EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0442

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа

COM/2020/442 final

Брюксел, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на ЕвропаБЮДЖЕТЪТ НА ЕС ОСИГУРЯВА РЕСУРС ЗА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕВРОПА

1.Амбициозен и новаторски бюджет на ЕС за възстановяването на Европа

Комисията представи смел и всеобхватен план за възстановяването на Европа 1 Планът се основава на солидарността и справедливостта, а в основата му са залегнали споделените ценности и принципи на Съюза. В плана се предвижда как да се даде пръв силен тласък на икономиката на Европа, да се насърчи екологичният и цифровият преход и тя да стане по-справедлива, по-издръжлива и по-устойчива за идните поколения.

Пандемията от COVID-19 засегна всяко кътче от Съюза и света. Между отделните държавите членки обаче има значителни разлики, що се касае до понесените от тях икономически и социални последици от пандемията, както и по отношение на способността им да поемат сътресения и да реагират спрямо тях. Това поражда заплаха да се създадат нанасящи щети различия между икономиките на държавите членки и поставя под силен натиск единния пазар. Европа се нуждае от координиран отговор, който да бъде бърз, амбициозен и насочен там, където нуждата от него е най-силна.

Изпълнението на плана за възстановяване ще изисква огромни публични и частни инвестиции. Необходими са решителни действия за посрещане на тези потребности, необходимо е да се запълни цялостният недостиг в публичните и частните инвестиции, възлизащ общо на най-малко 1,5 трилиона евро, да се поправят преките икономически и социални щети, причинени от пандемията, и да се върне Съюзът твърдо на пътя на устойчивото възстановяване. 2

Комисията предлага да се задейства целият потенциал на бюджета на ЕС за мобилизиране на инвестиции и да се концентрира в началото на периода финансовата подкрепа за първите години на възстановяването, които имат ключово значение.. Предложенията на Комисията се основават на:

Øспешния Европейски инструмент за възстановяване (Next Generation EU), който възлиза на 750 милиарда EUR 3 . Този инструмент ще стимулира временно бюджета на ЕС с помощта на финансиране, привлечено от финансовите пазари. Привлечените средства ще бъдат предоставяни чрез програмите на ЕС, за да се подкрепят неотложните мерки, необходими за защита на препитанието на хората, за изправянето на икономиката отново на крака и за стимулирането на устойчивия растеж.

Øподсилена многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.. Комисията предлага да се създадат нови инструменти и да се подсилят ключовите програми, като се използва инструментът Next Generation EU, за да се насочват инвестициите там, където има най-голяма нужда от тях, да се заздрави единният пазар, да се даде тласък на сътрудничеството в области като здравеопазването и управлението на кризи, и да се предостави на Съюза дългосрочен бюджет, с който да се стимулира осъществяването на екологичния и цифровия преход и да се изгради по-справедлива и по-жизнеспособна икономика.

Заедно с подкрепените от Европейския съвет на 23 април три предпазни мрежи за работниците, предприятията и държавите, чието финансово изражение възлиза на 540 млрд. евро, тези извънредни мерки, предприети на равнището на ЕС, ще надминат 1290 млрд. евро целева и авансова подкрепа за възстановяването на Европа. 4 . Като се прилагат консервативни оценки за лостовия ефект на тези суми, общите инвестиции, които може да се генерират с помощта на този пакет от мерки, възлизат на 3,1 трилиона евро.

Посочените мерки решително отговарят на призивите от страна на Европейския парламент за „мащабен пакет от инвестиции за възстановяване и реконструкция, за да подкрепя европейската икономика след кризата […] който да бъде част от новата многогодишна финансова рамка“ 5 и на тези на държавните ръководители за създаването на фонд, който да бъде „достатъчен по своя мащаб, [да] бъде насочен към най-засегнатите сектори и географски части на Европа и [да] е предназначен за справяне с тази безпрецедентна криза 6 .

Това споделено разбиране предоставя основата за бързо и всеобхватно споразумение между институциите. Комисията призовава за много тясно сътрудничество между Европейския парламент и Съвета по всички точки от плана за възстановяване и ги приканва да преразглеждат всяка година разходите, финансирани с външни целеви приходи в рамките на инструмента Next Generation EU. Принципът на това преразглеждане би могъл да бъде установен с междуинституционална декларация. Бързото постигане на споразумение относно Next Generation EU и амбициозен дългосрочен бюджет ще бъде силно послание за европейска солидарност и решителност в момент, в който залогът едва ли би могъл да бъде по-висок.

Дългосрочният бюджет на ЕС, чието въздействие е допълнително усилено от Next Generation EU, има уникалната възможност да бъде движещата сила на европейското възстановяване. Бюджетът на ЕС осигурява прозрачна и надеждна рамка за бъдещата мащабна инвестиционна програма, която се основава на общностния метод на управление и вземане на решения. Бюджетът на ЕС е доказал се двигател на инвестициите, сближаването и солидарността, който укрепва единния европейски пазар.

През последните седмици Комисията използва целия останал ресурс на мерките за гъвкавост в настоящия бюджет на ЕС, за да насочи всяко налично евро към спасяване на живота на гражданите и опазване на поминъка им. Тези мерки доказаха силата на бюджета на ЕС да предоставя навременна и съществена подкрепа на държавите членки в криза. Мерките също така изчерпаха целия останал ресурс за гъвкавост в настоящия бюджет на ЕС, и подчертаха спешната необходимост от въвеждане на нови мерки за изпълнение на следващите решаващи етапи на възстановяването.

Основните елементи на предложенията на Комисията за модерен и гъвкав дългосрочен бюджет, здраво свързан с приоритетите на Съюза, остават в сила и днес. Сега Комисията предлага тези предложения да бъдат адаптирани и засилени с цел да се даде енергия на възстановяването. Въз основа на постигнатия значителен напредък в Европейския парламент и Съвета ще бъдат създадени възможно най-добрите условия за своевременно постигане на споразумение.

Преходът едновременно към зелена, но и цифрова Европа продължава да бъде предизвикателството, което определя настоящото поколение. Това е отразено в предложенията на Комисията. Инвестициите в мащабно реновиране на сгради, в енергия от възобновяеми източници, чисти водородни решения, чист транспорт, устойчиво производство на храни и интелигентна кръгова икономика имат огромен потенциал да доведат до растеж на икономиката на Европа. Подкрепата следва да бъде съгласувана с целите на Съюза по отношение на околната среда. Инвестициите в цифрова инфраструктура и цифрови умения ще помогнат да се стимулират конкурентоспособността и технологичният суверенитет. Инвестициите в устойчивост към бъдещи здравни предизвикателства и стратегическа автономност ще направят Съюза по-добре подготвен за бъдещи кризи.

Инструментът Next Generation EU ще даде на бюджета на ЕС допълнителните ресурси, които са му необходими, за да даде решителен отговор на най-неотложните предизвикателства. Next Generation EU ще бъде еднократен инструмент за извънредни обстоятелства, създаден за ограничен период, и ще се използва единствено за мерки за реакция спрямо кризи и възстановяване след тях. Средствата ще бъдат предоставяни чрез бюджета на ЕС на държавите членки, за да се подпомагат приоритетите в областта на инвестициите и реформите, и ще бъдат използвани за подсилването на ключови финансови програми до 31 декември 2024 г.. Набирането на средства от финансовите пазари ще спомогне за разпределяне на финансовите разходи във времето, така че да не се налага държавите членки да правят допълнителни вноски в бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията ще предложи и нови собствени ресурси, които биха помогнали за възстановяването на средствата, набрани на финансовите пазари, в рамките на инструмента Next Generation EU.

Бързото стартиране на Next Generation EU ще бъде от жизненоважно значение тенденцията към икономическа криза да бъде преобърната. Освен това, за да осигури достъп до средствата възможно най-бързо с цел да се посрещнат най-неотложните нужди, Комисията предлага да се промени настоящата финансова рамка за 2014—2020 г., за да се предоставят допълнителни средства в размер на 11,5 млрд. евро още през 2020 г. Допълнителното финансиране ще бъде предоставено на REACT-EU, инструмента за подкрепа на платежоспособността, Европейския фонд за устойчиво развитие, като се отчита спешността на тези потребности.

2.Как ще се използва Next Generation EU?

Всяка програма и всяко евро в този пакет ще се използват за удовлетворяване на най-важните потребности на възстановяването, определени в оценката на нуждите, изготвена от Комисията. Предложенията са съсредоточени върху това къде бюджетът на ЕС може да постигне най-голям резултат, като допълва и засилва основната дейност, която се извършва в държавите членки.

Пакетът се основава на три стълба: инструменти за подкрепа на усилията на държавите членки да се възстановят, да поправят щетите и да излязат по-силни от кризата; мерки за насърчаване на частните инвестиции и подкрепа за дружествата в затруднено положение; както и подкрепа за ключовите програми на ЕС, за да се извлекат поуки от кризата и единният пазар да стане по-силен и устойчив.

1)Подкрепа за държавите членки да се възстановят, да поправят щетите и да излязат по-силни от кризата;

Публичните инвестиции имат жизненоважна роля за балансираното и устойчиво възстановяване. Поради това, основната част от финансирането от Next Generation EU (повече от 80 %) ще бъде използвана за подкрепа на инвестициите и реформите в държавите членки, като тя ще се съсредоточи в областите, в които въздействието на кризата и нуждите от устойчивост са най-големи. Основният инструмент за възстановяване ще бъде новият Механизъм за възстановяване и устойчивост, който е специално разработен, за да се финансират инвестиции и реформи в съответствие с европейските приоритети. Политиката на сближаване ще изпълнява основната роля в процеса на балансирано и устойчиво възстановяване с помощта на новата инициатива REACT-EU, предназначена да удовлетвори най-неотложните икономически и социални нужди и корекциите на бъдещите програми за сближаване с цел да им придаде по-голяма гъвкавост и изцяло да ги приведе в съответствие с приоритетите на възстановяването. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ще помогне на земеделските стопани и селските райони да осъществят екологичния преход и ще подкрепи инвестициите и реформите за постигане на амбициозните цели на Европа в областта на околната среда. Накрая, значително укрепеният Механизъм за справедлив преход ще помогне на държавите членки да ускорят прехода към зелена икономика и същевременно да стимулират своите икономики.

ØНов Механизъм за възстановяване и устойчивост

Бюджетът на ЕС може да осигури мощна подкрепа на приоритетите в областта на инвестициите и реформите, определени чрез европейския семестър, които са от решаващо значение в момент, когато националните бюджети са подложени на натиск.

Основният елемент на плана за възстановяване ще бъде новият Механизъм за възстановяване и устойчивост. Целта на механизма ще бъде да подкрепя инвестициите и реформите от основно значение за трайното възстановяване, да подобрява икономическата и социалната устойчивост на държавите членки и да подпомага екологичния и цифровия преход. Той ще бъде на разположение на всички държави членки, но подкрепата ще бъде съсредоточена в най-засегнатите части на Съюза и там, където потребността от устойчивост е най-голяма. Това ще помогне да се противодейства на задълбочаващите се различия между държавите членки и да се подготвят икономиките ни за бъдещето.

Механизмът ще предлага мащабна финансова подкрепа за инвестициите и реформите, които ще помогнат на икономиките на държавите членки да станат по-устойчиви. Най-важното, той ще гарантира, че тези инвестиции и реформи са насочени към предизвикателствата и нуждите от инвестиции, свързани с прехода към зелени и цифрови технологии. Той ще помогне на държавите членки да се справят с икономическите и социалните предизвикателства, които след кризата са дори още по-опасни и засягат различни области — социалната сфера, заетостта, уменията, образованието, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, но и области, свързани с бизнес средата, а също и публичната администрация и финансовия сектор. Комисията ще предложи техническа подкрепа на широка основа, за да се гарантира, че средствата се употребяват по възможно най-добрия начин.

Механизмът идва с предложен бюджет в размер на 560 млрд. евро, предназначен да помогне за финансирането на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки. Той ще бъде снабден с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер до 310 млрд. евро и ще бъде способен да отпуска до 250 млрд. евро като заеми. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост ще стане неотделима част от европейския семестър. Държавите членки ще съставят планове за възстановяване и устойчивост като част от своите национални програми за реформи. С помощта на плановете ще се определят приоритетите за реформи и инвестиции и съответните инвестиционни пакети, които ще бъдат финансирани по линия на механизма, като подкрепата ще бъде отпускана на траншове в зависимост от постигнатия напредък и въз основа на предварително определени критерии.

ØREACT-EU – по-голяма подкрепа за сближаването на държавите членки

Комисията предлага нова инициатива, наречена REACT-EU, която има за цел да увеличи подкрепата за сближаването на държавите членки, за да се подобри устойчивостта на техните икономики в етапа на поправяне на щетите от кризата. Това ще помогне да се преодолее празнината между мерките за първа реакция и дългосрочното възстановяване. 

Комисията предлага с помощта на REACT-EU да се осигурят 55 млрд. евро като допълнително финансиране по линия на политиката на сближаване от настоящия момент до 2022 г., 50 млрд. евро от Next Generation EU през 2021 г. и 2022 г., както и 5 млрд. евро още през 2020 г. благодарение на адаптирането на настоящата финансова рамка. Това ще се основава на настоящите правила за сближаване, включително извънредните мерки за гъвкавост, въведени чрез инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса. Според тези предложения през 2020—2022 г. ще бъде предоставено допълнително финансиране за изпълняваните понастоящем програми за сближаване, както и на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, ще се даде възможност финансирането на ключови мерки за възстановяване от кризата и на подкрепата за най-нуждаещите се да продължи без прекъсване

Допълнителното финансиране ще бъде разпределено въз основа на тежестта на икономическите и социалните последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки. Допълнителните ангажименти ще бъдат изпълнявани с помощта на изменения в програмите или създаване на нови специална програми, представени от държавите членки и приемани от Комисията. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки за възможно най-бързото и ефикасно управление на този процес.

С финансирането ще се подкрепят ключови действия за преодоляване на последиците от кризата в най-важните сектори за постигане на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване. Това ще включва инвестиции за възстановяване на пазарите на труда, в това число с помощта на субсидии за наемане на работа, схеми за краткосрочна заетост и мерки за младежка заетост, подкрепа за здравните системи и осигуряване на работен капитал за малките и средните предприятия. Помощта ще бъде достъпна в различните икономически сектори, включително туризма и културата, а също и за основни инвестиции в екологичния и цифровия преход, като се увеличат вече планираните инвестиции по бъдещите програми за сближаване. Част от допълнителните ресурси могат да се използват и за подпомагане на граждани, изпитващи недостиг на храна и материални лишения.

ØПолитика за сближаване в услуга на икономическото възстановяване

Освен незабавните ответни действия при кризи, политиката на сближаване  ще бъде от решаващо значение за гарантиране на балансирано възстановяване в дългосрочен план, като помага за избягването на асиметрия и различия в растежа между държавите членки.

Поради това от съществено значение за стратегическите приоритети на Съюза е да се стартират новите програми за политиката на сближаване на 1 януари 2021 г. успоредно с отпускането на допълнителни средства за изпълняваните понастоящем програми до края на 2022 г. Тези предложения имат за цел да осигурят максимална подкрепа за днешните приоритети.

В момента Комисията коригира своите предложения относно бъдещите програми в областта на политиката на сближаване, за да увеличи подкрепата за инвестициите за възстановяване, например за мерки в областта на устойчивостта на националните системи за здравеопазване, в сектори като туризма и културата, за подкрепа на малките и средните предприятия, младежката заетост, образованието и уменията и мерките за борба с детската бедност.

Вероятно е младите хора да бъдат особено силно засегнати от кризата, поради което държавите членки с равнища на младежка безработица над средното равнище за ЕС следва да програмират най-малко15 % от своите ресурси по Европейския социален фонд +, попадащи в рамките на споделеното управление, за подкрепа на младите хора. С оглед на вероятното въздействие на кризата върху най-уязвимите членове на обществото Комисията предлага също така поне 5 % от общите разходи по Европейския социален фонд + да се използват за подпомагане на извеждането на децата от бедността.

На държавите членки ще бъде предоставена техническа помощ, за да се увеличат максимално съчетаните ползи от новите програми на политиката на сближаване и настоящите програми благодарение на програмата REACT-EU.

Преразгледаните предложения предоставят и по-голяма гъвкавост при прехвърлянето на средства между фондовете и въвеждането на нови разпоредби, които да бъдат задействани при извънредни ситуации. За да се осигури достатъчна подкрепа за държавите членки и регионите, които са в най-голяма нужда, новите предложения на Комисията предвиждат също така преразглеждане през 2024 г. на разпределението на отпуснатите средства по политиката на сближаване. Преразглеждането ще доведе само до корекции във възходяща посока в размер до 10 млрд. евро за всички държави членки.

ØПодпомагане на справедлив преход

Възстановяването на Европа и нейното бъдещо благоденствие зависят от стъпките, които предприемаме понастоящем, за да подготвим прехода към неутрална по отношение на климата, ефикасна по отношение на ресурсите и кръгова икономика. Тези промени ще засегнат всички европейци, но тежестта на измененията ще падне в по-голяма степен върху някои сектори и региони. Като част от пакета за икономическо възстановяване Комисията предлага да се използва инициативата Next Generation EU, за да се осигури финансова помощ за съпровождане на трансформацията на европейската икономика и да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен.

По-специално Комисията предлага да предостави значително допълнително финансиране в размер на 30 млрд. евро на Фонда за справедлив преход, като така се достигне до сума, възлизаща на 40 млрд. евро. Финансирането ще се използва за облекчаване на социално-икономическите последици от прехода към неутралност по отношение на климата в най-засегнатите региони, като например се подкрепи преквалификацията на работници, подпомогнат се МСП при създаването на нови икономически възможности, и се инвестира в прехода към чиста енергия и в кръговата икономика. Увеличеното финансирането за InvestEU също така ще означава, че вторият стълб на механизма за справедлив преход ще бъде подсилен. Комисията представя също и предложения за създаване на нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, който представлява третият стълб на Механизма за справедлив преход. Това предложение ще бъде подкрепено с 1,5 млрд. евро от бюджета на ЕС 7 и 10 млрд. евро като заеми от Европейската инвестиционна банка. Очаква се трите стълба на Механизма за справедлив преход заедно да мобилизират инвестиции в размер до 150 млрд. евро, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен по време на екологичния преход.

Селските райони ще имат жизненоважна роля за осъществяване на екологичния преход и постигане на амбициозните цели на Европа в областта на климата и околната среда. Комисията предлага да се увеличи бюджетът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 млрд. евро, за да се подкрепят земеделските стопани и селските райони в извършването на структурните промени, които са необходими за изпълнението на Европейския зелен пакт, и по-специално за подкрепа на постигането на амбициозните цели по отношение на новите стратегии — тази за биоразнообразието и стратегията „От фермата до трапезата“.

2)Силен тласък за икономиката и подкрепа за възобновяване на частните инвестиции

Нужни са спешни действия, за да се даде силен тласък на икономиката и да се осигурят условия за възстановяване, в чиято основа са частните инвестиции в ключови сектори и технологии. Затова Комисията предлага да се укрепи ролята на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа, с цел да се мобилизират частни инвестиции в стратегически проекти в целия Съюз. Като част от тези усилия Комисията предлага създаването на нов Механизъм за стратегически инвестиции, който да осигури инвестиции в ключови вериги за създаване на стойност, които са от решаващо значение за бъдещата устойчивост и стратегическата автономност на Европа. За да успее тази инициатива, са нужни жизнеспособни дружества, към които тези инвестиции да се насочат; същевременно до края на годината стотици хиляди фирми вероятно ще изпитат сериозен финансов натиск. Затова Комисията предлага нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността, който спешно да предостави подкрепа на стабилните предприятия, които са изложени на риск в резултат на кризата, и да им помогне да устоят на сътресенията. Инструментът би трябвало да започне да функционира още тази година.

ØСпасителен пояс за подложените на натиск дружества чрез подкрепа на ликвидността и платежоспособността

Дали европейските икономики ще се завърнат към растежа ще зависи от устойчивостта и приспособимостта на частния сектор. Редица по принцип жизнеспособни фирми изпитват сериозни проблеми с ликвидността и платежоспособността вследствие на кризата. Според прогнозите на Комисията при неблагоприятен сценарий между 35 % и 50 % от предприятията с над 20 служители биха могли да изпитат недостиг на финансиране до края на годината. Само за тази година недостигът на средства на капиталовия пазар би могъл да бъде между 720 млрд. евро и 1,2 трилиона евро. При криза от такъв мащаб подкрепата, която държавите членки предоставят в момента, няма да бъде достатъчна. Освен това отделните държави членки разполагат с различни възможности за подкрепа на своите дружества. Поради това е нужно спешно да се помогне на тези дружества да се справят с кризата, за да се избегне порочният кръг на икономическите щети и фалитите на фирми и да се проправи пътят за стабилно възстановяване на единния пазар.

В отговор на тази ситуация Комисията предлага нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността, който да способства за мобилизирането на частни ресурси, чрез които незабавно да се подпомогнат европейските предприятия, които при други обстоятелства биха били жизнеспособни, да се справят с непосредствените затруднения с ликвидността и платежоспособността. Инструментът ще бъде с временен характер и ще бъде насочен изключително и само към овладяването на икономическите последици, до които пандемията доведе. Той ще допринесе да се избегнат огромният недостиг на капитали и евентуалните фалити на фирми, които при други обстоятелства биха продължили да бъдат стабилни, и да се предотвратят тежките икономически щети, които това би нанесло. Тези мерки за бързо действие ще бъдат допълнени от по-дългосрочна подкрепа по линия на програми като InvestEU, политиката на сближаване и програмата за единния пазар.

Новият временен инструмент ще бъде създаден в рамките на ЕФСИ. Той ще мобилизира частни инвестиции в изпитващи затруднения дружества посредством предоставянето на частични гаранции срещу загуби. Чрез заделените от бюджета за 2020 г. по линия на настоящата финансова рамка 5 млрд. евро за бързото въвеждане на инструмента, както и допълнителни 26 млрд. евро от инструмента Next Generation EU, бюджетът на Съюза ще предостави на групата на Европейската инвестиционна банка гаранция в размер около 75 млрд. евро, което ще осигури своевременното практическо изпълнение. Целта на инструмента ще бъде да осигури инвестиции в размер на 300 млрд. евро под формата на подкрепа за платежоспособността.

Гаранцията ще бъде разработена по начин, който да гарантира, че инвестициите се насочват към дружествата, които изпитват най-остра нужда от капитал във всички държави членки и сектори, като специално внимание ще се обърне на държавите членки с най-малко възможности за намеса чрез държавна помощ, както и на държавите членки и секторите, в които икономическите последици от COVID-19 са най-тежки. Това е от съществено значение за запазването на равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар, както и за предотвратяване на допълнителното задълбочаване на нежеланите икономически различия в рамките на Съюза. Специално внимание следва да се обърне на състоянието на капитала на институциите, прилагащи Инструмента за подкрепа на платежоспособността.

Също така ще се увеличи капиталът на Европейския инвестиционен фонд като допълнителна мярка, чрез която да се окаже подкрепа на широк кръг малки и средни предприятия, включително посредством Инструмента за подкрепа на платежоспособността. Това ще допринесе за изграждането на комплексен пакет от мерки за възстановяването на Европа, също така във връзка с мерките, договорени от Европейския съвет през април. Увеличението на капитала в размер до 1,5 млрд. евро ще бъде финансирано както по линия на настоящата, така и на следващата многогодишна финансова рамка.

ØУкрепване на инвестиционния капацитет и стратегическата автономност

Кризата ще нанесе тежък удар върху частните инвестиции: според анализа на Комисията инвестициите от частния сектор може да намалеят с над 1 трилион евро през периода 2020—2021 г. Посрещането на инвестиционните нужди на европейската икономика изисква неотложни действия, които да преобърнат тенденцията и да осигурят условия за инвестиции, които да се превърнат в основа на възстановяването. Инвестициите са особено важни за успеха на екологичния и цифровия преход на Европа — според прогнозите на Комисията инвестиционните нужди за този двоен преход възлизат на поне 1,2 трилиона евро за същия период. Ключът към бъдещето на Европа са инвестициите във възлови сектори и технологии, от 5G до изкуствения интелект и от чистия водород до енергията от възобновяеми източници в морето.

Програмата InvestEU е изключително подходяща за мобилизирането на инвестиции и предоставянето на подкрепа за политиките на Съюза по време на възстановяването от дълбока икономическа криза. За това свидетелства опитът при използването на Европейския фонд за стратегически инвестиции и на финансовите инструменти при миналата финансова криза.

Поради това Комисията предлага програмата InvestEU да бъде подсилена до размер от 15,3 млрд. евро за четирите компонента, които вече са договорени от съзаконодателите. Това на свой ред би могло да мобилизира инвестиции в размер на над 240 млрд. евро.

InvestEU ще предостави решаваща подкрепа на дружествата във фазата на възстановяването и ще насочи частните инвеститори по-специално към средносрочните и дългосрочните приоритети на политиките на Съюза, и по-конкретно Европейския зелен пакт и цифровизацията. Програмата ще доведе до увеличен капацитет за поемане на риск от страна на групата на Европейската инвестиционна банка и на националните насърчителни банки в подкрепа на икономическото възстановяване. Чрез мобилизирането на значителни по размер частни инвестиции тя ще допълни непосредствената подкрепа, предоставяна от инструмента за подкрепа за платежоспособността и REACT-EU през първата фаза на преодоляване на кризата, както и финансирането по линия на бъдещата рамка на политиката на сближаване и други програми.

Инвестиране в стратегическа автономност: нов Механизъм за стратегически инвестиции

Една от основните характеристики на InvestEU ще бъде новият механизъм за повишаване на устойчивостта на Европа чрез изграждане на стратегическа автономност при жизненоважни вериги на доставки на европейско равнище.

Механизмът за стратегически инвестиции ще бъде създаден като допълнителен компонент в рамките на InvestEU. Той ще подкрепя проекти, допринасящи за изграждането на силни и устойчиви вериги за създаване на стойност и ще укрепи независимостта на единния пазар на Съюза, като същевременно ще продължи да бъде отворен към конкуренция и търговия, съобразени с неговите правила. Това ще повиши устойчивостта на икономиката на Съюза, като същевременно ще осигури ресурсите, които са необходими за просперитета и развитието в рамките на ЕС на дружествата от стратегическо значение. Подкрепата на държавите членки за тези проекти вероятно няма да бъде достатъчна, а силното презгранично измерение означава, че координираният европейски подход е от жизненоважно значение за постигането на успех.

Със средства в размер на 15 млрд. евро от инструмента Next Generation EU новият механизъм ще предостави гаранция от бюджета на ЕС в размер на 31,5 млрд. евро и би могъл да генерира инвестиции в размер до 150 млрд. евро, които да стимулират водещата позиция на Европа в промишлени отрасли от стратегическо значение и възлови вериги за създаване на стойност, включително онези, които са от решаващо значение за двойния екологичен и цифров преход. Допълнителният компонент ще гарантира, че с тези инвестиции се оползотворява пълноценно потенциалът на единния пазар, тъй като гаранцията от бюджета на ЕС ще осигури подкрепа за дружества от цялата европейската икономика и ще се превърне в мощен инструмент за възстановяването.

3)Поуки от кризата и преодоляване на стратегическите предизвикателства пред Европа

Кризата подчерта значението на европейското сътрудничество и ясно показа, че Съюзът трябва спешно да изгради капацитет за реагиране при кризи и да осигури устойчивост при бъдещи сътресения. Комисията предлага нова програма „ЕС в подкрепа на здравето“, която да подпомага на здравната сигурност и подготвеността при бъдещи здравни кризи. RescEU, Механизмът на ЕС за гражданска защита, ще бъде разширен и укрепен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира при бъдещи кризи. Ще бъде отредена засилена роля на програмата „Хоризонт Европа“, насочена към финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и екологичния и цифровия преход. Други програми на ЕС, включително неговите външни инструменти, ще бъдат подсилени, за да се гарантира пълното съответствие на бъдещата финансова рамка с нуждите от възстановяване, а специалните инструменти ще бъдат укрепени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и да разполага с по-добри възможности за отклик на нуждите.

ØНови и засилени програми за изграждане на устойчивост и укрепване на сътрудничеството

Инструментът Next Generation EU ще предостави целенасочена подкрепа за ключовите програми, които са в основата на растежа на Европа и възможностите ѝ да устоява на бъдещи кризи и да ги преодолява. Тези мерки за укрепване допълват първоначалните предложения на Комисията за бъдещата рамка, които продължават да бъдат разумна и балансирана основа за постигането на споразумение.

Нова програма за укрепване на здравната сигурност и на сътрудничеството

Кризата показа, че бъдещата финансова рамка трябва да даде по-голям приоритет на финансирането за здравеопазване. Комисията предлага амбициозна самостоятелна програма „ЕС в подкрепа на здравето“, за да осигури специална подкрепа за преодоляването на очертаните в оценката на потребностите бъдещи предизвикателства в тази област. Предложението предвижда финансиране за новата програма в размер на 9,4 млрд. евро, което представлява значително увеличение в сравнение с предходните предложения по линия на Европейския социален фонд +.

Новата програма ще помогне да се гарантира, че при бъдещи здравни кризи Съюзът разполага с критично важен капацитет за реакция, която е своевременна и в необходимия мащаб. Програмата ще има за цел създаването на комплексна рамка на ЕС за предотвратяване на здравни кризи, както и за готовност и реакция при такива кризи, която да допълва и да укрепва усилията на национално равнище, както и регионалната подкрепа за системите за здравеопазване в рамките на политиката на сближаване. 

Първото направление на програмата ще бъде насочено към здравната сигурност и готовността за действие при здравни кризи. Чрез него ще се подпомогнат инвестициите в здравна инфраструктура от критично значение, инструменти, структури, процеси и лабораторен капацитет, включително инструменти за наблюдение, моделиране, прогнозиране, предотвратяване и управление на огнища. Ще бъде предоставена подкрепа за създаването на механизъм за разработване, доставка и управление на продукти, свързани със здравни кризи, като например лекарства, включително ваксини, но също терапии, междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия и медицинско оборудване, като например апарати за изкуствена белодробна вентилация, защитно облекло и оборудване, диагностични материали и инструменти. В рамките на първото направление ще се създаде нова рамка за обмен на информация за риска в целия ЕС, която да обхване всички фази при дадена криза.

Второто направление ще бъде в подкрепа на по-дългосрочната визия за подобряване на здравните резултати чрез ефикасни и приобщаващи здравни системи в държавите членки, чрез по-ефективно предотвратяване и наблюдение на заболяванията, промоция на здравето, достъп до здравеопазване, диагностициране и лечение, както и трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването. Така например програмата ще способства за изграждането на капацитет в държавите членки, ще финансира програми за обучение на медицински и здравни работници и ще инвестира в цифровата трансформация на сектора на здравеопазването и в изграждането на оперативно съвместима цифрова инфраструктура, включително за научни изследвания и обмен на данни.

Програмата ще бъде разработена и прилагана при пълно зачитане на разделението на компетенциите между Съюза и държавите членки в тази област. Тя ще осигури връзка със съответното подпомагане, предоставяно по линия на други програми на ЕС, ще установи нови начини за осъществяване на съвместни действия и ще гарантира наличието на медицински мерки за противодействие, както и на ресурси в случай на сериозни заплахи за здравето. Програмата ще функционира редом с подсиления rescEU, който е насочен към създаването на капацитет за директно реагиране при кризи, стратегически запаси, инсталиране и предоставяне на оборудване, както и изпращане на персонал при извънредни ситуации, като в допълнение към него ще осигурява необходимото специфично медицинско оборудване и персонал.

Укрепване на Механизма на Съюза за гражданска защита с оглед на капацитета за реагиране

Ясен извод от пандемията е, че Европа трябва да бъде в състояние да реагира по-бързо и гъвкаво при сериозни трансгранични кризи, като се има предвид мащабът на потенциалните сътресения за нашите икономики и общества. Затова Комисията предлага да се подсили rescEU — Механизмът на Съюза за гражданска защита. Предвижда се инструментът да стане по-гъвкав и да се увеличи капацитетът на Съюза за съвместни действия на равнището на ЕС.

Средствата ще бъдат увеличени до 3,1 млрд. евро и ще бъдат насочени към финансирането на инвестиции в инфраструктура за реакция при извънредни ситуации, транспортен капацитет и екипи за спешна подкрепа. Подсиленият механизъм rescEU ще предостави на Съюза капацитета и логистичната инфраструктура, необходими за овладяването на различните видове извънредни ситуации, включително тези от медицинско естество, като по този начин ще допълва действието на новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Предложението също така предвижда рационализиране на оперативния капацитети и повишаване на неговата гъвкавост. Така ще се осигури по-своевременна и ефективна реакция на ЕС при мащабни извънредни ситуации в бъдеще.

„Хоризонт Европа“ — инвестиции в иновации и готовност за бъдещето

Средствата по „Хоризонт Европа“ ще бъдат в размер на 94,4 млрд. евро, за да се увеличи европейската подкрепа за дейности в областта на научните изследвания и иновациите в сферата на здравеопазването и климата. Това ще допринесе за укрепване на готовността за ефективно и бързо реагиране при извънредни ситуации, както и за инвестиции в основани на науката решения, които допълват оперативното финансиране, предоставяно по линия на новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ и rescEU.

В областта на здравеопазването увеличението на средствата ще се използва, за да се насърчат научните изследвания с оглед на предизвикателства като коронавирусната пандемия, разширяването на обхвата на клиничните изпитвания, иновационните защитни мерки, вирусологията, ваксините, лечението и диагностиката, както и използването на резултатите от научните изследвания като основа за мерки на политиката в областта на общественото здравеопазване.

Предлага се също така да се увеличат ресурсите за научни изследвания и иновации в области, свързани с климата. По този начин ще се засили подкрепата за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в свързаните икономически сектори и ще се осигури съгласуваност на възстановяването с целите, залегнали в Европейския зелен пакт. Ще се осигурят и допълнителни средства за модерни и революционни иновации, разработвани от малки и средни предприятия, стартиращи предприятия и дружества със средна пазарна капитализация.

Солидарност с глобалните партньори по време на криза

Пандемията е предизвикателство от световен мащаб. Без глобален отговор всяка държава и всеки регион в света, включително Съюзът, ще продължат да бъдат уязвими. ЕС трябва да продължи да изразява своята солидарност с партньорите си по цял свят в борбата срещу COVID-19.

Комисията предлага средствата за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество да бъдат в размер на 86 млрд. евро — чрез нова гаранция за външната дейност — и заедно с Европейския фонд за устойчиво развитие да бъдат насочени към подкрепа за партньорите на ЕС, по-специално в Западните Балкани, съседните на ЕС държави и останалата част на Африка, в усилията им за борба с пандемията и за възстановяване от нейното въздействие, в сътрудничество с международни партньори като международните финансови институции, Организацията на обединените нации и Световната здравна организация. Целенасоченото изменение на настоящата финансова рамка би дало възможност още през 2020 г. да бъде предоставен 1 млрд. евро като допълнителна подкрепа.

Чрез подкрепата ще се осигури ликвидност за малките и средните предприятия, ще се запазят инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници и ще се увеличи капацитетът за финансиране в местните валути в държавите партньори за укрепване на системите за здравеопазване, включително готовността за действие, и за изграждане на производствен капацитет за имунизации, лечение и диагностика във връзка с COVID-19. Увеличената подкрепа ще бъде насочена и към най-уязвимите държави и региони, като се вземат под внимание тежките социални и икономически последици от пандемията.

Комисията предлага също така допълнителни 5 млрд. евро за укрепване на инструмента за хуманитарна помощ в отговор на нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света. Въздействието на пандемията и икономическите последици от нея, например загубата на приходи поради срива на цените на петрола и суровините и драстичното намаляване на паричните преводи от работници мигранти, изострят съществуващите потребности, поради което е още по-важно Съюзът да разполага с необходимите средства, за да изрази своята солидарност с останалата част от света.

ØУкрепване на други програми с оглед изграждане на устойчивост и постигане на резултати по стратегически приоритети

Финансовата рамка за 2021—2027 г., която Комисията предложи през 2018 г. и която е подсилена чрез механизма за справедлив преход и предложените днес изменения, продължава да бъде основната отправна точка за последната фаза на преговорите. Предложената структура, равнището на подкрепата, балансираните приоритети, както и основните характеристики, като например целта поне 25 % от разходите да бъдат насочени към действия в областта на климата, както и мерките за подкрепа на равенството между половете и недискриминацията — всички тези елементи са необходими за постигането на балансирано възстановяване. Друг важен момент е предложението на Комисията за Регламент относно защитата на бюджета на ЕС в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Освен това вече са въведени стриктни мерки за защита на бюджета срещу измами и нередности, които Комисията възнамерява допълнително да подсили. Службата за борба с измамите и Европейската прокуратура ще продължат да упражняват правомощията си за контрол и разследване.

Кризата обаче ясно показа, че в няколко ключови области обсъдените от лидерите през февруари равнища на подкрепа няма да бъдат достатъчни. Ето защо в допълнение на увеличената подкрепа, финансирана с инструмента Next Generation EU, е наложително да бъдат подсилени и други програми, за да им се даде възможност да изиграят пълноценно своята роля за повишаване на устойчивостта на Съюза и за справяне с предизвикателствата, които бяха изострени от пандемията и последиците от нея.

Това включва:

ØЗасилване на кибернетичната отбрана на Съюза и подкрепа за цифровия преход чрез осигуряване за програмата „Цифрова Европа“ на общ бюджет в размер на 8,2 млрд. евро.

ØИнвестиране в актуална, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки, като например проекта „Rail Baltica“, чрез допълнителни 1,5 млрд. евро за Механизма за свързване на Европа.

ØСъздаване на необходимите условия за стимулиращ възстановяването, добре функциониращ единен пазар чрез запазване на предложените бюджети за програмата „Единен пазар“ и за програмите в подкрепа на сътрудничеството в областите на данъчното облагане и митниците на равнище съответно 3,7 млрд. евро, 239 млн. евро и 843 млн. евро.

ØИнвестиране в младите хора чрез допълнителни 3,4 млрд. евро за „Еразъм+“, с което общата сума ще стане 24,6 млрд. евро, както и в секторите на културата и творчеството чрез увеличаване на средствата за програмата „Творческа Европа“ на 1,5 млрд. евро.

ØУкрепване на устойчивостта на аграрно-хранителния сектор и сектора на рибарството и осигуряване на необходимия капацитет за управление на кризи чрез допълнителни 4 млрд. евро за общата селскостопанска политика и 500 млн. евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ØЗасилване на сътрудничеството в областта на защитата на външните граници и по отношение на политиката в областта на миграцията и убежището чрез подсилване на фонд „Убежище и миграция“ и Фонда за интегрирано управление на границите, за да се достигне равнище от 22 млрд. евро.

ØОсигуряване на силна подкрепа за европейската стратегическа автономност и сигурност чрез увеличаване на средствата за фонд „Вътрешна сигурност“ на 2,2 млрд. евро и укрепване на Европейския фонд за отбрана до равнище от 8 млрд. евро.

ØПодкрепа за нашите партньори от Западните Балкани чрез промяна на размера на предприсъединителната помощ от Съюза до равнище от 12,9 млрд. евро.

С помощта на тези целенасочени изменения Съюзът ще разполага с дългосрочна финансова рамка, която е по-добре съобразена с неговите приоритети и амбиции и е по-подходяща за целите на изграждането на устойчивостта и стратегическата автономност на Съюза в средносрочен и дългосрочен план. Ето защо Комисията предлага целенасочени изменения на своето предложение от 2018 г. за следващата финансова рамка, в които са включени резултатите от преговорите до момента, нейното предложение за Механизъм за справедлив преход 8 и представените по-горе начини за подсилване на подкрепата. Пълният общ преглед по отделни програми на многогодишната финансова рамка, включващ и инструмента Next Generation EU, е представен в приложението.

ØПо-гъвкави инструменти за спешна подкрепа

Извън границите на индивидуалните програми кризата показа колко е важно Съюзът да може да реагира бързо и гъвкаво, за да осигури координиран европейски отговор. Това на свой ред изисква по-гъвкав бюджет на ЕС. Широкообхватните последици от здравната криза бързо изчерпаха гъвкавостта на настоящия бюджет. За бъдещето е необходим по-гъвкав и приспособим бюджет, който може да бъде постигнат само чрез добре структурирани специални инструменти.

Поради това Комисията предлага да се подсилят инструментите за гъвкавост и спешна подкрепа, с които могат да се мобилизират ресурси в необходимите мащаби за справяне с непредвидени предизвикателства, като например фонд „Солидарност“ на ЕС, който предоставя подкрепа на държавите членки и регионите, засегнати от мащабни бедствия, и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който подпомага работниците, загубили работата си в резултат на големи преструктурирания.

В значително по-укрепен вид Резервът за солидарност и спешна помощ ще подсили действията на ЕС в отговор на всички аспекти на здравната криза, както и на други извънредни ситуации. Средства могат да се насочват за предоставяне по необходимия начин и в необходимото време на спешна подкрепа чрез инструменти на ЕС, като например инструмента за хуманитарна помощ, инструмента за спешна подкрепа, програма „Единен пазар“ с нейните спешни ветеринарни и фитосанитарни мерки или фонд „Убежище и миграция“.

Заедно тези инструменти ще осигурят до 21 млрд. евро допълнително спешно финансиране за периода 2021—2027 г. в сравнение с предложенията на Комисията от 2 май 2018 г.

3.Практическа реализация: инструментът Next Generation EU

Основната част от предложените мерки за възстановяване ще бъде реализирана чрез нов временен инструмент за възстановяване Next Generation EU с финансов капацитет от 750 млрд. евро. Инструментът ще представлява механизъм за извънредни ситуации с изключителен и временен характер. Финансирането ще бъде осигурено чрез решението за собствените ресурси, което ще позволи на Комисията да взема от името на Съюза заеми в размер до 750 млрд. евро за мерки за периода 2021—2024 г.

За да се осигури необходимият бюджетен капацитет за отразяване на потенциалните задължения, свързани с финансирането на инструмента Next Generation EU, и в съответствие с изискванията за бюджетна дисциплина, преразгледаното решение за собствените ресурси ще включва изключително и временно увеличение на таваните на собствените ресурси за поети задължения и плащания с 0,6 % от брутния национален доход на ЕС. Увеличаването на таваните ще се използва единствено с цел да се отговори на нуждите, свързани с кризата с COVID 19, и ще бъде ограничено до периода, необходим за покриване на тези задължения.

Мащабът на инструмента Next Generation EU и неговата структура отразяват мащаба и неотложността на предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът. Нуждите от финансиране за наложени от кризата спешни инвестиции са безпрецедентни. Поради това е необходима решителна и извънредна реакция на равнището на Съюза. Безпрецедентният характер на тези действия и извънредният размер на средствата налагат включването им в системата на собствените ресурси, която е одобрена от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. 

Допълнителното подпомагане, финансирано чрез увеличаване на националния принос непосредствено след кризата, допълнително би увеличило натиска върху националните бюджети. При тези извънредни обстоятелства е напълно оправдано да се използва механизъм за финансиране, който да осигури значителни и навременни средства, без да се увеличават равнищата на националния дълг, като израз на солидарност в съответстващ на кризата мащаб.

Вземането на заеми ще се основава на солидния опит на Съюза при използването на пазарни инструменти за подкрепа на инвестициите и реформите в държавите членки. Съюзът ще заема средства на финансовите пазари при условия, които отразяват много високия му кредитен рейтинг, и незабавно ще насочва тези средства за най-неотложните нужди. 

За тази цел Комисията ще емитира на капиталовите пазари облигации с различни срокове до падежа, като използва по най-добрия начин капацитета на пазарите за поемане на такива облигации и същевременно осигурява най-ниските възможни средни разходи по заемите. Подобна диверсифицирана стратегия за финансиране позволява на Комисията да извършва операции по получаване на заеми по начин, който е най-подходящ за мащаба на операциите и преобладаващата пазарна среда.

От средствата, насочвани чрез инструмента Next Generation EU, 500 млрд. евро ще бъдат използвани за финансиране на компонента за безвъзмездни средства на Механизма за възстановяване и устойчивост и за подсилване на други ключови кризисни програми и програми за възстановяване. Останалата част от мобилизираните чрез инструмента средства в размер на 250 млрд. евро ще бъдат предоставени на разположение на държавите членки под формата на заеми в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Набраните средства ще бъдат възстановявани след 2027 г. и най-късно до 2058 г. Това ще спомогне за намаляване на натиска върху бюджетите на държавите членки в момент, когато публичните финанси са подложени на голямо натоварване, като същевременно ще се гарантира, че всички задължения, произтичащи от това емитиране на дългови инструменти, ще бъдат погасени от бъдещите бюджети на ЕС. За да се улесни погасяването на пазарно набраните средства и допълнително да се намали натискът върху националните бюджети, Комисията ще предложи допълнителни собствени ресурси на по-късен етап от финансовия период.

С поглед към бъдещето: реформа на системата на собствените ресурси

Новият икономически контекст и устойчивото управление на възстановяването на средствата, набрани чрез инструмента Next Generation EU, увеличават аргументите в полза на необходимостта от основна реформа на начина на финансиране на бюджета на ЕС.

Комисията продължава да счита, че постепенното премахване на всички намаления ще направи многогодишната финансова рамка по-балансирана. В настоящата ситуация обаче поради икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 постепенното премахване на намаленията би довело до непропорционално увеличение на приноса за някои държави членки в периода 2021—2027 г. За да се избегне това, настоящите намаления могат да бъдат постепенно премахнати в рамките на много по-дълъг период от време от предвидения от Комисията в нейното предложение през 2018 г.

Нови собствени ресурси ще допълнят традиционните собствени ресурси — опростен собствен ресурс на база на данъка върху добавената стойност и националния принос, както и нови собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки. Те ще се основават на приоритетите и политиките на ЕС, целящи справяне с изменението на климата, но и справедливо данъчно облагане в глобализирания свят.

Комисията е решена да осъществи Зеления пакт. В този контекст собствените „зелени“ ресурси биха могли да допринесат за усилията за възстановяване, като същевременно подкрепят екологичния преход на европейската икономика и общество. Вариантите могат да включват основан на схемата за търговия с емисии собствен ресурс, включително възможното разширяване на обхвата му върху морския и авиационния сектор, както и механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите.

В съответствие с обсъжданията на заседанието на Европейския съвет през февруари 2020 г. основан на схемата за търговия с емисии собствен ресурс би позволил на държавите членки размерът на приходите им да остане равен на този, който са получили от тръжните продажби през неотдавнашен период. Предвижда се всички приходи от европейската схема за търговия с емисии, надхвърлящи този максимален размер, да отидат в бюджета на ЕС. Този собствен ресурс би могъл да генерира приходи за бюджета на ЕС в размер на около 10 млрд. евро в зависимост от динамиката на цената на въглеродните емисии и разширяването на системата към други сектори.

В същото време ще бъде важно да се гарантира, че дружествата от ЕС се конкурират с дружества извън ЕС при еднакви условия. Евентуален механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите би спомогнал за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии, което подкопава усилията на ЕС за преход към неутрално по отношение на въглеродните емисии общество. Такъв механизъм би могъл да генерира допълнителни приходи от около 5 до 14 млрд. евро в зависимост от обхвата и структурата на инструмента.

Дружествата, които извличат огромни ползи от единния пазар на ЕС и ще устоят на кризата, включително благодарение на пряката и непряката подкрепа на равнище ЕС и на национално равнище, биха могли да допринесат за възстановяването му през следкризисния период. Това би могло да бъде под формата на собствен ресурс на база на операциите на предприятията, който в зависимост от структурата на инструмента би могъл да генерира около 10 млрд. евро годишно.

Евентуален цифров данък би бил основан на работата на ОИСР по корпоративното данъчно облагане на значителното цифрово присъствие; Комисията активно подкрепя водените от ОИСР и Г-20 обсъждания и е готова да предприеме действия, ако не бъде постигнато глобално споразумение. Цифров данък, прилаган за дружествата с оборот над 750 млн. евро, би генерирал до 1,3 млрд. евро годишно за бюджета на ЕС.

Тези нови собствени ресурси биха могли да помогнат за финансиране на възстановяването и лихвите по пазарно набраните средства чрез инструмента Next Generation EU. Ако бъдат въведени до 2024 г., националният принос на държавите членки за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. би могъл да намалее като дял от икономиката на всяка от тях в сравнение с плащанията им през 2020 г.

Всички приходи и плащания, основани на инструмента Next Generation EU, ще бъдат в допълнение към разпределените по време на годишната бюджетна процедура бюджетни кредити и следователно няма да имат въздействие върху бюджетното салдо. Тези потоци, включително платените лихви, ще бъдат отделно посочени в бюджета, за да е видим техният временен и изключителен характер и да се осигури пълна прозрачност 9 .

Освен това икономическото въздействие на причинената от коронавируса пандемия подчертава колко е важно да се осигури достатъчно фискално пространство за Съюза в случай на икономически сътресения, водещи до намаляване на брутния национален доход. С цел да се запази достатъчен марж под таваните на собствените ресурси, за да може Съюзът да покрие изискуемите през дадена година свои финансови задължения и условни пасиви, дори и при най-неблагоприятни икономически събития, Комисията предлага да се увеличат за постоянно таваните на собствените ресурси на 1,46 % от брутния национален доход на ЕС за поети задължения и на 1,40 % за плащания.

4.Заключение — пътят към бързо постигане на споразумение за амбициозен бюджет за възстановяване на Европа

В настоящия период на извънредни трудности и несигурност е необходимо повече от всякога Съюзът да покаже, че е готов и има волята да действа решително и да подготви пътя към едно по-добро бъдеще. Постигането на споразумение за амбициозен план за възстановяване, централна роля в който има бюджетът на ЕС, ще даде на Съюза възможно най-добрия шанс за успех.

Инструментът Next Generation EU ще отключи пълния потенциал на бюджета на ЕС да даде тласък на икономиката и да засили устойчивостта и стратегическата автономност на Европа. Той се основава на опита на Съюза в ефективното използване на пазарното финансиране и го разширява, за да се постигне мащабът на подкрепа, който е спешно необходим при днешните обстоятелства.

Една подсилена многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. ще изведе Съюза от преодоляването на кризата на пътя на дългосрочното възстановяване, като осигурява финансиране от основно значение за посрещане на непосредствените нужди и за дългосрочни инвестиции в екологичния и цифровия преход.

Успехът на плана за възстановяване ще зависи не само от неговия мащаб и неговата амбиция, но и от бързината на действие и способността за адаптиране на отговора в зависимост от развитието на събитията. В много части на Съюза има спешна нужда от финансова подкрепа, за да се запази дейността на предприятията и да се окаже подкрепа на най-нуждаещите се. Наличното време, за да се постигне на съгласие по дългосрочната рамка, също е ограничено, но все още не е твърде късно. Бързото постигане на споразумение ще даде възможност за своевременно стартиране на подсилените програми.

Комисията споделя решимостта на Европейския парламент да се гарантира плавен преход към новата дългосрочна рамка. Удължаването на настоящата рамка обаче не може да замести постигането на цялостно споразумение за нов, модерен дългосрочен бюджет. Този вид споразумение е единственият начин Съюзът да разполага с новите програми и инструменти, които ще бъдат от основно значение за изпълнението на плана за възстановяване. Поради това междуинституционалната работа през следващите седмици следва да се съсредоточи изцяло и без изключения върху финализирането на инструмента Next Generation EU и новата дългосрочна рамка.

Европейската комисия приканва Европейския съвет и съзаконодателите незабавно да разгледат тези предложения с цел до юли да бъде постигнато политическо споразумение на равнището на Европейския съвет. 

Бързото постигане на решение по предложението за изменение на настоящата рамка ще даде възможност незабавно да бъде осигурено допълнително финансиране за REACT-EU, Инструмента за подкрепа на платежоспособността и Европейския фонд за устойчиво развитие предвид спешността на посочените потребности.

След това Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета за финализиране на споразумение относно бъдещата дългосрочна рамка и съпътстващите я секторни програми. Ако задачата бъде изпълнена в началото на есента, това би означавало, че от 1 януари 2021 г. новият дългосрочен бюджет вече ще може да се изпълнява пълноценно и да бъде мощен фактор за възстановяването на Европа.

С нашите действия сега ще покажем, че Съюзът е готов да направи всичко необходимо, за да възстанови икономиката си, да защити поминъка на всички европейци и да инвестира в дългосрочния преход на Европа към по-справедливо, по-зелено и цифрово бъдеще.

EUR billion, 2018 prices

(1)      COM(2020) 456.
(2)    COM(2020) 98.
(3)      Освен ако не е отбелязано друго, сумите са в постоянни цени от 2018 г..
(4)      Въз основа на консервативна оценка за очакваните коефициенти на мултиплициране и резултатите, постигнати със сравними инструменти. Все пак, точността на очакваните коефициенти на мултиплициране може да бъде повлияна от нестабилността на настоящата икономическа ситуация.
(5)      Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея, препотвърдена от Резолюция на Европейския парламент от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване.
(6)      Заключения на председателя на Европейския съвет след видеоконференцията с членовете на Европейския съвет, 23 април 2020 г.
(7)      1,25 млрд. евро от обратни постъпления от финансови инструменти и 250 млн. евро от бюджета.
(8)      COM(2020) 22 и COM(2020) 23.
(9)      Разходите по заеми за компонента за безвъзмездни средства на инструмента Next Generation EU ще се плащат от бюджета на ЕС. Прогнозите са тези разходи да възлязат на 17,4 млрд. евро за финансовата рамка за периода 2021—2027 г.
Top

Брюксел, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа


МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

Цел: Подкрепа за инвестиции и реформи с цел повишаване на устойчивостта на икономиките на държавите в ЕС и насърчаване на устойчивия растеж

Механизъм: Безвъзмездни средства и заеми 

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØКризата, причинена от COVID-19, ще засегне сериозно всички държави — членки на ЕС. Въздействието и последиците от кризата обаче ще бъдат различни в отделните държави членки. Механизмът за възстановяване и устойчивост има за цел да се подобри устойчивостта на икономиките на държавите членки, да се смекчи икономическото и социалното въздействие на кризата и да се подпомогне възстановяването, като същевременно се насърчат екологичният и цифровият преход, като по този начин се избегне появата на критична ситуация, подкопаваща сближаването между държавите членки.

ØКраткосрочното въздействие на кризата, причинена от COVID-19, ще зависи в голяма степен от продължителността и сериозността на ограничителните мерки, от структурата на производството и от мерките на икономическата политика, предприети за смекчаване на непосредствените последици от кризата. Средносрочните и дългосрочните последици от кризата ще зависят от това колко бързо икономиките на държавите членки ще се възстановяват от кризата, което от своя страна зависи от устойчивостта на техните икономики и от способността им да предприемат подходящи мерки. Като се имат предвид неравнопоставените изходни позиции във фискалната област и големите разлики в процента на заразените и в степените, до които достигна извънредната ситуация в областта на общественото здраве, съществува реален риск кризата, причинена от COVID-19, да доведе до допълнително задълбочаване на различията в ЕС. Ако не се вземат мерки, това ще струва скъпо от икономическа, социална и политическа гледна точка и няма да доведе до устойчив резултат.

ØМеханизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури широкомащабна финансова подкрепа за инвестициите и реформите, включително в областта на екологичния и цифровия преход, които правят икономиките по-устойчиви и по-добре подготвени за бъдещето. Той ще помогне на държавите членки да се справят с предизвикателствата, пред които ще са изправени в още по-голяма степен в периода след кризата. И преди всичко той ще гарантира, че тези инвестиции и реформи са насочени към предизвикателствата и нуждите от инвестиции, свързани с екологичния и цифровия преход, като с това се осигури устойчиво възстановяване. По този начин чрез механизма ще се противодейства на евентуални тенденции по-дългосрочните инвестиции в областта на екологичния и цифровия преход на нашите икономики да бъдат оставени на заден план след кризата. Механизмът ще бъде съпроводен от значителна техническа помощ.

Изпълнение

ØМеханизмът ще разполага със значителен капацитет и ще бъде една от ключовите програми на Next Generation EU като част от преразгледаната многогодишна финансова рамка. Той ще предоставя както безвъзмездни средства, така и заеми за финансиране на нуждите от инвестиции и реформи.

ØМеханизмът за възстановяване и устойчивост ще бъде включен в европейския семестър. Държавите членки ще представят национални планове за възстановяване и устойчивост като част от своите национални програми за реформи. Тези планове ще съдържат програмата им за инвестиции и реформи за следващите години, както и пакетите от инвестиции и реформи, които ще бъдат финансирани по линия на механизма. Комисията ще направи оценка на плановете въз основа на тяхното въздействие върху устойчивостта по отношение на конкурентоспособността, върху икономическата и социалната устойчивост, устойчивия растеж и екологичния и цифровия преход на държавите членки.

ØРазпределението на ресурсите ще бъде в отговор на целта на инструмента, а именно улесняване на трайното възстановяване, подобряване на устойчивостта на икономиките на ЕС и намаляване на икономическите различия между държавите членки. Няма да се изисква национално съфинансиране.

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØМеханизмът ще бъде част от европейския семестър. Инвестициите, представени в рамките на плановете за възстановяване и устойчивост, следва да бъдат съгласувани с дългосрочните стратегии на Съюза, по-специално с Европейския зелен пакт и с цифровата трансформация, с националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и с плановете за справедлив преход, когато това е целесъобразно.

ØМеханизмът ще допълва помощта за възстановяване в полза на сближаването (REACT-EU), която ще бъде насочена към действия за преодоляване в краткосрочен план на последиците от кризата, свързани с пазарите на труда, здравеопазването и МСП (подкрепа за ликвидността и платежоспособността), и към значителни инвестиции в екологичния и цифровия преход, за да се осигури незабавна и пряка подкрепа на икономиките на държавите членки. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури подкрепа за инвестиции и реформи, които ще имат трайно въздействие върху производителността и устойчивостта на икономиките на държавите членки.

ØДържавите членки ще отбележат в своите национални планове за възстановяване и устойчивост съществуващото или планираното финансиране по линия на други политики на Съюза и начина, по който ще се осигури взаимното допълване между тези инвестиции. Решенията за предоставяне на финансова подкрепа на държава членка по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се вземат на базата на мерките, финансирани от други фондове и програми на Съюза, като по този начин ще се избягва двойното финансиране. И на последно място, инвестициите и реформите, които ще се възползват от финансовото участие по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, ще бъдат определени в контекста на европейския семестър, като по този начин ще се гарантира допълняемост и ще се улесни наблюдението на тяхното изпълнение.

Финансови аспекти

Финансовият пакет за Механизма за възстановяване и устойчивост, мобилизиран по линия на Next Generation EU, възлиза на 560 милиарда евро, от които 310 милиарда евро за безвъзмездни средства и 250 милиарда евро за заеми.

ПОМОЩ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ПОЛЗА НА СБЛИЖАВАНЕТО

И ТЕРИТОРИИТЕ НА ЕВРОПА (REACT-EU)

Цел: Инвестиции в краткосрочни действия за преодоляване на последиците от кризата

Механизъм: Предимно безвъзмездни средства

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØПолитиката на сближаване ще играе решаваща роля за гарантирането на балансирано възстановяване, което да предотврати появата на асиметрии и различия между държавите членки и вътре в тях. Тя ще осигури подкрепа за държавите членки и регионите, които са най-силно засегнати от избухването на COVID-19. Новата инициатива REACT-ЕU има за цел да увеличи подкрепата за държавите членки, като преодолее разминаването между мерките, приложени в началото на кризата, и възстановяването в по-дългосрочен план

ØREACT-ЕU ще предостави допълнително финансиране за най-важните сектори, подпомагащи действията за преодоляване на последиците от кризата, които ще бъдат необходими, за да се положат основите за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване.

ØТова ще включва инвестиции за възстановяване на пазарите на труда, включително чрез субсидии за заетост, схеми за съкратено работно време и мерки за младежка заетост, подкрепа за системите за здравеопазване и предоставяне на основна подкрепа за ликвидността за оборотен капитал на малките и средните предприятия. Тази подкрепа ще бъде на разположение във всички сектори на икономиката, включително за силно засегнатите сектори на туризма и културата. Тъй като те представляват особено голяма част от някои икономики в ЕС, които бяха най-тежко засегнати от кризата, причинена от COVID-19, REACT-ЕU може също да противодейства на тенденциите за нарастване на различията в Съюза.

ØДопълнителната подкрепа може също така да се използва за инвестиране в Европейския зелен пакт и в цифровия преход като част от мерките за преодоляване на последиците от кризата, за подпомагане на значителните инвестиции в тези области, които вече се осъществяват и са планирани в рамките на програми за сближаване.

ØИзбухването на COVID-19 оказва сериозно въздействие и върху най-уязвимите слоеве на нашето общество. Поради това част от допълнителните средства могат да се използват и за подпомагане на хора, изпитващи недостиг на храна и материални лишения.

Изпълнение

ØПрограмите на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. се изпълняват в нормален ритъм. Те са приспособими и гъвкави, по-специално след внесените изменения като част от пакетите от мерки на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса. Те ще продължат да подпомагат разходите за проекти, отговарящи на условията за финансиране, до края на 2023 г.

ØНастоящите програми за сближаване ще получат допълнителна подкрепа за ключови мерки за преодоляване на последиците от кризата през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. по линия на REACT-EU. Допълнителните ангажименти ще бъдат изпълнени чрез изменения в програмите или нови специални програми, представени от държавите членки и приети от Комисията.

ØДопълнителните ресурси ще бъдат разпределени въз основа на сериозността на икономическите и социалните последици от кризата и относителния просперитет на държавите членки. Допълнителната гъвкавост, предоставена чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, ще бъде запазена. Това включва опростени процедури, възможността за прехвърляне на ресурси между фондове и категории региони и облекчаване на правилата за съфинансиране, което позволява финансирането да бъде осъществено изцяло от бюджета на ЕС.

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØREACT-ЕU ще допълва Механизма за възстановяване и устойчивост и съществуващата подкрепа за политиката на сближаване. REACT-ЕU ще бъде насочен към действия за преодоляване на последиците от кризата в краткосрочен план, свързани с пазарите на труда, здравеопазването и МСП (подкрепа за ликвидността за оборотен капитал), и към значителни инвестиции в екологичния и цифровия преход, за да се осигури незабавна и пряка подкрепа на икономиките на държавите членки, докато Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури подкрепа за инвестиции и реформи, които ще имат трайно въздействие върху производителността и устойчивостта на икономиките на държавите членки. 

ØREACT-EU ще допълва и предложенията за бъдещите програми на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Тези предложения се коригират, за да се окаже по-силна подкрепа за инвестициите в области като устойчивостта на националните системи на здравеопазване, в сектори като туризма и културата или за мерки за младежка заетост, мерки в областта на образованието и развитието на умения и мерки за борба с детската бедност. Те ще гарантират и подходяща подкрепа за малките и средните предприятия и ще осигурят по-голяма гъвкавост при прехвърлянето на средства между фондовете, както и ще въведат нови разпоредби, за да се даде възможност за бързо реагиране при извънредни ситуации. През 2024 г. преглед на националното разпределение на средствата за сближаване ще осигури подходяща допълнителна подкрепа за най-нуждаещите се държави членки и региони, като се вземат предвид последните налични национални и регионални статистически данни.

Финансови аспекти

ØСредствата за REACT-ЕU, за които ще бъдат поети задължения през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. възлизат на 55 милиарда евро.

INVEST EU

(ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕХАНИЗЪМ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ)

Цел: Мобилизиране на инвестиции в подкрепа на възстановяването и дългосрочния растеж, включително нов механизъм за насърчаване на инвестициите в стратегически европейски вериги за създаване на стойност

Механизъм: Осигуряване на бюджетна гаранция

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØПрограмата InvestEU е изключително подходяща за предоставяне на спешно финансиране и за подкрепа на политиките на Съюза в процеса на възстановяване от дълбока икономическа криза. Нейната целесъобразност бе потвърдена от опита, натрупан при изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции и финансови инструменти — предшественика на InvestEU, след последната финансова криза.

ØПо време на настоящата криза разпределянето на финансовите средства на пазара не е напълно ефикасно, а очакваният риск значително влошава частния инвестиционен поток. Понастоящем дълбоката несигурност излага на риск качеството на информацията за финансовите пазари и способността на кредиторите да оценяват жизнеспособността на дружествата и инвестиционните проекти. Ако ситуацията не бъде овладяна, това може да породи всеобщо настроение за избягване на риска по отношение на частните инвестиционни проекти и да допринесе за свиване на кредитирането. При тези обстоятелства следва да се използва особено ценната ключова характеристика на InvestEU, състояща се в намаляване на рисковете по проекти с цел привличането на частно финансиране.

ØПодобрената програма InvestEU ще може да оказва решаваща подкрепа на дружествата в период на възстановяване и в същото време да гарантира, че вниманието на инвеститорите е съсредоточено върху средносрочните и дългосрочните политически приоритети на Съюза, като например Европейския зелен пакт и предизвикателството, свързано с цифровизацията. Тя ще подобри капацитета за поемане на риск от страна на групата на Европейската инвестиционна банка и на националните насърчителни банки в подкрепа на икономическото възстановяване.

ØПрограмата ще бъде допълнително подобрена чрез Механизъм за стратегически инвестиции, при който акцентът ще бъде поставен върху изграждането на устойчиви вериги за създаване на стойност в съответствие със стратегическата програма на Съюза и новата стратегия за промишлеността, представена от Комисията. Тези проекти биха могли да включват важни проекти от общоевропейски интерес или проекти със сходни характеристики, например във фармацевтичната промишленост.

ØТози механизъм е от особено значение в периода след кризата, тъй като някои държави членки може да не разполагат с финансовите средства, за да подкрепят такива проекти с национална държавна помощ, а много проекти имат трансграничен обхват и изискват европейски подход. Новият механизъм ще помогне за преодоляване на тези трудности.

Изпълнение

ØХарактеристиките на четири от компонентите на InvestEU вече са договорени от съзаконодателите, но техният финансов капацитет ще бъде увеличен. Капацитетът на групата на Европейската инвестиционна банка и на други партньори по изпълнението за предоставяне на финансиране ще бъде съответно увеличен.

ØНовият механизъм за стратегически инвестиции ще бъде петият компонент в рамките на фонда InvestEU като важна част от пакета за възстановяване. Механизмът ще подпомага създаването и развитието на силни и устойчиви вериги за създаване на стойност в целия ЕС. Чрез насочване на вниманието към веригите за създаване на стойност в ЕС механизмът ще укрепи стратегическата автономност на икономиката на Съюза, като същевременно осигури, в рамките на ЕС, необходимите средства за просперитет и растеж на дружества от стратегическо значение. Механизмът ще бъде насочен към дружества, установени и работещи в Европейския съюз, чиито дейности са от стратегическо значение и попадат в области като критичната инфраструктура и технологии и предоставянето на здравни услуги от първа необходимост. Освен това той ще подкрепя стратегически вериги за създаване на стойност, например в областта на интелигентното здравеопазване, промишления интернет на нещата, промишлеността с ниски емисии на CO2 и киберсигурността. Тези операции може по принцип да са по-рискови в следкризисната бизнес среда, тъй като организаторите са изложени в по-голяма степен на риск от страна на търсенето или на предлагането. Следователно дългосрочните инвестиции ще играят ключова роля в укрепването на дружествата, които изпълняват проекти с голямо стратегическо значение. 

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØМеханизмът за стратегически инвестиции ще допълва Инструмента за подкрепа на платежоспособността в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Инструментът за подкрепа на платежоспособността е инструмент с незабавно и временно действие, предназначен да осигури подкрепа за потребностите от платежоспособност на дружествата, които са най-силно засегнати от кризата, причинена от COVID-19, като целта е да се възстанови тяхната капиталова позиция като мярка за реакция на кризата.

ØМеханизмът за стратегически инвестиции ще възприеме по-далновиден подход, който ще допринесе за изграждането на пазарите в периода след кризата. Той ще съсредоточи подкрепата върху проекти от значение за постигане на стратегическа автономност в ключови вериги за създаване на стойност в рамките на единния пазар посредством подкрепа за разрастването на проекти, базирани в ЕС, посредством трансгранични инвестиции.

Финансови аспекти

ØДопълнителното финансово участие по линия на Next Generation EU, което е в размер на 15,3 милиарда евро за съществуващите компоненти на политиката и на 15 милиарда евро за Механизма за стратегически инвестиции, възлиза общо за InvestEU на 30,3 милиарда евро. Това ще осигури гаранционно ниво в размер на 72 милиарда евро, което ще даде възможност за общо равнище на инвестиции до 400 милиарда евро.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Цел: Мобилизиране на частни инвестиции за осигуряване на подкрепа за платежоспособността на жизнеспособни предприятия, засегнати от кризата

Механизъм: Осигуряване на бюджетна гаранция

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØПонастоящем дружествата получават значителна подкрепа за ликвидността, която да им помогне да преодолеят кризата, главно чрез националните бюджети по линия на държавната помощ за временна подкрепа на икономиката в контекста на COVID-19. В резултат на кризата обаче все повече и повече дружества, които при други обстоятелства биха били жизнеспособни, ще бъдат изправени пред проблеми с платежоспособността и подкрепата за ликвидността няма да бъде достатъчна. Това отчасти се дължи на факта, че подкрепата за ликвидността обикновено е под формата на заеми, което може допълнително да отслаби счетоводните баланси на дружествата, тъй като през последните години при много от тях се наблюдава стабилно нарастване на финансирането със заеми. Това означава, че още в началото на кризата финансовите позиции на много дружества в ЕС вече са били сравнително нестабилни и те вероятно ще се изправят пред бързо влошаване на доходите и капиталовите си позиции по време на рецесията.

ØПървоначалните оценки показват, че в случай че базовият икономически сценарий от пролетната прогноза се реализира, общите загуби, които ще понесат фирмите с повече от 20 служители, могат да възлязат на 720 милиарда евро до края на годината. А при стресовия сценарий тези загуби ще достигнат близо 1,2 трилиона евро. Фирмите могат частично да компенсират понесените загуби, като използват ликвидни активи и оборотен капитал, но в много случаи тези буфери няма да бъдат достатъчни. Прогнозите показват, че между 35 % и 50 % от фирмите с повече от 20 служители биха могли да изпитат недостиг на оборотен капитал до края на годината в зависимост от това дали се реализира базовият или стресовият сценарий. Това означава, че до 260 000 европейски дружества, в които работят около 35 милиона служители, биха могли да изпитат недостиг на финансиране в случая на неблагоприятния сценарий. Като цяло повечето европейски промишлени екосистеми разчитат на сложни вериги на доставки, разпръснати в държавите членки, в рамките на единния пазар. Ако не се вземат мерки, този недостиг на капитал може да доведе до продължителен период на по-ниски инвестиции и по-висока безработица. Недостигът на капитал ще окаже неравномерно въздействие върху отделните сектори, промишлени екосистеми и държави членки, което ще доведе до различия в единния пазар и до трайни щети за нашия производствен потенциал и способност за възстановяване от рецесията.

ØИнструментът за подкрепа на платежоспособността е нов инструмент с временно действие, създаден като част от Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да се избегне огромен недостиг на капитал и възможно неизпълнение на задълженията от страна на иначе жизнеспособни дружества, в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Той ще спомогне за мобилизирането на частни ресурси в подкрепа на жизнеспособни европейски дружества за справяне с проблемите, свързани с платежоспособността. Неговото действие ще е временно и ще е насочено изключително и само към преодоляване на последиците от кризата, причинена от COVID-19.

ØВ някои държави членки държавата ще има капацитета да се намеси и да подкрепи тези дружества. В други държави членки възможностите за държавна подкрепа ще бъдат по-ограничени. Икономическите последици от пандемията от COVID-19 са също различни в отделните държави членки. Ако не се намери решение, тези разлики ще доведат до трайно нарушаване на равнопоставените условия на конкуренция и до допълнително задълбочаване на икономическите различия в рамките на Съюза. Инструментът за подкрепа на платежоспособността ще компенсира тези нарушения и ще подпомогне гладкото функциониране на единния пазар.

Изпълнение

ØИнструментът за подкрепа на платежоспособността ще предостави на групата на Европейската инвестиционна банка гаранция от Съюза с цел мобилизиране на частен капитал в подкрепа на допустимите дружества, които са неблагоприятно засегнати от кризата, причинена от COVID-19.

ØИзползването на гаранцията на Съюза ще бъде насочено към държавите членки и секторите, които са икономически най-силно засегнати от кризата, причинена от COVID-19, и към дружествата в държавите членки, в които наличието на подкрепа за платежоспособността от страна на държавата е по-ограничено, като същевременно се гарантира, че всички държави членки и сектори могат да се възползват от тази гаранция.

ØГрупата на Европейската инвестиционна банка ще използва гаранцията от Съюза, за да намали риска, на който се излагат частните инвеститори, когато инвестират в допустими дружества, като за целта ще предостави гаранции или финансиране на инвестиционни механизми (фондове с частно управление или дружества със специална инвестиционна цел), които работят на търговски принцип, като по този начин се мобилизират частни средства в подкрепа на такива дружества. Това ще позволи на допустимите дружества да потърсят нов капитал от частни инвеститори и така да засилят своята капиталова база и да преодолеят рисковете по отношение на своята платежоспособност. Подобна схема на посредничество гарантира, че само независими управители на инвестиционни механизми ще вземат решения относно това кои дружества ще бъдат подпомагани. Участието на частния сектор като потенциален инвеститор ще даде възможност за по-целенасочено предоставяне на капитал на действително жизнеспособни дружества.

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØИнструментът за подкрепа на платежоспособността е допълнително средство с незабавно и временно действие, което има за цел да разшири подкрепата по линия на компонента за МСП в рамките на InvestEU и да увеличи размера на пакета за политиката на сближаване, насочен към МСП и Гаранционния фонд за COVID-19, който се създава от Европейската инвестиционна банка, както и към Механизма за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU.

ØИнструментът ще допълва националните политики, които ограничен брой държави членки въвеждат, като гарантира наличието на подкрепа за платежоспособността в целия Съюз. Условията на инструментите следва да бъдат в съответствие с правилата за държавната помощ, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и да се улесни евентуално комбиниране с подкрепата, предоставяна пряко от държавите членки, като се обърне надлежно внимание на европейския характер на инструмента и на търговското управление на средствата.

Финансови аспекти

Финансов пакет в размер на 31 милиарда евро ще увеличи гаранцията от ЕС по настоящата финансова рамка с 66 милиарда евро. Тази гаранция ще позволи мобилизирането на инвестиции в размер на около 300 милиарда евро още през 2020 г.

ПРОГРАМА „ЕС В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВЕТО“

Цел: Инвестиции в здравна сигурност и устойчивост на здравните системи

Механизъм: Безвъзмездни средства и обществени поръчки

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØПоуките, извлечени от кризата, причинена от COVID-19, и от предишни здравни програми ще бъдат отразени в една амбициозна самостоятелна програма — „ЕС в подкрепа на здравето“. Тя може да спомогне за изграждането и възстановяването на капацитета за лечение и на доставките на оборудване и лекарства, като по този начин се осигури подкрепа за бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването. Новата програма ще бъде ключов инструмент, който ще помогне на Европа да посрещне бъдещите заплахи за здравето.

ØТя ще има за цел създаването на всеобхватна рамка за справяне с такива заплахи за здравето, установяването на връзка с всички съответни програми на ЕС, свързани със здравето, и въвеждането на нови начини за изпълнение на действията и за гарантиране на наличието на медицински ответни мерки и ресурси в случай на сериозни заплахи за здравето.

ØПървото направление на програмата ще бъде насочено към здравната сигурност. То ще осигури солидна, правно издържана и добре подготвена от финансова гледна точка рамка за предотвратяване, подготовеност и реагиране при здравни кризи в ЕС. Тази рамка ще подобри националния капацитет и капацитета на ЕС за планирането на действия при извънредни ситуации и ще даде възможност на държавите членки заедно да се справят с общи трансгранични заплахи (включително заплахи извън ЕС), при които намесата на ЕС може да има ясна добавена стойност.

ØВторото направление ще подкрепи дългосрочната визия „Едно здраве“ за подобряване на резултатите в областта на здравеопазването чрез ефикасни и приобщаващи здравни системи в държавите членки благодарение на по-добра превенция и наблюдение на заболяванията, насърчаване и достъп до здравеопазване, диагностициране и лечение, както и трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването. 

ØНовата програма ще обърне внимание и на незаразните болести, тъй като се установи, че те имат решаващо значение за смъртността от COVID-19.

ØОсвен това амбициозни конкретни инициативи биха могли да бъдат насочени например към ликвидирането на определени заболявания, като например намаляването на случаите на рак на маточната шийка и на сезонния грип. Те ще спомогнат за предотвратяване на вредите, които могат да бъдат избегнати, и на предотвратимите разходи, както и за намаляване на неравенството в здравеопазването.

Изпълнение

ØПрограмата ще се основава на текущата работа, като например по линия на европейските референтни мрежи за редки заболявания и предотвратяването и управлението на кризи и подготвеността за тях, за да се гарантира достатъчно критична маса и икономии от мащаба. Тя ще допринесе за по-голямо сближаване, ще насърчи превенцията, интегрирането на здравните грижи и равния достъп до здравеопазване.

ØПрограмата ще осигури устойчиви инвестиции в необходимите структури и инструменти за оперативна подкрепа в ЕС за справяне със здравните кризи, посредством превантивни действия, подготвеност и реагиране, както и подкрепа за истинска междусекторна координация на равнището на ЕС. Ще се работи в тясно сътрудничество с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по химикали (ЕСНА), с експертни групи и референтните лаборатории на ЕС, както и с международни органи като Световната здравна организация.

ØВъз основа на научни становища програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще гарантира стратегическите обществени поръчки за изделия като биоциди (дезинфектанти), реактиви за изследвания, предпазни средства, основни лекарства, медицинско оборудване, диагностични реактиви (напр. апарати за подпомагане на дишането, скенери за компютърна томография) и други стоки (като напр. материали за поставяне на инжекции и стерилни превръзки). Тя ще има за цел да установи своевременно предлагане на подходящи мерки за противодействие на основните заразни болести, които да са на разположение, когато държавите членки имат нужда от тях. Програмата също така ще предостави стимули за разработването, производството и внедряването на ваксини в рамките на Съюза и за възобновяване на производството в ЕС на лекарства и активни фармацевтични съставки/прекурсори.

ØНовата програма ще подкрепи усилията на rescEU за укрепване на Европейския медицински корпус чрез субсидиране на постоянни експертни екипи. Въз основа на опита в областта на ветеринарната медицина тя ще субсидира експерти в сферата на здравеопазването и логистиката и, когато е целесъобразно, медицински персонал, който може да бъде мобилизиран във всеки един момент и изпратен на различни места на територията на целия ЕС, за да предоставя консултации и експертен опит. Екипите ще бъдат подпомагани с оборудване (напр. мобилни лаборатории).

ØПрограмата също така ще подпомогне координацията между здравните инфраструктури и капацитета на медицинските и ветеринарните лаборатории в Съюза, включително подготовката за създаването на европейска инфраструктура за обмен на информация относно възможностите за предоставяне на здравни услуги от първа необходимост. Програмата ще създаде опростена система за подпомагане на трансграничното съвместно възлагане на обществени поръчки за продукти, инструменти и услуги, което показва ясно европейската добавена стойност от сътрудничеството между здравните системи.

ØПрограмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще спомогне да се задели финансиране за ключови интервенции в областта на електронното здравеопазване в допълнение към финансирането по програмата „Цифрова Европа“, включително чрез подкрепа за използването на данни за здравеопазването, научни изследвания и разработване на политики (в контекста на европейското пространство за здравни данни) чрез облаци или други инфраструктури и технологии с използване на големи обеми данни, като например инструменти, използващи изкуствен интелект. Тя ще подкрепи засиленото използване на електронно здравеопазване, включително възприемането и укрепването на модела на европейските референтни мрежи за телемедицина. Тя ще спомогне за разработването на европейски референтни показатели и транснационални решения.

ØПрограмата ще спомогне за предотвратяване на болестите, включително като подпомогне държавите членки в техните политики и — като се базира на техните силни технически насоки и политически решения — в превенцията и насърчаването на здравословен начин на живот. Тя ще спомогне за събирането и подходящото споделяне на наличните източници на данни и разузнавателни данни между службите, агенциите на ЕС, както и националните и международните органи, свързани със здравето, и ще насърчи основани на факти най-добри практики в областта на превенцията и управлението на заболявания.

ØДействията за превенция ще се основават на истински подход на „едно здраве“ по отношение на заболяванията и ще включват изграждане на знания и разбиране за развитието на зоонозите и на потенциалните зоонози.

ØПрограмата ще подкрепя действия за подобряване на профилактиката и контрола за бързо и правилно тестване и диагностика на инфекции, за лечение на пациенти, като се използват подходящи антимикробни средства, и за намаляване на неподходящото и опасно използване на антимикробни средства във всички области. Международен компонент ще гарантира, че европейската политика в областта на здравеопазването е свързана със случващото се вмеждународен план и ще допълва по ефикасен начин действията по въпроси от регионално и световно значение.

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØКлючовият принцип е, че новата програма ще се превърне в катализатор за нови подходи на базата на най-добри практики или иновативни решения или резултати от научноизследователски проекти, като за целта спомогне за изпитването и тестването им на равнището на възприемчивата част от населението преди пълното им разгръщане. Новата програма ще взаимодейства и с Механизма за възстановяване и устойчивост. Въпреки че механизмът ще осигурява стимули за нови реформи, новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ може да подпомогне координацията на прилагането във всички държави членки.

ØНовата програма ще има за цел постигането на резултати, които са пряко насочени към здравето. По този начин тя ще създаде полезни взаимодействия и ще спомогне за включване на здравеопазването в други програми на ЕС, като например Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд +, „Хоризонт Европа“, програмата „Цифрова Европа“, програмата за единния пазар и общата селскостопанска политика. По-конкретно новата програма ще работи заедно с rescEU и ще допълва този механизъм, насочен към капацитета за пряка реакция при кризи, поддържането на запаси, разгръщането и изпращането на оборудване и персонал в извънредни ситуации, като предоставя необходимия принос по отношение на здравната сфера.

ØНовата програма ще работи в сътрудничество с държавите членки, като спазва разделението на правомощия, посочено в член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и като въз основа на съществуващите механизми за сътрудничество съсредоточава вниманието си върху стратегическите и трансграничните аспекти.

ØВзаимното допълване с резултатите на агенциите, свързани със здравеопазването, ще може да се ползва от инвестициите по тази програма, особено с оглед на трансфера на най-добри практики, протоколи за наблюдение или програми за изграждане на капацитет.

ØНовата програма ще подкрепи и общите усилия на Съюза и неговите държави членки за осигуряване на наличието на медицински ресурси (лекарства, ваксини, човешки ресурси, оборудване), в тясно сътрудничество с бъдещата програма rescEU.

Финансови аспекти

ØДопълнителният финансов пакет, мобилизиран по линия на Next Generation EU, ще бъде в размер на 7,7 милиарда евро.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА/rescEU

Цел: Укрепване на капацитета за реагиране на Механизма за гражданска защита на Съюза

Механизъм: Безвъзмездни средства и обществени поръчки

Нужди по време на кризата и очаквано въздействие

ØПодобряването на капацитета на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU ще даде възможност на ЕС и на държавите членки да бъдат по-добре подготвени за бързо и гъвкаво реагиране при кризи, по-специално тези с голямо въздействие, предвид потенциалните отрицателни въздействия върху нашите икономики и общества, както това ясно показа извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19. Въпреки че се случват сравнително рядко, широкомащабните извънредни ситуации и бедствия могат да причинят сериозни и дълготрайни щети на нашите икономики и общества и следователно изискват много по-голямо равнище на планиране и подготвеност.

ØВъз основа на поуките, извлечени от кризата, разширеният капацитет на rescEU следва да даде възможност на ЕС да развие и придобие капацитет за поддържане на запаси заедно със съответен капацитет за разпределението им (като складови съоръжения, транспортни средства и цялостна логистична подкрепа).

ØЗа да се гарантира ефективен и цялостен отговор на ЕС на широкомащабни извънредни ситуации, механизмът rescEU изисква максимална гъвкавост и истинска способност за действие на равнището на ЕС, включително бюджетна и оперативна гъвкавост и рационализиране, в ситуации, в които изправените пред затруднения държави членки не могат да направят това.

ØАктуализираната програма също така ще осигури на Съюза капацитет и надеждна логистична инфраструктура, която да може да се използва при различни видове извънредни ситуации, включително и при спешни медицински случаи. Това ще доведе до механизми, които ще позволят на ЕС да:

·придобива, отдава под наем, наема, поддържа запаси от предварително идентифицирани видове капацитет на rescEU;

·въвежда продукти и персонал от държави извън ЕС и да ги изпраща на други места в ЕС;

·транспортира бързо продукти и персонал от различни точки в ЕС до други, където те са необходими; да внедрява международен експертен опит за всички видове бедствия (включително въздушен транспорт на медицински специалисти — лекари специалисти, медицински сестри, епидемиолози, реаниматори и интегрирани и добре оборудвани екипи за спешна медицинска помощ);

·прехвърля бързо жертви на бедствия/пациенти, където те могат да получат най-ефикасна медицинска помощ, в случаите в които местният и националният капацитет са претоварени. Тази инфраструктура ще включва система от здравни съоръжения, които са на разположение в държавите членки.

ØМеханизмът ще включва подобрена и интегрирана система за комуникация на живо, която е достъпна за всички държави членки, така че съответните активи да могат да бъдат мобилизирани в кратки срокове във всеки един момент.

ØМеждународният компонент за подготовеност и реагиране също ще бъде подобрен, така че капацитетът да може да се използва и извън ЕС.

Изпълнение

ØЕС ще бъде в състояние директно да достави, финансира и въведе подходящи видове стратегически капацитет на rescEU, логистично складиране и транспортиране, както и взаимосвързана инфраструктура за управление на информацията за извънредни ситуации, която да може да се използва за всички извънредни ситуации и която да бъде на разположение в рамките на rescEU. Този стратегически капацитет ще допълва този на държавите членки. Той следва да е на разположение на териториите на няколко държави — членки на ЕС, по такъв начин, че да се гарантира най-ефективното географско покритие в отговор на извънредна ситуация. Бюджетът на ЕС ще поеме разходите за влизане/излизане/транспорт, както и разходите за съхранение и финансовите разходи.

ØКомисията следва да може да придобива, отдава под наем или наема транспортен и логистичен капацитет (многоцелеви въздушен транспорт/транспортен капацитет). Това ще позволи на ЕС да отговори на всякакви извънредни ситуации в рамките на ЕС и в трети държави (включително тези от медицинско естество: трансфер на жертви на бедствия, пациенти, лекари, европейски медицински екипи, репатриране, както и превоз на всички видове товари, свързани с реагирането при извънредни ситуации). Складирането на помощта и транспортният капацитет следва да са стратегически взаимосвързани, за да се увеличи скоростта на доставка и да се осигури доброто функциониране на веригата на доставки.

ØАдминистративните процедури ще бъдат сведени до минимум, за да се намалят тежестта и забавянията при разгръщането, което е от решаващо значение при извънредни ситуации.

ØRescEU ще включва разпоредби, които позволяват бюджетна гъвкавост, включително многогодишно планиране на компонента за предотвратяване и подготвеност, и осигуряване на незабавна наличност и гъвкавост на средствата за реагиране. Както стана ясно по време на кризата, предизвикана от COVID-19, извънредните ситуации по своята същност са непредвидими и не са равномерно разпределени през програмния период; когато обаче е налице спешен случай, скоростта на реагиране е от основно значение.

Взаимно допълване с политиките на ЕС и националните политики

ØПодобреният механизъм за гражданска защита на Съюза/rescEU ще бъде в основата на един по-интегриран подход за управление на извънредни ситуации. Със своя разширен европейски център за управление на извънредни ситуации той ще се превърне в оперативно звено за обслужване на едно гише, което управлява стратегическия капацитет на ЕС и осигурява бърз и ефективен отговор на всички видове широкомащабни кризи.

ØТой ще обслужва всички държави членки и всички сектори, като ще разполага с различни видове стратегически капацитет на rescEU, в зависимост от кризисната ситуация. Наличието на собствен логистичен капацитет следва да бъде достатъчно за трансфера на стоки, медицински персонал и пациенти до степен, необходима на всяка една държава в затруднено положение, като това ще осигури своевременна осезаема европейска добавена стойност.

ØВзаимното допълване на компонента rescEU на Механизма за гражданска защита на Съюза, по-специално по отношение на поддържането на запаси за извънредни ситуации, с други финансирани от ЕС действия за готовност ще бъде гарантирано. То ще се основава на специфични критерии, като например категориите обхванати изделия (специализирани, за общи нужди, за оказване на първа помощ и др.).

Финансови аспекти

ØДопълнителният финансов пакет, мобилизиран по линия на Next Generation EU за rescEU, ще бъде в размер на 2 милиарда евро.

Top