerka (червена сьомга) и Oncorhynchus kisutch, за преработка

10 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

Пикша (Melanogrammus aeglefinus), прясна, охладена или замразена, без глави, без хриле, изкормена, за преработка

3 500

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

Скариди от вида Pleoticus muelleri, дори и без черупки, пресни, охладени или замразени, за преработка

6 000

0 %

1.1.2021 г. — 31.12.2023 г.

(1)    Изразен в нетно тегло, освен ако не е посочено друго.
(2)    Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала, с кожа и перки.
(3)    Изразен в нетно сухо тегло.
Top