EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0636

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

COM/2015/0636 final - 2015/0289 (COD)

Брюксел, 10.12.2015

COM(2015) 636 final

2015/0289(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

{SWD(2015) 276 final}
{SWD(2015) 279 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) обхваща опазването на морските биологични ресурси и управлението на рибарството и на флотовете, които експлоатират тези ресурси. В нейния обхват влизат риболовните дейности, извършвани във водите на Съюза, както и тези, извършвани извън водите на Съюза от риболовните кораби на Съюза.

Регламент (ЕО) № 1006/2008 1 („РРР“) се занимава с разрешенията за корабите на ЕС да извършват риболов извън водите на Съюза и разрешенията, предоставяни на риболовни кораби на трети държави да извършват дейност във водите на Съюза. Заедно с регламента за контрол 2 и регламента за ННН риболов 3 той е един от трите стълба за изпълнение на ОПОР.

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 4 (наричан по-долу „основният регламент“) е заложена реформа на ОПОР. Тя насърчава по-специално устойчив, екосистемен подход и подход на предпазливост към управлението на рибарството, като набляга на съгласуваността между вътрешното и външното му измерение. Риболовните дейности на Съюза извън водите на Съюза следва да се основават на същите принципи и стандарти, които се прилагат съгласно правото на Съюза в областта на ОПОР. Съюзът следва да може да извършва контрол на своя флот навсякъде, където той извършва дейност, и независимо от рамката на дейността. Необходимо е сегашният РРР да бъде преразгледан, за да се вземат надлежно предвид целите на новата ОПОР и да се осигури съответствие с регламента за контрол.

Като неразделна част от реформата на ОПОР Комисията предложи преразглеждане на РРР в своето съобщение относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството 5 през 2011 г. То беше подкрепено от резолюция на Европейския парламент, приета през 2012 г. 6

Преразглеждането на РРР представлява инициатива REFIT, насочена към уточняване и опростяване на съществуващите разпоредби, по-специално по отношение на отговорностите на равнището на Съюза, на национално равнище и на равнището на операторите, както и към привеждане на РРР в съответствие с регламента за контрол.

Освен това и някои промени на международно равнище подкрепят необходимостта от преразглеждане. Съюзът одобри международния план за действие на ФАО за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (МПД за ННН риболов) 7 , приет през 2001 г. МПД за ННН риболов и доброволните насоки на ФАО относно действията на държавата на знамето 8 , одобрени през 2014 г., са в основата на отговорността на държавата на знамето за осигуряване на дългосрочното опазване и устойчивото използване на живите морски ресурси и морските екосистеми. Доброволните насоки изтъкват, че държавата на знамето следва да установи разрешителен режим, за да гарантира, че нито един кораб не може да извършва дейност, ако няма разрешение за това. В тях се препоръчва също така държавата на знамето и крайбрежната държава да издават разрешение, когато риболовните дейности се извършват въз основа на споразумение за достъп до риболовни райони или дори извън такова споразумение 9 . И накрая, през април 2015 г. Международният трибунал по морско право (ITLOS) излезе с консултативно становище по въпросите на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов в рамките на изключителните икономически зони (ИИЗ) на членовете на Подрегионалната комисия за риболова. ITLOS счита, че отговорността на държавата на знамето да предотвратява и/или възпира ННН риболова в ИИЗ на крайбрежните държави следва да бъде задължение на „дължима грижа“. ITLOS подчертава, че Съюзът, а не неговите държави членки, носи отговорност за всяко нарушение на споразуменията за достъп до риболовни райони, които той е сключил с крайбрежни държави.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

РРР е една от оперативните части на външната политика на ОПОР, описана в част VI от Регламент (ЕС) № 1380/2013 („основния регламент“). Освен това той допълва регламента за контрол и регламента за неговото прилагане — Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията 10 , който се прилага за всички обхванати от ОПОР дейности, извършвани във водите на Съюза или от риболовните кораби на Съюза. РРР урежда разрешенията за риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза и такива за риболовните кораби на трети държави във водите на Съюза. Предмет на РРР са съответно разрешенията, докато регламентът за контрол и регламентът за неговото прилагане разглеждат контрола и правоприлагането. Настоящото предложение има за цел да приведе РРР в съответствие с регламента за контрол, така че регламентът за контрол да се прилага mutatis mutandis за контрола и отчитането. И накрая, тъй като РРР има за цел да позволи на Съюза да проследява по-добре външния си флот, той ще допринесе активно за борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Съгласуваност с други политики на Съюза

В основния регламент е посочено, че Съюзът следва да „подобрява съгласуваността на политиките в инициативите на Съюза, като се обръща особено внимание на дейностите в областта на околната среда, търговията и развитието, и засилва последователността на действията, които се предприемат в рамките на сътрудничеството за развитие и научното, техническото и икономическото сътрудничество“ 11 . Чрез насърчаване на целите на ОПОР в международен план, по-специално устойчивостта на дейностите външния флот на Съюза, РРР е в пълно съответствие с политиките на Съюза в областта на околната среда и развитието.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 43, параграф 2 от ДФЕС за установяване на разпоредби, необходими за постигането на целите на ОПОР.

Субсидиарност

Предложението разглежда управлението на разрешенията за флота на Съюза извън водите на Съюза и за корабите на трети държави във водите на Съюза, когато извършват риболовни дейности. Следователно то е част от външното измерение на опазването на морските биологични ресурси в рамките на ОПОР, която е от изключителната компетентност на Съюза, така че принципът на субсидиарност в този контекст не се прилага.

Пропорционалност

Предложението цели да засили способността на ЕС да извършва контрол на своя флот, независимо в коя рамка той извършва дейност. В него се отчита необходимостта от постигане на баланс между по-строг контрол на флота на Съюза и ограничаване на натоварването за администрациите на държавите членки и на ЕС. Оценката на въздействието показва, че предложението би допринесло за опростяването на сегашната система. Очакваните предимства във всеки случай определено превишават вложените усилия, по-специално по отношение на положителното въздействие върху управлението на риболовните ресурси. В това отношение предложените разпоредби са ограничени до необходимото за постигането на целта и не водят до непропорционална тежест•Избор на инструмент

Тъй като регламентът е пряко приложим и обвързващ за държавите членки, той трябва да допринесе за еднаквото прилагане на предложените правила в целия Съюз, като по този начин създава еднакви условия на конкуренция за всички оператори от ЕС, участващи в риболовни дейности извън водите на ЕС.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не е приложимо

Консултации със заинтересованите страни

По време на оценяването на въздействието бе проведена обществена консултация въз основа на съответен документ за консултация и конкретен въпросник. След това се състояха няколко технически срещи с най-засегнатите държави членки, т.е. тези с най-големите външни флотове. Освен това с цел обсъждане на преразглеждането на РРР бе проведено извънредно заседание на регионалния консултативен съвет „Далечно плаване“, в което участваха представители на риболовната промишленост и на неправителствени организации.

Тези консултации дадоха възможност на Комисията да придобие по-добра представа за начина, по който сегашната система за управление на външния флот функционира на национално равнище, и изиграха решаваща роля за прецизирането на настоящото предложение. Всички групи заинтересовани страни, включително държавите членки, корабособствениците и НПО, имаха възможност да изразят своите мнения и показаха ясна подкрепа за целта на предложението.

Събиране и използване на експертни становища

Не е приложимо

Оценка на въздействието

Едновременно със законодателното предложение бе подготвена оценка на въздействието, за да се разгледат възможните алтернативни варианти и да се оцени и сравни въздействието им. Бяха разгледани няколко варианта:

Вариант 1: ограничено изменение на настоящия регламент, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон.

Вариант 2: в допълнение към вариант 1 — разработване на насоки за тълкуването на разпоредби, които не са достатъчно ясни или точни. Тук обаче няма да се вземат предвид редица цели, определени в основния регламент.

Вариант 3: изменения на регламента, за да се преодолеят слабости, неясноти и пропуски в настоящото законодателство. Някои въпроси обаче ще останат неразрешени, например регулирането на преките разрешения и предотвратяването на неправомерната смяна на знамето.

Вариант 4: отнася се до приемането на нов регламент с по-широк обхват, включително критериите за допустимост за подаването на заявления за преки разрешения, и включва разпоредби за предотвратяване на неправомерната смяна на знамето.

Вариант 5: съчетава правната сигурност с по-широк обхват, което води до пълна регулаторна рамка за дейността на външния флот на ЕС в чужди води. По тази причина този вариант беше счетен за най-ефективният вариант за постигане на целите на политиката, като се гарантира правна сигурност и се допринася за доверието в Съюза на международно равнище. Той ще оптимизира ползите за околната среда, свързани с опазването на живите морски ресурси, и в краткосрочен план ще компенсира евентуалните разходи на операторите и администрациите за адаптации. Всички варианти могат да се считат за неутрални по отношение на социалните аспекти.

Пригодност и опростяване на законодателството

Преразглеждането на РРР е част от програмата REFIT, тъй като то има за цел опростяването на настоящата система, хармонизирането на различните изисквания за данни на държавите членки, изясняването на отговорностите на равнището на Съюза, на национално равнище и на равнището на операторите и повишаването на съгласуваността между РРР, регламента за контрол и регламента за ННН риболов.

Изясняването и опростяването на правилата следва да оптимизира и подобри обработването на заявленията за разрешение, което ще осигури по-голяма сигурност за стопанските субекти и ще премахне припокриването между съответните участници. Това следва да спомогне за подобряване на регулаторната рамка, съгласно която външният флот извършва дейност, като същевременно засилва контрола на публичните органи.

Предложението следва да бъде подкрепено от подходящи ИТ инструменти, с които да бъдат опростени обработването и мониторингът на разрешенията за риболов и да бъде насърчен електронният обмен на данни между националните администрации и Комисията. Освен това то ще повиши прозрачността чрез създаването на регистър на разрешенията за риболов (със зона със свободен и зона с ограничен достъп), което позволява на всички заинтересовани страни да имат достъп до информацията за дейностите на външния флот, в съответствие с правилата относно обработката на личните данни.

По-голямата част от съответния флот се състои от кораби за промишлен риболов, извършващи риболов извън водите на ЕС. Собствениците на тези кораби обикновено притежават флот, който се състои от няколко кораба, и само в редки случаи изпълняват критериите на определението за МСП. Поради това и предвид на факта, че няма допълнителни разходи за частните оператори, предложението не предвижда специални мерки за микропредприятията и МСП. Освен това предложението няма отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на операторите от ЕС или международната търговия.

Основни права

Не е приложимо

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Не е приложимо

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и уредба за мониторинг, оценка и докладване

Комисията предвижда създаването на експертна група от националните администрации, която да наблюдава прилагането на регламента, както и предоставянето на оценка на системата пет години след нейното влизане в сила.•Обяснителни документи (за директивите)

Не е приложимо

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Дял I — Регламентът обхваща всички риболовни дейности, извършвани от корабите на Съюза извън водите на Съюза. Следователно тези дейности може да се извършват по силата на споразумение за достъп или на пряко разрешение от съответната трета държава и/или в рамките на регионална организация за управление на рибарството или в открито море. Регламентът също така обхваща кораби на трети държави, извършващи дейност във водите на Съюза. Член 2 има за цел да поясни връзката на регламента с други регулиращи разрешенията правила, които могат да произтичат от двустранни споразумения или от регионалните организации за управление на рибарството. Те следва да се разглеждат като специални правила, докато с настоящия регламент се установява общата рамка. В случай на противоречия предимство следва да имат специалните правила.

В дял II — глава I се определя основният принцип на регламента, а именно, че за всеки кораб следва да е издадено разрешение от неговата държава членка на знамето, преди да извършва риболовни дейности извън водите на Съюза, както и от крайбрежната държава, когато дейността се извършва в нейните води. Такова разрешение следва да се издаде от държавата на знамето само ако са изпълнени посочените в член 5 критерии за допустимост, в какъвто и да било контекст. В това отношение държавата на знамето носи основната отговорност. Специфична разпоредба за смяна на знамето дава възможност държавата членка на знамето по-добре да установи, когато дадена смяна на знамето сочи, че е налице намерение за неспазване на задълженията, което следва да предотврати предоставянето на разрешение.

Дял II — глава II определя допълнителните условия, които трябва да изпълнят корабите на Съюза, за да извършват риболов във водите на трети държави, било то по силата на споразумение за достъп или на пряко разрешение. Централен елемент е забраната за риболов въз основа на пряко разрешение, когато е в сила споразумение за достъп, освен ако не е предвидено друго в така наречената „разпоредба за изключителност“ на споразуменията, която отразява посочения принцип в тях. Залегналият в този дял принцип е, че Съюзът трябва да гарантира дейностите на външния му флот да не подкопават устойчивостта на живите морски ресурси във водите на крайбрежните държави. За издаване на пряко разрешение за своите кораби държавата членка на знамето следва да се съобразява с най-добрите налични научни становища и да прилага подход на предпазливост. Комисията разполага с цялата съответна информация и може да се намеси, ако има съмнения дали планираната риболовна операция е в съответствие с регламента.

В дял II — глава III се определя процесът за извършване на риболовни дейности в рамките на РОУР или в открито море. Комисията може да се намеси, ако счита, че критериите за допустимост не са изпълнени. Освен това, тъй като някои РОУР обхващат и водите на Съюза, разумно е корабите на Съюза, които оперират в рамките на такива РОУР, да попадат в обхвата на настоящия регламент.

В дял II — глава V се определят основните правила за чартиране, което е особена форма на прякото разрешение и чието наблюдаване до момента е било трудно. Главната цел е да се предостави правна рамка за тази практика, за да се даде възможност за по-добър мониторинг на корабите на Съюза, извършващи риболов съгласно споразумение за чартър, и да се приведе законодателството на ЕС в съответствие с правилата, приети от някои РОУР в това отношение.

Дял II — глава VI обхваща прилагането на регламента за контрол към дейностите на външния флот на Съюза и свързаните с това задължения за докладване, както и някои специфични задължения, свързани с външния характер на дейностите.

В дял III се определят правилата за разрешаване на риболовни дейности от кораби на трети държави във водите на Съюза. Целта на тази част е да се гарантира, че за риболовните дейности, които се извършват във водите на Съюза, се прилагат едни и същи правила, независимо от знамето на кораба, като се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави във водите на Съюза.

По силата на дял IV се създава регистър на разрешенията за риболов с цел по-добро наблюдение на външния флот на Съюза и увеличаване на прозрачността на тези дейности, като част от регистъра е със свободен достъп. Хората следва да могат да знаят по всяко време на кой кораб е разрешено да извършва риболов, на какви ресурси и къде.

2015/0289 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 12 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 13 ,

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 14 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета 15 (РРР) бе създадена система относно разрешенията за извършване на риболовни дейности от риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза и достъпа на кораби на трети държави до водите на Съюза,

(2)Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. 16 (UNCLOS) и е ратифицирал Споразумението на Организацията на обединените нации от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните запаси) 17 . Посочените международни разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчивото управление на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(3)Съюзът прие Споразумението на Организацията на ООН за прехрана и земеделие от 24 ноември 1993 г. за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (Споразумение на ФАО за съответствие) 18 . В посоченото споразумение се посочва, че дадена договаряща страна не бива да предоставя разрешение за използване на кораб за риболов в открито море, ако определени условия не са изпълнени, както и че следва да налага санкции, ако не са изпълнени определени задължения за докладване.

(4)Съюзът одобри Международния план за действие на ФАО за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (МПД за ННН риболов), приет през 2001 г. МПД за ННН риболов и доброволните насоки на ФАО относно действията на държавата на знамето, одобрени през 2014 г., са в основата на отговорността на държавата на знамето за осигуряване на дългосрочното опазване и устойчивото използване на живите морски ресурси и морските екосистеми. В МПД за ННН риболов се предвижда държавата членка на знамето да издава на корабите, плаващи под нейното знаме, разрешения за извършване на риболов във води извън нейния суверенитет или юрисдикция. В доброволните насоки се препоръчва също така разрешението да се издава от държавата на знамето и крайбрежната държава, когато риболовните дейности се извършват въз основа на споразумение за достъп до риболовни райони или дори извън такова споразумение. И двете държави следва да са убедени, че такива дейности няма да подкопаят устойчивостта на запасите във водите на крайбрежната държава (точки 40 и 41).

(5)На международно равнище все повече се обръща внимание на въпроса за задълженията и съответните отговорности на държавата на знамето и, по целесъобразност, на международната организация на знамето за опазването и управлението на живите ресурси в открито море съгласно UNCLOS. Същото важи и за съвместната юрисдикция на крайбрежната държава и държавата на знамето, като произтичащо от UNCLOS задължение на „дължима грижа“, и по целесъобразност, за юрисдикцията на международната организация на знамето да се осигури доброто опазване на морските биологични ресурси в морските зони под национална юрисдикция. Задължението за дължима грижа е задължението на дадена държава да извършва всички възможни действия и да полага максимални усилия за предотвратяването на незаконния риболов, което включва задължението да приеме необходимите административни мерки и мерки за правоприлагане, за да се гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, нейните граждани и риболовните кораби, действащи в нейните води, не участват в дейности, които биха били в нарушение на приложимите мерки за опазване и управление. Поради тези причини е важно да се организира дейността на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза, както и свързаната с тази дейност система за управление по такъв начин, че да могат да бъдат ефикасно и ефективно изпълнени международните задължения на Съюза и да бъдат избегнати ситуации, при които Съюзът би могъл да бъде упрекнат в неправомерни в международен план действия.

(6)Външната политика на Съюза в областта на рибарството следва да отразява резултатите от Конференцията на Обединените нации от 2012 г. по въпросите на устойчивото развитие „Рио + 20“ 19 , както и развитието в международен план по отношение на борбата срещу незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора.

(7)Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета („основният регламент“) 20 , е да се гарантира, че риболовните дейности са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, че се управляват в съответствие с целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и че допринасят за осигуряването на продоволственото снабдяване.

(8)В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се подчертава необходимостта да се утвърждават в международен план целите на ОПОР, като се гарантира, че риболовните дейности на Съюза извън неговите води се основават на същите принципи и стандарти като приложимите принципи и стандарти в правото на Съюза, като същевременно се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави.

(9)С Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета се целеше да се установи обща основа за издаване на разрешения за риболовни дейности, извършвани от кораби на Съюза извън водите на Съюза, с цел подпомагане на борбата с ННН риболов, както и по-добър контрол и наблюдение на флота на ЕС в целия свят.

(10)Успоредно с Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета бе приет Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 21 относно ННН риболова, а една година по-късно бе приет Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета („регламентът за контрол“) 22 . Тези регламенти са трите стълба за изпълнение на разпоредбите за контрол и прилагане на ОПОР.

(11)Трите регламента обаче не са били прилагани последователно; по-специално съществуват несъответствия между РРР и регламента за контрол, който беше приет след РРР. Освен това прилагането на РРР разкри известни пропуски, тъй като не са обхванати някои предизвикателства по отношение на контрола, като например чартирането, смяната на знамето и издаването на разрешения за риболов от компетентен орган на трета държава за риболовен кораб на Съюза извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (така наречени „преки разрешения“). Трудни се оказаха и някои задължения за докладване, както и разделянето на административните функции между държавите членки и Комисията.

(12)Основният принцип на настоящия регламент е всички кораби на Съюза, които извършват риболовна дейност извън водите на Съюза, да получат разрешение и да бъдат съответно наблюдавани от своята държава членка на знамето си, независимо от това къде и въз основа на какво извършват дейност. Разрешението следва да се издаде, след като е изпълнен основен набор от общи критерии за допустимост. Информацията, събрана от държавите членки и предоставена на Комисията, следва да ѝ даде възможност по всяко време да се намесва в наблюдението на риболовните дейности на всички риболовни кораби на Съюза във всяка зона извън водите на Съюза.

(13)Помощните кораби могат да окажат значително въздействие върху начина, по който риболовните кораби могат да извършват своите риболовни дейности, и върху количеството риба, което могат да ловят; поради това е необходимо в настоящия регламент те да бъдат взети под внимание в процесите по разрешаване и докладване.

(14)Смяната на знамето може да стане проблем, когато нейната цел е да се заобиколят правилата на ОПОР или съществуващите мерки за опазване и управление. Поради това Съюзът следва да бъде в състояние да определя, открива и възпрепятства такива операции. През целия жизнен цикъл на кораба следва да са гарантирани проследимостта на минали данни относно спазването на изискванията, както и подходящи последващи мерки. За тази цел следва да послужи и изискването Международната морска организация (ММО) да издава уникален номер на кораба.

(15)Във водите на трети държави корабите на Съюза могат да извършват дейност съгласно разпоредбите на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключени между Съюза и трети държави, или като получават преки разрешения за риболов от третите държави, когато такова споразумение не е в сила. И в двата случая тези дейности следва да се извършват по прозрачен и устойчив начин. Ето защо държавите членки на знамето следва да разполагат с правомощия да разрешават в рамките на определен набор от критерии и при условие, че извършват мониторинг, на корабите, плаващи под тяхно знаме, да поискат и получат преки разрешения от трети крайбрежни държави. Риболовната дейност следва да бъде разрешена, след като държавата членка на знамето се е уверила, че тя няма да подкопае устойчивостта. Ако Комисията няма други възражения, на оператора, който е получил разрешение от държавата членка на знамето и от крайбрежната държава, следва да се разреши да започне риболовната си дейност.

(16)Особен въпрос във връзка със споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство е преразпределението на неизползвани възможности за риболов, което се налага, когато възможностите за риболов, разпределени на държавите членки по силата на съответните регламенти на Съвета, не се използват изцяло. Тъй като разходите за достъп, определени в споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, до голяма степен се финансират от бюджета на Съюза, е важно да има система за преразпределяне, за да се запазят финансовите интереси на Съюза и да се гарантира, че платените възможности за риболов не се разхищават. Следователно е необходимо да се уточни и подобри системата за преразпределяне, която следва да бъде механизъм, до който се прибягва в краен случай. Неговото прилагане следва да бъде временно и той следва да не засяга първоначалното разпределение на възможностите за риболов между държавите членки. До преразпределението следва да се прибягва единствено след като съответните държави членки са се отказали от правата си за обмен на възможности за риболов помежду си.

(17)Риболовните дейности в рамките на регионални организация за управление на рибарството и в открито море следва също така да бъдат разрешени от държавата членка на знамето и да отговарят на специфичните правила на съответната регионална организация или на законодателството на Съюза относно риболовните дейности в открито море.

(18)Споразуменията за чартър може да подкопаят ефективността на мерките за опазване и управление, както и да имат отрицателно въздействие върху устойчивото използване на живите морски ресурси. Следователно е необходимо да се създаде правна рамка, която да помага на Съюза по-добре да наблюдава дейностите на риболовните кораби, чартирани от Съюза, въз основа на разпоредбите, приети от съответната регионална организация за управление на рибарството.

(19)Процедурите следва да бъдат прозрачни и предвидими за операторите от Съюза и от трети държави, както и за съответните им компетентни органи.

(20)Следва да се гарантира електронен обмен на данни между държавите членки и Комисията, както е предвиден в регламента за контрол. Държавите членки следва да събират всички поискани данни относно флотовете си и тяхната риболовна дейност, да управляват тези данни и да ги предоставят на Комисията. Освен това те следва да си сътрудничат помежду си, с Комисията и, когато е целесъобразно, с трети държави, за да се координират тези дейности по събиране на данни.

(21)С цел да се подобрят прозрачността и достъпността на информацията относно разрешенията за риболов на Съюза, Комисията следва да създаде електронен регистър на разрешенията за риболов, в който да има зона със свободен и зона с ограничен достъп. Информацията в регистъра на Съюза на разрешенията за риболов съдържа и лични данни. При обработката на лични данни въз основа на настоящия регламент следва да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 23 , Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 24 , както и приложимите национални закони. 

(22)За да се предприемат подходящи мерки по отношение на достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, до водите на Съюза, съответните правила следва да бъдат съгласувани с правилата, приложими за риболовните кораби на Съюза в съответствие с регламента за контрол. По-специално член 33 от посочения регламент, който разглежда докладването на улова и на свързаните с улова данни, следва да се прилага и за корабите на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза.

(23)Когато риболовните кораби от трети държави, които нямат разрешение съгласно настоящия регламент, плават във водите на Съюза, следва да са длъжни да гарантират, че риболовните им уреди са монтирани по такъв начин, че да не бъдат готови за използване за риболовни дейности.

(24)Държавите членки следва да отговарят за контрола на риболовните дейности, извършвани от кораби на трети държави във водите на Съюза, и в случай на нарушения — за вписването им в националния регистър, предвиден в член 93 от регламента за контрол.

(25)С цел опростяване на процедурите за издаване на разрешения държавите членки и Комисията следва да използват обща система за обмен и съхранение на данни, за да се предоставят необходимите информация и актуализации, като същевременно административната тежест се свежда до минимум. В тази връзка следва напълно да се използват данните, които се съдържат в регистъра на флота на Съюза.

(26)За да се отчетат технологичният напредък и последващите евентуални нови изисквания на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с приемането на изменения на приложенията към настоящия регламент, в които се съдържа списъкът с данните, които трябва да бъдат предоставени от даден оператор, за да получи той разрешение за риболов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(27)На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да се гарантират еднакви условия за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на записването, оформянето и предаването на данни, свързани с разрешенията за риболов, от държавите членки, към Комисията и към регистъра на Съюза на разрешенията за риболов, както и за да се определи методика за преразпределяне на неизползваните възможности за риболов. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 25 .

(28)Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с преразпределението на възможностите за риболов, наложителни причини за спешност изискват това.

(29)Поради важността и броя на измененията Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет

С настоящия регламент се определят правила за издаването и управлението на разрешения за риболов за:

а)риболовните кораби на Съюза, действащи във водите под суверенитета или юрисдикцията на трета държава, в рамките на регионална организация за управление на рибарството, във водите на Съюза или извън тях или в открито море; както и

б)риболовните кораби на трети държави, действащи във водите на Съюза.

Член 2
Връзка с международното право и правото на Съюза

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите:

а)в споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство и подобни споразумения в областта на рибарството, сключени между Съюза и трети държави;

б)приети от регионалните организации за управление на рибарството или подобни организации в областта на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна;

в)в законодателството на Съюза за прилагане или транспониране на разпоредбите, посочени в букви а) и б).

Член 3
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. В допълнение се прилагат и следните определения:

а)„помощен кораб“ означава кораб, който не е оборудван с функциониращ риболовен уред, който улеснява, подпомага или подготвя риболовни дейности;

б)„разрешение за риболов“ означава разрешение, издадено на риболовен кораб на Съюза или риболовен кораб на трета държава, което му позволява да провежда специфични риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно специфични условия;

в)„регистър на разрешенията за риболов“ означава система за управление на разрешенията за риболов и свързаната с тях база данни;

г)„пряко разрешение“ означава разрешение за риболов, издадено от компетентен орган на трета държава за риболовен кораб на Съюза извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство;

д)„води на трета държава“ означава водите под суверенитета или юрисдикцията на трета държава;

е)„програма за наблюдение“ означава схема в рамките на регионална организация за управление на рибарството, която осигурява наблюдатели на борда на риболовните кораби при определени условия с цел да се провери спазването от кораба на приетите от тази организация правила.

ДЯЛ II
РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА ИЗВЪН ВОДИТЕ НА СЪЮЗА

ГЛАВА ІІ
Общи разпоредби

Член 4
Общ принцип

Без да се засяга изискването за получаване на разрешение от компетентната организация или трета държава, риболовен кораб на Съюза няма право да извършва риболовни дейности извън водите на Съюза, ако не му е издадено разрешение за риболов от неговата държава членка на знамето.

Член 5
Критерии за допустимост

1.Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности извън водите на Съюза само ако:

а)тя е получила пълна и точна информация — в съответствие с приложения 1 и 2 — за риболовния кораб и свързания(те) с него помощен(и) кораб(и), включително помощни кораби от държави извън Съюза;

б)риболовният кораб притежава валидна лицензия за риболов съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)риболовният кораб и всички свързани с него помощни кораби имат ММО номер;

г)на оператора и риболовния кораб не са били наложени санкции за извършено тежко нарушение по силата на националното право на държавата членка съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета по време на 12-те месеца преди подаването на заявлението за разрешение за риболов;

д)риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, приет от регионална организация за управление на рибарството и/или от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета;

е)държавата членка на знамето разполага с възможности за риболов в рамките на съответното споразумение в областта на рибарството или съответните разпоредби на регионалната организация за управление на рибарството (когато е приложимо); както и

ж)риболовният кораб изпълнява изискванията, посочени в член 6 (когато е приложимо).

2.Комисията разполага с правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за целите на изменяне на приложения 1 и 2.

Член 6
Смяна на знамето

1.Настоящият член се прилага за кораби, които в срок от пет години от датата на подаване на заявлението за разрешение за риболов са:

а)се отписали от регистъра на риболовния флот на Съюза и са сменили знамето си с това на трета държава; както и

б)впоследствие са се вписали отново в регистъра на риболовния флот на Съюза в рамките на 24 месеца от датата на отписването.

2.Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов само ако се е уверила, че посоченият в параграф 1 кораб през периода, през който е извършвал дейност под знамето на трета държава:

а)не е участвал в дейности по ННН риболов; и че

б)не е извършвал дейност във водите на несътрудничеща трета държава съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

3.За тази цел операторът предоставя цялата свързана със съответния период информация, изисквана от дадена държава членка на знамето, която да съдържа поне всички следни елементи:

а)декларация за улова и риболовните усилия през съответния период;

б)копие на разрешението за риболов, издадено от държавата на знамето за съответния период;

в)копие на всички разрешения за риболов, позволяващи риболовни дейности във водите на трети държави през съответния период;

г)официална декларация на третата държава, с чието знаме корабът е сменил предишното, като се изброяват санкциите, наложени на кораба или оператора през съответния период.

4.Държавата членка на знамето не може да издава разрешение за риболов на кораб, който е сменил знамето си със знамето на:

а)трета държава, която е определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или включена в списък на такива държави, съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета; или

б)трета държава, която е определена като позволяваща неустойчив риболов, съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1026/2012 26 .

5.Параграф 4 не се прилага, ако държавата членка на знамето се е уверила, че веднага след като държавата е била определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или като позволяваща неустойчив риболов, операторът:

а)е преустановил риболовните действия; и

б)е започнал съответните административни процедури за заличаването на кораба от регистъра на риболовния флот на тази трета държава.

Член 7    
Мониторинг на разрешенията за риболов

1.При кандидатстване за разрешение за риболов операторът предоставя на държавата членка на знамето пълни и точни данни.

2.Операторът незабавно уведомява държавата членка на знамето за всяка промяна на съответните данни.

3.Държавата членка на знамето следи дали условията, въз основа на които е издадено разрешението за риболов, продължават да се спазват по време на срока на валидност на това разрешение.

4.Ако условие, въз основа на което е издадено разрешение за риболов, вече не е изпълнено, държавата членка на знамето изменя или отменя разрешението и уведомява съответно оператора и Комисията за това.

5.По искане от страна на Комисията държавата членка на знамето отказва издаването на разрешение, прекратява временно действието му или го отнема, когато са налице висши политически причини по отношение на устойчивата експлоатация, управление и опазване на морските биологични ресурси или предотвратяването или премахването на незаконния, недеклариран или нерегулиран риболов, или когато Съюзът е решил временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

6.Ако дадена държава членка на знамето не откаже, не измени, не прекрати временно или не отнеме разрешението в съответствие с параграфи 4 и 5, Комисията може да реши да отмени разрешението и съответно да уведоми държавата членка на знамето и оператора.

Глава ІІ
Риболовни дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави

Раздел 1
Риболовни дейности в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство

Член 8
Членство в РОУР

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболов във водите на трета държава на запаси, управлявани от РОУР само ако тази държава е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна на тази РОУР.

Член 9
Приложно поле

Настоящият раздел се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави в рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

Член 10
Разрешения за риболов

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболовни дейности във водите на трета държава в рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако са получили разрешение за риболов, издадено

а)от тяхната държава членка на знамето; и

б)от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се провеждат дейностите.

Член 11
Условия за издаването на разрешения за риболов от държавата членка на знамето

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности, извършвани във водите на трети държави в рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако:

а)са изпълнени критериите за допустимост, установени в член 5;

б)са спазени условията, установени в съответното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство;

в)операторът е изплатил всички такси и финансови санкции, наложени от компетентния орган на третата държава през последните 12 месеца.

Член 12
Управление на разрешенията за риболов

1.След като държавата членка на знамето е издала разрешение за риболов, тя изпраща на Комисията съответното заявление за издаване на разрешението от третата държава.

2.Посоченото в параграф 1 заявление съдържа информацията, изброена в приложения 1 и 2, заедно с всякаква друга информация, необходима съгласно споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

3.Държавата членка на знамето изпраща заявлението на Комисията най-малко 10 календарни дни преди крайния срок за предаване на такива заявления, предвиден в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Комисията може да поиска от държавата членка на знамето всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

4.Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 11, Комисията изпраща заявлението до третата държава.

5.Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме разрешение за риболов за риболовен кораб на Съюза, Комисията съответно уведомява държавата членка на знамето.

Член 13
Преразпределение на неизползвани възможности за риболов в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство

1.През определена година или всеки друг съответен период от прилагането на протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство Комисията може да установи неизползвани възможности за риболов и да уведоми за това държавите членки, които ползват съответните разпределени количества.

2.В рамките на 10 дни от получаването на тази информация от Комисията държавите членки, посочени в параграф 1, могат:

а)да уведомят Комисията, че ще използват възможностите си за риболов по-късно през годината или съответния период на прилагане, като предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов; или

б)да уведомят Комисията за размяна на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.Ако някои държави членки не са уведомили Комисията за една от посочените в параграф 2 мерки и ако в резултат на това останат неизползвани възможности за риболов, Комисията може да отправи покана за изразяване на интерес за наличните неизползвани възможности за риболов до останалите държави членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов.

4.В срок от 10 дни след получаване на поканата за изразяване на интерес тези държави членки могат да съобщят на Комисията за своя интерес към неизползваните възможности за риболов. В подкрепа на искането си те предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов.

5.Ако бъде счетено за необходимо за извършване на оценка на искането, Комисията може да поиска от заинтересованите държави членки допълнителна информация.

6.При липса на интерес към неизползваните възможности за риболов от страна на държавите членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов, Комисията може да отправи покана за изразяване на интерес до всички държави членки. Дадена държава членка може да съобщи своя интерес към неизползваните възможности за риболов в съответствие с условията, посочени в параграф 4.

7.Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4 или 5, Комисията временно преразпределя неизползваните възможности за риболов, като прилага посочената в член 14 методика.

Член 14
Методика на преразпределението

1.Комисията може да определи посредством актове за изпълнение методика за преразпределяне на неизползваните възможности за риболов. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

2.По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с ограниченото време, оставащо за използване на неизползваните възможности за риболов, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 3. Тези актове остават в сила за срок, който не надвишава 6 месеца.

3.При определяне на методиката за преразпределяне Комисията прилага следните критерии:

а)възможностите за риболов, налични за преразпределение;

б)броя на държавите членки, подали искане;

в)дела, отпуснат на всяка подала искане държава членка при първоначалното разпределяне на възможностите за риболов;

г)досегашните улов и риболовно усилие на всяка подала искане държава членка;

д)броя, типа и характеристиките на използваните кораби и риболовни уреди;

е)съгласуваността на плана за риболов, предоставен от подалата искане държава членка, с елементите, изброени в букви а) — д).

Член 15
Разпределение на годишна квота, разбита на няколко последователни ограничения на улова

1.Когато в протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство са определени месечни или тримесечни ограничения на улова или други подразделения на годишната квота, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който се установява методика за месечно, тримесечно или друго разпределяне на съответните възможности за риболов между държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

2.Възможностите за риболов, посочени в параграф 1, се разпределят в съответствие с годишните възможности за риболов, разпределени на държавите членки съгласно съответния регламент на Съвета.

Раздел 2    
Риболовни дейности въз основа на преки разрешения

Член 16
Приложно поле

Настоящият раздел се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство във водите на трета държава.

Член 17
Разрешения за риболов

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболовни дейности във водите на трета държава извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако са получили разрешение за риболов, издадено:

а)от тяхната държава членка на знамето; както и

б)от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се провеждат дейностите.

Член 18
Условия за издаване на разрешения за риболов от държавите членки на знамето

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности, извършвани във водите на трети държави извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако:

а)няма действащо споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство със съответната трета държава, или действащото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство предвижда изрично възможността за преки разрешения;

б)са изпълнени критериите за допустимост, установени в член 5;

в)операторът е предоставил всички следни документи и данни:

писмено потвърждение от третата държава, издадено в резултат на дискусиите между оператора и третата държава, относно условията за предвиденото пряко разрешение, с което на оператора се предоставя достъп до риболовните ресурси на третата държава, включително срока, условията и възможностите за риболов, изразени като ограничения на риболовното усилие или на улова;

доказателство за устойчивостта на планираните риболовни дейности, въз основа на:

научна оценка, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството; както и

проверка на посочената оценка от държавата членка на знамето въз основа на оценката, извършена от нейния национален научен институт;

копие от законодателството на третата държава в областта на рибарството;

номер на служебна банкова сметка при държавна банка за плащането на всички такси; както и

г)в случай че ще се извършва риболов на видове, управлявани от регионална организация за управление на рибарството — само ако третата държава е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна в тази организация.


Член 19
Управление на преките разрешения

1.След като държавата членка на знамето е издала разрешение за риболов, тя изпраща на Комисията съответната информация, посочена в приложения 1 и 2 и в член 18.

2.Ако Комисията не поиска допълнителна информация или обосновки в рамките на 15 календарни дни от предаването на информацията, посочена в параграф 1, държавата членка на знамето уведомява оператора, че той може да започне съответните риболовни дейности, при условие че му е издадено и прякото разрешение от третата държава.

3.Ако след искането на допълнителна информация или обосновки съгласно параграф 2 Комисията установи, че условията на член 18 не са изпълнени, в срок от два месеца след получаване на цялата необходима информация или обосновки тя може да възрази срещу предоставянето на разрешението за риболов.

4.Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, Комисията съответно уведомява държавата членка на знамето.

5.Ако дадена трета държава уведоми държавата членка на знамето, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, държавата членка на знамето съответно уведомява Комисията.

6.Операторът предоставя на държавата членка на знамето копие от окончателните условия, уговорени между него и третата държава, включително копие от прякото разрешение.

Глава ІІІ
Риболовни дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза в рамките на регионални организации за управление на рибарството

Член 20
Приложно поле

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза на запаси, управлявани от регионална организация за управление на рибарството, във водите на Съюза, в открито море и във водите на трети държави.

Член 21
Разрешения за риболов

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболовни дейности на запаси, управлявани от регионална организация за управление на рибарството само ако:

а)са получили разрешение за риболов, издадено от своята държава членка на знамето;

б)са включени в съответния регистър или списък на регионалната организация за управление на рибарството; както и

в)когато риболовните дейности се извършват във водите на трети държави — само ако са получили разрешение за риболов от съответната трета държава в съответствие с глава II.

Член 22
Условия за издаването на разрешения за риболов от държавите членки на знамето

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов само ако:

а) са изпълнени критериите за допустимост съгласно член 5;

б) се спазват правилата, установени от регионалната организация за управление на рибарството, или законодателството на Съюза за транспониране на тези правила; както и

в)когато риболовните дейности се извършват във водите на трети държави — само ако са изпълнени критериите, установени в член 11 или 18.

Член 23
Регистрация от регионални организации за управление на рибарството

1.Държавата членка на знамето изпраща на Комисията списъка (списъците) на корабите, за които е издала разрешение за риболовни дейности в рамките на регионална организация за управление на рибарството.

2.Посоченият(ите) в параграф 1 списък (списъци) се съставя(т) съгласно изискванията на регионалната организация за управление на рибарството и се придружават от информацията в приложения 1 и 2.

3.Комисията може да поиска от държавата членка на знамето всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

4.Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 22, Комисията изпраща списъка (списъците) на корабите с разрешение за риболов до регионалната организация за управление на рибарството.

5.Ако регистърът или списъкът на регионалната организация за управление на рибарството не е със свободен достъп, Комисията уведомява държавата членка на знамето за включените в него кораби.

Глава ІV
Риболовни дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза в открито море

Член 24
Приложно поле

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза с обща дължина над 24 метра в открито море.

Член 25
Разрешения за риболов

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболовни дейности в открито море само ако:

а)са получили разрешение за риболов, издадено от своята държава членка на знамето; както и

б)Комисията е уведомена съгласно член 27 за разрешението за риболов.

Член 26
Условия за издаване на разрешения за риболов от държавите членки на знамето

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности в открито море само ако са изпълнени критериите за допустимост по член 5.

Член 27
Уведомяване на Комисията

Най-малко 15 календарни дни преди началото на планираните риболовни дейности в открито море държавата членка на знамето уведомява Комисията за разрешението за риболов, като предоставя информацията в приложения 1 и 2.

Глава V
Чартиране на риболовни кораби на Съюза

Член 28
Принципи

1.Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на споразумения за чартър, ако е в сила споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, освен ако в това споразумение е предвидено друго.

2.Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на повече от едно споразумение за чартър едновременно или да се занимават с под-чартиране.

3.Чартиран кораб на Съюза не може да използва възможностите за риболов на своята държава членка на знамето. Уловът на чартиран кораб се приспада от възможностите за риболов на чартиращата държава.

Член 29
Управление на разрешенията за риболов съгласно споразумение за чартър

Когато издава разрешение за риболов на кораб в съответствие с членове 11, 18, 22 или 26 и когато съответните риболовни дейности се извършват по силата на споразумение за чартър, държавата членка на знамето се уверява дали:

а)компетентният орган на чартиращата държава официално е потвърдил, че споразумението е в съответствие с националното законодателство; както и

б)споразумението за чартър е посочено в разрешението за риболов.

Глава VІ
Задължения за контрол и докладване

Член 30
Данни от програмата за наблюдение

Ако на борда на риболовен кораб на Съюза се събират данни в рамките на програма за наблюдение, операторът на кораба изпраща тези данни на своята държава членка на знамето.

Член 31
Информиране на трети държави

1.Когато извършва риболовни дейности в съответствие с настоящия дял и ако е предвидено в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с третата държава, операторът на риболовен кораб на Съюза изпраща съответните декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, а копие от тях — до своята държава членка на знамето.

2.Държавата членка на знамето оценява съответствието на данните, изпратени на третата държава съгласно параграф 1, с данните, които е получила съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.Неизпращането на декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, посочена в параграф 1, се счита за тежко нарушение за целите на прилагането на санкции и други мерки, предвидени в общата политика в областта на рибарството. Тежестта на нарушението се определя от компетентния орган на държавата членка, като се вземат предвид критерии като естеството на щетите, тяхната стойност, икономическото положение на нарушителя и степента на нарушението или неговото повтаряне.

ДЯЛ III
РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИТЕ НА СЪЮЗА

Член 32
Общи принципи

1.Риболовните кораби на трети държави могат да извършват риболовни дейности във водите на Съюза само ако са получили разрешение за риболов, издадено от Комисията.

2.Риболовните кораби на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата, уреждащи риболовните дейности на корабите на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност, както и разпоредбите в съответното споразумение в областта на рибарството.

3.Ако риболовен кораб на трета държава плава във водите на Съюза, без да му е издадено разрешение съгласно настоящия регламент, неговите риболовни уреди трябва да са завързани и прибрани по такъв начин, че да не бъдат готови за използване за риболовни дейности.

Член 33
Условия за разрешения за риболов

На риболовен кораб на трета държава Комисията може да издаде разрешение за риболовни дейности във водите на Съюза само ако:

а)информацията в приложения 1 и 2 относно риболовния кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) е пълна и точна; риболовният кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) имат ММО номер;

б)на оператора и риболовния кораб не са били наложени санкции за извършено тежко нарушение по силата на националното право на държавата членка съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета по време на 12-те месеца преди подаването на заявлението за разрешение за риболов;

в)риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, и/или третата държава не е определена като несътрудничеща държава или включена в списък на такива държави съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и не е определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, съгласно Регламент (ЕС) № 1026/2012;

г)риболовният кораб е допустим за издаване на разрешение съгласно споразумението в областта на рибарството със съответната трета държава и, когато е приложимо, е включен в списъка на корабите в рамките на посоченото споразумение.

Член 34
Процедура по издаване на разрешенията за риболов

1.Третата държава изпраща на Комисията заявленията за риболовните си кораби преди крайния срок, определен в съответното споразумение или от Комисията.

2.Комисията може да поиска от третата държава всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

3.Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 33, Комисията издава разрешение за риболов и уведомява третата държава и съответните държави членки за това.

Член 35    
Мониторинг на разрешенията за риболов

1.Ако едно от условията съгласно член 33 вече не е изпълнено, Комисията изменя или отменя разрешението и уведомява третата държава и съответните държави членки за това.

2.Комисията може да откаже издаването на разрешение, да прекрати временно действието му или да го отнеме, ако е настъпила съществена промяна на обстоятелствата, или когато висши политически причини, например по отношение на международните стандарти за правата на човека или на борбата срещу незаконния, недеклариран или нерегулиран риболов, оправдават такива мерки, или когато Съюзът е решил — по една от посочените причини или по друга висша политическа причина — временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

Член 36
Забрана на риболовните дейности

1.Когато се счете, че възможностите за риболов, предоставени на трета държава, са изчерпани, Комисията незабавно уведомява съответната трета държава и компетентните органи за инспекция на държавите членки за това. За да се осигури продължаването на риболовните дейности от неизчерпани възможности за риболов, които може също така да засегнат изчерпаните възможности, третата държава представя на Комисията технически мерки, с които се предотвратява отрицателно въздействие върху изчерпаните възможности за риболов. От датата на уведомлението, посочено в параграф 1, действието на разрешенията за риболов, издадени за кораби, плаващи под знамето на тази трета държава, се счита за спряно за съответните риболовни дейности и на корабите повече не се разрешава да извършват тези риболовни дейности.

2.Разрешенията за риболов се считат за отменени, когато временното прекратяване на риболовните дейности в съответствие с параграф 2 се отнася до всички дейности, за които те са били издадени.

3.Третата държава гарантира, че съответните риболовни кораби са незабавно информирани за прилагането на настоящия член и че те преустановяват всички съответни риболовни дейности.

Член 37
Превишаване на квоти във водите на Съюза

1.Когато установи, че дадена трета държава е превишила квотите, които са ѝ били разпределени за конкретен запас или група запаси, Комисията извършва приспадане от квотите, отпуснати на тази държава за този запас или тази група запаси за следващите години.

2.Ако приспадането съгласно параграф 1 не може да бъде извършено от превишената квота за даден запас или група от запаси, тъй като съответната трета държава не притежава или не притежава в достатъчна степен квота за даден запас или група от запаси, Комисията може след консултация със съответната трета държава да извършва приспадане през следващите години от квотите за други запаси или групи от запаси, предоставени на въпросната трета държава в същата географска зона или за запаси или групи запаси със същата търговска стойност.

Член 38
Контрол и правоприлагане

1.Корабите на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата за контрол, регулиращи риболовните дейности на корабите на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност.

2.Корабите на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза предоставят на Комисията или на посочен от нея орган, както и, където е уместно, на крайбрежната държава членка, данните, които корабите на Съюза са длъжни да изпращат на държавата членка на знамето в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.

3.Комисията или посоченият от нея орган изпраща информацията, посочена в параграф 2, на крайбрежната държава членка.

4.Корабите на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза предоставят, при поискване, на Комисията или на посочения от нея орган докладите на наблюдателите, изготвени в рамките на действащите програми за наблюдение.

5.Крайбрежните държави членки записват всички нарушения, извършени от риболовни кораби на трети държави, както и свързаните с тях санкции, в националния регистър, предвиден в член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.

6.Комисията изпраща посочената в параграф 5 информация на третата държава, за да се гарантира, че третата държава взема необходимите мерки.

Параграф 1 се прилага, без да се засягат консултациите между Съюза и трети държави. Във връзка с това Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 44, за да въведе в правото на Съюза резултатите от консултациите с трети държави относно договореностите за достъп.

ДЯЛ IV    
Данни и информация

Член 39
Регистър на Съюза на разрешенията за риболов

1.Комисията създава и поддържа електронен регистър на Съюза за разрешенията за риболов, който се състои от зона със свободен достъп и зона с ограничен достъп. Този регистър:

а) съдържа цялата информация в приложения 1 и 2 и показва статуса на всяко разрешение в реално време;

б)се използва за обмен на данни и информация между Комисията и държавите членки; както и

в)се използва само за целите на устойчивото управление на риболовните флотове.

2.Списъкът на разрешенията за риболов в регистъра е публично достъпен и съдържа всички следни данни:

а)име и знаме на кораба;

б)вид разрешение; както и

в)период и зона, в които риболовната дейност е разрешена (начална и крайна дата; риболовна зона).

3.Държавите членки използват регистъра, за да предават на Комисията разрешения за риболов и да актуализират данните в него, както се изисква съгласно членове 12, 19, 23 и 27. 

Член 40
Технически изисквания

Обменът на информацията, посочена в дялове II, III и IV, се извършва в електронен формат. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО 27 , Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информацията, посочена в тези дялове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45.

Член 41
Достъп до данните

Без да се засяга член 110 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, държавите членки или Комисията предоставят достъп до зоната с ограничен достъп в регистъра на Съюза за разрешенията за риболов, посочен в член 39, на съответните компетентни административни служби, участващи в управлението на риболовните флотове.

Член 42
Управление на данните, защита на личните данни и поверителност

Данните, получени в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с членове 109, 110, 111 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО, както и със съответните национални правила за прилагане.

Член 43
Отношения с трети държави и регионални организации за управление на рибарството

1.Когато държава членка получи информация от трета държава или от регионална организация за управление на рибарството, която е от значение за ефективното прилагане на настоящия регламент, тя съобщава тази информация на останалите засегнати държави членки, както и на Комисията или на определения от нея орган, при условие че има разрешение за това по силата на двустранните споразумения с тази трета държава или правилата на съответната регионална организация за управление на рибарството.

2.Комисията или определеният от нея орган може в рамките на споразумения за рибарство, сключени между Съюза и трети държави, и в рамките на регионални организации за управление на рибарството или подобни организации в областта на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, да съобщава съответна информация относно неспазване на правилата на настоящия регламент или относно тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, на други страни по тези споразумения или организации, при условие че има съгласие от страна на държавата членка, която е предоставила информацията, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

ДЯЛ V
Процедури, делегиране и мерки за изпълнение

Член 44
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по силата на член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

ДЯЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46
Отмяна

1.Регламент (ЕО) № 1006/2008 се отменя.

2.Позоваванията на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1006/2008 се считат за позовавания на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 47
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).
(2) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1–50).
(3) Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр.1–32).
(4) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.относно общата политика в областта на рибарството (ОВ 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(5) COM(2011) 424, 13.7.2011 г.
(6) Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството (2011/2318(INI)).
(7) http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/en
(8) COFI/2014/4.2 (§ 29).
(9) Пак там (§§ 40 и 41).
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1—153).
(11) Член 28.
(12) OВ C , г., стр. .
(13) OВ C , г., стр. .
(14) OВ C , г., стр. .
(15) Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).
(16) Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ 179, 23.6.1998 г., стр. 1).
(17) Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ 189, 3.7.1998 г., стр. 14).
(18) Решение 96/428/ЕО на Съвета от 25 юни 1996 г. относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (ОВ L 177/26, 16.7.1996 г., стр. 24).
(19) Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации A/Res/66/288 от 27 юли 2012 г. за резултатите от Конференцията Рио +20, озаглавена „Бъдещето, което искаме“.
(20) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.относно общата политика в областта на рибарството (ОВ 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(21) Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(22) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(23) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L008, 12.1.2001 г., стр. 1).
(24) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(25) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(26) Регламент (ЕС) № 1026/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои мерки, целящи опазването на рибни запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 34).
(27) Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Top

Брюксел, 10.12.2015

COM(2015) 636 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

{SWD(2015) 276 final}
{SWD(2015) 279 final}


Приложение 1
Списък на информацията, която трябва да се предоставя за издаване на разрешение за риболов

* задължителни полета (точки 22 — 25 и 28 — 48 може да не се попълват, ако информацията може да бъде извлечена автоматично от регистъра на флота на Съюза въз основа на номера в този регистър (CFR) или номера по ММО)

I

ЗАЯВИТЕЛ

1

Наименование на стопанския субект*

2

Адрес на електронната поща*

3

Адрес

4

Факс

5

Данъчен номер (SIRET, NIF…)*

6

Телефон

7

Име на агента (съгласно разпоредбите на протокола)*

8

Адрес на електронната поща*

9

Адрес

10

Факс

11

Телефон

12

Наименование на сдружението или представителя на стопанския субект*

13

Адрес на електронната поща*

14

Адрес

15

Факс

16

Телефон

17

Име(на) на капитана(ите)*

18

Адрес на електронната поща*

19

Гражданство*

20

Факс

21

Телефон

II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА КОРАБА

22

Име на кораба*

23

Държава на знамето*

24

Дата, от която корабът плава под настоящото знаме*

25

Външна маркировка*

26

Номер по ММО (уникален идентификатор на кораба - UVI)*

27

Номер в CFR*

28

Международна радиопозивна (IRCS)*

29

Честота на радиоповикване*

30

Номер на спътников телефон

31

MMSI номер*

32

Година и място на построяване*

33

Предишно знаме и дата, от която корабът е плавал под него (ако е приложимо)*

34

Материал на корпуса: стомана / дърво / полиестер / друго*

35

Система VMS*

36

Модел*

37

Сериен номер*

38

Версия на софтуера*

39

Спътников оператор*

40

Име на производителя на VMS

41

Обща дължина на кораба*

42

Ширина на кораба*

43

Дълбочина на газенето*

44

Тонаж (в БТ)*

45

Мощност на главния двигател (kW)*

46

Тип двигател

47

Марка

48

Сериен номер на двигателя*

III

Риболовна категория, за която се иска разрешение за риболов

49

Вид на кораба (код по ФАО)*

50

Вид на риболовния уред (код по ФАО)*

53

Риболовни зони (код по ФАО)*

54

Риболовни участъци — ФАО или крайбрежна държава*

55

Пристанище(а) за разтоварване

56

Пристанище(а) за трансбордиране

57

Целеви вид(ове) (код по ФАО или риболовна категория по СПОУР)*

58

Поискан период на разрешение (начална и крайна дата)

59

Регистрационен номер в РОУР* (ако е известен)

60

Дата на включване в регистъра на РОУР* (ако е известна)

61

Максимален общ брой на екипажа*:

62

От [ДЪРЖАВА ПАРТНЬОР]:

63

От държавите на АКТБ:

64

Начин на съхраняване/преработване на рибата на борда*: Прясно състояние / Охлаждане / Замразяване / Рибно брашно / Масло / Филетиране

65

Списък на помощните кораби: име / номер по ММО / номер в CFR

IV

ЧАРТИРАНЕ

66

Кораб, който извършва дейност в рамките на споразумение за чартиране*: Да / Не

67

Вид на споразумението за чартиране

68

Срок на чартирането (начална и крайна дата)*

69

Възможности за риболов (в тонове), предоставени на кораба в рамките на споразумение за чартиране*

70

Трета държава, която предоставя възможности за риболов на кораба в рамките на споразумение за чартиране*

Приложения (списък на документите):

Приложение 2    
Списък на информацията, която трябва да бъде предоставена за помощен кораб в подкрепа на риболовен кораб, описан в приложение 1

* задължителни полета (точки 22 — 25 и 28 — 33 може да не се попълват за помощен кораб, плаващ под знаме на Съюза, ако информацията може да бъде извлечена автоматично от регистъра на флота на Съюза въз основа на номера в този регистър (CFR))

I

ОПЕРАТОР НА ПОМОЩНИЯ КОРАБ

1

Наименование на стопанския субект*

2

Адрес на електронната поща*

3

Адрес

4

Факс

5

Данъчен номер (SIRET, NIF…)*

6

Телефон

7

Име на агента (съгласно разпоредбите на протокола)*

8

Адрес на електронната поща*

9

Адрес

10

Факс

11

Телефон

12

Наименование на сдружението или представителя на стопанския субект*

13

Адрес на електронната поща*

14

Адрес

15

Факс

16

Телефон

17

Име(на) на капитана(ите)*

18

Адрес на електронната поща*

19

Гражданство*

20

Факс

21

Телефон

II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПОМОЩНИЯ КОРАБ

22

Име на кораба*

23

Държава на знамето*

24

Дата, от която корабът плава под настоящото знаме*

25

Външна маркировка*

26

Номер по ММО (уникален идентификатор на кораба - UVI)*

27

Номер в CFR (за кораби на Съюза, ако е известен)*

28

Международна радиопозивна (IRCS)*

29

Честота на радиоповикване*

30

Номер на спътников телефон

31

MMSI номер*

32

Година и място на построяване

33

Предишно знаме и дата, от която корабът е плавал под него (ако е приложимо)*

34

Материал на корпуса: стомана / дърво / полиестер / друго

35

Система VMS

36

Модел

37

Сериен номер

38

Версия на софтуера

39

Спътников оператор

40

Име на производителя на VMS

41

Обща дължина на кораба

42

Ширина на кораба

43

Дълбочина на газенето

44

Тонаж (в БТ)

45

Мощност на главния двигател (kW)

47

Тип двигател

48

Марка

49

Сериен номер на двигателя

III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПЯНИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

50

Риболовни зони (код по ФАО)

51

Риболовни участъци — ФАО

52

Целеви вид(ове) (код по ФАО)

53

Регистрационен номер в РОУР*

54

Дата на включване в регистъра на РОУР*

Приложения (списък на документите):

Top